let's talk green logoIHSCP logo

 

Asesiad o anghenion poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Rhoddodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddyletswydd ar awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol i baratoi a chyhoeddi asesiad o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth.

 

Bu i bartneriaid o sectorau cyhoeddus a gwirfoddol Caerdydd a Bro Morgannwg ymuno dan faner ‘Amser Siarad’ i nodi’r prif anghenion gofal a chymorth, materion atal, ac asedau (megis pobl, adeiladau, sefydliadau neu wasanaethau sy’n cyfrannu at ehangu neu sicrhau llesiant) yr ardal.Cynhaliwyd asesiad rhwng mis Chwefror 2016 a mis Ionawr 2017.

 

Dros y cyfnod hwn, daethpwyd â gwybodaeth ynghyd o nifer o ffynonellau: arolygon cyhoeddus wedi’u teilwra ar gyfer y gynulleidfa; cyfweliadau grŵp ffocws gyda phreswylwyr lleol; arolwg o weithwyr proffesiynol lleol a sefydliadau sy'n cynnig gofal a chymorth, gan gynnwys y trydydd sector; data gwybodaeth a phoblogaeth; prif ddogfennau; a gwaith blaenorol.

 

Roedd cynrychiolwyr Cyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn goruchwylio’r gwaith, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a oedd yn adrodd i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg. Caiff canfyddiadau manwl ar draws un ar ddeg o grwpiau poblogaeth eu cyflwyno yn yr adroddiad, ynghyd â chanfyddiadau trawstoriad.   Mae’r adroddiad hefyd yn disgrifio’r camau nesaf o ran mynd ar ôl y materion a godwyd.  

 

Asesiad o anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg