Cymorth Busnes

Gwybodaeth, cyngor a chanllawiau ar gyfer eich busnes neu sefydliad, a’r holl gyfleoedd cyllid a phartneriaeth diweddaraf ym Mro Morgannwg a thu hwnt. 

 

Defnyddiwch y tudalennu hyn i ddod o hyd i wybodaeth ac adnoddau gwerthfawr ar gyfer eich sefydliad.  Mae eich tîm datblygu economaidd yma i’ch cyfeirio at gyllid priodol a chyfleoedd i fuddsoddi, adleoli neu dyfu eich busnes ym Mro Morgannwg.  

 

Edrychwch ar y tudalennu hyn i ddysgu am y digwyddiadau sydd ar y gweill a’r newyddion diweddaraf, i glywed gan fusnesau llwyddiannus yn yr ardal, ac i gael cyngor ac arweiniad gan Gyngor y Fro a sefydliadau cefnogi a mentora sefydledig eraill. 

Coronafeirws (COVID-19): Cyngor ar gyfer busnes

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth sydd ar gael i fusnesau yng nghyd-destun Coronafeirws.

 

Coronafeirws: Cyngor ar gyfer busnes

 

Ymgynghoriad ar ymgysylltu â grwpiau busnes a chymdeithas sifil 

Ar 9 Awst cyhoeddodd Llywodraeth y DU ymgynghoriad i geisio barn ar sut y dylai ymgysylltu â grwpiau busnes a chymdeithas sifil ar weithredu Cytundeb Masnach a Chydweithredu'r DU-UE (TCA), drwy'r Grŵp Cynghori Domestig (DAG) a Fforwm y Gymdeithas Sifil (CSF).

 

Mae materion a gwmpesir gan y TCA (Cytundeb Masnach a Chydweithredu'r DU-UE) yn cynnwys: masnach, ynni, trafnidiaeth awyr, diogelwch hedfan, trafnidiaeth ffyrdd, cydgysylltu nawdd cymdeithasol, pysgodfeydd, gorfodi'r gyfraith a

chyfranogi mewn Rhaglenni Undeb.

 

Mae’r Ymgynghoriad yn agor ar 9 Awst 2021 ac mae'n cau am 11:45pm ar 14 Medi 2021.

Ymgynghoriad ar ymgysylltu â grwpiau busnes a chymdeithas sifil - GOV.UK (www.gov.uk)

  

Grantiau Ymchwil ac Arloesedd mewn Trafnidiaeth: Hediadau Allyriadau Sero

Ymrwymodd Llywodraeth y DU yn y Cynllun Deg Pwynt ar gyfer Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd i fuddsoddi yn Ymchwil a Datblygu er mwyn uwchraddio seilwaith meysydd awyr y DU i gynnwys awyrennau batri a hydrogen yn eu gweithrediadau o ddydd i ddydd. Bydd arian ar gael i gefnogi gwaith ymchwil a datblygu arloesol i helpu i adeiladu meysydd awyr i’r dyfodol y DU, gan sicrhau eu bod â’r hyn sydd ei angen i gefnogi uchelgais y DU i gynnig y daith fasnachol dim allyriadau gyntaf yn ddiweddarach y degawd hwn, a chreu seilwaith maes awyr cynaliadwy parhaol yn y dyfodol ar gyfer awyrennau trydan a hydrogen.


Bydd y rhaglen yn rhedeg o fewn blwyddyn ariannol 2021/22 gydag amrywiaeth o gyfleoedd i ddiwydiant a'r byd academaidd gymryd rhan mewn gweithgareddau arddangos, gweithdai ac arian grant. Caiff canfyddiadau'r rhaglen eu cyhoeddi er budd sector hedfan y DU gyfan."

  

 

iNVEST IN THE VALE NEW WELSH

Buddsoddi ym Mro Morgannwg

Mae rhifyn 1af "Buddsoddi ym Mro Morgannwg" ar gael ar-lein nawr

Mae’r pamffled hwn wedi rhoi’r cyfle i ni ddathlu popeth sy’n unigryw am weithio a byw yn y Fro ac mae’n arddangos yr ystod o fusnesau hynod lwyddiannus.

 

Bydd y Cyngor yn parhau i weithio’n galed i hyrwyddo Bro Morgannwg mewn partneriaeth â CCRCD fel lleoliad deniadol ar gyfer buddsoddiadau mewnol ac mae’n edrych ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol.

 

 

Barry Story

Stori Y Barri

Lle ar  gyfer busnes ac arloesedd, yn gysylltiedig â'r byd 

Lawrlwytho Stori Y Barri

 

 

 

Gall Cyngor y Fro: 

  • Hwyluso trafodaeth gyfrinachol â phartneriaid allweddol gan gynnwys asiantaethau cymorth Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru megis Trade & Investe Wales a Busnes Cymru.

  • Eich helpu i greu cysylltiadau â busnesau eraill yn y rhanbarth

  • Cynnal gweithdai a digwyddiadau busnes.

  • Cefnogi cyfleoedd cadwyni cyflenwi a chaffael

  • Rhoi gwybodaeth am gynllunio a deddfwriaeth arall

  • Gweithio gyda chi i edrych ar gyfleoedd buddsoddi a datblygu

  • Eich galluogi i weld ystadegau a gwybodaeth arall sy'n ymwneud â Bro Morgannwg.

  • Cyfeirio at ffynonellau cyllid

  • Cynnal eich busnes yn un o'n llu o unedau busnes 

 

Cysylltu â Ni 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.