Cost of Living Support Icon

Civic Offices in BarryCyngor Bro Morgannwg

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg 54 o aelodau etholedig, neu Gynghorydd, ac mae pob un yn cynrychioli ymraniad etholiadol, neu ward.

 

Caiff y Cyngor ei arwain gan yr Arweinydd a’r Cabinet, corff o saith Chynghorydd sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ar bolisïau a’r gyllideb.

 

Rhennir Prif Swyddogion y Cyngor yn Gyfarwyddwyr, Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr Gweithredol. Fel rheolwyr gwasanaethau maen nhw’n gwneud argymhellion i’r Cabinet ac yn cael eu dwyn i gyfrif ganddo.

 

 • Rob Thomas, Prif Weithredwr
 • Miles Punter, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Gwasanaethau Tai
 • Lance Carver, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Paula Ham, Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau
 • Tom Bowring

  Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol

 • Marcus Goldsworthy

  Cyfarwyddwr Lle

 

Council-chamber

Dweud Eich Dweud

Gall aelodau’r cyhoedd gymryd rhan mewn amryw o gyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau a gynhelir gan Gyngor Bro Morgannwg

 • Cwestiynau Cyhoeddus yng Nghyfarfodydd y Cyngor 
 • Siarad Cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio
 • Siarad Cyhoeddus yn Is-bwyllgor Hawliau Tramwy  
 • Siarad mewn Pwyllgor Craffu: Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau, Amgylchedd ac Adfywio, Cartrefi a Chymunedau Diogel, Dysgu a Diwylliant neu Fyw’n Iach a Gofal Cymdeithasol.

 

Cyfranogiad Cyhoeddus yng Nghyfarfodydd y Cyngor

 

 

Pwyllgorau’r Cyngor 

Aelodau Pwyllgorau Craffu 

 •  Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (11 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Joanna Protheroe;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ewan Goodjohn; 

   

  Cynghorwyr: George Carroll, Pamela Drake, Christopher Franks, Howard Hamilton, Stephen Haines, Sally Hanks, Dr. Ian Johnson, Belinda Loveluck-Edwards a Nicholas Wood

 • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (11 aelod)

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Susan Lloyd-Selby;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ian Perry;

   

  Cynghorwyr: Charles Champion, Pamela Drake, Vince Driscoll, Anthony Ernest, Mark Hooper, Catherine Iannucci-Williams, Elliot Penn, Joanna Protheroe a Steffan Wiliam

 • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol (12 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Janice Charles;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Neil Thomas;

   

  Cynghorwyr: Gareth Ball, Ian Buckley, Christine Cave, Millie Collins, Marianne Cowpe, Robert Fisher, Emma Goodjohn, Julie Lynch-Wilson, Jayne Norman a Carys Stallard 

 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (12 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Millie Collins;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Belinda Loveluck-Edwards;

   

  Cynghorwyr: Julie Aviet, Gareth Ball, Samantha Campbell, Stephen Haines, Sally Hanks, William Hennessy, Susan Lloyd-Selby, Michael Morgan a Helen Payne (ynghyd ag un swydd wag)

   

  Un cynrychiolydd, fel arsylwydd heb bleidlais, o'r sefydliadau isod: 

   

  Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

   

  a phedwar cynrychiolydd o Banel/Grŵp Gweithio'r Tenantiaid   

 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (12 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Rhys Thomas;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Helen Payne;

   

  Cynghorwyr: Anne Asbrey, Wendy Gilligan, Russell Godfrey, Emma Goodjohn, William Hennessy, Nic Hodges, Julie Lynch-Wilson, Naomi Marshallsea, Jayne Norman ac Elliot Penn 

   

  Gwahoddir yr isod i fynychu fel aelodau wedi eu cyfethol:

     Yr Eglwys Gatholig

     Yr Eglwys yng Nghymru

     Rhiant-lywodraethwr, y Sector Ywchradd

     Rhiant-lywodraethwr, y Sector Gynradd

   

  Gwahoddir yr isod i fynychu fel arsylwyr heb bleidlais:

   

   

  Cynradd

  Addysg Cyfrwng Cymraeg

  Uwchradd Fforwm Ieuenctid y Fro x 2

  Cyngor Ieuenctid y Fro x 2

  Prifathrawon

  Eglwysi Rhyddion

  Arbennig

Pwyllgorau Lled-farnwrol

 • Pwyllgor Cynllunio (17 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Neil Thomas; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Sandra Perkes;  

  Y Cynghorwyr: Gillian Bruce, Ian Buckley, Christine Cave, Charles Champion, Marianne Cowpe, Pamela Drake, Anthony Ernest, Wendy Gilligan, Nic Hodges, Dr. Ian Johnson, Helen Payne, Ian Perry, Carys Stallard, Eddie Williams a Mark Wilson 

 • Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) (5 aelod) 

  Y Cynghorwyr: Gillian Bruce, Pamela Drake, Nic Hodges, Neil Thomas ac Eddie Williams

 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (15 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Pamela Drake;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Jayne Norman; 

  Y Cynghorwyr: Gillian Bruce, Lis Burnett, Vince Driscoll, Robert Fisher, Christopher Franks, Ewan Goodjohn, Howard Hamilton, William Hennessy, Naomi Marshallsea, Michael Morgan, Ruba Sivagnanam, Steffan Wiliam a Margaret Wilkinson 

 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (15 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Pamela Drake;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Jayne Norman; 

  Y Cynghorwyr: Gillian Bruce, Lis Burnett, Vince Driscoll, Robert Fisher, Christopher Franks, Ewan Goodjohn, Howard Hamilton, William Hennessy, Naomi Marshallsea, Michael Morgan, Ruba Sivagnanam, Steffan Wiliam a Margaret Wilkinson 

 • Pwyllgor Apeliadau (6 aelod, ac ni ddylai’r un ohonynt fod yn aelod o’r Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Diswyddo na’r Pwyllgor Archwilio) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Ian Buckley; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Susan Lloyd-Selby;

  Y Cynghorwyr: Anne Asbrey, Wendy Gilligan, Stephen Haines a Sally Hanks

 • Pwyllgor Ymchwilio (7 aelod, ac ni ddylai’r un ohonynt fod yn aelod o’r Pwyllgor Apeliadau) 

  Cadeirydd:  Y Cynghorydd Helen Payne;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Catherine Iannucci-Williams; 

  Y Cynghorwyr: Marianne Cowpe, Anthony Ernest, Russell Godfrey, Gwyn John a Belinda Loveluck-Edwards

 • Pwyllgor Safonau (9 aelod yn cynnwys: 5 aelod annibynnol; 3 chynghorydd ac eithrio’r Arweinydd a dim mwy nag 1 aelod o’r Tîm Rheoli; ac 1 aelod o Gyngor Tref / Cymuned a leolir yn gyfan gwbl neu’n rhannol yn nalgylch y Cyngor)  

  Y Cynghorwyr: Rhiannon Birch, Janice Charles, Christopher Franks

   

  Aelodau annibynnol:

  R. Hendicott (Cadeirydd)

  L. Tinsley (Is-Gadeirydd)

  R. Alexander

  G. Watkins

  (ynghyd ag un swydd wag) 

   

   

  Cynrychiolydd Cyngor Tref a Chymuned Y Cynghorydd

  Y Cynghorwyr P. Summers

 • Panel Penodi Pwyllgorau Safonau  

  1 Cynghorydd Cymuned, 1 Unigolyn Lleyg (i’w benodi gan y Swyddog Monitro) ac 1 Cynghorydd o Fro Morgannwg o bob grŵp gwleidyddol (nad sy’n aelod o’r Pwyllgor Safonau) 

  Cynghorwyr:  Christine Cave, Nic Hodges, Gwyn John a Joanna Protheroe

 • Pwyllgor Safonau Penodi i Bwyllgorau (3 aelod) 

  Y Cynghorwyr: Rhiannon Birch, Janice Charles, Christopher Franks 

 • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai yn ol Disgresiwn (7 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Howard Hamilton; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Julie Lynch-Wilson; 

  Y Cynghorwyr: Gareth Ball, George Carroll, Kevin Mahoney, Ian Perry a Rhys Thomas 

 

Pwyllgorau / Is-bwyllgorau / Panelau  

 • Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (6 aelod a 3 aelod lleyg)  

  Cadeirydd: Gareth Chapman (Aelod Lleyg);

  Is-gadeirydd: Nigel Ireland (Aelod Lleyg);

  Y Cynghorwyr: Pamela Drake, Ewan Goodjohn, Mark Hooper, Jayne Norman, Joanna Protheroe a Nicholas Wood

  Aelod lleyg: Matthew Evans  

 • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (13 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Sally Hanks;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mark Wilson;

  Y Cynghorwyr: Anne Asbrey, Rhiannon Birch, Samantha Campbell, Christine Cave, Wendy Gilligan, Stephen Haines, Nic Hodges, Julie Lynch-Wilson, Helen Payne, Sandra Perkes a Rhys Thomas

 • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (10 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Dr. Ian Johnson;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Stephen Haines;

  Y Cynghorwyr: George Carroll, Ewan Goodjohn, Howard Hamilton, Sally Hanks, Kevin Mahoney, Sandra Perkes, Joanna Protheroe a Neil Thomas

 • Gwasanaethau Democrataidd Is-Bwyllgor (3 aelod)

  Y Cynghorwyr: Ewan Goodjohn, Stephen Haines a Dr. Ian Johnson

 • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Diileu Swyddi (7 aelod, ac ni ddylai’r un ohonynt fod yn aelod o’r Pwyllgor Apeliadau) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Pamela Drake;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Howard Hamilton;

  Y Cynghorwyr: Janice Charles, Anthony Ernest, Gwyn John, Michael Morgan a Neil Thomas 

 • FForwm Ymgynghorol ar y Cyd (7 aelod)  

  Cadeirydd: I'w benodi yn y cyfarfod cyntaf;                                         

  Y Cynghorwyr: Samantha Campbell, Janice Charles, Marianne Cowpe, Pamela Drake, William Hennessy, Sandra Perkes a Neil Thomas

 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (6 aelod)  

  Cadeirydd: Yr Arweinydd Y Cynghorydd (Lis Burnett);

  Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd Y Cynghorydd (Bronwen Brooks);

  Y Cynghorwyr: George Carroll, Pamela Drake, Sally Hanks a Dr. Ian Johnson

   

  Gwahoddir yr Aelod Cabinet â’r portffolio sy’n gyfrifol am y gwasanaeth perthnasol i’r cyfarfodydd. 

 • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (7 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Howard Hamilton;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mark Wilson;

  Y Cynghorwyr: Gillian Bruce, Charles Champion, Julie Lynch-Wilson, Kevin Mahoney a Steffan Wiliam

 • Cydbwyllor Cyswllt Sector Gwirfoddol (8 aelod ynghyd â 7 cynrychiolwyr y sector gwirfoddol ac 1 cynrychiolydd a enwebir gan y Pwyllgor Cyswllt Cymunedol Cynghorau Tref a Chymuned)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Rhiannon Birch;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Susan Lloyd-Selby;

  Y Cynghorwyr: Gillian Bruce, Ian Buckley, Millie Collins, Catherine Iannucci-Williams, Jayne Norman a Nicholas Wood

 • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru (7 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Mark Wilson;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Pamela Drake; 

  Y Cynghorwyr: Charles Champion, Janice Charles, Howard Hamilton, Mark Hooper a Michael Morgan

 • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdol Lleol (6 aelod –i’w gadeirio gan yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio)  

  Cadeirydd

  Yr Aelod Cabinet (Addysg, y Celfyddydau a’r Gymraeg) Y Cynghorwyd Rhiannon Birch;

   

  Y Cynghorwyr: Anne Asbrey, Samantha Campbell, William Hennessy, Naomi Marshallsea a Margaret Wilkinson

 

Cyrff Eraill (yn cynnwys Cyrff ar y Cyd)  

 • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth (7 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Carys Stallard;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Emma Goodjohn; 

   

  Y Cynghorwyr: Anthony Ernest, Robert Fisher, Christopher Franks, Sally Hanks a Julie Lynch-Wilson 

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau (6 aelod – i’w gadeirio gan yr  Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol)  

  Cadeirydd: Yr Aelod Cabinet (Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol) Y Cynghorwyd Ruba Sivagnanam; 

   

  Y Cynghorwyr: Millie Collins, Stephen Haines, Catherine Iannucci-Williams, Naomi Marshallsea ac Ian Perry

 • Cyd-bwyllgor Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolog y De (1 Aelod)  

  Fel rhan o ddiwygio’r Model Llywodraethu ar gyfer y Consortiwm, tociwyd y Cyd-bwyllgor, sy’n cynnwys nifer lai i Arweinwyr neu gynrychiolwyr a enwebwyd bellach. Penododd pob Awdurdod Lleol cyfrannog un Aelod, ac (yn unol â’r Model Cenedlaethol), yr Arweinydd neu ei gynrychiolydd dethol ddylai hwn neu hon fod.   

   

  Cynrychiolydd – Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a’r Gymraeg

 • Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (2 Aelod ynghyd â 2 eilydd)  

  Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol.

   

  [Eilyddion: Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidaeth ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu Gwarchod y Cyhoedd]  

 • Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol "The Big Fresh Catering Company" 
   Y Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol a’r Arweinydd Gweithredol a’r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau a fydd yn cynrychioli’r Cyngor fel cyfranddaliwr y cwmni ac a fydd yn cael eu cynghori gan Banel Cynghori Cyfranddalwyr, sy’n cynnwys Swyddogion y Cyngor.