Gwasanaeth Trwyddedu

Trwyddedau a gyflwynir gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrifol am drwyddedu amrywiaeth eang o weithgareddau, digwyddiadau a gwasanaethau. Rydym yn dod ar draws y rhan fwyaf o’r rhain yn ystod ein bywydau o ddydd i ddydd.

 

Mae Cyfarwyddeb Gwasanaethau’r UE yn ei gwneud yn haws i ddarparwyr gwasanaeth, yn enwedig busnesau bach a chanolig, gynnig eu gwasanaethau i gwsmeriaid mewn gwledydd eraill yn yr UE, os ydynt yn sefydlu rhywle arall yn yr UE neu os ydynt yn darparu gwasanaethau o bell o'r DU. Mae'r llythrennau 'UE' wedi'u nodi ar Drwyddedau dan Gyfarwyddeb Gwasanaethau’r UE.

 

Yn ogystal â hynny, rheolir nifer o drwyddedau gan adrannau Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a’r Priffyrdd.

 

Noder: Rheolir trwyddedau gan nifer o wahanol adrannau a gwasanaethau. Ewch i'r dudalen drwyddedu berthnasol i weld y manylion cyswllt perthnasol.

 

Hysbysiad Cyhoeddus o Ymgynghoriad

Mae’r Cyngor yn ymgynghori ar Ddatganiad Egwyddorion ar gyfer Deddf Gamblo 2005. Gellir gweld y ddogfen arfaethedig yma:

 

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal rhwng: 02 Gorffennaf - 26 Awst 2021

 

Dylai’r holl atebion ddod i law erbyn: 26 Awst 2021

 

Anfonir atebion at:

 

Drwy’r post i:

Adran Drwyddedu

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Y Barri

CF63 4RU

 

 

 

Gwneud Cais

Cysylltwch â’r tîm trwyddedu i wneud cais am y trwyddedau canlynol:

 • Anifeiliaid Gwyllt Peryglus
 • Ffrwydron (Tân Gwyllt ac ati)

 

 

Cofrestrau Cyhoeddus

Cedwir cofrestrau cyhoeddus o drwyddedau a chofrestriadau penodol. Mae modd gweld cofrestrau ar-lein neu drwy gysylltu â'r adran berthnasol i drefnu apwyntiad.

 

 • Cofrestrau Cyhoeddus Trwyddedu

  Mae modd gweld Cofrestrau Cyhoeddus drwy drefnu apwyntiad ymlaen llaw. 

  Tîm Trwyddedu

  Swyddfeydd Dinesig

  Heol Holltwn

  Y Barri

  Bro Morgannwg

  CF63 4RU

   

  -Sefydliadau Lletya Anifeiliaid

  -Lleoliadau wedi’u cymeradwyo i gynnal Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil

  -Tystysgrifau Safleoedd Clwb – LA03

  -Sefydliadau Lletya Cartref

  -Casgliadau o Dŷ i Dŷ

  -Hypnotiaeth

  -Anifeiliaid sy’n Perfformio

   

  -Siopau Anifeiliaid Anwes

  -Petrolewm

  -Cychod Pleser

  -Trwyddedau Safleoedd – LA03

  -Sefydliadau Marchogaeth

  -Tystysgrifau Diogelwch i Stondinau Rheoledig Meysydd Chwaraeon

  -Tystysgrifau Diogelwch i Feysydd Chwaraeon

  -Sefydliadau Rhyw

  -Casgliadau Stryd

  -Masnachu Stryd

  -Sefydliadau Tatŵo, Tyllu ac Electrolysis

  -Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro – LA03

  -Sŵau 

 • Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn a Ddynodir  

 

Os byddwch am wneud cais am wybodaeth dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, dan Ddeddf Diogelu Data 1998 neu dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, ewch i  Uned RhG Cyngor Bro Morgannwg i gael rhagor o wybodaeth.

 

Gwasanaethau Trwyddedu

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU

 

 

 

Cownter Trwyddedu - Oriau agoriadol 

Ar gau yn dyddiol rhwng 12.00pm – 1.00pm 

 

Opening Hours
Dydd Llun 8:45am - 12.00pm / 1.00pm - 4:30pm
Dydd Mawrth 8:45am – 12.00pm / AR GAU - PM
Dydd Mercher 8:45am – 12.00pm / 1.00pm – 4:30pm
Dydd Iau 8:45am – 12.00pm / AR GAU - PM
Dydd Gwener 8:45am – 12.00pm / 1.00pm – 4:00pm