Uned Diogelwch Dinesig

Yr Uned Diogelwch Dinesig (CPU) sy’n gyfrifol am sicrhau bod y Cyngor wedi paratoi’n drylwyr ar gyfer argyfwng neu drychineb a allai effeithio ar y Fro, ac yn medru ymateb iddynt.

 

Mae’n gyfrifoldeb statudol ar y Cyngor, yn unol â Deddf Argyfyngau Sifil Posib 2004 i baratoi cynlluniau i ddiogelu’r cyhoedd ac ymateb i sefyllfa o argyfwng.

 

Yn sgil unrhyw argyfwng, y CPU sy’n cydlynu ymateb y Cyngor ac yn defnyddio’r adnoddau sydd ar gael i gefnogi’r Gwasanaethau Brys.

 

Pan fydd y pwyslais yn newid i sefyllfa o adferiad, y Cyngor fydd yn arwain wrth weithredu’r drefn o hwyluso adfer y gymuned a’r amgylchedd.

 

 

 

Cynlluniau Parhad Busnes

Mae sefydliadau sydd â threfniadau parhad busnes yn eu lle yn fwy tebygol o oroesi ar ôl argyfwng, am eu bod wedi paratoi ymlaen llaw ac mae ganddynt adnoddau i’w sefydlogi eu hunain. Mae’n ddisgwyliad cynyddol gan gwmnïau yswiriant y bydd trefniadau o’r fath wedi eu cynllunio gan sefydliadau. 

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

 

 •  Paratoi’n drylwyr

  Rydyn ni i gyd yn obeithiol na fydd argyfwng fyth yn digwydd. Ond os bydd, mae cyngor syml y gallwch ei ddilyn i geisio lleddfu unrhyw effeithiau negyddol y caiff arnoch chi. Yn fwy na dim, y neges yw gwrando ar yr holl gyfarwyddiadau a roddir i chi gan y gwasanaethau brys a staff y Cyngor, a’u gweithredu yn unol â’r gofyn.

   

  Cyn i unrhyw argyfwng ddigwydd:

  • Sicrhewch fod eich cartref wedi ei yswirio’n ddigonol a bod popeth buasech yn dymuno ei gynnwys wedi ei gynnwys
  • Dysgwch sut ac ymhle i ddiffodd eich cyflenwad dŵr, trydan a nwy

   

   

  Pecyn Argyfwng Cartref:

   

  • Golau (fflachlampau/canhwyllau) a ffynhonnell ynni wrth gefn (batris ac ati)
  • Offer coginio (gan gynnwys teclyn agor tun, offer cegin a chyllyll a ffyrc
  • Diodydd (poteli dŵr, sudd ac ati)
  • Bwyd bywyd hir (gwiriwch y dyddiadau terfyn a diweddarwch y cyflenwad yn gyson)
  • Radio llaw a batris sbâr
  • Blancedi a dillad sych
  • Meddyginiaethau (gan gynnwys eitemau i fabanod)

   

 •  Cymylau Sylweddau Peryglus

  Os cewch eich hysbysu bod cwmwl sylweddau peryglus yn eich ardal leol, dilynwch y camau isod i’ch amddiffyn chi a’r teulu:

  • Ewch i’r tŷ, arhoswch yno a gwrando ar Radio Cymru, Capital neu Touch Radio i glywed datganiadau cyhoeddus
  • Caewch bob drws a ffenestr, diffodd systemau awyru a fentiau a chau unrhyw fylchau lle mae drafft. Cofiwch agor y fentiau cyn aildanio popeth
  • Cydiwch yn eich pecyn argyfwng cartref a gorchuddio unrhyw fwyd neu ei roi mewn cwpwrdd neu gynhwysydd wedi ei gau a’i selio
  • Peidiwch â bwyta bwyd deiliog neu sy’n anodd ei olchi, a / neu pliciwch lysiau a ffrwythau cyn eu bwyta

  • Peidiwch â mynd tu allan na cheisio casglu eich plant o’r ysgol oni fyddwch yn derbyn cyfarwyddyd i wneud hynny

  • Peidiwch â defnyddio dŵr glaw wedi ei storio na chyffwrdd mewn unrhyw anifail sydd wedi bod y tu allan. 

 •  Cysylltu â’r Teulu yn achos Argyfwng

  Gall argyfwng disymwth olygu bod angen i chi gysylltu â pherthnasau, y gwasanaethau iechyd, y gwasanaethau brys a gwasanaethau atgyweirio ar frys.

   

  Mae’n bwysig pwyllo mewn sefyllfa argyfyngus, a cheisio gwneud dim ond y galwadau rheiny sy’n gwbl angenrheidiol oherwydd gellid gorlwytho’r rhwydweithiau ffôn yn achos argyfwng difrifol.

   

  Gallwch baratoi at hyn fel isod:

  • Cadw rhifau ffôn pwysig wrth law mewn man cyfleus
  • Cadw rhifau ffôn gweithwyr iechyd a chynhalwyr eraill yn achos pobl sy’n hen, ag anabledd neu sy’n sâl.

   

 •  Ymadawiad mewn Argyfwng

  Dim ond mewn sefyllfa eithafol o argyfyngus y bydd gofyn trefnu ymadawiad, ond os bydd y sefyllfa’n codi, dylech gofio’r pwyntiau isod:

   

  Os ydych chi’n dod ar draws argyfwng neu yn profi argyfwng, ffoniwch y gwasanaethau brys: 999. Pan fyddwch chi’n deialu 999, teleffonydd fydd eich cyswllt cyntaf, a bydd yn gofyn pa wasanaeth rydych chi ei angen. Bydd y teleffonydd yn gofyn am eich rhif ffôn hefyd, rhag ofn i’r llinell ffôn ddymchwel neu byddwch chi’n methu parhau â’r alwad, er mwyn dod o hyd i’ch lleoliad ac anfon cymorth atoch.

   

  Os oes argyfwng difrifol yn effeithio ar eich ardal leol, gwrandewch ar orsaf radio leol neu wylio’r teledu i gael cyngor a gwybodaeth. Talwch sylw i unrhyw rifau ffôn sy’n benodol i’r sefyllfa. Gellir hysbysu’r cyhoedd drwy ddulliau eraill yn ogystal, gan gynnwys fan ag uchelseinydd arni’n gyrru o amgylch, ymweliad gan swyddog neu ddulliau eraill.

   

  Byddwch yn gymydog da, a throsglwyddwch rybuddion i bobl allai fod wedi colli’r cyhoeddiadau, yn enwedig pobl hŷn neu bobl fethedig.

  Trefn yr Ymadawiad

  Os bydd yr heddlu yn gofyn i chi adael eich cartref, peidiwch â dadlau. Mi fyddan nhw’n gwybod mwy am y peryglon a’r risg na fyddwch chi.

  • Efallai fydd gofyn i chi fynd i Dderbynfa / Canolfan Gorffwys. Os ydych chi’n penderfynu mynd i leoliad amgen, dywedwch wrth yr heddlu er mwyn iddynt nodi hyn.
  • Peidiwch â phryderu os oes gennych anghenion arbennig. Bydd trefniadau’n cael eu gwneud drosoch chi gan y sawl sy’n ymateb i’r argyfwng. 
  • Os yw amser yn caniatáu, ewch â meddyginiaethau, dillad cynnes, unrhyw fwydydd arbennig, dogfennau personol ac eitemau gwerthfawr sydd wrth law, basged a thennyn ar gyfer anifeiliaid anwes gyda chi. 
  • Os yw amser yn caniatáu, diffoddwch unrhyw dân sydd ynghyn a dilyn cyngor y Gwasanaethau Brys parthed diffodd nwy, dŵr a thrydan.


  Peidiwch â ffonio’r gwasanaethau brys os nad yw’n argyfwng go iawn. Mewn sefyllfa nad sy’n argyfwng, ffoniwch:111.

   

  Nodwch: awgrymiadau yn unig yw’r argymhellion hyn. Dilynwch gyfarwyddyd y Gwasanaethau Brys bob amser yn achos argyfwng. 

 •  Llifogydd

  Cyngor ac arweiniad yn achos llifogydd ym Mro Morgannwg.

   

  Yn achos llifogydd, mae’n bwysig cydweithio’n gyfan gwbl â’r gwasanaethau brys.

   

  Os yw hi’n edrych yn debygol fod llifogydd ar fin digwydd:

  • Rhowch eich pecyn argyfwng cartref mewn man diogel, hawdd ei gyrraedd.
  • Gosodwch sachau tywod dros riniog drysau a fentiau isel er mwyn eu gwarchod (cofiwch agor y fentiau eto cyn cynnau cyflenwadau).
  • Symudwch eitemau gwerthfawr, bwyd ac eiddo arall i fyny’r grisiau pan fo’n bosibl.
  • Os ydych chi’n medru ymadael ar eich liwt eich hun ac aros gyda theulu neu ffrindiau, hysbyswch yr heddlu o hyn.
  • Derbyniwch y bydd dŵr llifogydd yn cludo carthffosiaeth. Diffoddwch y nwy a’r trydan os oes llifogydd yn siŵr o ddigwydd.
  • Os ydych chi’n byw mewn byngalo, carafán, tŷ parod neu adeilad arall heb ail lawr, ac rydych chi’n mynd i drafferthion, cysylltwch â gwasanaethau brys er mwyn cael help i ymadael.

   

  Ar ôl Llifogydd

  • Peidiwch â chynnau trydan na nwy nes i’r cyflenwad gael ei archwilio

  • Peidiwch â defnyddio bwyd sydd wedi ei gyffwrdd gan ddŵr llifogydd

   

   

   

  Environment Agency     Met Office
 •  Stormydd Enbyd

  Mae camau syml y gallwch eu cyflawni cyn, yn ystod ac ar ôl stormydd enbyd i leddfu’r effeithiau negyddol y gallent eu cael ar eich bywyd a’ch eiddo.

   

  Cyn storm

  • Chwiliwch am y wybodaeth ddiweddaraf a rhybuddion ymlaen llaw ar-lein, ar y teledu neu ar y radio
  • Parciwch eich car oddi ar yr heol a’r tu hwnt i gyrraedd coed a waliau uchel
  • Sicrhewch fod eich tŷ yn y cyflwr gorau posibl
  • Diogelwch eitemau’r tu allan. Rhowch gynifer ohonynt â phosibl o dan do
  • Caewch y ffenestri a’r llenni i’ch amddiffyn rhag gwydr sy’n chwalu

   

  Yn ystod storm

  • Cadwch draw o’r ffenestri ac aros ar y llawr gwaelod os yw’n bosibl
  • Chwiliwch am y wybodaeth ddiweddaraf ar-lein, ar y teledu neu ar y radio 

   

  Ar ôl storm

  • Os oes difrod i’r cartref, hysbyswch y landlord neu’r cwmni yswiriant
  • Os nad ydy’r dŵr, y nwy neu’r trydan yn gweithio, hysbyswch y cyflenwr perthnasol
  • HEB BERYGLU EICH DIOGELWCH PERSONOL, ceisiwch orchuddio unrhyw fannau sydd wedi eu difrodi i arbed anafiadau.

   

   

 •  Argyfwng Eira
  Rydyn ni i gyd yn ymwybodol o’r effaith y gall tywydd difrifol wael yn y gaeaf ei chael ar ein bywydau. Rydyn ni’n gweithio i baratoi at dywydd garw i leddfu’r effaith honno, ond gall pawb gyfrannu drwy baratoi ar gyfer y gaeaf.

   

  Gofal Cymdeithasol

  Gall tywydd garw yn y gaeaf gael effaith ddifrifol ar ein cymuned. Gallwch chi helpu drwy alw ar eich cymdogion i weld a ydyn nhw’n gynnes ac yn iach a bod digon o fwyd ganddynt.

   

  Yn achos tywydd garw eithafol, bydd yr Uned Diogelwch Dinesig yn cydlynu gwasanaethau hanfodol y Cyngor ac yn ceisio osgoi tarfu ar aelodau’r cyhoedd gymaint â phosibl, yn enwedig aelodau mwyaf bregus ein cymuned.

   

  Pryd ar Glud

  Clustnodir y gwasanaeth cludo bwyd yn flaenoriaeth, a chaiff ei gefnogi gan adnoddau sawl adran yn y cyngor. Byddwn yn gwneud ein gorau i gyflenwi pryd ar glud i gleientiaid ledled y Fro er gwaetha’r eira. Os bydd angen, bydd rheolwyr y gwasanaeth hwn yn gwneud pob ymdrech i wneud trefniadau amgen fesul achos unigol, a chyfathrebu’r wybodaeth hon i chi, eich teulu neu eich cynhalydd.

   

  Gofal Cartref

  Bydd y Gwasanaethau Gofal Cartref a gaiff eu darparu gan y Cyngor a gan gyflenwyr wedi eu cyflogi gan y Cyngor yn derbyn cefnogaeth gan dîm gofal cartref y Cyngor. Os bydd angen cefnogaeth ar gyflenwyr, bydd y Cyngor yn darparu hwn pan fo’n bosibl er mwyn diwallu anghenion defnyddwyr bregus y gwasanaeth.

