Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Goleuadau Stryd 

Rheoli, cynnal a chadw goleuadau stryd ac offer ffyrdd wedi’i oleuo, yn cynnwys arwyddion, pyst, croesfannau sebra a chroesfannau ysgol ag unedau sy’n fflachio.

 

Rydyn ni’n nodi ac yn atgyweirio diffygion, ac yn trefnu gwaith atgyweirio prydlon, gan ailosod goleuadau sy’n hynafol, yn ddiffygiol neu’n annigonol. Mae nifer o wahanol fathau o oleuadau stryd ym Mro Morgannwg. 

 

Goleuo Nos Ysbeidiol 

Cafodd cynnig y Cyngor i gyflwyno goleuo rhan o'r nos a lleihau defnydd ynni ddydd Llun 20 Hydref 2014.

Fe wnaeth y project leihau allyriadau Co2 y Cyngor a chyfrannu'n helaeth at ostyngiad mewn costau ynni. 

 

Goleuadau Nos Ysbeidiol 

 

LED-Light-Four

Goleuadau Stryd LED  

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn gosod goleuadau stryd LED newydd ym mhob stryd breswyl fel rhan o broject buddsoddi £1.4 miliwn a fydd o fudd i'r amgylchedd drwy leihau allyriadau Co2 a chostau ynni.

Mae goleuadau LED yn para’n hirach, ac mae angen llai o waith cynnal a chadw arnynt na lampau sodiwm traddodiadol. Maen nhw’n hynod effeithlon o ran ynni, maent yn lleihau allyriadau carbon ac yn costio llai na chwarter goleuo confensiynol o ran defnydd ynni.

 

Goleuadau Stryd LED 

 

Goleuo Datblygiadau Tai Newydd 

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth cynllunio ac adeiladu cyflawn i ddatblygwyr sy’n gosod systemau goleuo ar safleoedd a fydd yn cael eu mabwysiadu gan y Cyngor.

 

Ymhlith manteision defnyddio’r Cyngor ar gyfer y gwaith hwn mae: 

  • Cynllunio, adeiladu a mabwysiadu – lleihau ffioedd ymgynghori
  • Mae eitemau mewn stoc yn gyson, sy’n golygu bod y gwasanaeth yn brydlon ac yn ddibynadwy
  • Rydyn ni’n cydlynu â gweithredydd y rhwydwaith dosbarthu trydan os oes angen
  • Mae’r gwaith yn cael ei gyflawni yn unol â’r Safonau Diogelwch perthnasol ac yn unol â gofynion Cyngor Bro Morgannwg
  • Caiff y gweithfeydd eu mabwysiadu pan gânt eu cwblhau at bwrpas ynni a chynnal a chadw, sy’n lleihau costau datblygwyr
  • Gweithlu cymwys wedi’i hyfforddi i safon NVQ; statws Cyflenwr Cymeradwy NICEIC ac Achrediad Cynllun Cofrestru 
  • Gwaith Trydan y Priffyrdd

 

Am wybodaeth bellach am wasanaeth goleuo datblygiadau newydd, cysylltwch â:

 

Dweud wrthon ni am Ddifrod i Olau Stryd 

Os oes golau stryd wedi’i ddifrodi ac mewn cyflwr peryglus, a gwifrau’n weladwy neu lamp yn rhydd, byddwn ni’n dod ato o fewn 24 awr.

Gallwch chi ddweud wrthon ni am ddifrod i olau drwy lenwi ffurflen ar-lein:

 

Dweud wrthon ni am olau stryd wedi'i ddifrodi