Coronafeirws: Cyngor ar Gyfer Busnes

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth sydd ar gael i fusnesau yng nghyd-destun Coronafeirws.  

 

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno pecyn o fesurau i ddiogelu busnesau drwy'r cyfnod hwn o darfu a achosir gan COVID-19. Gallai busnesau yng Nghymru gael budd o gynlluniau gan Lywodraethau Cymru a’r DU sy’n cynnwys:

 

  1. Cefnogaeth i Fusneasau Cymreig [1 Ebrill 2020]
  2. Cynllun cymorth incwm hunangyflogaeth [27 Mawrth 2020]
  3. Cymorth i fusnesau bach a chanolig sy'n talu tâl salwch i weithwyr
  4. Cymorth i fusnesau drwy Gynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Coronafeirws
  5. Cymorth i fusnesau sy'n talu treth

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda'r wybodaeth ddiweddaraf wrth i'r cynlluniau hyn gael eu datblygu a’u gwneud ar gael. Gweler gwefannau mwy awdurdodol a dolenni isod:

 

Dilynwch ni ar @EconomirF i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

 

DIWEDDARIAD PWYSIG I’R RHEINY SY’N AROS AM EU GRANTIAU NEU SYDD HEB WNEUD CAIS ETO (6 EBRILL 2020)

 

Mae llawer o fusnesau Bro Morgannwg eisoes wedi derbyn eu grantiau argyfwng. Mae 668 o grantiau gwerth cyfanswm o £8.5M wedi eu talu. Fodd bynnag, lle nad yw'r manylion yn cyfateb i'r rhai ar y system Ardreth Annomestig Genedlaethol, mae'r Cyngor yn gofyn am ragor o wybodaeth er mwyn talu'r grantiau i fusnesau cymwys. Bydd y Cyngor yn cysylltu â busnesau sydd angen cyflwyno gwybodaeth ychwanegol. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth os ydych eisoes wedi ymgeisio.

 

Darganfod mwy

 

Grantiau Coronafeirws ar gyfer Busnesau Bro Morgannwg (25.03.2020)

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'n ddiweddar y bydd yn cefnogi busnesau gyda grant o £10,000 neu £25,000 yn dibynnu ar werth ardrethol y busnes.  Mae’r siart lif yn cynnig gwybodaeth ynghylch a oes hawl gan fusnes i gael grant ai peidio.   Nodwch mai dim ond os ydych mewn safle busnes ardrethol yr ydych yn gyfrifol am dalu ardrethi mewn cysylltiad ag ef y mae'r grant hwn yn gymwys.

 

Cyn gwneud cais am Grant Ardrethi Busnes, sicrhewch bod copi o’ch cyfriflen banc gennych yn barod i’w uwchlwytho.

 

PEIDIWCH Â GWNEUD CAIS CYN BOD HWN GENNYCH NEU EFALLAI Y BYDD YN OEDI EICH CAIS.

 

  • Sylwer fod dyfarniadau grant wedi eu cyfyngu i 2 fesul busnes fesul awdurdod lleol. Os oes mwy nag un busnes gennych ym Mro Morgannwg bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen ar wahan ar gyfer pob uned fusnes ar wahan.

Mae'r ffurflen gais ar gyfer y grant hwn bellach ar gael.  Y ffordd rwyddaf a mwyaf effeithlon o wneud cais am grant yw ar-lein yn https://forms.valeofglamorgan.gov.uk/en/businessgrants

 

Bydd ceisiadau ar-lein hefyd yn arwain at dalu'r taliad grant yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc yn gynt.  Os cewch chi unrhyw broblemau wrth gwblhau’r ffurflen yn electronig, anfonwch e-bost i businessgrants@valeofglamorgan.gov.uk

 

Er mwyn sicrhau bod gan y Cyngor yr holl wybodaeth angenrheidiol i alluogi’r gwaith o weinyddu'r grantiau yn gyflym ac yn gywir, gofynnir i bob busnes lenwi'r ffurflen gais a chyflwyno’r dystiolaeth ategol ganlynol:

 

• Copi o'ch cyfriflen  banc gyfredol sy'n dangos enw'r cyfrif banc, y cod didoli a rhif y cyfrif. Bydd hyn yn sicrhau y gellir talu unrhyw grant drwy BACs yn syth i mewn i'ch cyfrif banc.

 

Mae'r broses hon yn ymwneud yn benodol â’r Grantiau Coronafeirws, caiff gwybodaeth am ryddhad Ardrethi Busnes ei hanfon atoch yn y man.

 

Os hoffech drafod y ffurflen gais hon ymhellach, oherwydd y nifer digyffelyb o alwadau ffôn a dderbynnir ar hyn o bryd, argymhellir felly eich bod yn cysylltu â'r Cyngor drwy e-bost yn businessgrants@valeofglamorgan.gov.uk a bydd ymateb yn cael ei anfon cyn pen pum diwrnod gwaith.

 

Yn yr argyfwng economaidd hwn, nas gwelwyd ei fath o’r blaen, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Coronafeirws drwy dudalen we Cymorth Busnes Coronafeirws y Cyngor. Bydd yr uchod yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

 

Ffurflen Grant Busnes 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg

 

Yn yr argyfwng economaidd hwn, nas gwelwyd ei fath o’r blaen, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Coronafeirws drwy dudalen we Cymorth Busnes Coronafeirws y Cyngor. Caiff y dudalen ei diweddaru'n rheolaidd, os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn derbyn diweddariadau e-bost ynghylch cymorth busnes, nodwch eich manylion:

 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg  

 

<< Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes

Cysylltu â Ni

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.