Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ymgynghori

Dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud a chymryd rhan ym mhenderfyniadau'r Cyngor a materion lleol ym Mro Morgannwg. Rydym eisiau clywed eich barn fel bod ein penderfyniadau am y lleoedd rydych chi'n byw ac yn gweithio ynddynt ac yn ymweld â nhw yn adlewyrchu eich barn.

 

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 

Mae ein Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd yn esbonio sut y byddwn yn annog ac yn hwyluso cyfranogiad y cyhoedd wrth wneud penderfyniadau ym Mro Morgannwg.

 

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 

Ymgynghoriadau Ysgolion

Ymgynghori ynglŷn â dyfodol addysg ac ysgolion ar draws Bro Morgannwg.

 

Ymgynghoriadau Ysgolion

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Cyllideb 2023-24

Rydym yn ymgynghori ar ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf. Rhannwch eich barn ar Ymgynghoriad Cyllideb 2023-24.

 

Cyllideb 2023-24

 

Eich Esplanad Chi - Glan môr ffyniannus i bawb

Mae mwy na £500,000 wedi’i fuddsoddi ym Mhafiliwn Pier Penarth a’r Esplanade yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae Cyngor Bro Morgannwg bellach yn siarad â thrigolion lleol, busnesau, a grwpiau cymunedol am sut i wella glan môr Penarth a’r cyffiniau ymhellach.

 

Eich Esplanad Chi

 

Ymgynghoriad ar ein blaenoriaethau ar gyfer 2023/24

 

Adolygiad o gerfluniau, henebion, enwau strydoedd ac enwau adeiladau - ac awgrymiadau ar gyfer coffáu yn y dyfodol.

Mae’r Cyngor wrthi’n rhagweithiol yn adolygu’r holl gerfluniau a’r coffadwriaethau, gan gynnwys enwau strydoedd, adeiladau cyhoeddus a phlaciau, ym Mro Morgannwg. Bydd y gwaith hwn yn digwydd er mwyn sicrhau bod cerfluniau a choffadwriaethau ar dir cyhoeddus, yn ogystal ag enwau strydoedd ac adeiladau i’w hadolygu, yn cynrychioli gwerthoedd pobl leol a rhai Cyngor modern a chynhwysol. Os ydych wedi gweld coffadwriaeth rydych chi’n credu y dylai gael ei hadolygu er mwyn sicrhau ei bod yn briodol, llenwch ffurflen ar-lein. Sicrhewch eich bod yn cynnwys lleoliad a rheswm dros adolygu.

 

Cyflwyno Coffadwriarth i'w Hadolygu 

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

Ymgynghoriadau Blaenorol

Cynllun Cyflawni Blynyddol 2023-24

Diolch am rannu eich barn gyda ni.  Byddwn nawr yn diwygio'r cynllun ar ôl ymgynghori a bydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet ac yna'r Cyngor ym mis Mawrth.

 

Ymgynhoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Drafft

Mae dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol CCA newydd wedi'u paratoi i gefnogi polisïau allweddol o fewn y CDLl mabwysiedig ac i ddarparu canllawiau pellach ar gyfer y cyhoedd, ymgeiswyr a datblygwyr. Mae'r Cyngor yn gofyn am eich barn ar yr 'CCA Datblygu Manwerthu a Chanol Trefi' drafft a’r CCA 'Datblygu Economaidd, Tir a Safleoedd Cyflogaeth'. Mae'r ymgynghoriad ar agor am chwe wythnos o 20/10/22 o 01/12/22. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Drafft Strategaeth Ailgylchu a Rheoli Gwastraff 2022-2032

Mae Ailgylchu a Rheoli Gwastraff yn wasanaeth hanfodol a ddarperir gan y Cyngor. Mae’n effeithio ar ein holl drigolion, yn ogystal â busnesau lleol ac ymwelwyr â’r sir. Bydd y strategaeth hon yn cyfrannu at holl amcanion y sefydliad a'r saith nod llesiant cenedlaethol. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig Drafft

Mae'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI) yn cael ei gwblhau er mwyn ystyried a chyfleu effeithiau tebygol y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN), ac i awgrymu dewisiadau amgen. Mae'n canolbwyntio ar faterion cynaliadwyedd allweddol ac yn cyflawni nifer o ofynion deddfwriaethol. Paratoi Adroddiad Cwmpasu’r ACI Drafft yw’r cam cyntaf o broses yr ACI. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg - Asesiad Lles

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg yn ymgynghori ar ei Asesiad Lles. Dyma'r ail Asesiad Lles i’w gynnal gan BGC y Fro, gyda'r asesiad diwethaf wedi'i gyhoeddi yn 2017. Mae'r Asesiad Lles yn cynnwys cyfres o adroddiadau sy'n dwyn ynghyd y ffactorau gwahanol niferus sy'n effeithio ar les. Mae Golwg ar Fro Morgannwg – Asesiad o Les y Presennol a'r Dyfodol yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r asesiad ac yn darparu'r dolenni i'r pedwar adroddiad thematig sy'n darparu dadansoddiad manwl o ddata a thystiolaeth. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN)

Mae'r Cyngor yn gofyn am eich barn ar yr Adroddiad Adolygu drafft a’r Cytundeb Cyflawni drafft. Mae'r Adroddiad Adolygu drafft yn ystyried effeithiolrwydd y CDLl mabwysiedig ac yn cadarnhau'r weithdrefn ddiwygio i'w dilyn wrth baratoi'r CDLIN. Mae'r Cytundeb Cyflenwi drafft yn cynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau ac amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu'r CDLIN. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Dweud eich dweud ar Safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a Phobl Sioe

Oes angen llain neu iard arnoch chi neu eich teulu ym Bro Morgannwg? Mae Opinion Research Services yn gweithio ar ran Cyngor Bro Morgannwg er mwyn siarad â theuluoedd Sipsiwn a Theithwyr yn yr ardal. Mae angen i ni ddarganfod faint o leiniau neu safleoedd sydd eu hangen. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Ymgynghoriad ar deithio llesol

Bydd yr Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Teithio Gweithredol yn cael ei gynnal mewn tri cham, gan ddechrau ym mis Rhagfyr 2020 ac yn para tan fis Rhagfyr 2021. Rydym am greu rhwydwaith ym Mro Morgannwg sy’n sicrhau mai cerdded a beicio fydd y ffordd fwyaf naturiol ac arferol o deithio’n lleol. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

 

Am wybod mwy? 

Os am ragor o wybodaeth am ymgynghori ym Mro Morgannwg yna e-bostiwch