Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Parthau Agored Dinas Powys

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyllid Adran 106 gan ddatblygiadau cyfagos er mwyn darparu a gwella mannau agored cyhoeddus a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal. Bydd yr y ymgynghoriad yn cau ar ddydd Llun 13 Mai. 

 

Dweud eich dweud 

 

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Newyddion diweddaraf yr y cynnigion i ehangu Ysgol Sant Baruc, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas fel rhan o'r rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 

 

Pafiliwn Belle Vue

Casglu barn trigolion ar y ffyrdd posibl o ddefnyddio Pafiliwn Belle Vue yn y dyfodol. Bydd yr ymgynghoriad yn gorffen ar 28 Chwefror 2019.

 

Pafiliwn Belle Vue

   

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

Ymgynghoriadau Blaenorol

 

Gostyngiad y Dreth Gyngor yn ôl Disgresiwn

Mae gan y Cyngor y disgresiwn i wneud cais am ostyngiad i'r Dreth Gyngor mewn amgylchiadau lle teimlir yn briodol gwneud hynny. Mae'r Cyngor yn cynnig i gyflwyno polisi ar sut y bydd gynstyngiadau yn ôl disgresiwn ar dreth cyngor yn cael eu penderfynu. Cynigir y bydd y gostyngiad yn y dreth gyngor yn ôl disgresiwn yn gymwys yn yr amgylchiadau eithriadol canlynol:

 

  • Caledi Ariannol Eithriadol
  • Sefyllfa Argyfyngus (e.e. Tân neu Lifogydd)
  • Amgylchiadau Eithriadol Eraill

Roedd yr ymgynghoriad yma wedi cau am 12pm ar 1 Mawrth 2019. Fe fyddwn yn ystyried yr ymatebion i gyd cyn gwneud penderfyniad terfynol ar y polisi.  

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol

Ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ffurfiol ar y CCA drafft rhwng dydd Gwener 4 Ionawr 2019 a dydd Gwener 15 Chwefror 2019. Bydd cynrychiolaethau'n cael eu hystyried yn awr cyn penderfynu a ddylid mabwysiadu'r CCA yn ffurfiol.

 

Dyfodol Gwasanaethau'r Cyngor

Esboniad o sefyllfa ariannol y Cyngor.

 

Toiledau Cyhoeddus

Mae gofyn i'r Cyngor baratoi strategaeth toiledau ar gyfer Bro Morgannwg. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ystod o faterion yn ymwneud â darpariaeth gyfredol byddwn nawr yn drafftio'r strategaeth.

Strategaeth Parcio Drafft

Ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnwys y strategaeth barcio ddrafft ar gyfer Bro Morgannwg. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 06 Awst tan 28 Medi 2018. 

 

PSPO - rheoli cŵn

Ymgynghoriad ar orchymyn diogelu mannau cyhoeddus arfaethedig er mwyn disodli is-ddeddfau cyfredol mewn perthynas â rheoli cŵn. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 27 Mehefin tan 22 Awst 2018. 

 

Cysylltiadau Trafnidiaeth o'r M4 (Cyffordd 34) i'r A48 a Maes Awyr Caerdydd

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorydd allanol technegol annibynnol i ddatblygu cynigion ar gyfer ffordd newydd yn cysylltu'r M4 â’r A48. Mae hyn yn dilyn astudiaeth ar y cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y ddau a mynediad at Faes Awyr Caerdydd a wnaethpwyd yn 2017. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 17 Gorffennaf 2018. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad yn cael eu hystyried a chyhoeddir adroddiad maes o law.

 

Newidiadau i Gasgliadau Ailgylchu a Gwastraff

Gofynnodd y Cyngor am farn eesyddion ar newidiadau arfaethedig i gasgliadau ailgylchu a gwastraff ar y sail nad yw'r model gwastraff ac ailgylchu presennol a weithredir gan y Cyngor yn gynaliadwy yn y tymor hir. Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu hadolygu a byddant yn cael eu hadrodd i'r Cabinet maes o law.

 

Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwella a gwella pedwar o barthau agored yng ngogledd Penarth. Gwahoddir trigolion lleol, disgyblion ysgol ac unrhyw un arall â diddordeb yn nyfodol parthau agored yng ngogledd Penarth eu i ddweud eu dweud.