Gwerthwyr Metel Sgrap

Mae person yn rhedeg busnes fel gwerthwr metel sgrap os yw’r person -
(a) yn rhedeg busnes sy’n golygu, yn llwyr neu yn rhannol, gwerthu neu brynu metel sgrap boed y metel yn cael ei werthu yn y ffurf y’i prynwyd ai peidio, neu
(b) rhedeg busnes fel gweithredwr adfer moduron (cyn belled â nad yw hynny’n syrthio o fewn paragraff (a)).

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio

Gellir gwneud cais am drwydded safle neu gasglwr gan unigolyn, cwmni neu bartneriaeth a rhaid ei gyflwyno ar ffurflen gais bwrpasol y cyngor. 
 
Casglwr Metel Sgrap
I wneud cais bydd angen i chi gyflwyno:

 • Ffurflen gais berthnasol wedi ei chwblhau
 • Ffi berthnasol
 • Datgeliad elfennol nad yw’n fwy na 3 mis oed
 • Trwydded Amgylcheddol berthnasol – bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gallu helpu)
 • 2 lun pasbort
 • Prawf ffotograffig (e.e. pasbort, trwydded yrru)
 • Prawf o'ch enw a’ch cyfeiriad cartref nad sy’n fwy na 3 mis oed (e.e. bil trydan/nwy/dŵr)

 

Rhaid i’r dogfennau adnabod a’r datgeliad uchod gael eu cyflwyno ar gyfer pob person sydd wedi ei enwi ar y ffurflen gais e.e. partneriaid, cyfarwyddwyr, ysgrifenyddion cwmnïau. 
 
Unwaith i’r holl ddogfennau angenrheidiol gael eu dewis bydd ymgynghoriad 14 diwrnod yn cychwyn gyda’r Heddlu, Cynllunio a Safonau Masnach, a hynny ar y diwrnod wedi i’r Awdurdod Trwyddedu eu derbyn.
 
Nodwch os dyfernir trwydded Casglwr i chi, bydd hyn eich galluog i gasglu Metel Sgrap (gan gynnwys cerbydau modur) o fewn ardal Bro Morgannwg.
 
Os dymunwch gasglu mewn unrhyw Awdurdod Lleol arall bydd gofyn i chi gael trwydded ar wahân ar gyfer pob ardal. Bydd pob trwydded gaiff ei chaniatáu yn ddilys am dair blynedd.
  
Safle Metel Sgrap
I wneud cais rhaid cyflwyno’r canlynol:

 • Ffurflen gais berthnasol wedi ei chwblhau
 • Ffi berthnasol
 • Trwydded Amgylcheddol berthnasol – bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gallu helpu)
 • Datgeliad elfennol nad yw’n fwy na 3 mis oed ar gyfer pob person sydd wedi ei enwi ar y cais (e.e. cyfarwyddwyr, ysgrifennydd, rheolwr safle)
 • Prawf ffotograffig (e.e. pasbort, trwydded yrru) ar gyfer pob person wedi ei enwi ar y cais (e.e. cyfarwyddwyr, ysgrifennydd, rheolwr safle)

Unwaith i’r holl ddogfennau angenrheidiol gael eu dewis bydd ymgynghoriad 14 diwrnod yn cychwyn gyda’r Heddlu, Cynllunio a Safonau Masnach, a hynny ar y diwrnod wedi i’r Awdurdod Trwyddedu eu derbyn. Ar ôl cwblhau’r prosesu bydd Cyngor Bro Morgannwg yn rhoi manylion unigolion sydd â thystysgrif cofrestru sy’n ddilys am dair blynedd.

 

Newid cofrestriad sy’n bodoli eisoes
Rhaid hysbysu’r Cyngor o fewn 28 diwrnod o unrhyw newid i berson cofrestredig neu fanylion busnes, neu os yw’r busnes yn peidio gweithredu.

 

Cydsyniad Mud

Na. Mae er budd i’r cyhoedd i’r awdurdod brosesu eich cais cyn ei ddyfarnu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â ni.
 
Y cyfnod cwblhau targed yw 30 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd

Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno rhedeg busnes fel gwerthwr metel sgrap gael trwydded.
 
Mae metel sgrap yn cynnwys:

 • Unrhyw hen fetel gwastraff neu fetel a waredwyd neu ddeunydd metelaidd
 • Unrhyw nwydd, gwrthrych neu greadigaeth a wnaed o neu sy’n cynnwys metel ac sydd wedi torri, wedi treulio neu yr ystyrir iddo gyrraedd terfyn ei fywyd defnyddiol gan ei ddeiliad diwethaf.
 • Nid yw’n cynnwys:
 • Aur, arian neu unrhyw aloi y mae mwy na 2% ohono yn ôl ei bwysau yn aur neu arian.

 

Trwydded Safle – o’r man hwn neu o fwy o safleoedd yn ardal yr awdurdod lleol y caiff y busnes metel sgrap ei redeg. Mae’r drwydded yn caniatáu i’r deiliad brynu a gwerthu metel sgrap a’i gludo i’r safleoedd hynny ac oddi yno o unrhyw ardal awdurdod lleol.
 
Trwydded Casglwr - dyma'r lle mae’r gweithredwr metel sgrap yn casglu metel sgrap yn ardal yr awdurdod lleol.  Rhaid cael trwydded ar wahân gan bob cyngor y mae’r casglwr yn gobeithio gweithredu ynddi.
Caniateir i werthwr metel sgrap ddal un math o drwydded yn unig mewn unrhyw un ardal awdurdod lleol.


Ni ddylai gwerthwr metel sgrap dderbyn metel sgrap gan unrhyw berson heb wirio enw a chyfeiriad llawn y person hwnnw ac ni ddylai dalu ag arian parod am unrhyw fetel sgrap y mae’n ei brynu. Rhaid i’r gwerthwr metel sgrap gadw copïau o unrhyw ddogfennau a ddefnyddiwyd i wirio pwy yw’r gwerthwr. 
 
Mae gofyn i’r gwerthwr gofnodi gwybodaeth benodol yn ymwneud â’r gwerthiant neu bryniant unrhyw fetel sgrap.

 

Amodau

Mae gan Ddeddf Gwerthwyr Metel Sgrap 2013 nifer o ofynion ar gyfer trwydded ddeiliad boed hynny ar gyfer Trwydded Safle neu Drwydded Casglwr y mae angen glynu wrthynt. Mae’r isod yn amlinellu nifer o’r rhain gan gynnwys gwybodaeth sydd angen ei gadw a dogfennau sydd angen eu dangos.

Rhaid i ddeiliaid trwydded sicrhau hefyd NAD YDYNT yn defnyddio uchelseinydd wrth chwilio am fusnes.

 

Ffioedd

Trwydded Safle

Rhoi Trwydded - £355.00
Adnewyddu - £355.00
Amrywio - £177.00
Copi o Drwydded - £14.50

 

Trwydded Casglwr

Rhoi Trwydded- £175.00
Adnewyddu - £159.00
Amrywio - £177.00
Copi o Drwydded - £14.50

 

Nid yw unrhyw gostau sydd ynghlwm â’r Datgeliad Albanaidd, trwydded Cyfoeth Naturiol Cymru na ffotograffau wedi eu cynnwys yn ffioedd Bro Morgannwg.
 
Dim ond deiliaid trwydded presennol all wneud cais i gael copi o’u trwydded gyfredol os yw wedi ei golli ei ddwyn neu ei ddifrodi.

 

Gwybodaeth Ategol

 •  Gwirio Cwsmer

  Ni ddylai gwerthwr metel sgrap dderbyn metel sgrap gan berson heb wirio enw a chyfeiriad llawn y
  person hwnnw.
   
  Er mwyn gwirio enw a chyfeiriad person, bydd hi’n ddigonol i’r gwerthwr metel sgrap gyfeirio un ai at-
  (a) dogfen a nodwyd ym mharagraff (2) sydd ag enw llawn y person, ffotograff a chyfeiriad preswyl; neu 
  (b) dau o’r canlynol-
  (i) dogfen wedi ei rhestru ym mharagraff (2) sydd ag enw llawn y person, ffotograff a dyddiad 
  geni, a 
  (ii) dogfen ategol wedi ei rhestru ym mharagraff (3) sydd ag enw llawn y person a chyfeiriad 
  preswyl llawn 
   
  (2) mae’r dogfennau perthnasol at ddibenion rheoleiddiol 2(1)(a) neu (b)(i) fel a ganlyn:
  (a) pasbort dilys y DU, o fewn ystyr isadran 33(1) y Ddeddf Mewnfudo 1971(b); neu 
  (b) pasbort dilys gyhoeddwyd gan wlad o’r AEE; neu
  (c) trwydded yrru ffotograffig Prydeinig neu Ogledd Iwerddon; neu
  (d) dogfen fewnfudo fiometreg ddilys, a gyhoeddwyd yn unol â rheoliadau a wnaed dan isadran 5 Deddf Ffiniau'r DU 2007 (a).
   
  (3) Y dogfennau sy'n berthnasol at ddibenion rheoliadau 2(1)(b)(ii) yw-
  (a) datganiad banc neu gymdeithas adeiladu;
  (b) datganiad cerdyn credyd neu ddebyd;
  (c) datganiad neu lythyr hawlio treth cyngor; neu
  (d) bil trydan, nwy neu ddŵr ond nid ffôn symudol
  gyhyd â bod y dyddiad y cyhoeddwyd y ddogfen dan sylw ddim mwy na thri mis cyn y dyddiad pan dderbynnir y metel sgrap gan y gwerthwr metel sgrap.

 •  Cofnodion: gwaredu metel

  (1) Mae’r adran hon yn berthnasol os yw gwerthwr metel sgrap yn gwaredu unrhyw fetel sgrap yng nghwrs busnes y gwerthwr.
   
  (2) At ddibenion y metel a waredwyd-
  (a) boed e yn yr un ffurf ag y’i derbyniwyd ai peidio;
  (b) boed y gwaredu i berson arall ai peidio;
  (c) boed y metel wedi ei waredu o safle ai peidio.
   
  (3) Lle bo’r gwaredu yng nghwrs busnes dan drwydded casglwr, rhaid i’r gwerthwr gofnodi’r wybodaeth ganlynol-
  (a) dyddiad ac amser y gwaredu;
  (b) os yw’r gwaredu i berson arall, enw a chyfeiriad llawn y person.

 •  Cofnodion; derbyn metel

  (1) Mae’r adran hon yn berthnasol os yw gwerthwr metel sgrap yn derbyn unrhyw fetel sgrap yng nghwrs busnes y gwerthwr.
   
  (2) Rhaid i’r gwerthwr gofnodi’r wybodaeth ganlynol-
  (a) disgrifiad o’r metel, gan gynnwys ei fath (neu fathau os yn gymysg), ffurf, cyflwr, pwysau ac unrhyw farciau sy’n cyfeirio at y perchennog blaenorol neu unrhyw nodweddion eraill;
  (b) dyddiad ac amser ei dderbyn;
  (c) os caiff y metel ei gludo mewn neu ar gerbyd, rhif cofrestru’r cerbyd  ( yn ôl yr ystyr sydd yn adran 23 Deddf Trethi a Thrwyddedu Cerbydau 1994);
  (d) os derbynnir metel gan berson, enw a chyfeiriad llawn y person;
  (e) os yw’r gwerthwr yn talu am y metel, enw llawn y person sy’n gwneud y taliad ar ran y gwerthwr.
   
  (3) Os yw’r gwerthwr yn derbyn y metel gan berson, rhaid i’r gwerthwr gadw copi o unrhyw ddogfen y mae’r gwerthwr yn ei defnyddio i wirio enw neu gyfeiriad y person hwnnw.
   
  (4) Os yw’r gwerthwr yn  talu am y metel drwy siec, rhaid i’r gwerthwr gadw copi o’r siec.
   
  (5) Os yw’r gwerthwr yn talu am y metel trwy drosglwyddiad electronig -
  (a) rhaid i’r gwerthwr gadw’r dderbynneb sy’n nodi’r trosglwyddiad, neu
  (b) os derbynnir derbynneb yn nodi’r trosglwyddiad, rhaid i’r gwerthwr nodi’r manylion sy’n nodi’r trosglwyddiad.

 •  Cofnodion: atodol

  (1)Rhaid i’r wybodaeth a grybwyllwyd uchod gael ei gofnodi mewn modd sy’n caniatáu i’r wybodaeth a’r metel sgrap y mae’n cyfeirio ato i fod wedi ei gadw fel bod y naill yn cyfeirio at y llall. 
   
  (2)Rhaid i’r gwerthwr gadw’r wybodaeth a'r cofnodion eraill a grybwyllwyd uchod am gyfnod o 3 blynedd gan ddechrau ar y diwrnod pan dderbyniwyd y metel neu y‘i waredwyd (pa un bynnag y bo).

 •  Taliad am Fetel Sgrap

  Ni ddylai gwerthwr metel sgrap beidio talu am fetel sgrap ac eithrio trwy siec nad oes modd ei drosglwyddo neu trwy drosglwyddo arian yn electronig. Mae taliad yn cynnwys talu â nwyddau neu wasanaethau.

 

 

Troseddau a Chosbau

 •  Gofynion, Troseddau a Chosbau
  Nid oes ganiatâd i chi ddefnyddio uchelseinydd yng nghwrs eich busnes.

   

  Gofyniad trwydded i redeg busnes fel gwerthwr metel sgrap
  (1) Ni all yr un person redeg busnes fel gwerthwr metel sgrap oni bai eu bod wedi eu trwyddedu dan y Ddeddf hon (‘trwydded metel sgrap’).
   
  (2) Gweler adran 21 ar gyfer ystyr ‘rhedeg busnes fel gwerthwr metel sgrap’.
   
  (3) Mae person sy’n rhedeg busnes metel sgrap yn torri amod isadran (1) yn euog o drosedd ac ar gollfarn ddiannod yn agored i ddirwy nad yw’n fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol.
   
  Gofynion Hysbysu
  (1) Rhaid i ymgeisydd am drwydded metel sgrap, neu am adnewyddu neu ddiwygio trwydded, hysbysu’r awdurdod y gwnaed y cais iddo o unrhyw newid a allasai effeithio’n faterol ar gywirdeb y wybodaeth y mae’r ymgeisydd wedi
  ei darparu sy’n gysylltiedig â’r cais.
   
  (2) Rhaid i ddeiliad trwydded nad sy’n rhedeg busnes fel gwerthwr metel sgrap yn ardal yr awdurdod a ddyfarnodd y drwydded hysbysu’r awdurdod o’r ffaith.
   
  (3) Rhaid i hysbysiad dan isadran (2) gael ei gwneud o fewn 28 diwrnod o ddechrau’r cyfnod pan nad oedd deiliad y drwydded yn rhedeg busnes yn yr ardal honno wrth dal trwydded.
   
  (4) Os yw deiliad trwydded yn rhedeg busnes dan enw masnachol, rhaid i ddeiliad y drwydded hysbysu’r awdurdod a ddyfarnodd y drwydded o unrhyw newid i’r enw hwnnw.
   
  (5) Rhaid rhoi hysbysiad dan isadran (4) o fewn 28 diwrnod o’r newid.
   
  (6) Rhaid i Awdurdod hysbysu’r corff amgylcheddol perthnasol am -
  (a) unrhyw hysbysiad a roddwyd i’r awdurdod dan isadran (2) neu (4), 
  (b) unrhyw amrywiad a wnaed gan yr awdurdod dan baragraff 3 Atodlen 1 (amrywiad yn y math o drwydded neu faterion a osodwyd yn y drwydded), a 
  (c) unrhyw drwydded a ddiddymwyd gan yr awdurdod.
   
  (7) Rhaid rhoi hysbysiad dan isadran(6) o fewn 28 diwrnod o’r hysbysiad, amrywiad neu ddiddymiad dan sylw.
   
  (8) Lle bo awdurdod yn hysbysu'r corff amgylcheddol perthnasol dan isadran (6), rhaid i’r corff ddiwygio’r gofrestr dan isadran 7 yn unol â hynny.
   
  (9) Mae ymgeisydd neu ddeiliad trwydded sy’n methu â chydymffurfio â’r adran hon yn euog o drosedd ac yn agored ar gollfarn ddiannod i gael dirwy nad yw’n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol.
   
  10 Arddangos trwydded
  (1) Rhaid i werthwr metel sgrap sy’n dal trwydded safle arddangos copi o’r drwydded ym mhob safle a nodwyd yn y drwydded.
   
  (2) Rhaid arddangos y copi mewn man amlwg sy’n hygyrch i’r cyhoedd.
   
  (3) Rhaid i werthwr metel sgrap sy’n dal trwydded casglwr arddangos copi o’r drwydded ar unrhyw gerbyd sy’n cael ei ddefnyddio yng nghwrs busnes y gwerthwyr.
   
  (4) Rhaid arddangos copi mewn modd sy’n galluogi iddo gael ei ddarllen gan berson y tu allan i’r 
  cerbyd.
   
  (5) Mae ymgeisydd neu ddeiliad trwydded sy’n methu â chydymffurfio â’r adran hon yn euog o drosedd ac yn agored ar gollfarn ddiannod i gael dirwyo nad yw’n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol.
   
  11 Gwirio’r darparwr
  (1) Ni ddylai gwerthwr metel sgrap dderbyn metel sgrap gan berson heb wirio enw a chyfeiriad llawn y person hwnnw.
   
  (2) Rhaid i’r gwirio hwnnw gael ei wneud trwy ddogfennau, data neu wybodaeth a gafwyd gan ffynonellau annibynnol a dibynadwy.
   
  (3) Gall yr Ysgrifennydd Gwladol ragnodi mewn rheoliadau - 
  (a) dogfennau, data neu wybodaeth arall sy’n ddigonol at ddibenion isadran (2);
  (b) dogfennau, data neu wybodaeth arall sy’n ddigonol at y diben hwnnw. 
   
  (4) Os yw gwerthwr metel sgrap yn derbyn metel sgrap yn groes i is-adran (1), mae pob un o’r canlynol yn euog o drosedd -
  (a) y gwerthwr metel sgrap;
  (b) os caiff y metel ei dderbyn ar safle, mae gan reolwr y safle;
  (c) unrhyw berson sydd, dan drefniadau wnaed gan berson o fewn paragraff (a) neu (b), 
  gyfrifoldeb am wirio enw a chyfeiriad.
   
  (5) Mae’n amddiffyniad i berson o fewn isadran (4) (a) neu (b) sy’n cael ei gyhuddo o drosedd dan 
  isadran (4) i brofi fod y person -
  (a) wedi gwneud trefniadau i sicrhau na chafodd y metel ei dderbyn yn groes i is-adran (1), a 
  (b) wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y cydymffurfiwyd â’r trefniadau hynny.
   
  (6) Bydd person sy’n euog o drosedd dan is-adran (4) yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy nad yw’n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol.
   
  (7) Mae person sydd, wrth gludo metel sgrap i werthwr metel sgrap, yn rhoi enw a chyfeiriad ffug yn euog o drosedd ac yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy nad yw’n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol.
   
  12 Trosedd prynu metel sgrap am arian parod ayb
  (1) Ni ddylai gwerthwr metel sgrap dalu am fetel sgrap ac eithrio -
  (a) drwy siec nad sydd dan isadran 81A Deddf Cyfnewid Biliau 1882 yn drosglwyddadwy, neu
  (b) trwy drosglwyddiad arian electronig  (a awdurdodwyd trwy gerdyn credyd neu gerdyn debyd 
  neu fel arall).
   
  (2) Gall yr Ysgrifennydd Gwladol drwy orchymyn newid isadran (1) i ganiatáu dulliau talu eraill.
   
  (3) Yn yr adran hon mae taliad yn cynnwys talu â nwyddau neu wasanaethau.
   
  (4) Os yw gwerthwr metel sgrap yn derbyn metel sgrap yn groes i is-adran (1), mae pob un o’r canlynol yn euog o drosedd -
  (a) y gwerthwr metel sgrap;
  (b) os caiff y taliad ei wneud ar safle, rheolwr y safle;
  (c) unrhyw berson sy’n gwneud y taliad ar ran y gwerthwr.
   
  (5) Mae’n amddiffyniad i berson o fewn isadran (4)(a) neu (b) sy’n cael ei gyhuddo o drosedd dan yr adran hon i brofi fod y person -
  (a) wedi gwneud trefniadau i sicrhau na chafodd taliad ei wneud yn groes i is-adran (1), a 
  (b) wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y cydymffurfiwyd â’r trefniadau hynny.
   
  (6) Bydd person sy’n euog o drosedd dan yr isadran hon yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy nad yw’n fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol.
   
  15 Cofnodion
  (4) Os yw gwerthwr metel sgrap yn methu â chwblhau gofyniad dan adran 13 neu 14 yr adran 
  hon, mae pob un o’r canlynol yn euog o drosedd -
  (a) y gwerthwr metel sgrap;
  (b) Os caiff y metel ei dderbyn ar safle neu (fel y bo’r achos) ei yrru o safle, rheolwr y safle;
  (c) unrhyw berson sydd, dan drefniadau wnaed gan berson o fewn paragraff (a) neu (b), 
  gyfrifoldeb dros gyflawni’r gofyniad.
   
  (5) Mae’n amddiffyniad i berson o fewn isadran (4) (a) neu (b) sy’n cael ei gyhuddo o drosedd dan 
  yr adran hon i brofi fod y person -
  (a) wedi gwneud trefniadau i sicrhau y cafodd y gofyniad ei gyflawni, a 
  (b) wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y cydymffurfiwyd â’r trefniadau hynny.
   
  (6) Bydd person sy’n euog o drosedd dan yr adran hon yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy nad 
  yw’n fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol.
   
  16 Hawl i fynd i mewn ac archwilio
  (13) Bydd person sy’n -
  (a) rhwystro'r hawl i fynediad neu archwiliad o dan yr adran hon, neu 
  (b) sy’n methu â dangos cofnod y mae angen ei ddangos dan yr adran hon, yn euog o drosedd ac 
  yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy nad yw’n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol.
   
  17 Troseddau gan gyrff corfforaethol
  (1) Lle caiff trosedd dan y Ddeddf hon ei gyflawni gan gorff corfforaethol ac y profir -
  (a) ei fod wedi ei gyflawni gyda chydsyniad neu gefnogaeth cyfarwyddwr, rheolwr, ysgrifennydd 
  neu swyddog tebyg, neu
  (b) y gellir ei briodoli i unrhyw esgeulustod ar ran unrhyw unigolyn o’r fath, bydd yr unigolyn yn 
  ogystal â’r corff corfforaethol yn euog o drosedd ac yn agored i gael ei erlyn a'i gosbi yn unol â 
  hynny.
   
  (2) Fod materion y corff corfforaethol yn cael eu rheoli gan ei aelodau, mae is-adran (1) yn 
  weithredol mewn perthynas â gweithredodd neu ddiffyg gweithredoedd aelod yn ymwneud â’r 
  rheolaeth honno fel ‘tai yr aelod yn gyfarwyddwr ar y corff corfforaethol.
   
  Amrywio trwydded
  (2) Os bydd newid yn unrhyw un o’r materion a grybwyllwyd yn adran 2(4)(a), (c) neu (d) neu (6) 
  (a), rhaid i ddeiliad y drwydded wneud cais i amrywio’r drwydded yn unol â hynny.
   
  (5) Mae deiliad trwydded sy’n methu â chydymffurfio ag is-baragraff  (2) yn euog o drosedd ac yn 
  agored ar gollfarn ddiannod i gael ei ddirwyo nad yw’n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol.
   
  Trosedd gwneud datganiad ffug
  5 Mae ymgeisydd sydd mewn cais neu wrth ymateb i gais dan baragraff 4(1) -
  (a) yn gwneud datganiad ffug gan wybod hynny ar ryw fater penodol, neu
  (b) yn ddiofal yn gwneud datganiad sy’n ffug ynghylch ryw fater penodol, yn euog o drosedd ac yn 
  agored ar gollfarn ddiannod i gael ei ddirwyo nad yw’n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol.
   
  Gorfodi gorchymyn cau
  Atodlen 2 9(1) mae person yn euog o drosedd os yw’r person hwnnw, heb reswm digonol, -
  (a) yn caniatáu i eiddo fod ar agor yn groes i orchymyn cau, neu
  (b) fel arall sy’n methu a chydymffurfio â, neu sy’n cyflawni gweithred yn groes i, orchymyn cau
   
  (5) Person sydd o fwriad yn atal cwnstabl neu berson a awdurdodwyd wrth arfer y grymoedd o dan 
  y paragraff hwn yn euog o drosedd.
   
  (6) Bydd person sy’n euog o drosedd dan y paragraff hwn yn atebol dan gollfarn ddiannod i ddirwy 
  nad yw’n fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol.

 

 

Cwynion a Phrosesau Unioni Eraill

 •  Unioni Cais nas Cymeradwywyd

  Cysylltwch â’r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Bydd unrhyw berson sy’n anfodlon ar beidio â chael trwydded yn gallu apelio i’r Llys Ynadon all roi cyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei amodau fel y cred sy’n briodol.

 •  Gwneud yn Iawn i Ddeiliaid Trwydded

  Cysylltwch â’r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf: 

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Bydd unrhyw berson sy’n anfodlon ag amodau a roddwyd ar drwydded yn gallu apelio i’r Llys Ynadon a fydd yn rhoi cyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei amodau fel y cred sy’n briodol.

 •  Cwyn Defnyddiwr
  Byddem wastad yn argymell, os daw cwyn i law, y dylech gysylltu â'r masnachwr yn gyntaf, yn ddelfrydol ar ffurf llythyr gyda thystiolaeth iddo gael ei dderbyn.

   

  Os nad yw hynny wedi gweithio ac rydych yn byw yn y DU, bydd Consumer Direct yn gallu rhoi cyngor i chi.

   

  Os oes gennych gŵyn o rywle arall yn Ewrop, cysylltwch â UK European Consumer Centre.