Coronafeirws: Cyngor ar Gyfer Busnes

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth sydd ar gael i fusnesau yng nghyd-destun Coronafeirws.  

  

Newyddion Diweddaraf 

 

Mae’r Gronfa Cymorth Penodol i’r Sector (cost gweithredu) wedi’i dargedu at fusnesau Lletygarwch,Twristiaeth a Hamdden a chwmnïau yn y gadwyn gyflenwi gyda 10 neu fwy o staff sy’n cael eu heffeithio’nsylweddol, gyda gostyngiad mewn trosiant o fwy na 60% o ganlyniad i’r cyfyngiadau symud (lefel rhybudd4) parhaus rhwng 25 Ionawr 2021 a 31 Mawrth 2021.
Ceisia’r gronfa ategu mesurau ymateb i COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol asefydliadau elusennol yng Nghymru.

 

Gwiriwr cymhwysedd: Busnes Cymru

Bydd yr ail gyfnod ymgeisio am y Gronfa Penodol i'r Sector yn agor am 10am ddydd Mawrth 9 Mawrth 2021 tan 8pm ddydd Gwener 12 Mawrth 2021.

 

Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau 25 Ionawr – diwedd Mawrth 2021 

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog, mae grantiau Ardrethi Annomestig Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau ar gyfer y sectorau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden wedi'u hymestyn. Gweler Cymorth Cysylltiedig ar Gyfraddau Annomestig i Fusnes isod.  Bydd grant dewisiol ar gyfer y cyfnod hyd at ddiwedd Mawrth 2021 hefyd ar gael trwy wneud cais trwy awdurdodau lleol.

  

Cymorth Sy'n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig ar gyfer Busnesau

Os ydych eisoes wedi derbyn y grant Ardrethi Annomestig yn Rhagfyr 20 neu Ionawr 21, PEIDIWCH â gwneud cais arall. Bydd busnesau cymwys a dderbyniodd y grant Cyfyngiadau Ardrethi Annomestig (£3,000 neu £5,000) yn Rhagfyr 20 neu Ionawr 21 yn derbyn grant Cyfyngiadau ychwanegol awtomatig erbyn 19.02.21 (bydd hyn yn cwmpasu mis Chwefror a mis Mawrth).

 

s nad ydych wedi derbyn grant Cyfyngiadau yn Rhagfyr 20 neu Ionawr 21, gwiriwch eich cymhwysedd a gwnewch gais isod.

  

Estyniad i’r Grant yn ôl Disgresiwn

Er mwyn canfod a ydych yn gymwys darllenwch nodiadau canllaw Estyniad y Grant yn ôl Disgresiwn.

 

Bydd y grant ar agor i geisiadau o 15 Chwefror 2021 am 2.00pm a bydd yn cau ar ddyddiad i’w benodi gan yr awdurdod lleol neu pan fo’r gronfa wedi’i hymrwymo’n llawn. 

 

 

 

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (CThEM)

Pedwerydd grant y Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth 


Y diweddaraf am y newidiadau i Reoliadau Coronafeirws yng Nghymru. 

  • Cyngor Bro Morgannwg Diweddariadau Coronafeirws 2020
  • Ardaloedd Masnachu ar gyfer Bwyd a Diod a Manwerthu Dros Dro
  • Holl gyhoeddiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru  

Cynllun Cadw Swyddi

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws wedi’i ymestyn tan 30 Ebrill 2021.

 

Gwybodaeth am y Cynllun Ffyrlo


Bonws Cadw Swyddi 

Nod y cynllun yw parhau i gefnogi swyddi yn ystod  adferiad economaidd y DU o Coronafeirws drwy annog a helpu cyflogwyr i gadw cynifer o weithwyr sydd wedi bod ar ffyrlo ag y bo modd. 

 

Bonws Cadw Swyddi

 


Cronfa Sgiliau a Swyddi

Mae Llywodraeth Cymru yn addo cefnogi pawb i ddod o hyd i waith, addysg neu hyfforddiant neu helpu i ddechrau eu busnes eu hunain wrth iddi lansio cronfa sgiliau a swyddi gwerth £40m. 


Bydd y pecyn gwerth £40m yn cynnig:

  • dros £20 miliwn i gymell cyflogwyr i recriwtio a chadw 5,000 o brentisiaid, cynyddu gallu rhaglenni hyfforddi a chefnogi mwy o raddedigion i gael profiad gwaith, cyrsiau blasu gwaith a lleoliadau gwaith â thâl.
  • bron i £9m i helpu gweithwyr i gael ail-hyfforddiant a dod o hyd i gyflogaeth newydd, gan gynnwys mewn meysydd lle mae galw am sgiliau, drwy ReACT a Chronfa Ddysgu'r Undebau. Mae hyn yn cynnwys ymestyn y rhaglen cyfrifon dysgu personol yn genedlaethol fel bod 2,000 o bobl ychwanegol yn gallu dysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau newydd.
  • mwy o gyllid ar gyfer rhaglenni hyfforddi, Cymru’n Gweithio a Chymunedau am Waith a Mwy i helpu i baru pobl â chyfleoedd am swyddi a hyrwyddo hunangyflogaeth a ffyrdd newydd o weithio, yn ogystal â chyllid i gefnogi hyfforddiant a arweinir gan gyflogwyr drwy'r rhaglen Sgiliau Hyblyg.
  • cefnogaeth i Gronfa Rwystrau newydd, fydd yn cynnig hyd at £2,000 i gefnogi pobl nad ydynt o bosibl wedi ystyried hunangyflogaeth o'r blaen, yn enwedig menywod, pobl ifanc, pobl o gymunedau Du ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a phobl anabl.

Cymorth Ariannol a Hyfforddiant


Grantiau Busnes 

Ffigurau cyfredol ar gyfer Grantiau Busnes ym Mro Morgannwg. Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'r cynllun cymorth busnes ar gyfer eiddo ardrethol cymwys bellach wedi cau. Mae cyfanswm o 2,056 o daliadau grant gwerth £25,652,000 wedi cael eu gwneud. 


Diwylliant, Celf a Threftadaeth 

Llywodraeth y DU yn cyhoeddi pecyn cymorth buddsoddi gwerth £1.57 biliwn i ddiogelu sefydliadau diwylliannol, celfyddydol a threftadaeth o safon ryngwladol yn y DU. 

 

Cymorth Celf Ddiwylliannol a Threftadaeth


Eiddo a Busnesau Canol Tref

Am gyngor a gwybodaeth ar weithio neu redeg siopau yn ystod pandemig covid-19, e-bostiwch:

 

Canllaw Coronafeirws i Fanwerthwyr


Cystadleuaeth Cychwyn Cyflym

Ar 20 Mai 2020 cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei bod yn dyblu'r buddsoddiad yn y Gystadleuaeth Dechrau'n Gyflym gyda £20 miliwn ychwanegol. Bydd busnesau arloesol a busnesau newydd yn elwa ar fuddsoddiad o £40 miliwn gan Lywodraeth y DU i roi hwb i ddatblygiadau technolegol newydd. Ymhlith y projectau llwyddiannus i dderbyn yr arian hyd yma mae efelychydd hyfforddi llawfeddygol rhithwir a llwyfan marchnad ffermwyr ar-lein.

 

Hwb i fusnesau newydd arloesol


Cymorth i weithgynhyrchwyr bwyd a diod Cymru

Mae Arloesi Bwyd Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, wedi'i leoli mewn tair canolfan fwyd ledled Cymru. Gall y tîm o arbenigwyr diwydiannol gefnogi gweithgynhyrchwyr o bob maint i lywio eu ffordd drwy ystod o faterion technegol a masnachol cymhleth.

 

Pecyn Cymorth Arloesedd Bwyd


Cynllun Benthyciadau Adfer

Hwb mawr i BBaCh Cymru wrth i'r Cynllun Benthyciadau Adfer agor ar gyfer ceisiadau.

 

Cynllun benthyciadau Adfer

 

Teclyn Canfod Cymorth Newydd

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio teclyn 'canfod cymorth' newydd i helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i ddarganfod yn gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael yn ystod y pandemig COVID-19.  Mae'r teclyn canfod yn gofyn i berchenogion busnes lenwi holiadur ar-lein, sy’n cymryd munudau i'w gwblhau, a'ch cyfeirio at restr o'r holl gymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i'w gael.

 

Teclyn Canfod Cymorth Newydd i Fusnesau 

 

Mynediad at Gyllid

Mae'r Cynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes Coronafeirws (CBILS) wedi'i ehangu'n sylweddol ynghyd â newidiadau i nodweddion a meini prawf cymhwysedd y cynllun.  Mae'r newidiadau hyn yn golygu y gall hyd yn oed mwy o fusnesau llai ar draws y DU y mae’r coronafeirws yn effeithio arnynt gael y cyllid sydd ei angen arnynt.  

 

Coronafirws cefnogaeth ar gyfer busnesau Cymru 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg

Yn yr argyfwng economaidd hwn, nas gwelwyd ei fath o’r blaen, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Coronafeirws drwy dudalen we Cymorth Busnes Coronafeirws y Cyngor. Caiff y dudalen ei diweddaru'n rheolaidd, os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn derbyn diweddariadau e-bost ynghylch cymorth busnes, nodwch eich manylion:

 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg  

 

 

 

<< Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes