Cost of Living Support Icon

Y Gwasanaeth Ieuenctid 

Ein Gweledigaeth

"Pobl ifanc yw ein hadnodd mwyaf gwerthfawr; byddwn yn cynnig cyfleoedd personol, cymdeithasol, emosiynol, diwylliannol ac addysgol yn ystod y cyfnod pontio i fod yn oedolyn.

Byddwn yn gweithredu dull sy'n seiliedig ar hawliau i rymuso pobl ifanc i wneud dewisiadau gwybodus a chadarnhaol i'w galluogi i ddod yn gyfranwyr uchelgeisiol a chreadigol; yn ddinasyddion gwybodus; ac yn unigolion iach a gwydn."

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid y Fro yn cynnig cyfleoedd anffurfiol i bobl ifanc 11-25 oed ar draws Bro Morgannwg i'w cefnogi i gyflawni eu potensial llawn.  Rydym yn darparu amgylcheddau diogel i bobl ifanc fwynhau eu hunain a chwrdd ag eraill; teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi; cael gafael ar wybodaeth a chymorth; a dysgu sgiliau newydd.

 

 

Vale-Youth-Service-logo

 

Am ymholiadau pellach, cysylltwch â: 

 • 01446 709308 

 

 

Nodau:

 • Ymdrechu i gyflwyno darpariaeth gwaith ieuenctid arloesol o ansawdd uchel trwy gynnig datblygiad proffesiynol parhaus i'n staff a'n gwirfoddolwyr gwaith ieuenctid.

 • Sefydlu prosiectau a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau gwirfoddol a thrydydd sector, gwasanaethau awdurdodau lleol, cynghorau tref ac ysgolion ym Mro Morgannwg i sicrhau bod pobl ifanc yn cael mynediad i ddarpariaeth o ansawdd uchel.

 • Rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu sgiliau gwneud penderfyniadau o ran materion sy’n effeithio arnyn nhw, eu cyfoedion a’u cymunedau.

 • Dathlu llwyddiannau pobl ifanc a'u cyfraniad at eu cymunedau.

Mae Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru yn datgan bod gwaith ieuenctid yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu sy'n addysgiadol, yn fynegiannol, yn gyfranogol, yn gynhwysol ac yn rymusol.  Mae gwaith ieuenctid yng Nghymru yn seiliedig ar ymgysylltiad gwirfoddol pobl ifanc fel partneriaid sydd wedi'u grymuso. Mae'n dechrau ar ba bynnag bwynt y mae pobl ifanc yn eu bywydau, yn cydnabod ac yn ceisio datblygu a gwireddu eu potensial, ac mae wedi ymrwymo i gydraddoldeb a chynhwysiant.  Nodir yr egwyddorion allweddol sy'n sail i waith ieuenctid yng Nghymru yn y ddogfen Egwyddorion a Dibenion.

 

Ein Cynnig

Mae gan y Gwasanaeth ystod amrywiol o ymyriadau gwaith ieuenctid sydd ar gael mewn ysgolion a'r gymuned.  Cyflawnir hyn drwy ddulliau amrywiol:

 • Clybiau ieuenctid

 • Gwasanaeth symudol ar y stryd ac allgymorth

 • Clybiau ar ôl yr ysgol

 • Cynllun Gwobr Dug Caeredin

 • Darpariaeth ieuenctid Cymraeg

 • Prosiectau cyfranogi a gwaith hawliau

 • Gwaith Ieuenctid Rhyngwladol a Chyfnewidfeydd Ieuenctid

 • Cyrsiau achrededig i bobl ifanc

 • Gweithgareddau digidol

 • Gweithgareddau awyr agored a byw yn y gwyllt

 • Cefnogi digwyddiadau cymunedol

 • Cynllun Cerdyn C

 • Mentora

 • Cymorth un-i-un wedi'i dargedu ac ymyriadau pwrpasol

 • Darpariaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol

 • Cynnig cyrsiau Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

 

Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Adnewyddodd Gwasanaeth Ieuenctid y Fro y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Lefel Efydd ym mis Mai 2021.  Mae'r wobr hon yn cydnabod bod ein gwaith yn cael ei ategu'n barhaus gan ystod gadarn o bolisïau ac yn galluogi pobl ifanc i ddysgu a datblygu sgiliau personol a chymdeithasol.

 

Gwnaethom hefyd gyflawni’r Nod Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Lefel Arian ym mis Hydref 2022.  Mae'r Lefel Arian yn canolbwyntio ar sicrhau bod gwaith ieuenctid yn cydnabod ac yn hyrwyddo ymarfer cynhwysol; yn dathlu cydraddoldeb ac amrywiaeth; yn sicrhau bod darpariaeth ar y gweill i ateb anghenion pobl ifanc; yn sicrhau bod gweithgareddau'n cael effaith ar bobl ifanc a'u canlyniadau; ac yn cael ei ddarparu gan weithlu priodol brofiadol a chymwys sy'n cynnwys pobl ifanc wrth wneud penderfyniadau.

 

Mae’r Marc Ansawdd yn offeryn unigryw ar gyfer hunanasesu, cynllunio gwelliant a chael marc ansawdd ar gyfer gwaith ieuenctid. Mae'n cefnogi ac yn cydnabod gwella safonau o ran darpariaeth, ymarfer a pherfformiad sefydliadau sy'n darparu gwaith ieuenctid, gan ddangos a dathlu rhagoriaeth eu gwaith gyda phobl ifanc.

 

 

 

Bronze Youth Work Quality Mark Award      Silver Youth Work Quality Mark Award Logo

 Rydym wedi datblygu Cynllun Cwricwlwm yn amlinellu ein cynnig ieuenctid ym Mro Morgannwg. Mae'n cadarnhau ein hymrwymiad i ddarparu cwricwlwm o safon i bobl ifanc y Fro wrth ganolbwyntio ar ddiwallu anghenion a blaenoriaethau pobl ifanc, eu teuluoedd a'u cymunedau. Gallwch weld ein Cynllun Cwricwlwm yma.

VYS Curriculum Plan - YP Document Welsh