Cost of Living Support Icon

Gofal Cymdeithasol

Rydym yn gweithio gyda phobl yn ein cymuned sydd angen cefnogaeth, gofal neu sydd angen cael eu hamddiffyn. Plant a’u teuluoedd, Pobl hŷn ac oedolion/plant â salwch neu anabledd a Pobl sydd angen cefnogaeth i ofalu am rywun arall

 

Byddwn yn eich annog i fod yn annibynnol lle bo'n bosibl, ond byddwn yn cynnig cymorth i chi pan fyddwn yn cytuno bod ei angen. Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau iechyd, addysg, ieuenctid, grwpiau gwirfoddol, gwasanaethau tai ac eraill.  

 

 

 

Gwasanaeth Argyfwng y Tu Allan i Oriau

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnig gwasanaeth argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol. Dim ond gydag argyfyngau nad ydynt yn gallu disgwyl tan y diwrnod gwaith nesaf y mae’r gwasanaeth hwn yn delio â hwy:

 

Gwasanaeth Argyfwng y Tu Allan i Oriau

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn ddeddf newydd sydd yn rhoi mwy o lais i chi yn y gofal a’r cymorth a gewch:

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014

 

Telecare

Mae Telecare yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyfarpar sy’n defnyddio technoleg i alluogi i bobl fregus fyw bywyd mwy annibynnola mwy diogel yn eu cartrefi eu hunain:

 

Gwasanaethau Larwm Teleofal

 

 Dewis Cymru

 Gweld rhagor o wybodaeth am y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn Fro Morgannwg.

  

Dewis Cymru Logo Welsh