Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cymorth i Wcráin

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am sut y gallwch helpu'r rhai y mae'r rhyfel yn effeithio arnynt yn Wcráin. Mae Canllawiau Llywodraeth Cymru i'w gweld ar:

 

Sesiynau galw heibio wythnosol i bobl o Wcráin

 

Galw Heibio Wcrainaidd: Gwybodaeth a Chyngor Cyffredinol

 • Dydd Mawrth 10am-1pm

Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, y Barri, CF63 4RU.

 

Інформаційна підтримка громадян України: Загальна інформація та поради - кожного вівторка 10:00-13:00 Адреса: Civic Offices, Holton Road, Barry, CF63 4RU.

 

Информационная поддержка граждан Украины: Общая информация и советы - каждый вторник 10:00-13:00 Адрес: Civic Offices, Holton Road, Barry, CF63 4RU.


Galw Heibio Wcrainiaidd: Cyngor Tai a Symud ymlaen

 • Dydd Iau 10-1pm

Llyfrgell y Barri, 160 Sgwâr y Brenin, Y Barri, CF63 4RW.

 

Інформаційна підтримка громадян України: Поради стосовно житла та переїзду від спонсорів

Щочетверга 10:00-13:00

Адреса: Barry Library, 160 Kings Square, Barry, CF63 4RW.

 

Информационная поддержка граждан Украины: Советы относительно жилья и переезда от спонсоров

Каждый четверг 10:00-13:00

Адресс: Barry Library 160 Kings Square, Barry, CF63 4RW.


Sesiwn Galw Heibio i Bobl o Wcráin:  Gwybodaeth Gyffredinol a Chyngor gan Dîm Cymunedau am Waith y Fro 

 • Dydd Mercher cyntaf pob mis 1pm - 3pm

Canolfan Byd Gwaith Penarth, Plymouth Road, Penarth, CF64 3DA

 

Зустрічі для українців: Загальна інформація та поради разом із командою Vale Communities for Work

Перша середа кожного місяця з 13:00 до 15:00

Адреса: Penarth Job Centre, Plymouth Road, Penarth, CF64 3DA


Sesiwn Galw Heibio i Bobl o Wcráin:  Gwybodaeth Gyffredinol a Chyngor gan Dîm Cymunedau am Waith y Fro

 • Dydd Mawrth olaf pob mis (yn dechrau dydd Mawrth 25 Ebrill) 10am - 1pm

CF61, Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr, CF61 1ST

 

Зустрічі для українців: Загальна інформація та поради разом із командою Vale Communities for Work

Останній вівторок кожного місяця (починаючи з 25 квітня)

Адреса: CF61, Station Road, Llantwit Major, CF61 1ST

  

Cysylltwch â Thîm Cymorth Wcráin gydag unrhyw gwestiynau neu os oes angen cyngor ychwanegol ukrainiansupport@valeofglamorgan.gov.uk

 

Cynllun Cartrefi i Wcráin

Os ydych chi am gynnig cartref i bobl sy'n ffoi o Wcráin, gallwch ddod yn noddwr fel rhan o'r cynllun Cartrefi i Wcráin. 

 

Gall unrhyw un yn y DU sydd ag ystafell sbâr neu gartref gofrestru i fod yn noddwr, cyn belled â bod y canlynol yn berthnasol:

 • Gallwch gynnig llety am o leiaf 6 mis

 • Os nad ydych yn ddinesydd Prydeinig, mae gennych ganiatâd i aros yn y DU am o leiaf 6 mis

 

 • Hysbysiad Preifatrwydd Cartrefi i Wcráin Cyngor Bro Morgannwg

  Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut y bydd Cyngor Bro Morgannwg (fel Rheolydd y Data) yn casglu, yn defnyddio ac yn diogelu data personol yn benodol mewn perthynas â'r Cynllun Noddi Cartrefi i Wcráin.

   

   

  Er mwyn rhoi cymorth i ddinasyddion Wcráin sy'n dianc rhag y gwrthdaro yn y wlad, bydd Cyngor Bro Morgannwg a'n partneriaid yn y sector cyhoeddus lleol yn prosesu data personol adnabyddadwy'r bobl sy’n dianc rhag y rhyfel a'r rhai sy'n eu noddi i ddod i'r DU.

   

  Cesglir y data o sawl ffynhonnell, gan gynnwys adrannau Llywodraeth y DU, ac yn uniongyrchol gan unigolion. Byddwn ond yn casglu'r wybodaeth sy'n angenrheidiol i gefnogi dinasyddion Wcráin sy'n cael eu noddi i ddod i Fro Morgannwg naill ai gan Lywodraeth Cymru neu gan unigolion a sefydliadau eraill yn y DU.

   

  Cyngor Bro Morgannwg fydd Rheolydd y Data ar gyfer y data personol y mae'n ei gasglu, ac unrhyw ddata personol sy'n cael ei rannu gyda ni gan adrannau o Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

   

  Byddwn yn prosesu’r data hwn yn unol â'n tasg gyhoeddus a'r awdurdod swyddogol a roddwyd i ni.  Lle mae'r wybodaeth yn gyfystyr â data categori arbennig, byddwn yn ei brosesu er budd sylweddol y cyhoedd o amddiffyn pobl sy'n agored i niwed.

   

  Caiff y data ei brosesu i gefnogi dinasyddion Wcráin yn ystod y broses gyrraedd ac am gyfnod unrhyw drefniadau noddi ym Mro Morgannwg.  Bydd y data hefyd yn cael ei ddefnyddio i asesu addasrwydd a chefnogi gwesteiwyr o dan y Cynllun Cartrefi i Wcráin.  

  Ni fyddwn ond yn rhannu data personol i'r graddau y mae'n angenrheidiol i gefnogi dinasyddion Wcráin, gwesteiwyr o dan y Cynllun Cartrefi i Wcráin neu lle mae'n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith.  Gall hyn gynnwys rhannu gwybodaeth gydag Addysg, y GIG a thrydydd partïon pan fo angen.

    

  Mae data personol sy'n cael ei roi i Gyngor Bro Morgannwg yn cael ei storio ar weinyddion diogel.

   

  Dim ond drwy ddefnyddio systemau trosglwyddo data diogel achrededig y caiff data personol, adnabyddadwy a rennir gyda'n sector cyhoeddus a phartneriaid eraill ei drosglwyddo. Dim ond data sy'n gwbl angenrheidiol ar gyfer darparu cymorth i ddinasyddion Wcráin a gaiff ei rannu.

   

  Bydd data personol adnabyddadwy a gedwir gan Gyngor Bro Morgannwg yn cael ei gadw drwy gydol y cynllun noddi, ac am gyfnod o chwe mis o leiaf wedi hynny.  Gellir cadw data am gyfnodau hwy, gan gynnwys gan ein partneriaid yn y sector cyhoeddus, lle mae rhwymedigaeth statudol neu ofyniad parhaus i wneud hynny. Caiff y data ei ddinistrio'n ddiogel unwaith y penderfynir nad oes ei angen mwyach.

   

  Mae'r Cyngor eisoes yn cadw data am noddwyr a'r rhai sydd wedi derbyn fisa o dan y Cynllun Noddi Cartrefi i Wcráin, sydd ar fin byw yn ein hardal ni. 

   

  Mae'n bosibl y bydd angen i ni, yn yr argyfwng presennol, ofyn i chi am ddata personol gan gynnwys data personol sensitif nad ydych eisoes wedi'i ddarparu - er enghraifft, eich oedran neu a oes gennych unrhyw salwch sylfaenol neu a ydych yn agored i niwed.  Gwneir hyn er mwyn i'r Cyngor eich helpu a sicrhau eich bod yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnoch i fyw yn y gymuned.

   

  Gallwch weld prif Hysbysiad Preifatrwydd y Cyngor, sy'n cynnwys mwy o wybodaeth am sut rydym yn casglu, defnyddio a diogelu data personol yn gyffredinol, yn ogystal â'ch hawliau fel Gwrthrych y Data.

   

  Noddwyr a gwladolion o Wcráin sy’n cyrraedd 

   

  Mae data personol yn cael ei gasglu er mwyn asesu a rhoi cymorth i oedolion, plant a phobl ifanc sy'n cyrraedd Bro Morgannwg a allai fod angen cefnogaeth a chymorth gan wasanaethau'r Cyngor.

   

  Asesu a rhoi cymorth i staff

  Mae data personol yn cael ei gasglu er mwyn galluogi'r Cyngor i nodi unrhyw gymorth angenrheidiol i deuluoedd neu unigolion sy'n cyrraedd o dan y cynllun Cartrefi i Wcráin. 

   

  Beth yw’r sail gyfreithiol dros ddefnyddio eich data personol?

  Chi sy’n rhoi rhan fwyaf yr wybodaeth bersonol rydym yn ei phrosesu i ni'n uniongyrchol, dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR y DU).

   

  Dyma'r seiliau cyfreithiol rydym yn dibynnu arnynt ar gyfer casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol:

  • Erthygl 6 (d) GDPR y DU Mae angen i ni ddiogelu eich buddiannau hanfodol
  • Erthygl 6 (e) GDPR y DU Mae ei hangen arnom i gyflawni tasg gyhoeddus

   

   

  Eich hawliau 

   

  Dan gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau sy’n cynnwys:

   

  • Eich hawl mynediad - Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol. 
  • Eich hawl i gywiro - Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth sy'n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth sy'n anghyflawn yn eich barn chi.
  • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu - Dan rai amgylchiadau penodol mae gennych hawl i gyfyngu i ba raddau rydym yn prosesu eich gwybodaeth.
  • Eich hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol mewn rhai amgylchiadau.
  • Nid oes angen i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau.  Os gwnewch gais, bydd gennym un mis i ymateb i chi.

   

   

   

  Gyda phwy ddylech gysylltu os oes gennych bryderon am y ffordd y caiff eich data ei brosesu? 

   

  Gallwch gysylltu â Thîm Diogelu Data Cyngor Bro Morgannwg neu gysylltu'n uniongyrchol â Swyddog Diogelu Data Cyngor Bro Morgannwg:

   

  E-bost: DPO@bromorgannwg.gov.uk  

   

  Drwy’r post: Swyddog Diogelu Data, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, y Barri, CF63 4RU

   

  Gallwch hefyd gwyno wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth gan ddefnyddio’r manylion hyn:


  Trwy'r post:  Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF

  Ffôn:  0330 414 6421

   

  Ceir rhagor o gyngor ac arweiniad gan y Comisiynydd Gwybodaeth ar y mater hwn ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

Taliadau 'Diolch' i letywyr/noddwyr

Yn dilyn diweddariad gan Lywodraeth Cymru ym Mawrth 2023 am gynnydd mewn taliadau Diolch i letywyr gallwn gadarnhau bod pob lletywr bellach yn gymwys am daliad 'diolch' dewisol o £500 y mis. Mae'r taliad 'diolch' wedi'i gyfyngu i un taliad fesul cyfeiriad preswyl a bydd yn cael ei wneud fel ôl-daliad ar ôl cwblhau'r gwiriadau gofynnol ar gyfer y lletywyr.  Cysylltwch ag ukrainiansupport@valeofglamorgan.gov.uk os oes gennych ragor o gwestiynau'

 

 

Llenwch y ffurflen taliad 'diolch' a'i dychwelyd atom yn:

 

Dylech lenwi'r ffurflen mor drylwyr â phosibl, gan gynnwys y dyddiad y cyrhaeddodd eich gwesteion a'r dyddiad y gwnaethant adael, os yn berthnasol. Rhaid i chi anfon e-bost atom i roi gwybod i ni os bydd eich gwesteion yn gadael eich llety cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi unrhyw ordaliadau.  Bydd angen ad-dalu unrhyw ordaliadau i ni.

 

Cwestiynau Cyffredin i westeiwyr

Hoffai Cyngor Bro Morgannwg ddiolch i chi am ymrwymo i noddi Gwladolyn o Wcráin yn eich cartref. Darllenwch ein cwestiynau cyffredin am sut bydd cynllun lletya Cartrefi i Wcráin yn gweithio a rhai o'r pethau i'w disgwyl.

 

 • Pa wiriadau sydd angen eu cynnal cyn i’m gwestai/gwesteion gyrraedd?

  Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cysylltu â chi i gynnal archwiliad tŷ. Bydd yr archwiliad yn cael ei gynnal gan Wasanaeth Rheoliadol a Rennir (GRhR) Bro Morgannwg a bydd yn archwiliad lefel is na'r arolygiadau sy’n cael eu cynnal ar lety rhent preifat.


  Os byddwch yn westywr yn eich cartref eich hun, bydd gofyn i ni gynnal gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) sylfaenol ar gyfer pob person 16 oed a hŷn sydd ar aelwyd y noddwr. Dylech ystyried unrhyw blant sy'n oedolion a all ddychwelyd i'r cartref am gyfnodau, er enghraifft plant sy'n dychwelyd o'r brifysgol neu'n gweithio dramor, oherwydd gall fod angen iddynt hefyd gael archwiliad GDG. Mewn achosion lle mae plant a/neu oedolion agored i niwed ymhlith y rhai sy’n cyrraedd, bydd angen gwiriad GDG manylach ar gyfer pob oedolyn ar aelwyd y noddwr. Dylech roi gwybod i'r awdurdod lleol os bydd oedolyn newydd yn symud i mewn pan fydd y bobl rydych chi'n eu noddi yn dal i aros gyda chi fel bod modd cynnal gwiriad GDG arnynt hefyd.

   

  Mewn achosion lle mae eich gwestai/gwesteion mewn llety mewn eiddo ar wahân i’ch un chi, bydd angen gwiriad GDG o hyd.

   

  Ni allwn roi amserlen benodol ar gyfer canlyniadau GDG gan fod hyn yn amrywio o berson i berson. Fodd bynnag, mae'n bwysig eich bod yn darparu eich dogfennau adnabod (ID) cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu gwirio eich manylion adnabod a symud ymlaen â'ch cais cyn gynted ag y bo modd.  

 • Pa lefel o gymorth y bydd angen i mi ddarparu i’m gwestai/gwesteion?

  Rydym yn deall y gallai fod gan rai gwesteiwyr fwy o amser nag eraill i gynnig cymorth i'w gwestai/gwesteion Wcreinaidd gyda rhai o'r tasgau ymarferol y mae angen iddynt eu cyflawni ar ôl iddynt gyrraedd, megis cofrestru gyda meddyg teulu, agor cyfrif banc a gwneud cais am Gredyd Cynhwysol.

   

  Cyn i'ch gwestai/gwesteion gyrraedd, bydd gweithiwr cymorth yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad cyn cyrraedd er mwyn trafod y tasgau ymarferol sydd angen eu gwneud a pha lefelau o gymorth y gallwch a/neu yr hoffech eu cynnig. Bydd hyn yn helpu i lywio cynllun cymorth ar gyfer eich gwestai/gwesteion i hwyluso'r broses ymsefydlu ac integreiddio i'w cymuned newydd.

   

  Yn yr ymweliad cyn cyrraedd, byddwch hefyd yn cael y cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau. Bydd y gweithiwr cymorth yn bwynt cyswllt i chi a'ch gwestai/gwesteion ar ôl iddynt gyrraedd ac yn ystod yr wythnosau/misoedd canlynol a bydd yn gallu rhoi cyngor ar hawliadau budd-daliadau ac ati. 

   

  Ar ôl i'ch gwestai/gwesteion gyrraedd, bydd y gweithiwr cymorth yn trefnu ymweliad ar ôl cyrraedd.

 • Pa hawliau fydd gan fy ngwestai/ngwesteion?

  Bydd y fisa yn caniatáu i'r unigolyn aros yn y DU am 3 blynedd. Byddant yn gallu byw, gweithio ac astudio yn y DU a derbyn arian cyhoeddus. Byddant hefyd yn gallu derbyn cymorth cofleidiol gan yr Awdurdod Lleol sy'n cynnwys mynediad i addysg ac ati. Byddant hefyd yn gallu manteisio ar y Gwasanaethau Iechyd a chofrestru gyda'ch meddyg teulu lleol. 
 • Beth sy'n digwydd os yw fy ngwesteion am ddod â'u hanifeiliaid anwes gyda nhw?

  Meddyliwch yn ofalus a fyddech chi'n hapus i groesawu anifeiliaid anwes eich gwestai/gwesteion i'ch cartref a sut y byddent yn ffitio i mewn i'ch aelwyd. Rhaid i unrhyw anifail anwes sy'n teithio i'r DU fodloni gofynion iechyd llym a gall fod yn ofynnol iddo fynd i gwarantin mewn cyfleuster awdurdodedig am hyd at 4 mis. Mae'r canllawiau i Gymru yn wahanol i'r canllawiau ar gyfer Lloegr a'r Alban.

   

  Mwy o wybodaeth am y rheolau ynglŷn â dod ag anifeiliaid anwes i Gymru o Wcráin.

 • Sut galla i baratoi fy hun ar gyfer bod yn westeiwr?

  Rydym yn cydnabod bod lletya person arall/pobl eraill yn eich cartref yn ymrwymiad enfawr, ac mae'n bwysig eich bod yn teimlo mor barod â phosibl ar gyfer cyrhaeddiad eich gwestai/gwesteion.

   

  Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio canllaw i noddwyr sy'n cynnig cyngor ymarferol a dolenni defnyddiol ar y ffordd orau y gallwch gefnogi'r person neu'r teulu rydych chi'n eu noddi.

   

  Mae'r canllaw hwn hefyd yn cynnwys dolen i hyfforddiant diogelu ar-lein sy’n rhad ac am ddim i ymgymryd ag ef. Rydym yn eich annog i neilltuo amser i fynd trwy'r hyfforddiant hwn.

   

  Mae Housing Justice Cymru yn cynnal nifer o sesiynau hyfforddi i noddwyr. Bydd manylion am y rhain yn cael eu rhannu â chi gan Dîm Cymorth Wcráin Bro Morgannwg pan fydd y sesiynau wedi’u trefnu. Byddem yn eich annog i fynychu'r sesiynau hyn er mwyn cael gwell dealltwriaeth o rôl noddwr.

   

  Mae RESET yn cynnig pecyn cymorth defnyddiol y gallwch lawrlwytho amrywiaeth o ganllawiau ohono i'ch helpu i gynllunio'r cymorth y byddwch yn ei gynnig i ffoaduriaid gan gynnwys:

  - Grymuso, ffiniau a chydbwysedd pŵer

  - Paratoi eich eiddo

  - Materion ariannol

  - Diogelu

  - Cymorth integreiddio

  - Cynllunio ar gyfer diwedd eich cymorth

   

  Mae’r Sanctuary Foundation yn cynnig cwrs hyfforddi ar-lein am ddim, 'Cwrs Ffoaduriaid y Sanctuary', sy'n cyflwyno diogelwch, lles a chymorth ffoaduriaid yn ogystal â gweminarau sy'n ymdrin â phynciau penodol fel gweithio gyda theuluoedd a phlant sy’n agored i niwed. Ceir yr holl adnoddau hyn ar wefan y Sanctuary Foundation.

   

  Mae Housing Justice Cymru yn cynnig cyngor ac arweiniad i noddwyr newydd a phresennol sy'n cynnwys sesiynau hyfforddi ar gyfer lletywyr newydd a llinell gymorth 01654 550 550 i letywyr sy’n gweithredu rhwng 9am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 9am tan 12pm ar y penwythnosau.

   

  Mae rhagor o wybodaeth ar eu gwefan  https://housingjustice.org.uk/cymru/host-support-homes-for-ukraine

   

  Gallwch hefyd gysylltu â'r Tîm Cymorth i Ffoaduriaid drwy e-bostio ukrainiansupport@valeofglamorgan.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

 • Sut bydda i’n cael fy nghefnogi fel noddwr?

  Mae Housing Justice Cymru yn cynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth emosiynol i letywyr newydd a’r rhai sydd eisoes yn lletya. Gellir cysylltu â nhw drwy e-bostio UkraineHostSupport@housingjustice.org.uk i gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'u sesiynau neu gallwch fynd i’w gwefan https://housingjustice.org.uk/cymru/host-support-homes-for-ukraine

   

  Mae eu llinell gymorth i letywyr bellach yn fyw, ffoniwch 01654 550 550 a bydd eu Cydlynwyr Cymorth i Letywyr yn gallu rhoi cyngor i chi. Mae'r llinell ffôn yn gweithredu rhwng 9am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 9am tan 12pm ar benwythnosau.

   

  Gallwch gysylltu â Thîm Cymorth i Ffoaduriaid y Fro drwy e-bostio ukrainiansupport@valeofglamorgan.gov.uk neu drwy ffonio 01446 700111 a gofyn am gael siarad ag aelod o Dîm Cymorth Wcráin.

   

  Eich gweithiwr cymorth dynodedig fydd eich prif bwynt cyswllt yn ystod oriau gwaith a bydd yn cynnal yr ymweliad cyn ac ar ôl cyrraedd gyda chi.

   

  Gall staff cymorth awgrymu pethau i chi a/neu eich gwestai i'w gwneud yn ystod y dydd, a rhoi gwybod am ESOL ac adnoddau addysgol eraill, cyfleusterau iechyd ac asiantaethau cyngor, yn ogystal â grwpiau cymorth cymunedol a ffoaduriaid.

   

  bryd i'w gilydd bydd Cyngor Bro Morgannwg yn gallu cynnig hyfforddiant ar-lein neu wyneb yn wyneb am bynciau perthnasol, y bydden ni'n ei ddarparu yn ôl yr angen a diddordeb gan westeion.

   

  Bydd grwpiau cymunedol ar Facebook a WhatsApp yn rhoi cyfle i chi gwrdd â gwesteiwyr eraill, myfyrio ar eich profiadau, rhannu’r pethau rydych wedi’u mwynhau a'ch pryderon a chael gwybodaeth am wasanaethau a all eich helpu chi i helpu eich gwestai.

   

  Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cymryd cyfrifoldeb am yr holl ddyletswyddau gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r prosiect yn ogystal â chais y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) a thaliadau i westeion ar ôl iddynt gyrraedd.

 • Beth os bydd y lleoliad yn methu?

  Os ydych yn ystyried dod â'r trefniant nawdd i ben yn gynnar am ryw reswm, dylech siarad â'ch gweithiwr cymorth dynodedig cyn gynted â phosibl neu anfon e-bost i Gyngor Bro Morgannwg yn. ukrainiansupport@valeofglamorgan.gov.uk.

   

  Os bydd materion yn codi na ellir eu datrys gyda chymorth a bydd rhaid i leoliad ddod i ben, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cynorthwyo'r gwestai i adael. Bydd p'un a allwn gynnig lleoliad gyda gwesteiwr arall yn cael ei ystyried fesul achos.

   

  Os bydd modd rhoi "rhybudd rhesymol" i'ch gwestai, yna byddai hynny'n cael ei annog er mwyn i Fro Morgannwg allu chwilio am y llety amgen mwyaf priodol.

 • Beth am y taliad diolch am letya?

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i godi'r taliad diolch o £350 i £500 i bob lletywr yng Nghymru gan ddechrau o fis Ebrill 2023. Gan fod taliadau diolch yn cael eu talu fel ôl-daliadau bydd y codiad hwn i'w weld yn nhaliad mis Mai i'r lletywyr presennol. Bwriad y taliad o £500 yw eich helpu i dalu am gostau sy'n gysylltiedig â helpu ac agor eich cartref i'r rheini mae’r gwrthdaro yn Wcráin wedi effeithio arnynt.

 • Beth sy'n digwydd ar ddiwedd fy nghyfnod noddi?

