Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Ysgolion

Ymgynghori ynglŷn ag addysg ac ysgolion ar draws Bro Morgannwg.

 

Ymgynghoriadau Ysgolion

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

 

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Gwelliannau Arfaethedig i Barc Canolog y Barri 

Mae'r Cyngor yn bwriadu defnyddio arian a106 gan ddatblygiadau cyfagos i uwchraddio cyfleusterau ym Mharc Canolog y Barri.

 

Darganfod mwy a dweud eich dweud

 

Galwad am Ddarpar Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gwneud ‘Galwad’ am safleoedd sipsiwn a theithwyr ac yn gwahodd datblygwyr, tirfeddianwyr neu bartïon eraill sydd â diddordeb i enwebu tir i fodloni anghenion llety lleol. Bydd yr alwad am safleoedd ar agor o ddydd Llun 17 Chwefror tan 5pm ddydd Llun 30 Mawrth 2020. 


Dysgwch fwy 

 

Cynllun Trafnidiaeth Gynaliadwy y Rhws 

Mae’r Cyngor wedi sicrhau cyllid Adran 106, y gellir ei ddefnyddio at ddibenion trafnidiaeth gynaliadwy, o ddatblygiad Taylor Wimpey y gellir ei gyrraedd drwy Porthkerry Road.

 

Darganfod mwy a dweud eich dweud 

 

Ymgynghoriad Celf

Adolygiad o Wasanaeth Celf y Cyngor ac ymgynghoriad ar y ffordd o ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol.

 

Darganfod mwy a dweud eich dweud

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus - Datblygu Cyfleuster Adfer Adnoddau newydd yn Ystâd Masnach yr Iwerydd

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn edrych ymlaen at gyflwyno cais cynllunio ar gyfer 'adeiladu Cyfleuster Adfer Adnoddau gan gynnwys gwaith cysylltiedig' ar dir gwag yn Ystâd Masnach yr Iwerydd. Gellir dweud eich dweud gan lenwi ein ffurflen ar-lein neu dychwelid copi caled i'r swyddfeydd berthnasol.


Darganfyddwch mwy

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

 

 

Ymgynghoriadau Blaenorol

 

Cydweithio ar gyfer dyfodol tecach: Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24

Rydym wedi dechrau gweithio ar ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 2020 - 2024 sy'n nodi sut y bydd y Cyngor yn cyflawni ei weledigaeth o gydweithio ar gyfer dyfodol tecach. Bydd yr ymgynghoriad ar y cynllun drafft yn rhedeg rhwng 25 Tachwedd 2019 - 20 Ionawr 2020. Darllenwch y cynllun cydraddoldeb strategol drafft a dywedwch wrthym beth yw eich barn am yr amcanion.

 

Gweithio gyda'n gilydd am ddyfodol ddisgleiriach: Cynllun Corfforaethol 2020-25

Rydym wedi dechrau gweithio ar ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2020-25 sy'n nodi sut y bydd y Cyngor yn cyflawni ein gweledigaeth ar gyfer Cymunedau Cryf gyda Dyfodol Disglair. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 22 Hydref tan 20 Rhagfyr 2019. Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd yr adborth ar y cynllun drafft yn cael ei adolygu cyn y bydd cynllun terfynol yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor a'i gytuno mewn cyfarfod o'r Cyngor llawn yng Ngwanwyn 2020.

 

Dyfodol Gwasanaethau'r Cyngor 

Mae'r Cyngor yn gofyn am fewnbwn preswylwyr er mwyn gosod y gyllideb ar gyfer 2020-21. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o ddydd Llun 30 Medi tan ddydd Llun 11 Tachwedd 2019. Bydd cyllideb ddrafft y Cyngor yn cael ei hystyried gan y Cabinet ym mis Ionawr 2020 cyn cael ei chytuno mewn cyfarfod o'r Cyngor llawn ym mis Mawrth.

 

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd/Penarth

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 4 Awst 2019. Bellach bydd ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu hystyried a bydd adroddiad ar y canfyddiadau yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor maes o law.

 

Trafnidiaeth Ysgol y Telir Amdanynt

Diolch i chi am gymryd yr amser i ymateb i'r ymgynghoriad hwn. Ar hyn o bryd mae swyddogion yn adolygu'r adborth a dderbyniwyd, ond ni fydd cynigion yn cael eu cwblhau cyn dechrau'r flwyddyn academaidd 2019-20 felly ni fydd unrhyw newidiadau i'r gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

 

Parthau Agored Dinas Powys

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyllid Adran 106 gan ddatblygiadau cyfagos er mwyn darparu a gwella mannau agored cyhoeddus a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal. Roedd yr ymgynghoriad wedi cau ar ddydd Llun 13 Mai. Bydd adroddiad ymgynghori yn cael ei hystyried cyn i'r broses tendr i apwyntio contractwyr cychwyn. 

 

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Newyddion diweddaraf yr y cynnigion i ehangu Ysgol Sant BarucYsgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas fel rhan o'r rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 

Pafiliwn Belle Vue

Casglu barn trigolion ar y ffyrdd posibl o ddefnyddio Pafiliwn Belle Vue yn y dyfodol. Bydd yr ymgynghoriad yn gorffen ar 28 Chwefror 2019.

 

Toiledau Cyhoeddus

Mae gofyn i'r Cyngor baratoi strategaeth toiledau ar gyfer Bro Morgannwg. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ystod o faterion yn ymwneud â darpariaeth gyfredol byddwn nawr yn drafftio'r strategaeth.

Strategaeth Parcio Drafft

Ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnwys y strategaeth barcio ddrafft ar gyfer Bro Morgannwg. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 06 Awst tan 28 Medi 2018. 

 

PSPO - rheoli cŵn

Ymgynghoriad ar orchymyn diogelu mannau cyhoeddus arfaethedig er mwyn disodli is-ddeddfau cyfredol mewn perthynas â rheoli cŵn. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 27 Mehefin tan 22 Awst 2018.