Cost of Living Support Icon

Cymorth Costau Byw

Help a chymorth os ydych yn cael trafferth talu eich biliau oherwydd costau byw cynyddol. 

 

Sesiynau cyngor galw heibio Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro

Mae Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro yn cynnal sesiynau cyngor  costau byw galw heibio i drigolion yn 119 Broad Street, Y Barri, bob Dydd Llun a Dydd Iau rhwng 4pm a 6pm. Nid oes angen apwyntiad.

 

Grants and benefitsDod o hyd i grantiau a budd-daliadau

Dewch o hyd i wybodaeth am grantiau a budd-daliadau sydd ar gael i chi fel Gostyngiad y Dreth Gyngor neu Gredyd Pensiwn.

Housing and energyCael help gyda biliau'r cartref a biliau ynni

 

Cyngor ar wneud eich cartref yn ynni-effeithlon, gwybodaeth am grantiau a budd-daliadau, fel arbed ar eich biliau dŵr.

Help with foodCael help gyda bwyd

Gwasanaethau a chymorth sy'n helpu gyda chostau bwyd. Gwybodaeth am dalebau bwyd a banciau bwyd.

Support for familiesDod o hyd i gymorth i deuluoedd

Gwybodaeth am gymorth gyda chostau ysgol, costau gofal plant a chymorth ariannol i rieni newydd.

Health and wellbeingGwella eich iechyd a'ch lles

Adnoddau i'ch helpu i wella eich iechyd a'ch lles fel grwpiau cymunedol lleol, cymorth iechyd meddwl a rhaglenni ymarfer corff.

Help with employmentCael help gyda chyflogaeth

Help i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith a chyngor gyrfaoedd.

Housing and homelessnessCael cymorth tai a digartrefedd

Help gyda thai a chymorth os ydych yn ddigartref ar hyn o bryd neu mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Help for older peopleDod o hyd i gymorth i bobl hŷn

Cymorth ac adnoddau i bobl hŷn ym Mro Morgannwg.

Help for businessCael cyngor i fusnesau

 

Cyngor ac arweiniad i fusnesau a gwybodaeth am gyllid a chyfleoedd partneriaeth ym Mro Morgannwg a thu hwnt.

 

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian?

Mae siarcod benthyg arian yn benthyca arian ac yn codi llog ar y benthyciad heb yr awdurdod cyfreithiol. Maent yn gweithredu yn ein cymunedau gan gymryd mantais ar bobl sy’n agored i niwed yn aml.

 

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei nabod yn gysylltiedig â benthyca arian anghyfreithlon, cyfaddef popeth yw’r peth iawn i wneud.

 

  • 0300 123 3311

 

Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru

 

 

 

 

Advicelink Cymru

Mae teuluoedd ledled Cymru yn teimlo'r straen ar gyllidebau eu cartrefi oherwydd costau byw cynyddol, gan wneud cymorth ychwanegol yn bwysicach nag erioed.

 

Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol y gallent fod yn gymwys i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt. Os nad ydych yn siŵr pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio, cysylltwch â llinell gymorth am ddim Advicelink Cymru:

  • 0808 250 5700

 

Advicelink Cymru