Cost of Living Support Icon

Newyddion   

Newyddion a diweddariadau cymorth Busnes  

 

Grant Gwella Masnachol

Bydd y Grant Gwella Masnachol yn darparu cymorth ar gyfer y gwelliannau a'r gwaith cynnal a chadw i wella gwedd flaen eiddo manwerthu ym Mro Morgannwg a gwella ansawdd yr ardal fasnachu fewnol gan gynnwys hygyrchedd.

 

 

 

  

Cronfa paratoi at y dyfodol

Bydd Cronfa Paratoi at y Dyfodol, sy'n gronfa gwerth £20 miliwn, yn helpu busnesau i gryfhau eu sefyllfa fasnachu yn y dyfodol. A hynny trwy gynyddu proffidioldeb wrth fuddsoddi mewn technoleg ynni adnewyddadwy, gwelliannau i adeiladwaith eu hadeiladau, ac uwchraddio systemau neu beiriannau i leihau'r defnydd o ynni.

Mae'r gwiriwr cymhwysedd ar gyfer Cronfa Paratoi at y Dyfodol Llywodraeth Cymru yn fyw ac rydym yn annog busnesau i ddefnyddio hyn i baratoi ar gyfer agor cais y gronfa ym mis Mai.

Mae Busnes Cymru wedi cytuno i gynnal nifer o weminarau sy'n i drafod meini prawf y gronfa a'r broses ymgeisio

 

 

Partneriaethau Academaidd Diwydiant

Gallwch nawr gofrestru eich diddordeb yn Rhaglen Partneriaethau Academaidd-Diwydiant Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n gyfle cyffrous i fusnesau â photensial uchel fel eich un chi ddatgloi cyfleoedd twf newydd drwy weithio mewn partneriaeth ag arbenigedd Academaidd.


Dan arweiniad Prifysgol De Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, bydd y rhaglen yn hwyluso datblygiad cynhyrchion, gwasanaethau, technolegau, neu brosesau newydd neu well, gan feithrin arloesedd a thwf economaidd o fewn y rhanbarth trwy gyllid wedi'i dargedu.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen a'i nodau, cliciwch yma.Os hoffech fynegi diddordeb mewn cymryd rhan yn y rhaglen, llenwch y ffurflen Mynegi Diddordeb yma, neu cysylltwch ag aelod o’r tîm ar cdgp.aip@southwales.ac.uk 

   

Innovation Net Zero 

Mae Innovation Net Zero yn cefnogi busnesau mwyaf arloesol Cymru i ddatblygu a masnacheiddio atebion sero net newydd ac economi gylchol. Mae'r rhaglen yn cynnig cymorth wedi'i ariannu'n llawn gwerth hyd at £5,000 a £10,000 yn dibynnu ar yr awdurdod lleol. Bydd y busnesau sy'n cymryd rhan yn elwa ar arbenigedd yr arbenigwyr arloesi Innovation Strategy, BT rhyngwladol ac arbenigwyr cynaliadwyedd lleol Afallen. Mae’r gefnogaeth a gynigir gan y bartneriaeth yn cynnwys hyfforddiant busnes wedi’i deilwra, gweithdai, cyfleoedd rhwydweithio, mynediad i labordai arloesi BT, cymorth i godi arian a mwy.  Darganfod mwy:

 

 

  

Deddf Absenoldeb Gofalwr 2023

Derbyniodd Deddf Absenoldeb Gofalwr 2023 Gydsyniad Brenhinol ym mis Mai 2023 a daw’r gyfraith i rym ym mis Ebrill 2024. Fel cwmni, mae angen ichi fod yn barod i gyflawni newidiadau i’r ffordd yr ydych yn cynnig cymorth i bob gofalwr di-dâl yn eich gweithlu.

 

Bydd cyfres o weminarau ar gael i helpu cyflogeion i weithredu’r Ddeddf Gadael Gofal.

 

 

Ydych Chi’n Barod

  

      

Rhwydwaith Arloesi Twf Glân

Gall busnesau a sefydliadau trydydd sector sydd wedi’u lleoli ym Mro Morgannwg gael mynediad at gymorth wedi’i ariannu’n llawn sydd wedi’i gynllunio i’w helpu i ysgogi arloesedd a hybu cynaliadwyedd o fis Mai 2024, diolch i gyllid newydd a sicrhawyd gan Circular Economy Innovation Communities (CEIC).


Mae'r Rhaglen Twf Glân wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer sefydliadau cymwys ac mae’n cynnig yr offer sydd eu hangen ar gyfranogwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o’r economi gylchol, a’u helpu i weithio tuag at nodau Sero Net, gwella lefelau gwasanaethau, lleihau costau gweithredu a chyflawni eu cyfrifoldebau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 


Mae'r rhaglen hefyd yn helpu sefydliadau i hybu arloesedd, gan ddatblygu cynlluniau twf glân a allai fod yn gymwys ar gyfer cyllid arloesi Llywodraeth Cymru.


Mewn ymateb i'r galw cynyddol o du busnesau, mae’r cymhwystra ar gyfer mewnlifiad 2024 wedi'i ehangu i gynnwys cwmnïau'r sector preifat am y tro cyntaf. 

 

Datganiadau o Ddiddordeb a Ffurflen Gais

 

 

    

Cysylltu â Ni

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar 

ôl ymweld â'r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tĩm datblygu economaidd am gymorth.