Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ardrethi Busnes

Caiff yr ardrethi annomestig / ardrethi busnes sy'n cael eu casglu gan awdurdodau bilio eu talu i mewn i gronfa ganolog a'u hailddosbarthu i gynghorau sir ac awdurdodau heddlu.

 

Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru – 2022-23

Rhaid i bob busnes cymwys wneud cais os ydynt yn dymuno derbyn Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru ar gyfer 2022-23.

 

Gwneud cais am Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch

 

Talu Ardrethi Busnes 

Ydych chi am sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu'ch Ardrethi Busnes neu archwilio ein dulliau talu amrywiol?

 

Talu eich Ardrethi Busnes

 

Coronafeirws (COVID-19): Cyngor ar gyfer busnes

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth sydd ar gael i fusnesau yng nghyd-destun Coronafeirws. 

 

Coronafeirws: Cyngor ar gyfer busnes

  

Busnes Cymru 

Ydych chi'n ystyried dechrau busnes neu ehangu busnes sy'n bodoli eisoes? Am help a gwybodaeth cysylltwch â Busnes Cymru ar 0300 060 3000 neu ewch i.

 

Cyn cymryd safle busnes gwnewch eich ymchwil. Darllenwch y dudalen ganlynol yn ofalus i gael gwybodaeth am sut mae Ardrethi Busnes yn cael eu cyfrifo / sut i ddarganfod gwerth ardrethol safle busnes.

 

Newid Cyfeiriad ar gyfer Ardrethi Annomestig

Cyn i chi ddechrau - Gwiriwch a yw eich eiddo yn ardal Cyngor Bro Morgannwg:

 

Chwilio am eiddo

 

Os mai dim ond eisiau hysbysu'r Cyngor bod eiddo rydych yn parhau i fod yn atebol amdano wedi dod yn wag ydych chi (e.e. wedi tynnu nwyddau / stoc o'r safle), cysylltwch â'r adran yn uniongyrchol (mae’r manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon).

 

 

Pwy sy'n gorfod talu Ardrethi Busnes?

  • Pan fo eiddo'n cael ei feddiannu, mae'r Ardrethi Busnes fel arfer yn daladwy gan y person, y bartneriaeth neu'r cwmni sy'n ei feddiannu

  • Os yw'r eiddo'n wag, mae'r ardrethu’n daladwy gan y person sydd â hawl i feddiannu

Os oes gan y meddiannydd a'r landlord drefniant lle mae'r landlord yn cael rhent gan gynnwys Ardrethi Busnes, mae'r meddiannydd fel arfer yn gyfrifol o hyd am dalu Ardrethi Busnes. Os mai chi yw'r meddiannydd ac rydych yn trosglwyddo'r bil ardrethi i'r landlord ei dalu, byddwch yn parhau i fod yn atebol am daliad os nad yw'r landlord yn gwneud taliad ar eich rhan.

 

Hyd yn oed pan fo safle busnes yn wag neu heb feddiannwr, bydd yn rhaid i'r person sydd â hawl i feddiannu'r safle hwnnw dalu Ardrethi Busnes (gelwir y rhain yn ardrethi eiddo gwag).  

Sut caiff fy ardrethi busnes eu cyfrifo?

Rhoddir gwerth ardrethol i bob eiddo busnes. Caiff hyn ei asesu'n annibynnol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Ers 1 Ebrill 2017, mae gwerth ardrethol eiddo’n cynrychioli ei werth rhent blynyddol ar y farchnad agored fel yr oedd ar 1 Ebrill 2015.

 

Gallwch chwilio am werth ardrethol unrhyw eiddo ar wefan Asiantaeth y Swyddfa brisio.

 

Cyfrifir y bil ardrethi drwy luosi'r gwerth ardrethol gyda’r lluosydd ardrethi. Caiff y lluosydd ardrethi ei bennu gan Lywodraeth Cymru a'i adolygu'n flynyddol:

 

Cyfrifir y bil ardrethi drwy luosi'r gwerth ardrethol gyda’r lluosydd ardrethi
 Blwyddyn Lluosydd
 2019/20  .526
 2020/21  .535
 2021/22  .535

A allaf apelio yn erbyn fy ngwerth ardrethol?

Dan rai amgylchiadau penodol, gall y talwr ardrethi (a phobl benodol eraill sydd â budd yn yr eiddo) gynnig newid mewn gwerth.  Bydd angen i chi gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn uniongyrchol. 

 

Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Ailbrisio 2023

Mae'r ailbrisiad ardrethi busnes nesaf ar y gweill yng Nghymru a Lloegr. Mae darparu eich gwybodaeth am rent i Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn sicrhau bod yr ardrethi busnes a dalwch yn gywir.

 

Os derbyniwch gais am fanylion rhent, prydles a pherchnogaeth gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio dylech fynd ar-lein a chwblhau’r ffurflen.

Problemau wrth dalu eich Ardrethi Busnes?

Mae ardrethi busnes yn fil y mae'n rhaid ei dalu. Fodd bynnag, os ydych yn cael anawsterau, cysylltwch â'r adran ardrethi busnes (manylion ar waelod y dudalen hon) i'w trafod. Efallai y gallwn ddod i drefniant talu y gallwch ei fforddio. 

Cysylltwch â'r adran Ardrethi Busnes 

  • NNDR@valeofglamorgan.gov.uk
E-bost yw'r dull cysylltu cyflymaf

 

  • 01446 709317
Nodwch, efallai y byddwch yn mynd drwodd i beiriant ateb, gadewch neges gyda'ch enw, rhif a natur eich ymholiad a bydd rhywun yn eich ffonio yn ôl.

 

Post:

Ardrethi Annomestig
Gwasanaethau'r Trysorlys
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holltwn
Y Barri
CF63 4RU