Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ymgynghori

Dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud a chymryd rhan ym mhenderfyniadau'r Cyngor a materion lleol ym Mro Morgannwg. Rydym eisiau clywed eich barn fel bod ein penderfyniadau am y lleoedd rydych chi'n byw ac yn gweithio ynddynt ac yn ymweld â nhw yn adlewyrchu eich barn.

 

Cymryd Rhan yn y Fro

Rydym am roi cyfle i bawb gymryd rhan a helpu i lunio gwasanaethau ym Mro Morgannwg.

 

Ein platfform cyfranogiad cyhoeddus, Cymryd Rhan yn y Fro, yw'r lle gorau i ddarganfod am ein hymgynghoriadau presennol a rhannu eich barn.

 

Ewch i Cymryd Rhan yn y Fro i ddweud eich dweud a chymryd rhan: 

 

Ewch i Cymryd Rhan y Fro

 

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 

Mae ein Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd yn esbonio sut y byddwn yn annog ac yn hwyluso cyfranogiad y cyhoedd wrth wneud penderfyniadau ym Mro Morgannwg.

 

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 

 

Adolygiad o gerfluniau, henebion, enwau strydoedd ac enwau adeiladau - ac awgrymiadau ar gyfer coffáu yn y dyfodol

Mae’r Cyngor wrthi’n rhagweithiol yn adolygu’r holl gerfluniau a’r coffadwriaethau, gan gynnwys enwau strydoedd, adeiladau cyhoeddus a phlaciau, ym Mro Morgannwg. Bydd y gwaith hwn yn digwydd er mwyn sicrhau bod cerfluniau a choffadwriaethau ar dir cyhoeddus, yn ogystal ag enwau strydoedd ac adeiladau i’w hadolygu, yn cynrychioli gwerthoedd pobl leol a rhai Cyngor modern a chynhwysol. Os ydych wedi gweld coffadwriaeth rydych chi’n credu y dylai gael ei hadolygu er mwyn sicrhau ei bod yn briodol, llenwch ffurflen ar-lein. Sicrhewch eich bod yn cynnwys lleoliad a rheswm dros adolygu.

 

Cyflwyno Coffadwriarth i'w Hadolygu 

 

Ymgynghoriadau blaenorol  

Gallwch ddod o hyd i'n hymgynghoriadau presennol ar ein platfform cyfranogiad cyhoeddus, Cymryd Rhan yn y Fro. Mae rhestr o'n hymgynghoriadau blaenorol ar gael isod:

 

Ymgynghoriadau blaenorol
 YmgynghoriadDyddiad y daeth yr ymgynghoriad i ben
Prosiect Bioamrywiaeth Parc Sant Cyres 30 Mai 2023
Offer Ffitrwydd Arfaethedig Lougher Place 11 Ebrill 2023
Pecyn Cymorth Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol 17 Mawrth 2023
Cyllideb 2023-24 16 Chwefror 2023
Cynllun Lles 2023-28 29 Ionawr 2023
Cynllun Cyflawni Blynyddol 2023-24 8 Ionawr 2023
Taliadau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor 6 Ionawr 2023
Hyb Trafnidiaeth Gyhoeddus a Diogelwch Ffyrdd 20 Rhagfyr 2022
Ymgynhoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Drafft 1 Rhagfyr 2022
Drafft Strategaeth Ailgylchu a Rheoli Gwastraff 2022-2032 17 Hydref 2022
Parc Sglefrio Traeth y Cnap 1 Hydref 2022
Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig Drafft 29 Medi 2022

 

Am wybod mwy? 

Os am ragor o wybodaeth am ymgynghori ym Mro Morgannwg yna e-bostiwch