Y Gwasanaeth Ieuenctid 

Ein Gweledigaeth

"Pobl ifanc yw ein hadnodd mwyaf gwerthfawr.  Byddwn yn cynnig dewisiadau cadarnhaol a chyfleoedd cymdeithasol ac addysgol wrth bontio i fod yn oedolion, drwy rymuso pobl ifanc fel unigolion a'u cefnogi i fynd i'r afael â materion sy'n effeithio arnynt.  Byddwn yn sefydlu partneriaethau gydag asiantaethau a sefydliadau eraill i sicrhau y bydd pobl ifanc yn cael darpariaeth o ansawdd uchel."

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid y Fro yn cynnig cyfleoedd anffurfiol i bobl ifanc 11-25 oed ar draws Bro Morgannwg i'w cefnogi i gyflawni eu potensial llawn.  Rydym yn darparu amgylcheddau diogel i bobl ifanc fwynhau eu hunain a chwrdd ag eraill; teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi; cael gafael ar wybodaeth a chymorth; a dysgu sgiliau newydd.

 

Mae Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru yn datgan bod gwaith ieuenctid yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu sy'n addysgiadol, yn fynegiannol, yn gyfranogol, yn gynhwysol ac yn rymusol.  Mae gwaith ieuenctid yng Nghymru yn seiliedig ar ymgysylltiad gwirfoddol pobl ifanc fel partneriaid sydd wedi'u grymuso. Mae'n dechrau ar ba bynnag bwynt y mae pobl ifanc yn eu bywydau, yn cydnabod ac yn ceisio datblygu a gwireddu eu potensial, ac mae wedi ymrwymo i gydraddoldeb a chynhwysiant.  Nodir yr egwyddorion allweddol sy'n sail i waith ieuenctid yng Nghymru yn y ddogfen Egwyddorion a Dibenion.

 

Vale-Youth-Service-logo

 

Am ymholiadau pellach, cysylltwch â: 

 • 01446 709308 

 

 

 Ein hamcanion:

 • Sefydlu prosiectau a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau gwirfoddol a thrydydd sector, gwasanaethau awdurdodau lleol, cynghorau tref ac ysgolion ym Mro Morgannwg, i hyrwyddo datblygiad personol, addysgol, cymdeithasol a diwylliannol pobl ifanc.

 • Rhoi cyfleoedd i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ddatblygu sgiliau gwneud penderfyniadau o ran materion sy’n effeithio arnyn nhw a’u cyfoedion, a deall a chymryd rhan yn y broses ddemocrataidd.

 

 Ein Cynnig

Mae gan y Gwasanaeth ystod amrywiol o ymyriadau gwaith ieuenctid sydd ar gael mewn ysgolion a'r gymuned.  Cyflawnir hyn drwy ddulliau amrywiol:

 • Clybiau ieuenctid

 • Gwasanaeth symudol ar y stryd ac allgymorth

 • Clybiau ar ôl yr ysgol

 • Cynllun Gwobr Dug Caeredin

 • Darpariaeth ieuenctid Cymraeg

 • Prosiectau cyfranogi a gwaith hawliau

 • Gwaith Ieuenctid Rhyngwladol a Chyfnewidfeydd Ieuenctid

 • Cyrsiau achrededig i bobl ifanc

 • Gweithgareddau digidol

 • Gweithgareddau awyr agored a byw yn y gwyllt

 • Cefnogi digwyddiadau cymunedol

 • Cynllun Cerdyn C

 • Mentora

 • Cymorth un-i-un wedi'i dargedu ac ymyriadau pwrpasol

 • Darpariaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol

 • Cynnig cyrsiau Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

 

Adnewyddodd Gwasanaeth Ieuenctid y Fro y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Lefel Efydd ym mis Mai 2021.  Mae'r wobr hon yn cydnabod bod ein gwaith yn cael ei ategu'n barhaus gan ystod gadarn o bolisïau ac yn galluogi pobl ifanc i ddysgu a datblygu sgiliau personol a chymdeithasol. Mae’r Marc Ansawdd yn offeryn unigryw ar gyfer hunanasesu, cynllunio gwelliant a chael marc ansawdd ar gyfer gwaith ieuenctid. Mae'n cefnogi ac yn cydnabod gwella safonau o ran darpariaeth, ymarfer a pherfformiad sefydliadau sy'n darparu gwaith ieuenctid, gan ddangos a dathlu rhagoriaeth eu gwaith gyda phobl ifanc.

 

 

 Bronze Youth Work Quality Mark Award