Cost of Living Support Icon

Datganiad Hygyrchedd 

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.bromorgannwg.gov.uk.

 

Cynhelir y wefan hon gan Gyngor Bro Morgannwg. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon ac mae hynny’n golygu y dylech allu:

 • Chwyddo hyd at 300% heb i'r testun fynd oddi ar y sgrin

 • Llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

 • Llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais

 • Gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin

Rydym hefyd wedi gwneud y testun ar y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

 

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Nid yw rhai o'n dogfennau PDF a dogfennau eraill yn gwbl hygyrch

 • Mae’n anodd llywio drwy rai o'n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

 • Mae rhai o'n tudalennau yn sgrolio mewn dau ddimensiwn ar sgriniau bach

 • Nid yw rhai o'n tudalennau wedi'u hysgrifennu na'u strwythuro'n glir

 

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu Braille cysylltwch â:

 

 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd o ran y wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os canfyddwch unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

 

 

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus gyda'r modd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb.

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

 

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 Safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a’r eithriadau a restrir isod. 

 

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

 

Methu â chydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd 

Dogfennau PDF ac rhai eraill

Mae llawer o ddogfennau ar ein gwefan ar ffurf PDF ac nid ydynt yn hygyrch Mae'r rhain yn methu'r meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 canlynol:

 • PDF 1 - Mae rhai delweddau PDF ar goll testun 'alt'

 • PDF 2 – Mae rhai PDFs heb lyfrnodau

 • PDF 3 - Nid yw'r trefn tabiau ar gyfer rhai PDFs wedi'i nodi  

 • PDF 12 – Mae gan rai PDFs feysydd ffurf sydd heb dagiau disgrifiad

 • PDF 16 – Nid oes gan rai PDFs iaith benodol

 • PDF 18 – Nid oes gan rai PDFs deitl penodol

Rydym yn cynnal rhaglen dreigl o adolygu a dileu'r PDFs hyn. Os oes angen gwybodaeth arnoch o PDF nad yw'n hygyrch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.

 

Penawdau a theitlau

Mae problemau gyda'r penawdau a'r teitlau ar rai o'n tudalennau:

 • Mae penawdau gwag ar rai o'n tudalennau. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.6 (Penawdau a Labeli)

 • Nid yw rhai penawdau ar ein tudalennau yn ddisgrifiadol ac maent yn rhy hir. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.6 (Penawdau a Labeli)

Rydym yn adolygu strwythur a chynnwys ein tudalennau. Byddwn yn darparu hyfforddiant i'n golygyddion cynnwys ar arfer gorau ar gyfer penawdau a theitlau ar dudalennau gwe. Rydym yn bwriadu datrys unrhyw broblemau cyn gynted â phosibl.

 

Dolenni

Mae problemau gyda'r dolenni ar rai o'n tudalennau:

 • Defnyddiwyd yr un testun ar gyfer dolenni i wahanol URLs ar rai o'n tudalennau. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (Cynnwys heb destun) neu 2.4.4 (Diben Dolenni)

 • Nid oes disgrifiadau i rai dolenni ar ein gwefan. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (Cynnwys heb destun) neu 2.4.4 (Diben Dolenni)

 • Ni ellir pennu diben rhai dolenni ar ein gwefan o destun y ddolen yn unig. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (Cynnwys heb destun) neu 2.4.4 (Diben Dolenni)

Rydym yn adolygu'r dolenni ar ein gwefan. Byddwn yn darparu hyfforddiant i'n golygyddion cynnwys ar arfer gorau ar gyfer fformatio dolenni ar dudalennau gwe. Rydym yn bwriadu datrys unrhyw broblemau cyn gynted â phosibl.

 

Ffurflenni

Nid oes gan rai rheolaethau ffurflenni ar ein gwefan labeli. Mae hyn yn golygu nad yw pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin yn gallu gweld cynllun y ffurflen. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthnasoedd). Rydym yn adolygu'r mater hwn ac yn bwriadu ei ddatrys cyn gynted â phosibl.

 

Cynnwys ymatebol

Mae rhai o'n tudalennau yn sgrolio mewn dau ddimensiwn ar sgriniau bach (er enghraifft ar iPhone 5).  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.10 Ail-lifo. Rydym yn adolygu'r mater hwn ac yn bwriadu ei ddatrys cyn gynted â phosibl.

 

Codio a fformatio

Mae nifer o faterion mwy technegol ar ein gwefan:

 • Nid yw rhai o'n tudalennau yn cydymffurfio â manyleb HTML. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.1 (Dosrannu) neu 4.1.2 (Enw, Rôl, Gwerth)

 • Nid yw rhai o'n tudalennau wedi'u ffurfio'n dda. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.10 (Dosrannu)

 • Nid yw rhai o'n tudalennau yn dilysu. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.10 (Dosrannu)

Rydym yn adolygu'r materion hyn ac yn bwriadu eu datrys cyn gynted â phosibl.

 

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Dogfennau PDF ac rhai eraill

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni unioni dogfennau PDF na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i’r gwaith o ddarparu ein gwasanaethau. Rydym yn gweithio ar adolygu a dileu cymaint o PDFs a dogfennau hŷn â phosibl. Bydd unrhyw ddogfennau newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

 

Cynnwys fideos

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni wneud sain a fideo wedi'u recordio ymlaen llaw a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020 yn hygyrch. Darperir trawsgrifiadau neu gapsiynau testun plaen ochr yn ochr â'r holl gynnwys sain a fideo ar ôl y dyddiad hwn. Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni wneud sain a fideo fyw yn hygyrch. 

 

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella hygyrchedd

Mae 125 tudalen o'r wefan hon yn cael eu profi'n wythnosol ar gyfer cydymffurfiaeth WCAG 2.1AA.  Cynhelir ein profion gan Sitemorse. Ein nod yw mynd i'r afael ag unrhyw faterion a nodwyd gan brofion wythnosol cyn gynted â phosibl.

 

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 21 Ionawr 2021. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 21 Ionawr 2022.

 

Mae'r wefan hon yn cael ei phrofi'n wythnosol yn erbyn Safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.1 AA. Cynhelir ein profion gan Sitemorse. Gallwch weld copi o'r Adroddiad Chwarter 4 Bro Morgannwg 2021 ar Fynegai Sitemorse.

 

Profwyd y wefan hon hefyd ar 6 Hydref 2021 gan y Swyddfa Ddigidol a Data Ganolog fel rhan o sampl monitro o wefannau'r sector cyhoeddus.