   

  Cartrefi Preswyl

  Yn ystod tywydd garw, bydd cartrefi preswyl y Cyngor yn gwbl weithredol, gan ymgorffori oriau gwaith hyblyg i’r staff i sicrhau gofal i’r trigolion.

   

  Canolfannau Dydd

  Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau ar y gwasanaeth yn ein canolfannau dydd oherwydd y tywydd. Byddwn yn ceisio cysylltu â chleientiaid yn eu cartref a byddwn yn darparu cyngor a chefnogaeth ymweld.

   

  Gwasanaethau’r Cyngor

  Ysgolion

  Mae’n hanfodol medru hysbysu rhieni a gwarcheidwaid ein disgyblion o drefniadau cau ysgolion ar frys. Rydyn ni wedi cyflwyno system negeseuon testun i’r perwyl hyn. Bydd hyn yn galluogi i ysgolion anfon hysbysiad neges destun o’i statws at Ganolfan Gyswllt UnFro (Ar agor, Ar agor i staff yn unig, Ar agor ar gyfer arholiadau yn unig, Ar gau). Bydd y wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i wefan a chyfrif Twitter y Cyngor yn ddiymdroi.

   

  Casglu Ysbwriel a Safleoedd Adnoddau Dinesig

  Gwneir pob ymdrech i barhau i gasglu ysbwriel. Bydd adnoddau staff ychwanegol a dulliau arloesol o gasglu yn cael eu gweithredu i barhau â darpariaeth y gwasanaeth, ond diogelwch y cyhoedd, ein staff a’n cerbydau sy’n cael blaenoriaeth. Bydd y penderfyniad i newid y drefn arferol yn cloriannu’r amodau tywydd cyfredol a’r rhagolygon.

   

  Unwaith bydd y penderfyniad wedi ei wneud ar y gwasanaethau isod, caiff y cyhoedd ei hysbysu ohono: 

  • Sachau duon
  • Gwastraff cegin
  • Casgliad ailgylchu cymysg
  • Oriau agor ac unrhyw gyfyngiad ar ddefnydd ein canolfannau adnoddau dinesig ar Stad Fasnach Atlantic a Llandŵ 

   

  Priodasau a Phartneriaethau Sifil 

  Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod ein Cofrestryddion yn cyrraedd seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil. Bydd adnoddau’n cael eu clustnodi i sicrhau bod y gwasanaeth hwn yn parhau i gael ei ddarparu.

   

  Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau

  O bosib y bydd tarfu ar y gwasanaeth hwn, ac y bydd angen newid amserau agor. Cysylltwch â Swyddfa’r Cofrestrydd cyn mynd yno.

   

  Yn unol â’r gyfraith, rhaid i enedigaeth baban gael ei gofrestru o fewn 42 diwrnod i’r enedigaeth.

   

  Gwasanaethau Hamdden

  O bosib y bydd tarfu ar y gwasanaeth hwn, ac y bydd angen newid amserau agor. Cysylltwch â’ch Canolfan Hamdden leol cyn mynd yno. Gellir cysylltu â phob canolfan hamdden drwy un rhif erbyn hyn: 01446 403000.

   

  Parciau a meysydd chwarae

  O bosib y bydd tarfu ar y gwasanaeth hwn, ac y bydd angen newid amserau agor. Gwiriwch wefan Bro Morgannwg am wybodaeth bellach. 

   


  Clirio Eira a Graeanu

  Cyhoeddodd lywodraeth y DU gyngor o’r enw The Snow Code i gynnig cyngor ymarferol ar glirio eira ac iâ ger llaw eich tŷ chi a’ch cymdogion. Dyma gynghorion ar glirio eira:

  • Os yw’n bosibl, cliriwch eira pan mae newydd ddisgyn am ei fod yn haws ei symud
  • Peidiwch â defnyddio dŵr poeth, oherwydd gall rewi a chynyddu peryglon llithro
  • Taenwch halen yn denau – gall gwerth un llwy fwrdd drin hyd at fetr sgwâr o ia
  • Gellir defnyddio halen bwrdd neu halen peiriant golchi llestri i doddi eira ac iâ
  • Gellir defnyddio tywod, graean neu luwch, ond ni fyddant yn toddi’r eira; yn hytrach byddant yn eich sadio ac yn arbed llithro. 

   

 •  Ymwybyddiaeth o Ymbelydredd
  Ceir gwybodaeth bellach am ymbelydredd a ffyrdd o gadw’n ddiogel yma.

 


Nodwch: nid cyfeiriad cyswllt y tu hwnt i oriau swyddfa yw hwn.