Cost of Living Support Icon

Newyddion   

Newyddion a diweddariadau cymorth Busnes  

Cronfa Grant Datblygu Busnes y Fro 

Mae Cronfa Grant Datblygu Busnes y Fro bellach ar agor, ac yn cynnig cymorth ariannol i fusnesau sefydledig ym Mro Morgannwg.


Nod y gronfa yw meithrin twf a datblygiad a galluogi busnesau i arloesi, datgarboneiddio a thyfu.


Bydd y Gronfa Grant yn ysgogi twf economaidd fel ehangu busnes, arallgyfeirio, arloesi a chreu swyddi sydd i gyd yn cyfrannu at dwf a datblygiad economaidd cyffredinol yn y Fro.

 

Bydd grantiau o bob maint yn cael eu cynnig ar 50% arian grant, 50% arian cyfatebol. Bydd y grantiau hyn ar gael i fusnesau sefydledig sydd wedi bod yn masnachu am 12 mis neu fwy.


Darganfod mwy

 

  

Vale Business Development Grant Fund Logo

  

 

Innovation Net Zero 

Mae Innovation Net Zero yn cefnogi busnesau mwyaf arloesol Cymru i ddatblygu a masnacheiddio atebion sero net newydd ac economi gylchol. Mae'r rhaglen yn cynnig cymorth wedi'i ariannu'n llawn gwerth hyd at £5,000 a £10,000 yn dibynnu ar yr awdurdod lleol. Bydd y busnesau sy'n cymryd rhan yn elwa ar arbenigedd yr arbenigwyr arloesi Innovation Strategy, BT rhyngwladol ac arbenigwyr cynaliadwyedd lleol Afallen. Mae’r gefnogaeth a gynigir gan y bartneriaeth yn cynnwys hyfforddiant busnes wedi’i deilwra, gweithdai, cyfleoedd rhwydweithio, mynediad i labordai arloesi BT, cymorth i godi arian a mwy.  Darganfod mwy:

 

 

 

Gofod Rhentu ar Gael yn Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Mewn lleoliad hardd ym Mro Morgannwg, yn agos i Gaerdydd, y Bont-faen a'r Barri, mae Fferm Ymddiriedolaeth yn elusen fach lle mae byd natur yn helpu i drawsnewid bywydau. Mae'r elusen yn cefnogi pobl ifanc difreintiedig ac agored i niwed sy'n cael trafferth yn yr ysgol i oresgyn eu hanawsterau a rhoi eu bywydau yn ôl ar y trywydd iawn. 


Mae'r elusen hefyd yn atyniad i ymwelwyr ac mae 20 o wahanol rywogaethau o anifeiliaid i'w gweld gan gynnwys cwningod anferth, alpacas, ymlusgiaid ac asynnod. Mae Fferm Ymddiriedolaeth Amelia yn ganolbwynt gweithgareddau, gyda gwirfoddolwyr a dwy elusen arall hefyd wedi'u lleoli ar y safle.


Roedd Uned Cyfeirio Disgyblion Bro Morgannwg wedi'i lleoli yn y Fferm am dros 20 mlynedd, ond yn ddiweddar mae wedi symud i adeilad newydd yn y Barri felly mae cyfle gwych i rentu lle ar dir y Fferm.  Mae tair ystafell ar gael i'w rhentu ar Fferm Ymddiriedolaeth Amelia, ac maent yn ddelfrydol ar gyfer elusennau neu fusnesau bach sy'n chwilio am swyddfa neu fan cyfarfod.


I gael rhagor o wybodaeth am y gofod sydd ar gael, cysylltwch â'r Fferm ar 01446 782030 neu e-bostiwch general@ameliatrust.org.uk.

 

Amelia Trust Farm

 

  

Rhaglen Shott Scale Up Accelerator Hyb Fentergarwch yr Academi Beirianneg Frenhinol

Mae Rhaglen Shott Scale Up Accelerator Hyb Fentergarwch yr Academi Beirianneg Frenhinol wedi agor i geisiadau!  Ydych chi’n uwch aelod o staff sy’n gwneud penderfyniadau mewn Busnes Bach neu Ganolig, gyda chynlluniau mawr? Mae rhaglen Shott Scale Up Accelerator yn cynnwys arbenigwyr mewn uwchraddio busnesau, gan ddarparu'r holl hyfforddiant, sgiliau a mewnwelediadau sydd eu hangen arnoch i uwchraddio eich menter yn llwyddiannus. Mae’n cynnig: 

  • Grant o £10k i'w ddefnyddio ar gwrs arweinyddiaeth o'ch dewis chi, ledled y byd. 

  • Mynediad at rwydwaith heb ei ail o fentoriaid o rwydwaith  peirianwyr mwyaf blaenllaw'r DU, sydd wedi sefydlu, uwchraddio a gwerthu busnesau sawl gwaith drosodd. 

  • 12 mis o gymorth, ynghyd â 35 awr o hyfforddiant gyda charfan o gyfoedion technoleg ddwfn a hyfforddiant datblygiad personol

  • Rheolwr perthnasoedd ymroddedig i wneud cysylltiadau â buddsoddwyr, corfforaethol, arbenigwyr ac i'ch tywys drwy'r rhaglen

  • Costau teithio a llety wedi’u talu

  • Aelodaeth hyd oes o'r Hwb Menter i barhau i ddefnyddio ein gofodau cydweithio, cysylltiadau a chyfleoedd mentora

 

Gwneud cais erbyn 27 Tachwedd 

  

Achos Siôn Corn 2023 

Dylai'r Nadolig fod yn adeg o hapusrwydd a dathlu. Yn anffodus, i lawer o deuluoedd ym Mro Morgannwg gall fod yn gyfnod o straen mawr, pryder a thristwch.  Bob blwyddyn mae llawer gormod o blant yn wynebu'r posibilrwydd o gael ychydig neu ddim byd i’w agor ar Ddydd Nadolig.  


Dros y blynyddoedd diwethaf mae timau'r Cyngor wedi gweithio gyda busnesau lleol a grwpiau cymunedol i godi arian i ddarparu anrhegion i'r plant hyn. Mae’r cynnydd mewn biliau ynni a’r argyfwng costau byw sy’n dwysáu yn golygu y bydd hyd yn oed mwy o deuluoedd yn y sefyllfa honno yn 2023. 

 

Mae ein tîm Gwasanaethau Cymdeithasol yn amcangyfrif bod cynifer â 1500 o blant y maen nhw'n eu cefnogi yn debygol o fod heb unrhyw beth yn eu disgwyl ar Ddydd Nadolig oni bai ein bod yn gallu gwneud rhywbeth i helpu. 

 

Fel rhan fawr o'r economi leol mae eich busnes eisoes yn ein helpu i gefnogi pobl sy’n agored i niwed ym Mro Morgannwg. Rydym nawr yn gofyn yn garedig a allwch chi fynd ymhellach a chefnogi ein hymgyrch codi arian dros y Nadolig gyda rhodd.    

 

Os hoffech chi gefnogi plant yn y Fro eleni neu os hoffech ragor o wybodaeth am ein hymgyrch yna cysylltwch â santascause@valeofglamorgan.gov.uk.  Os gallwch gefnogi ein hymgyrch yna byddwn yn sicrhau bod eich cyfraniad yn cael ei gydnabod yn gyhoeddus.

 

Santa's Cause 394 x 3666

  

Rhwydwaith Arloesi Twf Glân

Mae'r Rhaglen Gymunedol Arloesi Glân Twf (RHGATG) wedi sicrhau cyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Bro Morgannwg yn ddiweddar. Bydd rhaglen Rhwydwaith Arloesi CE yn cefnogi busnesau a sefydliadau'r trydydd sector i ddatblygu cynlluniau arloesi, o fewn rhwydwaith o bobl o'r un anian o bob rhan o Fro Morgannwg.   Bydd y sefydliadau sy'n cymryd rhan yn datblygu cynlluniau twf glân a allai fod yn gymwys ar gyfer cyllid arloesi Llywodraeth Cymru. 

Datganiadau o Ddiddordeb a Ffurflen Gais

 

Marchnad y Barri 

Mae'r Cyngor wedi dewis Green Top Events Ltd fel partner gweithredu ar gyfer marchnad y Barri ar Sgwâr y Brenin, Canol Tref y Barri.  Mae'r marchnadoedd yn cael eu cynnal ar ddydd Sul cyntaf a phedwerydd dydd Gwener y mis.                                                                                                                                Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn fasnachwr yn y farchnad, mae angen i chi wneud cais ar-lein, www.greentopmarkets.com a dewiswch y tab 'Dod yn Fasnachwr', neu ffoniwch Penny ar 07546 034617 a bydd hi'n egluro sut i gwblhau’r broses. 


Bydd pob masnachwr lleol yn cael eu marchnad gyntaf ac am ddim a'u hail farchnad am hanner pris, cyn belled ag nad oes gwrthdaro ac yn amodol ar y telerau ac amodau arferol sydd i'w gweld ar y wefan.

Barry Market

 

    

Cysylltu â Ni

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar 

ôl ymweld â'r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tĩm datblygu economaidd am gymorth.