Cyfarwyddwyr a Chyfarwyddiaethau 

Caiff gwaith holl staff Cyngor Bro Morgannwg a gweithrediad y sefydliad o ddydd i ddydd ei reoli gan Brif Swyddogion y Cyngor.

 

Caiff y Prif Swyddogion hyn eu rhannu yn Gyfarwyddwyr, Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr Gweithredol.  Fel rheolwyr gwasanaeth, gwnânt argymhellion i’r Cabinet ac maent yn atebol iddo. Mae Tîm Rheolaeth Gorfforaethol y Cyngor yn rheoli gwaith cyffredinol y Cyngor. 

 

Tîm Rheolaeth Gorfforaethol 

Rob-ThomasRob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

Miles-Punter

Miles Punter

Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai

Tom Bowring cropped 3

Tom Bowring

Pennaeth Polisi a Thrawsnewid Busnes

 

Paula-HamPaula Ham

Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

 

Debbie-MarlesDebbie Marles

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol / Swyddog Monitro 

Lance-Carver

Lance Carver 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Carys-LordCarys Lord

Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151

Rheolwr Gyfarwyddwr ac Adnoddau

14 Penarth Pier Icon

Mae’r Gyfarwyddiaeth yn gweithredu ystod o wasanaethau cefnogaeth i alluogi’r Cyngor i weithredu’n effeithiol, gan gynnwys adnoddau dynol, TG, gwasanaethau cyfreithiol a chyllid. Mae hefyd yn cynnwys swyddogaeth gwasanaethau democrataidd y Cyngor sy’n gweinyddu’r amrywiol bwyllgorau cabinet a chyfarfodydd cyngor lle gall aelodau etholedig wneud penderfyniadau a chraffu ar waith y sefydliad. 

 

Mae hefyd yn gyfrifol am ddatblygu strategaethau hir-dymor y sefydliad, trefniadau rheoli perfformiad, cydlynu’r modd y byddwn yn cyfathrebu gyda’r cyhoedd a rhedeg canolfan Cyswllt 1 Fro.

 

Mae’r gyfarwyddiaeth hefyd yn cynnwys y Gwasanaeth Adfywio a Chynllunio sy’n rheoli datblygiadau newydd, sicrhau buddsoddiad a gweithgaredd adfywio a hyrwyddo Bro Morgannwg fel cyrchfan i ymwelwyr.

Amgylchedd a Thai

42 Council Van Icon

Mae’r gyfarwyddiaeth hon yn gyfrifol am ystod o wasanaethau amgylcheddol gan gynnwys glanhau a rheoli gwastraff, rheoli’r rhwydwaith ffyrdd, cynnal ein parciau a’n gofodau cyhoeddus, a goruchwylio’r ddarpariaeth drafnidiaeth gyhoeddus yn y Fro. 

 

Mae’r gyfarwyddiaeth hon hefyd yn gyfrifol am reoli stoc tai y Cyngor a darparu ystod o wasanaethau rheoliadol, megis safonau masnach, mewn partneriaeth â Chynghorau Caerdydd a Phen-y-bont trwy gyfrwng tîm y Fframwaith Rheoliadol a Rennir. 

Dysgu a Sgiliau

04 School Icon

Cyfrifoldeb y gyfarwyddiaeth hon yw rhoi cyfleoedd i dderbyn addysg o safon i bawb ym Mro Morgannwg, yn ein hysgolion a’n canolfannau dysgu oedolion ill dau.

 

Mae’r tîm Dysgu a Sgiliau hefyd yn rheoli llyfrgelloedd Bro Morgannwg, yn darparu ystod eang o wasanaethau ieuenctid, ac yn cefnogi projectau celf ledled y sir.

Gwasanaethau Cymdeithasol

10 Family Icon

Y gyfarwyddiaeth hon yw cartref yr holl dimau sy’n gweithio gyda phobl yn y Fro sydd angen cymorth a gofal a chael eu diogelu. 


Mae hyn yn cynnwys plant a’u teuluoedd, pobl hŷn ac oedolion neu blant sydd â salwch neu anabledd.

 

Mae ein tîm gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio i ddiogelu llesiant plant a phobl ifanc sydd mewn angen un ai o fewn eu teuluoedd, neu lle nad yw hynny’n bosibl drwy gynnig gofal amgen o ansawdd.

 

Mae’r gyfarwyddiaeth hefyd yn rhoi cefnogaeth i oedolion sydd angen help i fyw eu bywydau mor annibynnol ag y bo modd. Caiff y gefnogaeth yma ei darparu yn y tymor byr ac ar sail fwy parhaol.