Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

 

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Gwaith Celf y Dingle

Rydym yn gofyn i breswylwyr pa waith celf yr hoffent ei weld ym mharth agored y Dingle. Cerfluniau, gwaith coed, seddi ... mae croeso i bob syniad. Bydd digwyddiad galw heibio yn cael ei gynnal ddydd Iau 19 Medi rhwng 3pm - 6pm yn Llyfrgell Penarth. Bydd blwch awgrymiadau hefyd ar gyfer unrhyw un nad oedd yn gallu siarad â swyddogion yn ystod yr amser hwn. Os oes gennych chi unrhyw syniadau ac yn methu dod i'r Llyfrgell, e-bostiwch ymgynghoriad@valeofglamorgan.gov.uk

 

Pamffled Sesiwn Galw i mewn 

 

Canllaw Cynllunio Atodol - Maes Awyr Caerdydd ac Ardal Datblygu'r Porth 

Mae’r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ffurfiol ar y CCA drafft rhwng dydd Llun 19 Awst 2019 a 5.00pm dydd Mawrth 1 Hydref 2019.

 

Dweud eich dweud 

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

Ymgynghoriadau Blaenorol

 

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd/Penarth

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 4 Awst 2019. Bellach bydd ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu hystyried a bydd adroddiad ar y canfyddiadau yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor maes o law.

 

Parc Sglefrio Cogan

Mae'r dyluniadau terfynol ar gyfer Cogan Skatepark wedi'u cyhoeddi. Bydd HAGs a Maverick Skateparks ar y safle am 8 wythnos yn yr hydref a disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau cyn diwedd y flwyddyn.

 

Dyluniad 3D Cogan 1  Dulyniad 3D Cogan 2

 

Trafnidiaeth Ysgol y Telir Amdanynt

Diolch i chi am gymryd yr amser i ymateb i'r ymgynghoriad hwn. Ar hyn o bryd mae swyddogion yn adolygu'r adborth a dderbyniwyd, ond ni fydd cynigion yn cael eu cwblhau cyn dechrau'r flwyddyn academaidd 2019-20 felly ni fydd unrhyw newidiadau i'r gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

 

Parthau Agored Dinas Powys

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyllid Adran 106 gan ddatblygiadau cyfagos er mwyn darparu a gwella mannau agored cyhoeddus a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal. Roedd yr ymgynghoriad wedi cau ar ddydd Llun 13 Mai. Bydd adroddiad ymgynghori yn cael ei hystyried cyn i'r broses tendr i apwyntio contractwyr cychwyn. 

 

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Newyddion diweddaraf yr y cynnigion i ehangu Ysgol Sant BarucYsgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas fel rhan o'r rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 

Pafiliwn Belle Vue

Casglu barn trigolion ar y ffyrdd posibl o ddefnyddio Pafiliwn Belle Vue yn y dyfodol. Bydd yr ymgynghoriad yn gorffen ar 28 Chwefror 2019.

 

Dyfodol Gwasanaethau'r Cyngor

Esboniad o sefyllfa ariannol y Cyngor.

 

Toiledau Cyhoeddus

Mae gofyn i'r Cyngor baratoi strategaeth toiledau ar gyfer Bro Morgannwg. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ystod o faterion yn ymwneud â darpariaeth gyfredol byddwn nawr yn drafftio'r strategaeth.

Strategaeth Parcio Drafft

Ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnwys y strategaeth barcio ddrafft ar gyfer Bro Morgannwg. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 06 Awst tan 28 Medi 2018. 

 

PSPO - rheoli cŵn

Ymgynghoriad ar orchymyn diogelu mannau cyhoeddus arfaethedig er mwyn disodli is-ddeddfau cyfredol mewn perthynas â rheoli cŵn. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 27 Mehefin tan 22 Awst 2018.