Cost of Living Support Icon

Amrywiad Bychan

Caiff deiliaid Trwydded Safle wneud cais am ‘amrywiad bychan’ i’w trwyddedau mewn rhai achosion. Er enghraifft, mae’n bosibl gwneud amrywiadau bychain i gynllun safle, neu ychwanegu rhai gweithgareddau at drwydded e.e. adloniant a reoleiddir, ar yr amod nad yw'r amrywiad yn effeithio'n negyddol ar unrhyw un o amcanion y drwydded.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Ardal: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio 

Rhaid gwneud cais am amrywiad bychan i’r awdurdod trwyddedu’r ardal y mae’r safle ynddi.

 

I wneud cais bydd angen i chi gyflwyno:

 • y ffi angenrheidiol
 • ffurflen gais berthnasol
 • cynllun y safle

Yn y broses hon, bydd yn rhaid i chi wneud cais ar y ffurflen benodol a bydd yn angenrheidiol i ymgeisydd arddangos hysbysiad yn y safle.

 

Ceir templed hysbysiad a chanllaw ar y gofynion o ran y fformat dan yr adran gwybodaeth ategol.

 

Mae gan Bartïon â Diddordeb 10 diwrnod gwaith o’r diwrnod y mae’r awdurdod yn derbyn y cais i gyflwyno sylwadau.

 

Bydd yn rhaid gwneud penderfyniad ynghylch y cais wedi i’r deg diwrnod ddod i ben ac o fewn 15 diwrnod gwaith o’r diwrnod gwaith cyntaf wedi i’r awdurdod dderbyn y cais. Nid oes hawl ar wrandawiad dan broses amrywiad bychan. Bydd yn rhaid i’r Awdurdod ystyried unrhyw sylwadau perthnasol wrth ddod i benderfyniad.

 

Cydsyniad Dealledig

Rhif Mae er budd y cyhoedd i’r awdurdod brosesu eich cais cyn ei ddyfarnu.

 

Y cyfnod amser targed yw 15 diwrnod gwaith.

 

Mae gan bartïon â diddordeb ddeg diwrnod gwaith o’r ‘diwrnod cyntaf’, sef y diwrnod wedi i’r awdurdod trwyddedu dderbyn y cais, i gyflwyno sylwadau.

 

Bydd yn rhaid felly i Gyngor Bro Morgannwg aros tan ddiwedd y cyfnod hwn cyn dod i benderfyniad am gais, ond bydd yn rhaid iddo wneud hynny o fewn 15 diwrnod gwaith fan bellaf, yn dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf wedi i ni dderbyn y cais, sef naill ai: 

 • caniatáu’r amrywiad bychan
 • wrthod y cais

Os nad ydym yn ymateb i gais o fewn 15 diwrnod gwaith, ystyrir bod y cais wedi ei wrthod a byddwn yn dychwelyd y ffi i'r ymgeisydd ar unwaith. Fodd bynnag, os yw’r ymgeisydd yn cytuno, gallwn ystyried cais nad yw eisoes wedi ei benderfynu fel cais newydd a defnyddio'r ffi sydd eisoes wedi ei thalu.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd 

Amcanion trwyddedu:

 • atal troseddu ac anrhefn
 • diogelwch cyhoeddus
 • atal niwsans cyhoeddus
 • amddiffyn plant rhag niwed

Mae pob amcan yr un mor bwysig. Mae’n bwysig nodi nad oes yna unrhyw amcanion trwyddedu eraill, fel bod y pedwar amcan yma yn ystyriaethau hollbwysig drwy’r adeg.

 

Ni chaniateir defnyddio gweithdrefn amrywiad bychan i wneud y canlynol:

 • estyn cyfnod effaith y drwydded
 • amrywio’r safle perthnasol yn sylweddol
 • newid y goruchwylydd safle dynodedig
 • ychwanegu gwerthu neu gyflenwi alcohol
 • awdurdodi cyflenwi alcohol ar unrhyw adeg rhwng 11.00pm a 7.00am.
 • awdurdodi cynnydd yn y cyfnod amser y gellir gwerthu neu gyflenwi alcohol ar ei hyd ar unrhyw ddiwrnod

 

 

Ffioedd

Dylid anfon ffi o £89.00 gyda'r ceisiadau. Ni ad-delir y ffi hon.

 

Gwybodaeth Ategol 

Mae’n rhaid i’r hysbysiad sydd ar ddangos yn y safle:

 • fod yn faint A4 neu'n fwy;
 • fod ar bapur gwyn ac wedi ei argraffu’n ddarllenadwy mewn inc du neu wedi ei deipio'n ddu;
 • gynnwys pennawd ag ysgrif o faint 32 neu fwy;
 • fod â geiriad yng ngweddill yr hysbysiad mewn maint ffont 16 neu fwy.

Ar gyfer ceisiadau am amrywiadau bychain i drwyddedau, mae angen i’r ymgeisydd ddangos hysbysiad ar y safle am gyfnod o ddim llai na deg diwrnod gwaith. Mae’r cyfnod hwn yn cychwyn ar y diwrnod wedi diwrnod cyflwyno’r cais i Gyngor Bro Morgannwg. Mae’n rhaid arddangos yr hysbysiad yn amlwg yn neu ar y safle y mae’r cais yn berthnasol iddo, lle gellir ei ddarllen yn gyfleus o du allan i’r safle.

 

Os yw’r safle ar dir sy'n fwy na hanner can metr sgwâr o arwyneb, bydd yn rhaid dangos hysbyseb arall ar yr un ffurf a thestun, yn dilyn yr un gofynion, bob hanner can metr ar hyd perimedr allanol y safle sydd wrth ymyl unrhyw briffordd.

 

Cwynion a Phrosesau Unioni Eraill

 •  Unioni Ceisiadau a Fethodd

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw un sydd â chwyn oherwydd gwrthod trwydded apelio i Lys yr Ynadon a all roi cyfarwyddiadau ynglŷn â’r drwydded neu ei amodau fel yr ystyria’n briodol.

 •  Deiliaid Trwyddedau'n Unioni

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw berson sy’n anfodlon ar unrhyw amodau sy’n berthnasol i drwydded apelio i Lys yr Ynadon a fydd yn cyflwyno cyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei hamodau fel yr ystyria'n briodol.

 •  Cwyn Cwsmer

  Mewn achosion o gwyno, hoffem argymell mai chi ddylai gysylltu â’r masnachwr yn y lle cyntaf, yn ddelfrydol ar ffurf llythyr gyda phrawf danfoniad. 

   

  Os nad yw hynny wedi gweithio ac rydych yn byw yn y DU, bydd Consumer Direct yn gallu rhoi cyngor i chi.    

   

  Os oes gennych gŵyn o rywle arall yn Ewrop, cysylltwch â UK European Consumer Centre.

 

 

Rheoliadau a Chanllawiau

Rheoliadau