Cost of Living Support Icon

Cynllunio a Rheoli Adeiladau

Gwybodaeth a chyngor am y broses gynllunio a'r ceisiadau diweddaraf, polisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol a lleol, a'n Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.

  

Gwneud Cais Cynllunio

  • Sut mae ceisio cyngor cyn gwneud cais

  • Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

  • Lawrlwytho ffurflenni

  • Gwirio bod gennych bopeth mae ei angen arnoch

Talu ffi cais cynllunio 

Gweld neu wneud Sylw ar Geisiadau Cynllunio

Cefnogi, gwrthwynebu neu wnaed sylw ar geisiadau cynllunio. Gweld manylion ceisiadau cynllunio ac apeliadau cyfredol a blaenorol ym Mro Morgannwg ar Gofrestr Gynllunio’r Cyngor a chwilio mapiau ceisiadau cynllunio.

 

Gofrestr Gynllunio’r Cyngor

Apeliadau

Gwnewch apêl yn erbyn gwrthod caniatâd cynllunio, cais di-benderfyniad neu rybudd gorfodi yn uniongyrchol i’r Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd

 

Gwyliwch apêl gyfredol ar y Gofrestr Cynllunio

 

Gweld y dogfennau apêl gorfodi a gyflwynwyd mewn perthynas ag Apêl Gorfodi Biomas cyfredol y Barri:

Apêl Gorfodi Barry Biomass

Gorfodi Cynllunio

Rhoi gwybod bod Rheoliad Cynllunio wedi’i dorri.

 

Pwyllgor Cynllunio

Manylion Pwyllgor Cynllunio, Cyfarfodydd, Adroddiadau a Dogfennau Cysylltiedig

 

Polisi Cynllunio

Polisïau a chanllawiau ar gyfer datblygu ym Mro Morgannwg.

 

A Guide to Planning front cover (Welsh)

Treftadaeth

Gwybodaeth am Adeiladau Rhestredig, Trysorau Sirol ac Ardaloedd Cadwraeth ym Mro Morgannwg.

 

Coed a Llwyni

Gwneud cais am waith i goed a llwyni neu gwyno am lwyn uchel.

 

Cyfraniadau Datblygwr - Adran 106

Gwybodaeth ynglyn â Trefniadau a gweithrediad Adran 106.

Gwneud Cais Rheoli Adeiladau

Oes angen cymeradwyaeth Rheoliad Adeiladau arnaf? Sut mae gwneud cais am Gymeradwyaeth Rheoliad Adeiladau, lawrlwytho ffurflenni a sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch.
 

 

Gweld Ceisiadau Rheoli Adeiladau

Gweld pob cais rydych wedi’i gyflwyno i’r Cyngor ers 1996.

  

Cofrestr Rheoli Adeiladau

 

 

Rhoi Gwybod am Adeiledd Peryglus

Gall adeilad neu adeiledd peryglus fod yn unrhyw beth ar neu o gwmpas adeilad neu adeiledd a allai beryglu’r cyhoedd, er enghraifft, teils to rhydd neu sy’n gostwng, waliau neu ffensys sydd mewn perygl o gwympo, simneiau ansefydlog.

 

Caiff adeilad y adroddir ei fod yn beryglus ei archwilio ar yr un diwrnod neu o fewn awr os yw’n frys gan syrfëwr sydd ar ddyletswydd 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.   

 

Os ydych am roi gwybod am adeiladu neu adeiledd peryglus, ffoniwch 01446 704842 yn ystod oriau swyddfa neu 01446 700111 y tu allan i oriau swyddfa arferol. Os yw adeilad neu adeiledd peryglus yn cyflwyno perygl difrifol ac uniongyrchol i ddiogelwch y cyhoedd dylid rhoi gwybod i'r heddlu trwy ffonio 999.

Perfformiad   

Mae’r Cyngor yn adrodd yn flynyddol i Lywodraeth Cymru ar ei berfformiad - Adroddiad Perfformiad Blynyddol - Cynlluniol

 

Waliau Cydrannol  

Mae’r Ddeddf Waliau Cydrannol yn berthnasol i waith amrywiol sy’n cael ei wneud yn uniongyrchol o wal gydrannol neu adeiledd, adeilad newydd yn neu ar draws llinell derfyn rhwng eiddo a chloddiad o fewn 3 neu 6 metr o adeilad(au) neu adeiledd(au) cyfagos, yn dibynnu ar ddyfnder y twll neu'r sylfeini arfaethedig.  Dyma fater sifil nad yw’r Cyngor yn ei weinyddu. Mae mwy o wybodaeth ar wefan y Llywodraeth.

 

Cysylltwch â ni:

Cynllunio

Sylwch y gallwch ffonio'r swyddog dyletswydd cynllunio 8.30am – 5pm, o ddydd Llun i ddydd Mercher ar gyfer ymholiadau cyffredinol, neu gallwch e-bostio'ch ymholiad a byddwn yn ymateb iddo cyn gynted ag sy'n ymarferol. Fodd bynnag argymhellir y dylech drefnu apwyntiad yn uniongyrchol â’r swyddog achos perthnasol ar gyfer unrhyw ymholiadau manwl neu sy'n ymwneud â chais.

 

Rheoli Adeiladau

 

Cysylltwch â'ch Swyddog Rheoli Adeiladau

 

Mewn person yn:

Trwy apwyntiad yn Swyddfa’r Doc:

Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfa’r Dociau, Dociau’r Barri, Y Barri CF63 4RT 

  • Dydd Llun i ddydd Mercher: 8.30am - 5pmm