Top

Brig

Civic Offices in BarryCyngor Bro Morgannwg

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg 47 o aelodau etholedig, neu Gynghorydd, ac mae pob un yn cynrychioli ymraniad etholiadol, neu ward.

 

Caiff y Cyngor ei arwain gan yr Arweinydd a’r Cabinet, corff o saith Chynghorydd sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ar bolisïau a’r gyllideb.

 

Rhennir Prif Swyddogion y Cyngor yn Gyfarwyddwyr, Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr Gweithredol. Fel rheolwyr gwasanaethau maen nhw’n gwneud argymhellion i’r Cabinet ac yn cael eu dwyn i gyfrif ganddo.

 

 • Rob Thomas, Rheolwr Cyfarwyddwr
 • Miles Punter, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Gwasanaethau Tai
 • Lance Carver, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Paula Ham, Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

 

Council-chamber

Dweud Eich Dweud

Gall aelodau’r cyhoedd gymryd rhan mewn amryw o gyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau a gynhelir gan Gyngor Bro Morgannwg

 • Cwestiynau Cyhoeddus yng Nghyfarfodydd y Cyngor 
 • Siarad Cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio
 • Siarad Cyhoeddus yn Is-bwyllgor Hawliau Tramwy  
 • Siarad mewn Pwyllgor Craffu: Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau, Amgylchedd ac Adfywio, Cartrefi a Chymunedau Diogel, Dysgu a Diwylliant neu Fyw’n Iach a Gofal Cymdeithasol.

 

Cyfranogiad Cyhoeddus yng Nghyfarfodydd y Cyngor

 

 

Pwyllgorau’r Cyngor 

Aelodau Pwyllgorau Craffu 

 •  Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (10 aelod) 

  Cadeirydd:  Y Cynghorydd George Carroll;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Vince Driscoll;

  Cynghorwyr: Robert Crowley, Owen Griffiths, Stephen Griffiths, Ian Johnson, Peter King, Neil Moore, Leighton Rowlands ac Eddie Williams   

 • Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio (10 aelod)

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Vincent Bailey;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Matthew Lloyd;

  Cynghorwyr: Pamela Drake, Vince Driscoll, Stewart Edwards, Gwyn John, Neil Moore, Ruba Sivagnanam, Andrew Robertson a Steffan Wiliam 

 • Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol (10 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Bronwen Brooks;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Kathryn McCaffer;

  Cynghorwyr: Julie Aviet, George Carroll, Christine Cave, Stewart Edwards, Kevin Mahoney, Rachel Nugent-Finn, Leighton Rowlands ac Neil Thomas 

 • Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel (10 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Margaret Wilkinson;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mark Wilson;

  Cynghorwyr: Bronwen Brooks, Christine Cave, Millie Collins, Ben Gray, Stephen Griffiths, Sally Hanks, Michael Morgan a Rachel Nugent-Finn

   

  Un cynrychiolydd, fel arsylwydd heb bleidlais, o'r sefydliadau isod:

   

  Shelter Cymru

  Fforwm Tai a Digartrefedd y Fro

  a phedwar cynrychiolydd o Banel/Grŵp Gweithio'r Tenantiaid 

   

 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (10 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Lis Burnett;

  Is-gadeirydd: Yn wag;

  Cynghorwyr: Rhiannon Birch, Ben Gray, Stephen Griffiths, Nic Hodges, Matthew Lloyd, Michael Morgan, Jayne Norman, Sandra Perkes a Marguerita Wright 

   

  Gwahoddir yr isod i fynychu fel aelodau wedi eu cyfethol:

     Yr Eglwys Gatholig

     Yr Eglwys yng Nghymru

     Rhiant-lywodraethwr, y Sector Ywchradd

     Rhiant-lywodraethwr, y Sector Gynradd

   

  Gwahoddir yr isod i fynychu fel arsylwyr heb bleidlais:

     Cynradd

     Addysg cyfrwng Cymraeg

     Uwchradd

     Fforwm Ieuenctid y Fro

     Fforwm Ieuenctid y Fro

     Anghenion Arbennig

     Penaethiaid Ysgol

     Eglwysi Rhyddion 

   

Pwyllgorau Lled-farnwrol

 • Y Pwyllgor Cynllunio (17 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Ben Gray; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Vince Driscoll;  

  Y Cynghorwyr: Jonathan Bird, Lis Burnett, Christine Cave, Pamel Drake, Nic Hodges, Dr. Ian Johnson, Peter King, Matthew Lloyd, Rachel Nugent-Finn, Andrew Parker, Bob Penrose, Leighton Rowlands, Neil Thomas, Margaret Wilkinson, Eddie Williams. 

