Coronafeirws: Cyngor ar Gyfer Busnes

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth sydd ar gael i fusnesau yng nghyd-destun Coronafeirws.  

  

 

Newyddion Diweddaraf

 

Newyddion diweddaraf:  Ceisiadau grant yn agor canol dydd ar Ddydd Llun 29 Mehefin i Fusnesau Bro Morgannwg

 

Agorwyd ceisiadau ddydd Llun 29 Mehefin am hanner dydd ar gyfer cam 2 a Grant Grantiau Cychwyn Cronfa Gwydnwch Economaidd Llywodraeth Cymru.

Cam 2 y Gronfa Cydnerthedd Economaidd

 

Ewch ymlaen i'r Gwiriwr Cymhwystra i wirio a ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf ac os felly i wneud cais.

 

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cymorth grant i fusnesau sy'n cychwyn . Mae'r gwiriwr cymhwystra ar gael ar gyfer ceisiadau newydd a bydd yn galluogi mynediad i'r £100 miliwn o'r £300 miliwn sydd eisoes wedi'u cymeradwyo a'u dyrannu i gefnogi microfusnesau, busnesau bach a chanolig a busnesau mawr. Bydd Cam 2 y gronfa yn gweithredu yn yr un modd â Cham 1 ond gyda diweddariad i'r cynllun micro. Bydd hyn yn galluogi cwmnïau cyfyngedig nad ydynt wedi'u cofrestru at ddibenion TAW i allu cyrchu'r Gronfa, rhywbeth y mae llawer o fusnesau bach wedi bod yn galw amdano.

 

Eiddo a Busnesau Canol Tref

Ar Ddydd Gwener 19 Mehefin cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y gall busnesau a safleoedd manwerthu nad ydynt yn hanfodol ail-agor yng Nghymru o ddydd Llun 22 Mehefin 2020.

 

Am gyngor a gwybodaeth ar weithio neu redeg siopau yn ystod pandemig covid-19, e-bostiwch y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: businessadvice-srswales@valeofglamorgan.gov.uk

 

Gellir gweld y canllaw 'Cadw Cymru'n Ddiogel - Canllawiau Manwerthu' diweddaraf gan Lywodraeth Cymru yma: Canllaw Coronafeirws i Fanwerthwyr

 

Yn unol â’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol presennol, bydd gwybodaeth bellach yn dilyn yn y man ar newidiadau dros dro i ofodau cyhoeddus yn yr ardaloedd siopa canlynol: Heol Holltwn, y Barri; High Street, y Barri; Windsor Road/Glebe Street/Ludlow Lane, Penarth; High Street,y Bont-faen; Boverton Road, Llanilltud Fawr

 

Cam 2 y Gronfa Gwydnwch Economaidd

Mae’r gwiriwr cymhwysedd ar-lein wedi ail-agor heddiw a bydd busnesau’n gallu gwneud ceisiadau am gymorth o’r cam hwn i’r gronfa erbyn diwedd y mis.

Llywodraeth Cymru’n lansio gwiriwr cymhwyseddGwiriwr Cymhwysedd

   

Cynllun Cadw Swyddi

Bydd Cynllun Cadw Swyddi’r Coronafeirws y Llywodraeth yn parhau ar agor tan ddiwedd mis Hydref.

https://www.gov.uk/government/news/chancellor-extends-furlough-scheme-until-october

 

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) - gwiriwch a ydych yn gymwys

O ddydd Llun, 4 Mai, bydd Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (CThEM) yn dechrau cysylltu â chwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer  Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) y Llywodraeth.   Bydd y rhai sy'n gymwys yn gallu hawlio twf grant trethadwy 80% o'u helw masnachu cyfartalog hyd at uchafswm o £7,500 (sy'n gyfwerth â 3 mis o elw), a delir mewn un rhandaliad.

 

£40m i hybu busnesau newydd

Ar 20 Mai 2020 cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei bod yn dyblu'r buddsoddiad yn y Gystadleuaeth Dechrau'n Gyflym gyda £20 miliwn ychwanegol. Bydd busnesau arloesol a busnesau newydd yn elwa ar fuddsoddiad o £40 miliwn gan Lywodraeth y DU i roi hwb i ddatblygiadau technolegol newydd. Ymhlith y projectau llwyddiannus i dderbyn yr arian hyd yma mae efelychydd hyfforddi llawfeddygol rhithwir a llwyfan marchnad ffermwyr ar-lein.

 

Cronfa Wydnwch Ddiwylliannol Cymorth i'r sector diwylliant

Mae'r gronfa yn cynnwys cymorth i artistiaid llawrydd ac ymarferwyr creadigol, gyda’r

rownd nesaf ar gyfer ceisiadau ar agor o ddydd Gwener 29 Mai tan ddydd Llun 15 Mehefin 2020.

 

Cymorth i weithgynhyrchwyr bwyd a diod Cymru  

Mae Arloesi Bwyd Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, wedi'i leoli mewn tair canolfan fwyd ledled Cymru. Gall y tîm o arbenigwyr diwydiannol gefnogi gweithgynhyrchwyr o bob maint i lywio eu ffordd drwy ystod o faterion technegol a masnachol cymhleth.

I ddefnyddio pecyn cymorth COVID-19 Arloesi Bwyd Cymru, ewch i:

www.foodinnovation.wales/toolkit

 

Cronfa'r Dyfodol - ar agor ar gyfer ceisiadau o 20 Mai

Bydd Cronfa’r Dyfodol newydd yn cefnogi cwmnïau arloesol yn y DU sydd â photensial da ac sy'n hanfodol i sicrhau bod y DU yn cadw ei safle blaenllaw yn y byd ym maes gwyddoniaeth, arloesi a thechnoleg. Mae'r cwmnïau hyn fel arfer yn dibynnu ar fuddsoddiad ecwiti ac yn cael eu heffeithio ar hyn o bryd gan Covid-19.

 

I gael rhagor o wybodaeth am feini prawf cymhwyster Cronfa’r Dyfodol a’i phroses ymgeisio: 

Cronfa’r Dyfodol

 

Cynllun Benthyciadau Adfer

Hwb mawr i BBaCh Cymru wrth i'r Cynllun Benthyciadau Adfer agor ar gyfer ceisiadau

 

 

Teclyn Canfod Cymorth Newydd

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio teclyn 'canfod cymorth' newydd i helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i ddarganfod yn gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael yn ystod y pandemig COVID-19.  Mae'r teclyn canfod yn gofyn i berchenogion busnes lenwi holiadur ar-lein, sy’n cymryd munudau i'w gwblhau, a'ch cyfeirio at restr o'r holl gymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i'w gael.

 

Teclyn Canfod Cymorth Newydd i Fusnesau 

Cronfa Cadernid Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cadernid Economaidd i helpu busnesau yng Nghymru i oroesi canlyniadau economaidd y coronafeirws (COVID-19).

 

MAE'R GRONFA CADERNID ECONOMAIDD WEDI'I RHEWI.

 

 

Cymorth ar gyfer Cyflogeion a’r Hunangyflogedig 

 

  

Mynediad at Gyllid

Cynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes Coronafeirws (CBILS): Mae'r CBILS wedi'i ehangu'n sylweddol ynghyd â newidiadau i nodweddion a meini prawf cymhwysedd y cynllun.  Mae'r newidiadau hyn yn golygu y gall hyd yn oed mwy o fusnesau llai ar draws y DU y mae’r coronafeirws yn effeithio arnynt gael y cyllid sydd ei angen arnynt. 

Banc Datblygu Cymru: https://developmentbank.wales/cy/coronafirws-cefnogaeth-ar-gyfer-busnesau-cymru 

 

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws - y newyddion diweddaraf

 

Mae’n bwysig nodi y gall porthol CThEM i brosesu’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CJRS) drin 450,000 hawliad yr awr.  


Ar ôl i'r hawliadau gael eu cyflwyno, gellir disgwyl taliad i weithwyr ar ffyrlo o fewn 4 i 6 diwrnod gwaith.  


Yn bwysicaf oll, bydd cwmnïau yn gallu hawlio taliadau ffyrlo 14 diwrnod cyn proses cyflogres y cyflogwr, ac felly mae’n helpu i leddfu pwysau llif arian parod. 

 

 

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda'r wybodaeth ddiweddaraf wrth i'r cynlluniau hyn gael eu datblygu a’u gwneud ar gael. Gweler gwefannau mwy awdurdodol a dolenni isod:

 

Dilynwch ni ar @EconomirF i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

 

  

Grantiau Coronafeirws ar gyfer Busnesau Bro Morgannwg 

 

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru mae'r cynllun cymorth busnes are gyfer eiddo ardrethol cymwys bellach wedi cau.

 

O 29 Mehefin, mae 2,014 o grantiau busnes wedi cael eu talu i fusnesau ym Mro Morgannwg sef cyfanswm o £25,197,000.

  

Cymorth Busnes Bro Morgannwg

 

Yn yr argyfwng economaidd hwn, nas gwelwyd ei fath o’r blaen, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Coronafeirws drwy dudalen we Cymorth Busnes Coronafeirws y Cyngor. Caiff y dudalen ei diweddaru'n rheolaidd, os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn derbyn diweddariadau e-bost ynghylch cymorth busnes, nodwch eich manylion:

 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg  

 

<< Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes

Cysylltu â Ni

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.