Cost of Living Support Icon

Ymgynghori

Dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud a chymryd rhan ym mhenderfyniadau'r Cyngor a materion lleol ym Mro Morgannwg. Rydym eisiau clywed eich barn fel bod ein penderfyniadau am y lleoedd rydych chi'n byw ac yn gweithio ynddynt ac yn ymweld â nhw yn adlewyrchu eich barn.

 

Cymryd Rhan yn y Fro

Rydym am roi cyfle i bawb gymryd rhan a helpu i lunio gwasanaethau ym Mro Morgannwg.

 

Ein platfform cyfranogiad cyhoeddus, Cymryd Rhan yn y Fro, yw'r lle gorau i ddarganfod am ein hymgynghoriadau presennol a rhannu eich barn.

 

Ewch i Cymryd Rhan yn y Fro i ddweud eich dweud a chymryd rhan: 

 

Ewch i Cymryd Rhan y Fro

 

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 

Mae ein Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd yn esbonio sut y byddwn yn annog ac yn hwyluso cyfranogiad y cyhoedd wrth wneud penderfyniadau ym Mro Morgannwg.

 

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 

 

Adolygiad o gerfluniau, henebion, enwau strydoedd ac enwau adeiladau - ac awgrymiadau ar gyfer coffáu yn y dyfodol

Mae’r Cyngor wrthi’n rhagweithiol yn adolygu’r holl gerfluniau a’r coffadwriaethau, gan gynnwys enwau strydoedd, adeiladau cyhoeddus a phlaciau, ym Mro Morgannwg. Bydd y gwaith hwn yn digwydd er mwyn sicrhau bod cerfluniau a choffadwriaethau ar dir cyhoeddus, yn ogystal ag enwau strydoedd ac adeiladau i’w hadolygu, yn cynrychioli gwerthoedd pobl leol a rhai Cyngor modern a chynhwysol. Os ydych wedi gweld coffadwriaeth rydych chi’n credu y dylai gael ei hadolygu er mwyn sicrhau ei bod yn briodol, llenwch ffurflen ar-lein. Sicrhewch eich bod yn cynnwys lleoliad a rheswm dros adolygu.

 

Cyflwyno Coffadwriarth i'w Hadolygu 

 

Ymgynghoriadau blaenorol  

Gallwch ddod o hyd i'n hymgynghoriadau presennol ar ein platfform cyfranogiad cyhoeddus, Cymryd Rhan yn y Fro. Mae rhestr o'n hymgynghoriadau blaenorol ar gael isod:

 

Ymgynghoriadau blaenorol
 YmgynghoriadDyddiad y daeth yr ymgynghoriad i ben
Strategaeth Ddigidol ddrafft ar gyfer 2023-28 8 Medi 2023
Tir Hamdden Murchfield 21 Awst 2023
Strategaeth Partneriaeth Bro Ddiogelach 2023-2028 21 Awst 2023
Ymgynghoriad Eithriadau Terfyn Cyflymder 20mya 19 Gorffennaf 2023
Prosiect Bioamrywiaeth Parc Sant Cyres 30 Mai 2023
Offer Ffitrwydd Arfaethedig Lougher Place 11 Ebrill 2023
Pecyn Cymorth Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol 17 Mawrth 2023
Cyllideb 2023-24 16 Chwefror 2023
Cynllun Lles 2023-28 29 Ionawr 2023
Cynllun Cyflawni Blynyddol 2023-24 8 Ionawr 2023
Taliadau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor 6 Ionawr 2023
Hyb Trafnidiaeth Gyhoeddus a Diogelwch Ffyrdd 20 Rhagfyr 2022
Ymgynhoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Drafft 1 Rhagfyr 2022
Drafft Strategaeth Ailgylchu a Rheoli Gwastraff 2022-2032 17 Hydref 2022
Parc Sglefrio Traeth y Cnap 1 Hydref 2022
Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig Drafft 29 Medi 2022

 

Am wybod mwy? 

Os am ragor o wybodaeth am ymgynghori ym Mro Morgannwg yna e-bostiwch