Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

 

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Argymhellion cynllun nextbike Penarth

Mae Cyngor Mro Morgannwg wedi neilltuo cyllid i dreialu’r cynllun rhannu beiciau trydan llawn cyntaf. Mae nextbike am osod 50 beic trydan ar sawl gorsaf. Tra bo lleoliadau posibl wedi’u nodi, rydym hefyd yn gwahodd preswylwyr i roi eu hawgrymiadau.

 

Mwy o wybodaeth a rhoi eich argymhellion

 

Gweithio gyda'n gilydd am ddyfodol ddisgleiriach: Cynllun Corfforaethol 2020-25

Rydym wedi dechrau gweithio ar ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2020-25 sy'n nodi sut y bydd y Cyngor yn cyflawni ein gweledigaeth ar gyfer Cymunedau Cryf gyda Dyfodol Disglair. Rydyn ni eisiau dyfodol disglair i bawb yn y Fro ac rydyn ni'n awyddus i glywed yr hyn sydd gennych chi i'w ddweud ar y Cynllun drafft. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 22 Hydref tan 10 Rhagfyr 2019. 

 

Mwy o wybodaeth a ddweud eich dweud

 

Dyfodol Gwasanaethau'r Cyngor 

Mae'r Cyngor yn gofyn am fewnbwn preswylwyr er mwyn gosod y gyllideb ar gyfer 2020-21. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o ddydd Llun 30 Medi tan ddydd Llun 11 Tachwedd 2019.

 

Dweud eich dweud

 

Arolwg Chwaraeon Anabledd

Nod Tîm Byw’n Iach y Fro yw cynnig gweithgareddau i bawb, ac er mwyn gwneud hyn hoffem glywed gennych a chael eich sylwadau ar sut gallwn wella gweithgarwch corfforol pobl anabl.

 

Arolwg

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

Ymgynghoriadau Blaenorol

 

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd/Penarth

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 4 Awst 2019. Bellach bydd ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu hystyried a bydd adroddiad ar y canfyddiadau yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor maes o law.

 

Parc Sglefrio Cogan

Mae'r dyluniadau terfynol ar gyfer Cogan Skatepark wedi'u cyhoeddi. Bydd HAGs a Maverick Skateparks ar y safle am 8 wythnos yn yr hydref a disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau cyn diwedd y flwyddyn.

 

Dyluniad 3D Cogan 1  Dulyniad 3D Cogan 2

 

Trafnidiaeth Ysgol y Telir Amdanynt

Diolch i chi am gymryd yr amser i ymateb i'r ymgynghoriad hwn. Ar hyn o bryd mae swyddogion yn adolygu'r adborth a dderbyniwyd, ond ni fydd cynigion yn cael eu cwblhau cyn dechrau'r flwyddyn academaidd 2019-20 felly ni fydd unrhyw newidiadau i'r gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

 

Parthau Agored Dinas Powys

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyllid Adran 106 gan ddatblygiadau cyfagos er mwyn darparu a gwella mannau agored cyhoeddus a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal. Roedd yr ymgynghoriad wedi cau ar ddydd Llun 13 Mai. Bydd adroddiad ymgynghori yn cael ei hystyried cyn i'r broses tendr i apwyntio contractwyr cychwyn. 

 

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Newyddion diweddaraf yr y cynnigion i ehangu Ysgol Sant BarucYsgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas fel rhan o'r rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 

Pafiliwn Belle Vue

Casglu barn trigolion ar y ffyrdd posibl o ddefnyddio Pafiliwn Belle Vue yn y dyfodol. Bydd yr ymgynghoriad yn gorffen ar 28 Chwefror 2019.

 

Dyfodol Gwasanaethau'r Cyngor

Esboniad o sefyllfa ariannol y Cyngor.

 

Toiledau Cyhoeddus

Mae gofyn i'r Cyngor baratoi strategaeth toiledau ar gyfer Bro Morgannwg. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ystod o faterion yn ymwneud â darpariaeth gyfredol byddwn nawr yn drafftio'r strategaeth.

Strategaeth Parcio Drafft

Ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnwys y strategaeth barcio ddrafft ar gyfer Bro Morgannwg. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 06 Awst tan 28 Medi 2018. 

 

PSPO - rheoli cŵn

Ymgynghoriad ar orchymyn diogelu mannau cyhoeddus arfaethedig er mwyn disodli is-ddeddfau cyfredol mewn perthynas â rheoli cŵn. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 27 Mehefin tan 22 Awst 2018.