Cost of Living Support Icon

let's talk green logoIHSCP logo

 

Asesiad o anghenion poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg

​​Rhoddodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014​ ddyletswydd ar awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol i baratoi a chyhoeddi asesiad o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth, gan gynnwys gofalwyr sydd angen cefnogaeth. Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar ail asesiad Caerdydd a Bro Morgannwg yn dilyn y cyntaf a gyhoeddwyd yn 2017.


Dylid darllen y asesiad o anghenion Boblogaeth 2022 ochr yn ochr â’r Asesiadau Llesiant ategol ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg er mwyn cael dealltwriaeth gynhwysfawr o’r rhanbarth.

Mae’r Asesiadau Llesiant, sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yn ymchwilio i lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ardal, sy’n rhoi trosolwg manwl o benderfynyddion ehangach iechyd.