Ardrethi Busnes

Caiff yr ardrethi annomestig / ardrethi busnes sy'n cael eu casglu gan awdurdodau bilio eu talu i mewn i gronfa ganolog a'u hailddosbarthu i gynghorau sir ac awdurdodau heddlu.

 

Coronafeirws (COVID-19): Cyngor ar gyfer busnes

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth sydd ar gael i fusnesau yng nghyd-destun Coronafeirws. 

 

Coronafeirws: Cyngor ar gyfer busnes

 

Mae eich cyngor ac awdurdod heddlu'n defnyddio'u cyfran o'r incwm ardrethi a ail-ddosbarthwyd, ynghyd ag incwm a gânt o’r sawl sy’n talu'r dreth gyngor, grant cynnal refeniw gan Lywodraeth Cymru a rhai symiau eraill, i dalu am y gwasanaethau y maent yn eu darparu.

 

Ffurflenni i roi gwybod am feddiannu neu adael eiddo

 

 

Ailbrisio'r 2017

O 1 Ebrill 2017 mae gwerthoedd ardrethol newydd wedi cael eu defnyddio i gyfrifo ardrethi busnes. Mae rhestr ardrethi yn cynnwys Gwerthoedd Ardrethol pob busnes ac yn y rhan fwyaf o achosion mae crynodeb o'r prisiad i'w gweld ar Wefan Asiantaeth y Swydfa Brisio.

 

 


Gwerth Ardrethol

Mae gwerth ardrethol eiddo annomestig yn y rhan fwyaf o achosion gan un o swyddogion annibynnol Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Caiff holl eiddo annomestig ei ailbrisio bob pum mlynedd. Ers 1 Ebrill 2017, mae gwerth ardrethol eiddo’n cynrychioli ei bris rhent ar y farchnad agored fel ag yr oedd ar 1 Ebrill 2015. Ar gyfer eiddo cyfun sydd yn rhannol yn ddomestig ac yn rhannol yn annomestig mae’r gwerth ardrethol yn ymwneud â’r rhan annomestig yn unig. Dangosir gwerthoedd holl eiddo y mae ardrethi’n daladwy amdanynt i’ch awdurdod yn y rhestr ardrethi lleol, y mae'n bosibl gweld copi yn:

 

addresses
Asiantaeth y Swyddfa Brisio Cyngor Bro Morgannwg

Heol Tŷ Glas

Llanisien

Caerdydd

CF4 5GR

 

 

Y Swyddfeydd

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

 

 

Newid Gwerth Ardrethol

Gall y gwerth ardrethol newid os yw’r swyddog ailbrisio’n credu bod amgylchiadau’r eiddo wedi newid. Gall y trethdalwr (a rhai eraill penodol sydd â diddordeb yn yr eiddo) hefyd, mewn rhai amgylchiadau, gynnig newid mewn gwerth. Os nad yw’r trethdalwr a’r Swyddog Prisio yn cytuno ar y gwerth ardrethol o fewn 3 mis i’r cynnig gael ei wneud, caiff y mater ei gyfeirio fel apêl i Dribiwnlys Prisio. Mae rhagor o wybodaeth am sut i gynnig newid mewn gwerth ardrethol ar gael oddi wrth swyddfeydd prisio.

 • Llinell Gymorth Asiantaeth y Swyddfa Brisio: 03000 505505

Cynigion ac Apeliadau

Mae gwybodaeth am yr amgylchiadau sy’n gallu arwain at gynnig mewn gwerth ardrethol a sut y gellir gwneud cynnig o'r fath o'r swyddfa brisio leol a ddangosir uchod. Mae'n bosibl cael rhagor o wybodaeth am drefniadau apelio oddi wrth Gyngor Bro Morgannwg, neu oddi wrth Lywodraeth Cymru, Tîm Trethi Lleol, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ neu oddi wrth Asiantaeth y Swyddfa Brisio. www.voa.gov.uk

Lluosydd Ardrethi Annomestig Cenedlaethol

Dyma'r gyfradd yn y bunt a ddefnyddir i luosi gwerth ardrethol er mwyn rhoi’r bil ardrethi blynyddol ar gyfer eiddo.

 

Mae'r lluosydd a osodir yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru yr un peth ar draws Cymru gyfan a heblaw mewn blwyddyn ailbrisio ni all godi gan fwy na chyfradd y cynnydd yn y mynegai prisiau manwerthu.

 

 

values
Blwyddyn  LlusyddBlwyddynLluosyddBlwyddyn   Lluosydd

2002/03

 43.3

 

2008/09 

 46.6

 

 2014/15

 47.3

 

 2003/04

 44.0

 

 2009/10

 48.9

 

 2015/16

 48.2

 

 2004/05

 45.2

 

 2010/11

 40.9

 

 2016/17

 48.6

 

 2005/06

 42.1

 

 2011/12

 42.8

 

 2017/18

 49.9

 

 2006/07

 43.2

 2012/13

 45.2

 

 2018/19

 51.4

 2007/08

 44.8

 2013/14

 46.4

 

 2019/20

 52.6 

  

Ardreth Eiddo Gwag

Ardrethi Eiddo heb ei Feddiannu

Mae’n bosibl y bydd perchnogion eiddo annomestig dalu ardrethi eiddo gwag a godir ar 100% o'r dreth arferol. Mae’n rhaid talu pan fydd yr eiddo wedi bod yn wag am 3 mis neu ragor, yn achos ffatrïoedd a warysau, ar ôl i'r eiddo fod yn wag am 6 mis. Mae rhai mathau o eiddo wedi’u heithrio o ardrethi eiddo gwag.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig hyn er mwyn diwygio gollyngiad i eiddo gwag er mwyn darparu cymhelliad i ddefnyddio eiddo gwag eto a helpu i gynyddu'r cyflenwad o eiddo ar gael, a thrwy hynny leihau Rhenti Busnes a gwella cystadleuydd.