  Mae noddwyr wedi ymrwymo i letya pobl o Wcráin am o leiaf chwe mis, ond efallai y byddwch yn dewis parhau y tu hwnt i'r 6 mis cychwynnol os ydych chi a'r person neu'r teulu rydych chi'n eu noddi am barhau â'r trefniant. Fel y soniwyd eisoes, mae'r 'taliadau diolch' yn dod i ben 12 mis ar ôl cyrraedd y DU. Bydd pobl o Wcráin yn gallu byw a gweithio yng Nghymru am hyd at dair blynedd a chael budd-daliadau, gofal iechyd, cyflogaeth a chymorth arall. Os nad ydych chi’n dymuno parhau â'r trefniant y tu hwnt i chwe mis (neu os na allwch chi wneud hyn), dylech roi gwybod i'r person neu'r teulu rydych chi'n eu noddi mewn digon o amser fel y gallant wneud trefniadau eraill. Dylai noddwyr wneud hyn o leiaf fis cyn diwedd y 6 mis.

   

  Mae gan awdurdodau lleol ddyletswyddau cymorth digartrefedd a gallant fynd ati i gefnogi'r gwaith o chwilio am lety amgen i unrhyw Wcreiniad y disgwylir iddo/iddi fod yn ddigartref o fewn 56 diwrnod. Mae gan bobl o Wcráin fynediad i arian cyhoeddus, a byddan nhw'n gallu rhentu eiddo fel unrhyw un arall. Os bydd angen, byddant yn gallu hawlio elfen dai y Credyd Cynhwysol neu'r Budd-dal Tai os ydynt dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Mae gan Rhentu Doeth Cymru wybodaeth ddefnyddiol am rentu eiddo ar wefan Rhentu Doeth Cymru.

   

  Cysylltwch â'r Tîm Cymorth i Ffoaduriaid drwy e-bostio ukrainiansupport@valeofglamorgan.gov.uk neu cysylltwch â'r gweithiwr cymorth y neilltuwyd i chi os ydych am drafod opsiynau symud ymlaen i'ch gwesteion ymhellach.

   

  Mae sesiwn galw heibio wythnosol ynghylch tai a symud ymlaen ar gael hefyd i Wladolon Wcráin rhwng 10am ac 1pm ar ddydd Iau yn Llyfrgell y Barri, 160 Kings Square, Y Barri, CF63 4RW i gael cyngor, arweiniad a gwybodaeth am eu dewisiadau tai.

 • Ar ôl cyrraedd

  Bydd eich gweithiwr cymorth yn trefnu ymweliad ar ôl cyrraedd cyn gynted â phosibl ar ôl i'ch gwestai/gwesteion gyrraedd. Mae gan weithwyr cymorth fynediad at gyfieithwyr ar y pryd os oes angen fel y gallant gyfathrebu â'ch gwestai/eion gan eu bod yn bwynt cyswllt annibynnol iddyn nhw yn ogystal ag i chi fel gwesteiwr.

 • Beth os nad yw fy ngwesteion yn siarad Saesneg? 

  Mae gan ein gwesteion wahanol lefelau o Saesneg. Mae rhai o'n gwesteiwyr a'n gwesteion yn gallu cyfathrebu mewn iaith gyffredin arall, tra bod eraill yn cael bod appiau 'Google Translate' neu 'sayhi' yn ddulliau defnyddiol ar gyfer cyfathrebu.

   

  Efallai y bydd rhai o'n gwesteion yn cael trafferth cyfathrebu am wahanol resymau ac felly gall cymhorthion gweledol ac iaith y corff fod o gymorth mawr. Gall cael eu hamgylchynu gan y Saesneg a chael y cyfle i ymarfer Saesneg fod yn hynod fuddiol i rai gwesteion.

   

  Bydd staff cymorth yn gallu eich hysbysu am y dosbarthiadau ESOL y gall eich gwesteion gael mynediad iddynt. Os ydych mewn ardal wledig, gall y rhain fod ar-lein neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ddosbarthiadau anffurfiol yn eich cymuned leol. 

 • Pa fath o bethau dylwn i eu hesbonio wrth fy ngwestai/ngwesteion i'w helpu i ymgartrefu?

  Efallai eich bod eisoes wedi sefydlu rhai rheolau sylfaenol o fewn eich teulu eich hun fel disgwyliadau am yr hyn y dylid ei wisgo o amgylch y tŷ, defnyddio ystafelloedd ymolchi, preifatrwydd, cyfrinachedd, pobl sy’n ymweld â’r tŷ yn rheolaidd, ysmygu ac ati.

   

  Mae'n bwysig cael y sgyrsiau hyn â'ch gwestai/gwesteion cyn gynted â phosibl fel y gallwch chi i gyd fod yn glir am eich ffiniau a sut y byddwch chi'n byw yn yr un eiddo yn gytûn.

   

  Pethau ychwanegol i'w hystyried a fydd yn helpu eich gwestai/gwesteion i ymgartrefu ac ymgyfarwyddo yw:

  - Rhannu eich cod WIFI â nhw

  - Disgrifio sut i ddefnyddio'r ffwrn, y peiriant golchi a’r peiriant golchi llestri, a sut i gael - gwared ar sbwriel, gan gynnwys ailgylchu

  - Dangos iddynt lle mae synwyryddion carbon monocsid wedi'u lleoli ac esbonio beth i'w wneud os ydyn nhw'n clywed larymau carbon monocsid. Yna gallwch ddangos llwybrau gadael yn achos tân iddyn nhw a dangos iddyn nhw lle mae allweddi'r drws ffrynt a chefn yn cael eu cadw fel y gallan nhw fynd allan mewn argyfwng

  - Egluro sut i ddefnyddio 999 ac 101

  - Dangos iddynt sut i lywio trwy wefan Noddfa i ddysgu am Gymru a'u hawliau  

  - Eu cyfeirio i’r archfarchnad fawr agosaf

  - Eu cyfeirio i’r orsaf fysus/drenau agosaf .

  - Eu cyfeirio i’r swyddfa bost a blwch post

  - Eu cyfeirio i’r llyfrgell/ganolfan gymunedol leol

  - Eu cyfeirio i’r fferyllfa

  - Eu cyfeirio i’r orsaf heddlu leol fel eu bod yn gwybod ble i fynd os oes angen iddynt ffeilio adroddiad

 • A fydd gan fy ngwestai/ngwesteion arian?

  Mae eich gwestai/gwesteion yn gymwys am daliad dros dro o £200 am gostau cynhaliaeth wrth iddynt aros am eu taliad cyntaf o'r Credyd Cynhwysol a chwilio am gyflogaeth.

   

  Cyngor Bro Morgannwg fydd yn rhoi hwn. Nid oes angen ad-dalu'r taliad o £200 ac mae'n perthyn i'r Wcreiniad sy'n cyrraedd, felly ni ddylai'r Noddwr ofyn amdano.

   

  Gellir casglu'r taliad hwn o'r Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri CF63 4RU ar unrhyw ddydd Mawrth neu ddydd Iau rhwng 10am a 2pm.

   

  Os yn bosib, hysbysu'r tîm cymorth i ffoaduriaid ar ukrainiansupport@valeofglamorgan.gov.uk o'r diwrnod y bwriada eich gwestai/eion ddod i gasglu eu £200 er mwyn iddynt gael hysbysu'r arianwyr ymlaen llaw

 • A ddylwn i roi neu dderbyn arian gan fy ngwestai/ngwesteion?

  Mae'n bwysig iawn nad yw gwesteiwyr yn derbyn arian gan eu gwesteion, nac yn arwyddo unrhyw beth y gellid ei ddehongli fel cytundeb tenantiaeth. Mae hyn ar gyfer diogelu gwesteion a gwesteiwyr. Rhaid cofio mai gwesteion yw’r rhain, ac nid oes hawl ganddynt i aros yng nghartref gwesteiwr – ond os bydd gwesteiwr yn derbyn arian neu’n arwyddo unrhyw beth sy’n awgrymu bod tenantiaeth ar waith, gall hyn achosi problemau difrifol. Mae'n bwysig iawn nad yw gwesteiwyr yn disgwyl rhent na gwasanaethau gan eu gwesteion yn gyfnewid am eu hystafell. Mae hyn hefyd yn bwysig er mwyn sicrhau bod y ffiniau priodol rhwng gwesteion a gwesteiwyr yn parhau yn eu lle. Efallai y bydd gwestai sy'n ennill arian eisiau cyfrannu - a gallai brynu nwyddau i’r tŷ, er enghraifft, fod yn hollol briodol. Nid yw talu arian i gyfrif banc eu gwesteiwr yn syniad da.

 • A ddylai fy ngwestai ddefnyddio fy nghyfeiriad post?

  Bydd angen i westeion ddefnyddio eich cyfeiriad post ar gyfer pethau fel cofrestru gyda meddyg teulu lleol, agor cyfrif banc a chofrestru gyda'r ganolfan waith.

 • Sut mae fy ngwesteion yn cael eu Trwydded Breswylio Biometrig (BRP)?

  Mae'r broses ar gyfer cael Trwydded Breswylio Biometrig yn dibynnu ar a yw'ch gwestai/gwesteion wedi darparu nodweddion biometrig (olion bysedd a ffotograff) cyn teithio i'r DU.

   

  Os nad ydynt eisoes wedi rhoi eu gwybodaeth fiometrig mewn canolfan ymgeisio am fisa cyn teithio i'r DU, bydd angen iddynt wneud cais i ymestyn eu caniatâd i fod yn y DU trwy lenwi'r ffurflen gais berthnasol.

   

  Ar ôl cwblhau'r ffurflen hon, gofynnir iddynt drefnu apwyntiad mewn canolfan ymgeisio am fisa yn y DU i ddarparu nodweddion biometrig. Yn yr apwyntiad hwn, gofynnir iddynt ddangos eu pasbort neu eu dogfen deithio fel prawf adnabod. Rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni 'Oedolyn Cyfrifol', sy'n gorfod dangos prawf adnabod hefyd. Oni bai bod yr oedolyn hwn yn rhiant neu’n warcheidwad cyfreithiol sy'n cael ei enwi ar sticer vignette y plentyn ac yn casglu eu BRP ei hun ar yr un pryd, rhaid ei enwebu yma.

   

  Rhaid darparu nodweddion biometrig o fewn chwe mis i gael mynediad i'r DU. Sylwch fod y rhan fwyaf o ganolfannau ymgeisio am fisa wedi'u harchebu'n llawn am sawl wythnos ar hyn o bryd, felly mae'n bwysig peidio â gadael hyn yn rhy hwyr.

   

  Os aeth eich gwestai/gwesteion i ganolfan ymgeisio am fisa i roi eu nodweddion biometrig cyn teithio i'r DU, dylent gasglu eu BRP o'r lleoliad a nodir ar eu "llythyr penderfyniad BRP".

 • A fydd fy ngwesteion angen cerdyn SIM y DU?

  Bydd angen iddyn nhw gael cerdyn SIM y DU yn fuan ar ôl iddyn nhw gyrraedd. 

 • Beth am gofrestru gyda meddyg a deintydd?

  Mae cofrestru gyda meddyg teulu lleol cyn gynted â phosibl yn rhan hanfodol o helpu eich gwestai/gwesteion i ymsefydlu yn y DU. Rydym yn eich cynghori i helpu'r unigolion neu'r teulu rydych chi'n eu noddi i wneud hyn.

   

  Yn ogystal â chofrestru gyda meddyg teulu, mae'n ddoeth i'ch gwestai/gwesteion gofrestru gyda deintydd er y cydnabyddir ei bod yn bosibl na fydd lle gan rai deintyddfeydd ar gyfer cleientiaid y GIG.

   

  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

  GIG Cymru:  Dod o hyd i Ddeintydd GIG

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: Cefnogi'r rhai y mae’r argyfwng yn Wcráin yn effeithio arnynt (gellir cyfieithu'r dudalen hon yn Wcreineg).

   

  Cofiwch os ydych yn lletya plentyn dros 11 oed bydd gofyn iddyn nhw gymryd prawf TB cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol neu goleg. Gallwch drefnu prawf gyda'u meddyg teulu unwaith y byddan nhw wedi cofrestru. 

