Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

 

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd/Penarth

Yn dilyn digwyddiad ymgynghori llwyddiannus yn Ystafelloedd Paget Penarth ar ddydd Mercher 19 Mehefin, mae’n dda gennym gyhoeddi bod cyfnod ymgynghori’r project hwn nawr yn fyw tan 31 Gorffennaf 2019.  

 

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd Penarth

 

 

Sesiwn agored - Parth Agored y Dingle 

Fe'ch gwahoddir i sesiwn agored i drafod cynlluniau ar gyfer gwaith celf newydd ym mharc Dingle, oddi ar Windsor Road, ac i gwrdd â’r tîm o Cod Steaks. Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Penarth rhwng 3:00pm - 6:00pm ar ddydd Mercher 22 Mai. 

 

Poster Sesiwn Agored

 

Sesiwn galw-heibio - Parc Sglefrio Cogan

Ymunwch â Maverick Skateparks yng Nghanolfan Hamdden Penarth ar ddydd Sadwrn 18 Mai i ddadorchuddio eu cynllun cychwynnol ar gyfer y cyfleuster sglefrio newydd y tu ôl i'r ganolfan hamdden ar Gaeau Chwarae Cogan.

 

Poster sesiwn galw-heibio 

 

Trafnidiaeth Ysgol y Telir Amdanynt

Cynnig i dynnu'n ôl cyllid disgresiynol am wasanaethau trafnidiaeth ysgol y telir amdanynt er mwyn arbed £180,000 y flwyddyn. Bydd yr ymgynghoriad yma yn rhedeg o 02 Ebrill tan 28 May 2019.


Dweud eich dweud

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

Ymgynghoriadau Blaenorol

 

Parthau Agored Dinas Powys

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyllid Adran 106 gan ddatblygiadau cyfagos er mwyn darparu a gwella mannau agored cyhoeddus a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal. Roedd yr ymgynghoriad wedi cau ar ddydd Llun 13 Mai. Bydd adroddiad ymgynghori yn cael ei hystyried cyn i'r broses tendr i apwyntio contractwyr cychwyn. 

 

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Newyddion diweddaraf yr y cynnigion i ehangu Ysgol Sant BarucYsgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas fel rhan o'r rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 

Pafiliwn Belle Vue

Casglu barn trigolion ar y ffyrdd posibl o ddefnyddio Pafiliwn Belle Vue yn y dyfodol. Bydd yr ymgynghoriad yn gorffen ar 28 Chwefror 2019.

 

Gostyngiad y Dreth Gyngor yn ôl Disgresiwn

Mae gan y Cyngor y disgresiwn i wneud cais am ostyngiad i'r Dreth Gyngor mewn amgylchiadau lle teimlir yn briodol gwneud hynny. Mae'r Cyngor yn cynnig i gyflwyno polisi ar sut y bydd gynstyngiadau yn ôl disgresiwn ar dreth cyngor yn cael eu penderfynu. Cynigir y bydd y gostyngiad yn y dreth gyngor yn ôl disgresiwn yn gymwys yn yr amgylchiadau eithriadol canlynol:

 

  • Caledi Ariannol Eithriadol
  • Sefyllfa Argyfyngus (e.e. Tân neu Lifogydd)
  • Amgylchiadau Eithriadol Eraill

Roedd yr ymgynghoriad yma wedi cau am 12pm ar 1 Mawrth 2019. Fe fyddwn yn ystyried yr ymatebion i gyd cyn gwneud penderfyniad terfynol ar y polisi.  

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol

Ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ffurfiol ar y CCA drafft rhwng dydd Gwener 4 Ionawr 2019 a dydd Gwener 15 Chwefror 2019. Bydd cynrychiolaethau'n cael eu hystyried yn awr cyn penderfynu a ddylid mabwysiadu'r CCA yn ffurfiol.

 

Dyfodol Gwasanaethau'r Cyngor

Esboniad o sefyllfa ariannol y Cyngor.

 

Toiledau Cyhoeddus

Mae gofyn i'r Cyngor baratoi strategaeth toiledau ar gyfer Bro Morgannwg. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ystod o faterion yn ymwneud â darpariaeth gyfredol byddwn nawr yn drafftio'r strategaeth.

Strategaeth Parcio Drafft

Ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnwys y strategaeth barcio ddrafft ar gyfer Bro Morgannwg. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 06 Awst tan 28 Medi 2018. 

 

PSPO - rheoli cŵn

Ymgynghoriad ar orchymyn diogelu mannau cyhoeddus arfaethedig er mwyn disodli is-ddeddfau cyfredol mewn perthynas â rheoli cŵn. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 27 Mehefin tan 22 Awst 2018.