 

Oherwydd hyn, dyma’r rheolau ar gyfer Ardrethi Busnes (O 1 Ebrill 2008)

 1. Os ystyrir yr eiddo i fod yn eiddo Masnachol bydd cyfnod wedi’i eithrio o 3 mis ac wedyn codi tâl o 100%
 2. Os ystyrir yr eiddo gwag i fod yn eiddo Diwydiannol bydd cyfnod wedi’i eithrio o 6 mis ac wedyn codi tâl o 100%
 3. Bydd y tâl yn cychwyn ar 1af Ebrill 2008 gyda’r cyfnod wedi’i eithrio’n dechrau ar 1 Ionawr 2008 neu 1 Hydref 2007 yn ôl eu trefn.

Yr eithriadau o’r tâl yw:

 • •Y cyfnod wedi'i eithrio o 3 neu 6 mis
 • •Adeiladau Rhestredig
 • •Eiddo y mae eu meddiannu wedi'i wahardd gan y gyfraith
 • •Eiddo gyda Gwerth Ardrethol o lai na £2,200 o 01/04/2008
 • •Eiddo gyda Gwerth Ardrethol o lai na £15,000 o 01/04/2009
 • •Eiddo gyda Gwerth Ardrethol o lai na £18,000 o  01/04/2010
 • •Eiddo gyda Gwerth Ardrethol o lai na £2,600 o 01/04/2011

Ar hyn o bryd mater i’r Swyddog Prisio yw penderfynu a ddylid cynnwys yr eiddo yn y Rhestr Ardrethi a’r Gwerth a Disgrifiad Ardrethi.

Gollyngiad Elusennol ac Ychwanegol o Ardrethi

 

Gollyngiad Gorfodol o Drethi

Mae gan elusennau a chlybiau chwaraeon amatur cymunedol hawl i ollyngiad 80% o ardrethi ar unrhyw eiddo ardrethi annomestig yn yr achosion canlynol:

 1. yn achos elusennau, mae’r eiddo yn cael ei ddefnyddio’n gyfan gwbl neu’n bennaf at bwrpasau elusennol, neu
 2. yn achos clwb, mae’r clwb wedi'i gofrestru gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

At hyn mae gan awdurdodau bilio ddisgresiwn i ddileu'r cyfan neu ran o'r 20% o'r bil sy'n weddill ar eiddo o'r fath.

 

Gollyngiad Dewisol o Ardrethi

Gall Awdurdod Bilio roi Gollyngiad Dewisol o Ardrethi hyd at fwyafswm o 100% os yw adeilad yn cael ei feddiannu gan rai cyrff na sefydlwyd i wneud elw neu nad ydynt yn cael eu rhedeg i wneud elw.

 

Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC)

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â chlybiau dylech gysylltu â: Cyllid y Wlad, Adeiladau’r Llywodraeth, Heol Tŷ Glas,

Llanisien, Caerdydd, CF14 5FP, neu drwy wefan Cyllid y Wlad: www.gov.uk

 

Gollyngiad i Fusnesau Bach o Ardrethi

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn dros dro yr SBRR i fis Mawrth 2019 ar gyfer eiddo busnes gyda gwerth ardrethol o hyd at £6,000 a fydd yn derbyn gollyngiad o 100% a bydd y rhai â gwerth ardrethol rhwng £6,00a a £12,000 yn derbyn gollyngiad o sail bob yn dipyn.

 

 

Percentage

Enghraifft o ganrannau bras y gollyngiad bob yn dipyn

Gwerth Ardrethol

% Gollyngiad

0-6,000 100
7,000 83.4
8,000 66.6
9,000 50.0
10,000 33.3
11,000 16.6
12,001 0

 

Pan fydd busnesau’n derbyn cyfradd uwch o ollyngiad o dan y cynllun presennol nag o dan y cynllun wedi’i wella byddant yn derbyn y gyfradd o ollyngiad sy'n fwyaf o fudd iddynt.

Problemau gyda thalu

Os oes gennych unrhyw anhawster gyda thalu'ch Cyfrif Ardrethi Annomestig, gellir dod i drefniant gyda chi.

 

Ar gyfer gwybodaeth bellach gallwch ffonio (01446) 709299 neu ymweld â neu ysgrifennu at Adran Ardrethi Annomestig yr Adran Gyllid yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri CF63 4RU. Ebost NNDR@valeofglamorgan.gov.uk

Rhyddhad rhag Ardrethi Annomestig

Mae’n bosibl gwneud cais i'r Cyngor am ollyngiad o Ardrethi Busnes. Mae’r Cyngor yn gofyn am y rhesymau pam y dylid cynnal busnesau gan roi sylw i fuddiannau talwyr y Dreth Gyngor yn ei ardal. Mae angen cyfrifon wedi’u harchwilio a gwybodaeth ategol er mwyn dod i benderfyniad.

 

 

Mae’r ffurflen gais isod (Rhyddhad Rhag Ardreth Annomestig) neu gellir ei chael drwy ffonio (01446) 709299, ysgrifennu at yr Adran Ardreth Annomestig yr Adran Gyllid yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri CF63 4RU, neu anfonwch e-bost at NNDR@valeofglamorgan.gov.uk

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am eich bil Ardrethi Annomestig Cenedlaethol a wnewch ysgrifennu at Cyfarwyddwr Adnoddau, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri CF63 4RU.