 • Cyfrif Banc

  Mae'n bwysig bod eich gwestai/gwesteion yn agor cyfrif banc cyn gynted â phosibl. Byddai'n ddefnyddiol rhoi gwybod iddyn nhw bod amrywiaeth o fanciau y gallant ddewis ohonynt, gan gynnwys darparwyr sydd ar-lein yn unig.

   

  Fel arfer i agor cyfrif banc, bydd angen i'ch gwestai/gwesteion ddangos prawf adnabod fel pasbort, BRP neu drwydded yrru neu gerdyn adnabod cydnabyddedig yn ogystal â phrawf o gyfeiriad. Mae rhagor o wybodaeth am sut i agor cyfrif banc ar gael ar wefan Noddfa Llywodraeth Cymru.

 • Sut mae fy ngwestai/ngwesteion yn ymgeisio am Gredyd Cynhwysol?

  Bydd angen cyfrif banc ar eich gwestai/gwesteion i wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

   

  Gellir dechrau cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein.

   

  Pan ofynnir am brawf adnabod, mae llawer o bobl wedi darganfod mai’r peth hawsaf ei wneud yw ticio'r blwch sy’n dweud "Ni allaf wneud hyn ar-lein". Bydd hyn yn trefnu apwyntiad yn eich Canolfan Waith leol lle bydd yn rhaid i chi ddarparu dogfennau. Mae dogfennau adnabod a dderbynnir yn cynnwys pasbort rhyngwladol Wcreinaidd gyda stamp mynediad, BRP, a thrwydded yrru ffotograffig Wcreinaidd lawn neu dros dro . Mae'n debygol y gofynnir iddynt hefyd brofi eu cyfeiriad yn y DU - y ffordd hawsaf o wneud hyn yw trwy ddangos llythyr cofrestru meddyg teulu neu daenlen banc yn y DU.

   

  Gellir dechrau cais Credyd Cynhwysol heb rif Yswiriant Gwladol ond bydd angen hwn cyn y gallant dderbyn taliadau. Gellir cynhyrchu'r rhif hwn fel rhan o'r broses ymgeisio am Gredyd Cynhwysol ond mae hyn yn gofyn am roi atebion i gwestiynau diogelwch dros y ffôn. Mae rhai pobl wedi ei chael hi'n haws ac yn gyflymach i wneud cais am rif Yswiriant Gwladol ar-lein.

 • Oes gan fy ngwesteion hawl i deithio am ddim yng Nghymru?

  Dechreuodd cynllun teithio am ddim i ffoaduriaid Llywodraeth Cymru ar 26 Mawrth a bydd yn parhau tan 31 Mawrth 2023, yn amodol ar adolygiad pellach. 

   

  Mae'r cynllun yn cynnig teithio diderfyn ar:

  - Holl wasanaethau bysus lleol

  - Gwasanaethau rheilffordd Trafnidiaeth Cymru ledled Cymru

  - Gwasanaethau bysus a threnau Trafnidiaeth Cymru sy'n croesi’r ffin i Loegr os ydynt yn dechrau neu’n gorffen yng Nghymru

  - Mae'r cynllun ar gael i ffoaduriaid sy'n teithio i Gymru yn chwilio am hafan ddiogel.

   

  Rhagor o wybodaeth am gyngor teithio am ddim i ffoaduriaid.

 • Pa weithgareddau sydd ar gael i’r plant a'r bobl ifanc rwy'n eu lletya?

  Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro yn gallu cynnig gwybodaeth am ofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau i blant a phobl ifanc a chymorth i deuluoedd ym Mro Morgannwg.

   

  Mae Rhaglen Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches TGP Cymru (RAP) yn cynnig dull cyfannol wedi'i seilio ar hawliau o gefnogi a grymuso pobl ifanc. Maent yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau y gallwch ddarllen amdanynt ar wefan TGP Cymru.

 • Beth os oes gen i bryderon diogelu mewn perthynas ag unrhyw un o’m gwesteion?

  Gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol a'r Heddlu sy'n bennaf gyfrifol am ymateb pan fydd unrhyw un yn pryderu eu bod nhw neu rywun arall mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod. Fodd bynnag, mae angen i rywun roi gwybod iddynt am bryder diogelu cyn y gallant helpu.

   

  Efallai y byddwch yn gweld neu'n clywed rhywbeth sy'n gwneud i chi boeni bod y person neu'r teulu rydych chi'n ei letya mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod. Gall cam-drin ddigwydd ar sawl ffurf, gan gynnwys corfforol, emosiynol, rhywiol ac ariannol. Gallai hyn fod yn bryder am y ffordd y maent yn trin eu plant neu berthnasau neu'r ffordd y mae rhywun arall yn eu trin nhw.

   

  Efallai y byddwch hefyd yn gweld neu'n clywed rhywbeth sy'n gwneud i chi boeni bod eich plant chi, perthnasau neu rywun arall mewn perygl oherwydd ymddygiad y person neu'r teulu rydych chi'n ei letya.

   

  Gallai’r person neu'r teulu rydych chi'n ei letya o Wcráin hefyd ofyn am eich help i roi gwybod am bryder diogelu.

   

  Gofyn am help yw'r peth iawn i'w wneud. P'un a ydych yn poeni am blentyn o Wcráin neu oedolyn, neu amdanoch chi eich hun, eich teulu neu rywun yn y gymuned.

   

  Mae'n bwysig rhannu'r pryderon hyn cyn gynted ag y gallwch. Os ydych chi'n poeni bod rhywun mewn perygl uniongyrchol o niwed, er enghraifft os bydd plentyn neu oedolyn o Wcráin yn mynd ar goll, yna dylech ffonio'r Heddlu ar 999.

   

  Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi gwybodaeth i chi am sut i gysylltu â'ch gwasanaethau cymdeithasol lleol os ydych yn poeni y gallai rhywun fod mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod.  Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ar wefan eich awdurdod lleol drwy chwilio am enw eich awdurdod lleol ac yna 'rhoi gwybod am blentyn mewn perygl' neu 'rhoi gwybod am oedolyn mewn perygl'.

   

  Mae hyfforddiant ar-lein ar gael am ddim a all eich helpu i ddeall mwy am ddiogelu. Rydym yn eich annog i neilltuo amser i fynd trwy'r hyfforddiant hwn. Ewch i wefan Learning@Wales.

 • Sut bydd yr oedolion yn fy aelwyd yn cael cymorth i ddod o hyd i waith?

  Bydd eich Canolfan Waith leol yn helpu gwesteion i ddod o hyd i waith ac mae gwybodaeth hefyd i'w gweld ar dudalen swyddi gwefan Noddfa.

   

  Mae Gwirfoddoli Cymru yn galluogi pobl i chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli yn eu hardal leol.

   

  Mae gwefan Cyngor Bro Morgannwg yn cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli'n lleol.

   

  Mae Cymunedau am Waith y Fro yn cynnal sesiynau CV / cyflogadwyedd ar brynhawn Gwener yn Llyfrgell y Barri 1pm-4pm a hefyd ar ddydd Iau am 3pm. Hefyd mae modd iddyn nhw fod ar gael ar gyfer sesiwn bore Iau os ydyn nhw'n cysylltu o flaen llaw. Gall mentor cyflogaeth gynorthwyo gyda phob agwedd ar ddod o hyd i waith, fel llunio CV a thechnegau cyfweld.  Cysylltwch â Kateryna Gorodnycha ar kgorodnycha@bromorgannwg.gov.uk neu Stephen Segal ar ssegal@bromorgannwg.gov.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 • Pa ddosbarthiadau Saesneg y bydd fy gwesteion yn gallu mynd iddynt? 

  Mae Canolfan Ddysgu'r Fro yn cynnig Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) a gall gynghori ar asesu a dosbarthiadau.

   

  REACH+ yw'r hyb a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ESOL mewn dinasoedd ledled Cymru. Mae canolfannau REACH+ yn darparu un pwynt cyswllt canolog i unrhyw un sy'n dymuno mynd i ddosbarthiadau ESOL.

   

  Gallwch hefyd gadw llygad yn eich cymuned ar gyfer dosbarthiadau neu sesiynau sgwrsio ESOL anffurfiol.

 • Beth am gymorth iechyd meddwl i fy ngwestai/ngwesteion?

  Mae Straen Trawmatig Cymru wedi datblygu rhestr o adnoddau i bobl mae’r sefyllfa yn Wcráin wedi effeithio’n benodol arnynt. Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys gwybodaeth am C.A.L.L, llinell gymorth iechyd meddwl Cymru, sydd wedi'i chyfieithu i Wcreineg a Rwsieg.

   

  Fel rhan o'u gwasanaeth ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches ifanc, mae TGP Cymru yn rhedeg Prosiect Perthyn sy'n ceisio helpu pobl ifanc i fagu hyder a gwydnwch a 'bod y gorau y gallant fod' trwy gynnig mannau diogel i gwrdd â’i gilydd, dysgu sgiliau newydd, ac ehangu gorwelion a chyfleoedd i ddeall ac ymgyfarwyddo â systemau a diwylliant yng Nghymru.

 • Sut galla i adrodd am drosedd casineb? 

  Gellir adrodd am unrhyw bryderon trwy'r ffurflen ganlynol sydd hefyd ar gael yn Wcreineg. Gall dioddefwyr neu dystion adrodd am droseddau casineb yn uniongyrchol i'r heddlu. Os yw'n argyfwng, ffoniwch 999 neu, ar gyfer unrhyw achosion nad ydynt yn argyfwng, ffoniwch 101.

   

  Adrodd am drosedd casineb

  Rhowch wybod am drosedd casineb (Wcreineg)

 • Beth os yw fy ngwesteion eisiau cyngor cyfreithiol ar eu sefyllfa?

  Mae Ukraine Advice Project UK yn cynnig cyngor o ran mewnfudo a cheisio lloches am ddim i Wcreiniaid a'u teuluoedd.

   

  Mae Asylum Justice yn cynnig sesiynau cyngor mewnfudo am ddim i Wcrainiaid i'w helpu i ddeall eu statws mewnfudo.   E-bostiwch s.mcgarrity@asylumjustice.org.uk am unrhyw wybodaeth bellach. 

 

Os nad ydych wedi gallu dod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn, siaradwch â'ch gweithiwr cymorth dynodedig neu anfonwch e-bost i:

 

 

Cynllun Teulu Wcráin

Mae Cynllun Teulu Wcráin yn caniatáu i ymgeiswyr ymuno ag aelodau o'r teulu neu ymestyn eu harhosiad yn y DU.

 

Gwneud cais am fisa Cynllun Teulu Wcráin

 

Pwyllgor Argyfyngau

Os ydych am helpu ond na allwch gynnig llety, gallwch gyfrannu at y Pwyllgor Argyfyngau.  Mae'r grŵp hwn o elusennau yn gweithio ar lawr gwlad yn Wcráin a gwledydd cyfagos i ddarparu nwyddau hanfodol, gan gynnwys bwyd, dŵr, cysgod a chymorth meddygol.

 

Dylai pobl sy'n dymuno rhoi cymorth i helpu gydag apêl Wcráin wneud hynny fel rhodd ariannol drwy'r sianeli priodol fel y Pwyllgor Argyfyngau. Dyma'r opsiwn a ffefrir yn hytrach na thrwy wneud rhoddion o nwyddau gan y gall y rhain beri problemau logistaidd.

 

 

Llinell gymorth ar gyfer ceiswyr lloches sy’n cyrraedd y wlad o Wcráin a noddwyr

Mae llinell gymorth bwrpasol wedi'i lansio ar gyfer pobl sy'n cyrraedd Cymru o Wcráin ac i bobl sy'n gweithredu fel noddwyr i roi cyngor ac arweiniad.

 • Y rhif i’r rheiny sy’n ffonio o’r DU yw: Rhadffôn 0808 175 1508

 • Ar gyfer galwyr y tu allan i'r DU, y rhif yw: +44 20 4542 5671

 

Cysylltu â ni 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gefnogi Wcráin, anfonwch e-bost at: