Coronafeirws: Cyngor ar Gyfer Busnes

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth sydd ar gael i fusnesau yng nghyd-destun Coronafeirws.  

  

Newyddion Diweddaraf 

 

Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 ar gyfer Cymorth Busnes 

Bydd Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 ar gyfer cymorth busnes rhwng mis Mai 2021 a mis Mehefin 2021.

 

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF). Bydd y Gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd naill ai wedi profi / a fydd yn parhau i gael effaith negyddol sylweddol oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19.  
Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021.

 

Yn benodol, bydd y Gronfa yn cefnogi busnesau sydd naill ai: 
a) Wedi gorfod aros ar gau oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021 
b) Wedi methu agor dan do rhwng 1 Mai 2021 ac 17 Mai 2021 
c) Yn lleoliad sy'n darparu'n unswydd ar gyfer priodasau a digwyddiadau sydd â chyfyngiad rheoleiddiol o 30 o westeion (ond sy'n gallu dal llawer mwy dan amgylchiadau arferol) 
d) Yn fusnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c) 

 

Gweinyddir y Gronfa mewn dwy ran:

  • bydd cymorth i fusnesau â throsiant yn fwy na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru - mae’r dyddiad cau i gyflwyno cais ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd wedi'i ymestyn a bydd yn cau am 5pm ar 14 Mehefin 2021.
  • bydd cymorth i fusnesau â throsiant o lai na £85,000 yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol - Yn agor ar 4 Mehefin am 12.00pm - cau ar 30 Mehefin am 5.00pm.

Ewch i: Cronfa Cadernid Economaidd i wirio a ydych chi’n gymwys ac ewch i’r tab Dechrau Arni.

 

 

Grant Gronfa Adferiad Diwylliannol

Grant Llawrydd - Cylch 2 - AR GAU 

 

Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Mae'r Llywodraeth yn ceisio cais gan Fro Morgannwg ar gyfer ei Chronfa Adnewyddu Cymunedol. Cyhoeddodd y Llywodraeth fuddsoddiad o £220 miliwn yng Nghronfa Adnewyddu Cymunedol y DU (UKCRF) yn ei chyllideb ar 3 Mawrth 2021. Bydd y Gronfa yn cefnogi pobl a chymunedau sydd â'r angen mwyaf ledled y DU, gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol ar lefel leol. 


Am fwy o fanylion ewch i:  Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU 

 

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (CThEM)

 

Mae’r holl fanylion yma: Gov.UK Canllaw ar SEISS

 

Bydd pumed grant yn cwmpasu’r cyfnod rhwng mis Mai 2021 a mis Medi 2021.

 

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws 

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws wedi’i ymestyn tan 30 Medi 2021.

Dysgwch fwy am sut mae’r cynllun yn newid.

 

Cymorth Sy'n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig ar gyfer Busnesau – 15 Mawrth 2021 - AR GAU

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog 12 Mawrth 2021, os gwnaethoch gofrestru eich manylion a derbyn grant yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig ar gyfer y cynlluniau a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020 a gafodd eu hymestyn wedyn, nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach – peidiwch ag ailymgeisio, byddwch yn derbyn taliad awtomatig erbyn 26 Mawrth 2021 erbyn 25 Mawrth 2021.

 

Ar hyn o bryd, mae’r grant hwn ar gau i ymgeiswyr newydd. Yn seiliedig ar geisiadau hyd yn hyn, mae’n bosib bod y gyllideb wedi’i dyrannu. 
Os bydd rhagor o gyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy ein sianeli cyfathrebu.

 

 

Estyniad i’r Grant yn ôl Disgresiwn - AR GAU

 

 

 

Y diweddaraf am y newidiadau i Reoliadau Coronafeirws yng Nghymru. 

  • Cyngor Bro Morgannwg Diweddariadau Coronafeirws 2020
  • Ardaloedd Masnachu ar gyfer Bwyd a Diod a Manwerthu Dros Dro
  • Holl gyhoeddiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru  

Cronfa Sgiliau a Swyddi

Mae Llywodraeth Cymru yn addo cefnogi pawb i ddod o hyd i waith, addysg neu hyfforddiant neu helpu i ddechrau eu busnes eu hunain wrth iddi lansio cronfa sgiliau a swyddi gwerth £40m. 


Bydd y pecyn gwerth £40m yn cynnig:

  • dros £20 miliwn i gymell cyflogwyr i recriwtio a chadw 5,000 o brentisiaid, cynyddu gallu rhaglenni hyfforddi a chefnogi mwy o raddedigion i gael profiad gwaith, cyrsiau blasu gwaith a lleoliadau gwaith â thâl.
  • bron i £9m i helpu gweithwyr i gael ail-hyfforddiant a dod o hyd i gyflogaeth newydd, gan gynnwys mewn meysydd lle mae galw am sgiliau, drwy ReACT a Chronfa Ddysgu'r Undebau. Mae hyn yn cynnwys ymestyn y rhaglen cyfrifon dysgu personol yn genedlaethol fel bod 2,000 o bobl ychwanegol yn gallu dysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau newydd.
  • mwy o gyllid ar gyfer rhaglenni hyfforddi, Cymru’n Gweithio a Chymunedau am Waith a Mwy i helpu i baru pobl â chyfleoedd am swyddi a hyrwyddo hunangyflogaeth a ffyrdd newydd o weithio, yn ogystal â chyllid i gefnogi hyfforddiant a arweinir gan gyflogwyr drwy'r rhaglen Sgiliau Hyblyg.
  • cefnogaeth i Gronfa Rwystrau newydd, fydd yn cynnig hyd at £2,000 i gefnogi pobl nad ydynt o bosibl wedi ystyried hunangyflogaeth o'r blaen, yn enwedig menywod, pobl ifanc, pobl o gymunedau Du ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a phobl anabl.

Cymorth Ariannol a Hyfforddiant


Grantiau Busnes 

Ffigurau cyfredol ar gyfer Grantiau Busnes ym Mro Morgannwg. Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'r cynllun cymorth busnes ar gyfer eiddo ardrethol cymwys bellach wedi cau. Mae cyfanswm o 2,056 o daliadau grant gwerth £25,652,000 wedi cael eu gwneud. 


 

Eiddo a Busnesau Canol Tref

Am gyngor a gwybodaeth ar weithio neu redeg siopau yn ystod pandemig covid-19, e-bostiwch:

 

Canllaw Coronafeirws i Fanwerthwyr


Cystadleuaeth Cychwyn Cyflym

Ar 20 Mai 2020 cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei bod yn dyblu'r buddsoddiad yn y Gystadleuaeth Dechrau'n Gyflym gyda £20 miliwn ychwanegol. Bydd busnesau arloesol a busnesau newydd yn elwa ar fuddsoddiad o £40 miliwn gan Lywodraeth y DU i roi hwb i ddatblygiadau technolegol newydd. Ymhlith y projectau llwyddiannus i dderbyn yr arian hyd yma mae efelychydd hyfforddi llawfeddygol rhithwir a llwyfan marchnad ffermwyr ar-lein.

 

Hwb i fusnesau newydd arloesol


Cymorth i weithgynhyrchwyr bwyd a diod Cymru

Mae Arloesi Bwyd Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, wedi'i leoli mewn tair canolfan fwyd ledled Cymru. Gall y tîm o arbenigwyr diwydiannol gefnogi gweithgynhyrchwyr o bob maint i lywio eu ffordd drwy ystod o faterion technegol a masnachol cymhleth.

 

Pecyn Cymorth Arloesedd Bwyd


Cynllun Benthyciadau Adfer

Hwb mawr i BBaCh Cymru wrth i'r Cynllun Benthyciadau Adfer agor ar gyfer ceisiadau.

 

Cynllun benthyciadau Adfer

 

Teclyn Canfod Cymorth Newydd

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio teclyn 'canfod cymorth' newydd i helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i ddarganfod yn gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael yn ystod y pandemig COVID-19.  Mae'r teclyn canfod yn gofyn i berchenogion busnes lenwi holiadur ar-lein, sy’n cymryd munudau i'w gwblhau, a'ch cyfeirio at restr o'r holl gymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i'w gael.

 

Teclyn Canfod Cymorth Newydd i Fusnesau 

 

Mynediad at Gyllid

Mae'r Cynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes Coronafeirws (CBILS) wedi'i ehangu'n sylweddol ynghyd â newidiadau i nodweddion a meini prawf cymhwysedd y cynllun.  Mae'r newidiadau hyn yn golygu y gall hyd yn oed mwy o fusnesau llai ar draws y DU y mae’r coronafeirws yn effeithio arnynt gael y cyllid sydd ei angen arnynt.  

 

Coronafirws cefnogaeth ar gyfer busnesau Cymru 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg

Yn yr argyfwng economaidd hwn, nas gwelwyd ei fath o’r blaen, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Coronafeirws drwy dudalen we Cymorth Busnes Coronafeirws y Cyngor. Caiff y dudalen ei diweddaru'n rheolaidd, os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn derbyn diweddariadau e-bost ynghylch cymorth busnes, nodwch eich manylion:

 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg  

 

 

 

<< Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes