Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau - AR GAU 

Mae grant dewisol gwerth £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

 

 • Wedi’u gorfodi neu dan ofyniad i gau o ganlyniad i'r cyfyngiadau cenedlaethol a gyflwynwyd yn ystod mis Rhagfyr 2020

 • NEU yn gallu dangos y bydd y cyfyngiadau diweddaraf sydd ar waith yn arwain at ostyngiad o 40% o leiaf yn eu trosiant ar amcangyfrif yn ystod y cyfnod Rhagfyr 2020 i Ionawr 2021 o'i gymharu â’r cyfnod Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020 (neu drosiant mis Medi 2020 os nad oeddent yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019)

 • Cwmni cyfyngedig gyda throsiant rhwng £10,000 a £50,000

 • Unig fasnachwyr / partneriaethau gyda throsiant sy’n llai na £85,000

 

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn yn yr achosion canlynol: 

 • Rydych yn gymwys i gael, neu wedi derbyn, Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau gan eich Awdurdod Lleol

 • Rydych yn gymwys i gael, neu wedi derbyn, Grant Sector Penodol y Gronfa Cadernid Economaidd

 • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid i'r busnes fod yn brif ffynhonnell incwm i chi.

 

PWYSIG 

 • Caiff ceisiadau eu trin ar sail y cyntaf i’r felin.  Gallai hyn olygu na fydd ceisiadau’n cael eu gwerthuso ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r holl arian eisoes wedi’i ddyrannu.

 • Ni fydd unrhyw daliadau awtomatig - bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar ôl darllen y nodiadau canllaw

 • Os gwnaethoch gais dan y cam cyntaf - lletygarwch a chadwyn cyflenwi yna nid ydych yn gymwys i wneud cais eto.  Mae'r ail gam wedi'i ailagor i gynnwys busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y Cyfnod Cloi Cenedlaethol ar 19 Rhagfyr.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais i’r awdurdod lleol cywir

 • Caniatewch 30 diwrnod gwaith i'ch cais gael ei brosesu

 • Ni chaiff busnesau wneud cais am y grant Ardrethi Annomestig yn ogystal â’r Grant Dewisol.

 

 

 I gael rhagor o wybodaeth darllenwch Nodiadau Canllaw Grant Disgresiynol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau. 

 

Bydd ceisiadau am Grant Disgresiynol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yn cael eu prosesu o fewn 30 diwrnod gwaith i'r dyddiad derbyn ar gyfer ffurflenni cais sydd wedi'u cwblhau'n gywir gyda gwybodaeth ategol. Llywodraeth Cymru sy'n pennu'r amserlen hon ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru.

 

Peidiwch â chysylltu â ni o fewn y cyfnod o 30 diwrnod gwaith i holi am statws eich cais, eich cyfeirnod yw eich cadarnhad bod eich cais wedi dod i law a byddwn yn ei brosesu cyn gynted ag y gallwn.

 

Wrth gyflwyno'ch cais bydd gofyn i chi gwblhau’r holl flychau a nodir a chynnwys y dogfennau tystiolaeth gofynnol. Cyfeiriwch at y canllaw i gael rhagor o fanylion. Mae dogfennau a lluniau wedi'u sganio yn fathau derbyniol o dystiolaeth.

 

Os oes angen i chi gysylltu â'r tîm, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost isod: 

Sylwer:  Peidiwch â defnyddio'r cyfeiriad e-bost i wneud cais, defnyddiwch y ddolen uchod i gael mynediad i'r ffurflen gais.  Ni fydd cysylltu â'r tîm drwy'r cyfeiriad e-bost yn eich rhoi yn y system ciwio.

 • RDGrant@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd wrth ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor.