Cydraddoldeb 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu a dymchwel rhwystrau i wasanaethau, gwybodaeth, lleoliadau, adnoddau a chyflogaeth.   

 

Rydyn ni’n croesawu cyfleoedd cyfartal beth bynnag fo anabledd, tarddiad ethnig, lliw croen, cenedligrwydd, rhyw, hunaniaeth rywiol, statws priodasol, rhywioldeb, dewis yr iaith Gymraeg, diwylliant neu grefydd unigolion.

 

Cynllun Strategol Cydraddoldeb 

Pwrpas y Cynllun Strategol Cydraddoldeb hwn yw manylu ar yr hyn mae’r Cyngor yn ei wneud i gyflawni ei ddyletswyddau yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 a’r dyletswyddau sy’n benodol i Gymru. 

 

Mae dyletswydd cydraddoldeb y sector gyhoeddus yn cynnwys wyth nodwedd warchodedig: oed, hil, anabledd, crefydd neu gred, ailbennu rhyw, rhyw, beichiogrwydd a mamolaeth a rhywioldeb.  

 

 

Adroddiad Blynyddol Monitro Cydraddoldeb 

Mae’r Adroddiad Blynyddol Monitro Cydraddoldeb yn dweud wrthoch chi am ein gwaith ym maes cydraddoldeb bob blwyddyn

 

Yn yr adroddiad, cewch weld: 

  • Y camau rydyn ni wedi’u cymryd i adnabod a chasglu gwybodaeth berthnasol
  • Y ffordd rydyn ni wedi defnyddio’r wybodaeth hon wrth gyflawni ein dyletswydd cydraddoldeb cyffredinol yn y sector gyhoeddus
  • Rhesymau pam nad ydyn ni wedi casglu gwybodaeth berthnasol
  • Datganiad ar effeithlonrwydd ein trefniadau ar gyfer adnabod a chasglu’r wybodaeth berthnasol
  • Cynnydd wrth gyflawni pob un o’n hamcanion cydraddoldeb a welir yn ein Cynllun Strategol Cydraddoldeb
  • Gwybodaeth benodol am gyflogaeth, yn cynnwys gwybodaeth am hyfforddiant a chyflog.