 • Yr Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) (5 aelod) 

  Y Cynghorwyr: Ben Gray, Andrew Parker, Bob Penrose, Margaret Wilkinson a Eddie Williams

 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelu’r Cyhoedd (15 aelod)  

  Cadeirydd: Yn wag; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Michael Morgan; 

  Y Cynghorwyr: Janice Charles, Geoff Cox, Robert Crowley, Pamela Drake, Ben Gray, Owen Griffiths, Ian Johnson, Kevin Mahoney, Anne Moore, Jayne Norman, Leighton Rowlands, John Thomas, Margaret Wilkinson a Marguerita Wright. 

 • Y Pwyllgor Trwyddedu Statudol (15 aelod) 

  Cadeirydd: Yn wag; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Michael Morgan; 

  Y Cynghorwyr: Janice Charles, Geoff Cox, Robert Crowley, Pamela Drake, Ben Gray, Owen Griffiths, Ian Johnson, Kevin Mahoney, Anne Moore, Jayne Norman, Leighton Rowlands, John Thomas, Margaret Wilkinson a Marguerita Wright 

 • Pwyllgor Apeliadau (6 aelod, ac ni ddylai’r un ohonynt fod yn aelod o’r Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Diswyddo na’r Pwyllgor Archwilio) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Robert Crowley; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Rachel Nugent-Finn;

  Y Cynghorwyr: Owen Griffiths, Sally Hanks, Neil Moore a Michael Morgan  

 • Y Pwyllgor Ymchwilio (7 aelod, ac ni ddylai’r un ohonynt fod yn aelod o’r Pwyllgor Apeliadau) 

  Cadeirydd:  Y Cynghorydd Andrew Robertson;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Kathryn McCaffer; 

  Y Cynghorwyr: Lis Burnett, Christine Cave, Gwyn John, Anne Moore ynghyd ag un swydd wag 

 • Y Pwyllgor Safonau (9 aelod yn cynnwys: 5 aelod annibynnol; 3 chynghorydd ac eithrio’r Arweinydd a dim mwy nag 1 aelod o’r Tîm Rheoli; ac 1 aelod o Gyngor Tref / Cymuned a leolir yn gyfan gwbl neu’n rhannol yn nalgylch y Cyngor)  

  Y Cynghorwyr: Lis Burnett, Ben Gray a Rachel Nugent-Finn.

   

  Aelodau annibynnol:

  Mr. A.J. Lane (Cadeirydd)

  Mr. D. Carsley (Is-gadeirydd)

  Mrs. P. Hallett

  Mr. R. Hendicott

  Mrs. L. Tinsley

   

  Cynrychiolydd Cyngor Tref a Chymuned  

  Y Cynghorydd: M. Cuddy

 • Panel Safonau Penodi i Bwyllgorau  

  1 Cynghorydd Cymuned, 1 Unigolyn Lleyg (i’w benodi gan y Swyddog Monitro) ac 1 Cynghorydd o Fro Morgannwg o bob grŵp gwleidyddol (nad sy’n aelod o’r Pwyllgor Safonau) 
 • Pwyllgor Safonau Penodi i Bwyllgorau (3 aelod) 

  Y Cynghorwyr: Aelodau Etholedig sy’n eistedd ar y Pwyllgor Safonau

 • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol (7 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Kathryn McCaffer; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Andrew Parker; 

  Y Cynghorwyr: Lis Burnett, Kevin Mahoney a Neil Moore 

 

Pwyllgorau / Is-bwyllgorau / Panelau  

 •  Y Pwyllgor Archwilio (7 aelod ac 1 aelod lleyg)  

  Cadeirydd: Y Cynghorwyr Mark Wilson

  Is-gadeirydd:  Y Cynghorwyr Leighton Rowlands

  Y Cynghorwyr: George Carroll, Pamela Drake, Vince Driscoll, Dr. Ian Johnson a Kathryn McCaffer.

  Aelod lleyg: Mr. Paul Lewis

 • Pwyllgor Cydlynu Cymunedol (13 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Janice Charles;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Christine Cave;

  Y Cynghorwyr: Julie Aviet, George Carroll, Stewart Edwards, Sally Hanks, Nic Hodges, Peter King, Kathryn McCaffer, Michael Morgan, Sandra Perkes, Andrew Robertson ac Mark Wilson

 • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (10 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Nic Hodges;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Stephen Griffiths;

  Y Cynghorwyr: George Carroll, Owen Griffiths, Neil Moore, Kathryn McCaffer, Michael Morgan, Leighton Rowlands,   Neil Thomas ac Eddie Williams. 

 • Gwasanaethau Democrataidd Is-Bwyllgor (3 aelod)

  Y Cynghorwyr: Kathryn McCaffer, Neil Moore ac Michael Morgan. 

 • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Diswyddo (7 aelod, ac ni ddylai’r un ohonynt fod yn aelod o’r Pwyllgor Apeliadau) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Rachel Nugent-Finn;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Vincent Bailey;

  Y Cynghorwyr: Pamel Drake, Stewart Edwards, Gwyn John, Anne Moore ac Neil Thomas 

 • Y Panel Trafod Ymgynghorol ar y Cyd (7 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Janice Charles;                                         

  Is-gadeirydd: Yn wag;

  Y Cynghorwyr: Vincent Bailey, Pamela Drake, Ben Gray, Stephen Griffiths, Gwyn John ac Neil Thomas

   

 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (6 aelod)  

  Cadeirydd: Yr Arweinydd;

  Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd;

  Y Cynghorwyr: Lis Burnett, Ian Johnson, Neil Moore a Bob Penrose 

   

  Gwahoddir yr Aelod Cabinet â’r portffolio sy’n gyfrifol am y gwasanaeth perthnasol i’r cyfarfodydd. 

 • Pwyllgor yr Ymddiriedolaeth (7 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Hunter Jarvie;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Andrew Parker;

  Y Cynghorwyr: Robert Crowley, Pamela Drake, Kevin Mahoney, Neil Moore ac Andrew Robertson     

 • Pwyllgor Cydlynu’r Sector Wirfoddol (8 aelod ynghyd â 7 cynrychiolwyr y sector gwirfoddol ac 1 cynrychiolydd a enwebir gan y Pwyllgor Cyswllt Cymunedol Cynghorau Tref a Chymuned)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Christine Cave;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Matthew Lloyd; 

  Y Cynghorwyr: Lis Burnett, Millie Collins, Gordon Kemp, Neil Moore, Michael Morgan a Jayne Norman   

 • Pwyllgor Ystadau Deddf Eglwysi Cymru (7 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Geoff Cox;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Andrew Parker; 

  Y Cynghorwyr: Pamela Drake, Ben Gray, Neil Moore, Steffan Wiliam a Marguerita Wright, 
 • Panel Ymgynghorol Penodi Llywodraethwyr i’r Awdurdod Lleol (6 aelod –i’w gadeirio gan yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant)  

  Cadeirydd: Yr Aelod Cabinet (Ddysgu a Diwylliant);

  Y Cynghorwyr: Lis Burnett, Nic Hodges, Gordon Kemp, Rachel Nugent-Finn, Bob Penrose a Margaret Wilkinson 

 

Cyrff Eraill (yn cynnwys Cyrff ar y Cyd)  

 • Grŵp Ymgynghorol yr Arfordir Treftadaeth (7 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Stewart Edwards;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Andrew Parker;

   

  Y Cynghorwyr: Jonathan Bird, Lis Burnett, Sally Hanks, Neil Thomas ac Steffan Wiliam  

 • Panel Trafod Ymgynghorol Cydraddoldeb (6 aelod – i’w gadeirio gan yr  Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau)  

  Cadeirydd: Yr Aelod Cabinet (Berfformiad ac Adnoddau);

   

  Y Cynghorwyr: Millie Collins, Owen Griffiths, Kathryn McCaffer; Jayne Norman, Ruba Sivagnanam a John Thomas  

 • Cyd-bwyllgor Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolog y De (1 Aelod)  

  Fel rhan o ddiwygio’r Model Llywodraethu ar gyfer y Consortiwm, tociwyd y Cyd-bwyllgor, sy’n cynnwys nifer lai i Arweinwyr neu gynrychiolwyr a enwebwyd bellach. Penododd pob Awdurdod Lleol cyfrannog un Aelod, ac (yn unol â’r Model Cenedlaethol), yr Arweinydd neu ei gynrychiolydd dethol ddylai hwn neu hon fod.   

   

  Cynrychiolydd – Aelod o'r Cabinet ar gyfer Dysgu a Diwylliant

 • Cyd-bwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (2 Aelod ynghyd â 2 eilydd)  

  Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoliadol a Chadeirydd Pwyllgor Trwyddedu Diogelu’r Cyhoedd. 

   

   

  [Eilyddion: Yr Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth, ac Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu Diogelu’r Cyhoedd]