Cymorth i Wcráin

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am sut y gallwch helpu'r rhai y mae'r rhyfel yn effeithio arnynt yn Wcráin. Mae Canllawiau Llywodraeth Cymru i'w gweld ar dudalen Wcráin: cymorth i bobl yr effeithir arnynt ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi creu noddfa, gwefan sy'n rhoi cymorth i geiswyr noddfa:

 

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllaw croeso i bobl sy’n cyrraedd Prydain o Wcráin:

 

Mae’r Groes Goch hefyd wedi llunio cyngor i bobl o Wcráin sy’n cyrraedd y DU, gyda chyfieithiad ar gael:

 

Cynllun Cartrefi i Wcráin

Os ydych chi am gynnig cartref i bobl sy'n ffoi o Wcráin, gallwch ddod yn noddwr fel rhan o'r cynllun Cartrefi i Wcráin. 

 

Gall unrhyw un yn y DU sydd ag ystafell sbâr neu gartref gofrestru i fod yn noddwr, cyn belled â bod y canlynol yn berthnasol:

  • Gallwch gynnig llety am o leiaf 6 mis

  • Os nad ydych yn ddinesydd Prydeinig, mae gennych ganiatâd i aros yn y DU am o leiaf 6 mis

 

 

Taliadau 'diolch' i noddwyr

Mae taliad 'diolch' dewisol o £350 y mis ar gael i noddwyr.

 

Mae'r taliad 'diolch' wedi'i gyfyngu i un taliad fesul cyfeiriad preswyl.  Byddwch yn parhau i dderbyn taliadau cyhyd â'ch bod yn noddi rhywun, ac am hyd at 12 mis. Bydd y taliad hwn yn cael ei wneud mewn ôl-ddyledion.

 

 

Llenwch y ffurflen taliad 'diolch' a'i dychwelyd atom yn:

 

Dylech lenwi'r ffurflen mor drylwyr â phosibl, gan gynnwys y dyddiad y cyrhaeddodd eich gwesteion a'r dyddiad y gwnaethant adael, os yn berthnasol. Rhaid i chi anfon e-bost atom i roi gwybod i ni os bydd eich gwesteion yn gadael eich llety cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi unrhyw ordaliadau.  Bydd angen ad-dalu unrhyw ordaliadau i ni.

 

Cynllun Teulu Wcráin

Mae Cynllun Teulu Wcráin yn caniatáu i ymgeiswyr ymuno ag aelodau o'r teulu neu ymestyn eu harhosiad yn y DU.

 

Gwneud cais am fisa Cynllun Teulu Wcráin

 

Ffyrdd eraill y gallwch chi helpu

 

Pwyllgor Argyfyngau

Os ydych am helpu ond na allwch gynnig llety, gallwch gyfrannu at y Pwyllgor Argyfyngau.  Mae'r grŵp hwn o elusennau yn gweithio ar lawr gwlad yn Wcráin a gwledydd cyfagos i ddarparu nwyddau hanfodol, gan gynnwys bwyd, dŵr, cysgod a chymorth meddygol.

 

Dylai pobl sy'n dymuno rhoi cymorth i helpu gydag apêl Wcráin wneud hynny fel rhodd ariannol drwy'r sianeli priodol fel y Pwyllgor Argyfyngau. Dyma'r opsiwn a ffefrir yn hytrach na thrwy wneud rhoddion o nwyddau gan y gall y rhain beri problemau logistaidd.

 

Llinell gymorth ar gyfer ceiswyr lloches sy’n cyrraedd y wlad o Wcráin a noddwyr

Mae llinell gymorth bwrpasol wedi'i lansio ar gyfer pobl sy'n cyrraedd Cymru o Wcráin ac i bobl sy'n gweithredu fel noddwyr i roi cyngor ac arweiniad.

  • Y rhif i’r rheiny sy’n ffonio o’r DU yw: Rhadffôn 0808 175 1508

  • Ar gyfer galwyr y tu allan i'r DU, y rhif yw: +44 20 4542 5671

 

Cysylltu â ni 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gefnogi Wcráin, anfonwch e-bost at: