Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Amrywiad Bychan

Caiff deiliaid Trwydded Safle wneud cais am ‘amrywiad bychan’ i’w trwyddedau mewn rhai achosion. Er enghraifft, mae’n bosibl gwneud amrywiadau bychain i gynllun safle, neu ychwanegu rhai gweithgareddau at drwydded e.e. adloniant a reoleiddir, ar yr amod nad yw'r amrywiad yn effeithio'n negyddol ar unrhyw un o amcanion y drwydded.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Ardal: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio 

Rhaid gwneud cais am amrywiad bychan i’r awdurdod trwyddedu’r ardal y mae’r safle ynddi.

 

I wneud cais bydd angen i chi gyflwyno:

 • y ffi angenrheidiol
 • ffurflen gais berthnasol
 • cynllun y safle

Yn y broses hon, bydd yn rhaid i chi wneud cais ar y ffurflen benodol a bydd yn angenrheidiol i ymgeisydd arddangos hysbysiad yn y safle.

 

Ceir templed hysbysiad a chanllaw ar y gofynion o ran y fformat dan yr adran gwybodaeth ategol.

 

Mae gan Bartïon â Diddordeb 10 diwrnod gwaith o’r diwrnod y mae’r awdurdod yn derbyn y cais i gyflwyno sylwadau.

 

Bydd yn rhaid gwneud penderfyniad ynghylch y cais wedi i’r deg diwrnod ddod i ben ac o fewn 15 diwrnod gwaith o’r diwrnod gwaith cyntaf wedi i’r awdurdod dderbyn y cais. Nid oes hawl ar wrandawiad dan broses amrywiad bychan. Bydd yn rhaid i’r Awdurdod ystyried unrhyw sylwadau perthnasol wrth ddod i benderfyniad.

 

Cydsyniad Dealledig

Rhif Mae er budd y cyhoedd i’r awdurdod brosesu eich cais cyn ei ddyfarnu.

 

Y cyfnod amser targed yw 15 diwrnod gwaith.

 

Mae gan bartïon â diddordeb ddeg diwrnod gwaith o’r ‘diwrnod cyntaf’, sef y diwrnod wedi i’r awdurdod trwyddedu dderbyn y cais, i gyflwyno sylwadau.

 

Bydd yn rhaid felly i Gyngor Bro Morgannwg aros tan ddiwedd y cyfnod hwn cyn dod i benderfyniad am gais, ond bydd yn rhaid iddo wneud hynny o fewn 15 diwrnod gwaith fan bellaf, yn dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf wedi i ni dderbyn y cais, sef naill ai: 

 • caniatáu’r amrywiad bychan
 • wrthod y cais

Os nad ydym yn ymateb i gais o fewn 15 diwrnod gwaith, ystyrir bod y cais wedi ei wrthod a byddwn yn dychwelyd y ffi i'r ymgeisydd ar unwaith. Fodd bynnag, os yw’r ymgeisydd yn cytuno, gallwn ystyried cais nad yw eisoes wedi ei benderfynu fel cais newydd a defnyddio'r ffi sydd eisoes wedi ei thalu.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd 

Amcanion trwyddedu:

 • atal troseddu ac anrhefn
 • diogelwch cyhoeddus
 • atal niwsans cyhoeddus
 • amddiffyn plant rhag niwed

Mae pob amcan yr un mor bwysig. Mae’n bwysig nodi nad oes yna unrhyw amcanion trwyddedu eraill, fel bod y pedwar amcan yma yn ystyriaethau hollbwysig drwy’r adeg.

 

Ni chaniateir defnyddio gweithdrefn amrywiad bychan i wneud y canlynol:

 • estyn cyfnod effaith y drwydded
 • amrywio’r safle perthnasol yn sylweddol
 • newid y goruchwylydd safle dynodedig
 • ychwanegu gwerthu neu gyflenwi alcohol
 • awdurdodi cyflenwi alcohol ar unrhyw adeg rhwng 11.00pm a 7.00am.
 • awdurdodi cynnydd yn y cyfnod amser y gellir gwerthu neu gyflenwi alcohol ar ei hyd ar unrhyw ddiwrnod

 

 

Ffioedd

Dylid anfon ffi o £89.00 gyda'r ceisiadau. Ni ad-delir y ffi hon.

 

Gwybodaeth Ategol 

Mae’n rhaid i’r hysbysiad sydd ar ddangos yn y safle:

 • fod yn faint A4 neu'n fwy;
 • fod ar bapur gwyn ac wedi ei argraffu’n ddarllenadwy mewn inc du neu wedi ei deipio'n ddu;
 • gynnwys pennawd ag ysgrif o faint 32 neu fwy;
 • fod â geiriad yng ngweddill yr hysbysiad mewn maint ffont 16 neu fwy.

Ar gyfer ceisiadau am amrywiadau bychain i drwyddedau, mae angen i’r ymgeisydd ddangos hysbysiad ar y safle am gyfnod o ddim llai na deg diwrnod gwaith. Mae’r cyfnod hwn yn cychwyn ar y diwrnod wedi diwrnod cyflwyno’r cais i Gyngor Bro Morgannwg. Mae’n rhaid arddangos yr hysbysiad yn amlwg yn neu ar y safle y mae’r cais yn berthnasol iddo, lle gellir ei ddarllen yn gyfleus o du allan i’r safle.

 

Os yw’r safle ar dir sy'n fwy na hanner can metr sgwâr o arwyneb, bydd yn rhaid dangos hysbyseb arall ar yr un ffurf a thestun, yn dilyn yr un gofynion, bob hanner can metr ar hyd perimedr allanol y safle sydd wrth ymyl unrhyw briffordd.

 

Cwynion a Phrosesau Unioni Eraill

 •  Unioni Ceisiadau a Fethodd

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw un sydd â chwyn oherwydd gwrthod trwydded apelio i Lys yr Ynadon a all roi cyfarwyddiadau ynglŷn â’r drwydded neu ei amodau fel yr ystyria’n briodol.

 •  Deiliaid Trwyddedau'n Unioni

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw berson sy’n anfodlon ar unrhyw amodau sy’n berthnasol i drwydded apelio i Lys yr Ynadon a fydd yn cyflwyno cyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei hamodau fel yr ystyria'n briodol.

 •  Cwyn Cwsmer

  Mewn achosion o gwyno, hoffem argymell mai chi ddylai gysylltu â’r masnachwr yn y lle cyntaf, yn ddelfrydol ar ffurf llythyr gyda phrawf danfoniad. 

   

  Os nad yw hynny wedi gweithio ac rydych yn byw yn y DU, bydd Consumer Direct yn gallu rhoi cyngor i chi.    

   

  Os oes gennych gŵyn o rywle arall yn Ewrop, cysylltwch â UK European Consumer Centre.

 

 

Rheoliadau a Chanllawiau

Rheoliadau