Coronafeirws: Cyngor ar Gyfer Busnes

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth sydd ar gael i fusnesau yng nghyd-destun Coronafeirws - Mis Awst i Fis Medi 2021.  

  

Newyddion Diweddaraf 

 

Mae cymorth coronafeirws (COVID-19) ar gael i gyflogwyr a'r hunangyflogedig, gan gynnwys unig fasnachwyr a chyfarwyddwyr cwmnïau cyfyngedig.  Mae’n bosib eich bod yn gymwys i gael benthyciadau, rhyddhad treth a grantiau arian parod, p'un a yw eich busnes ar agor neu ar gau.  Defnyddiwch y chwiliwr cymorth i fusnesau hwn i weld pa gymorth ariannol sydd ar gael i chi a'ch busnes.

Ewch i: Chwiliwr Cymorth Coronafeirws i Fusnesau

 

Llywodraeth Gymru – rownd nesaf y Gronfa Cadernid Economaidd i gwmpasu Gorffennaf–Awst 2021 - AR GAU

Bydd y pecyn cymorth brys yn talu costau gweithredu mis Gorffennaf a mis Awst 2021 busnesau y mae'n ofynnol iddynt aros ar gau ac sy'n parhau i ddioddef yn ddifrifol o ganlyniad i barhad y cyfyngiadau. 


Bydd busnesau cymwys yn y sectorau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a'u cadwyni cyflenwi y mae’r cyfyngiadau yn dal i effeithio’n ddifrifol arnynt, megis asiantau teithio, atyniadau y mae’r mesurau cadw pellter wedi cyfyngu arnynt a lleoliadau ar gyfer ymweliadau ysgol, hefyd yn gymwys i wneud cais am gymorth. 


Mae ceisiadau ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd gyda throsiant o fwy na £85,000 - AR GAU


Bydd Awdurdodau Lleol ledled Cymru yn ailagor ceisiadau ar gyfer y busnesau hynny sy'n gymwys gyda throsiant llai na £85,000 ar 26 Gorffennaf 2021. Ailedrychwch ar y wefan yn rheolaidd a chwiliwch am ddiweddariadau pellach. Bydd y grant hwn ar agor tan 9 Awst 2021 - AR GAU.

  

 

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws 

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws wedi’i ymestyn tan 30 Medi 2021.

Dysgwch fwy am sut mae’r cynllun yn newid: Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws  

 

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (CThEM)

Mae’r holl fanylion yma: Gov.UK Canllaw ar SEISS 

Mae’r gwasanaeth gwneud cais ar-lein i’r pumed grant ar gael o ddiwedd Gorffennaf 2021. Rhagor o wybodaeth am y pumed grant.

 

Prifddinas Ranbarth Caerdydd - galwad ar fusnesau yn Ne-ddwyrain Cymru i lunio’r cymorth y mae arnynt ei angen ar gyfer tyfu yn y dyfodol.

 

Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cysylltu â busnesau i bennu’r gwasanaethau y mae arnynt eu heisiau ar gyfer tyfu yn y dyfodol.  I gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i: https://www.surveymonkey.co.uk/r/G5G3F6N

   

Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 ar gyfer Cymorth Busnes 

Bydd Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 ar gyfer cymorth busnes rhwng mis Mai 2021 a mis Mehefin 2021 - AR GAU

 

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF). Bydd y Gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd naill ai wedi profi / a fydd yn parhau i gael effaith negyddol sylweddol oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19.  
Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021.

 

Yn benodol, bydd y Gronfa yn cefnogi busnesau sydd naill ai: 
a) Wedi gorfod aros ar gau oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021 
b) Wedi methu agor dan do rhwng 1 Mai 2021 ac 17 Mai 2021 
c) Yn lleoliad sy'n darparu'n unswydd ar gyfer priodasau a digwyddiadau sydd â chyfyngiad rheoleiddiol o 30 o westeion (ond sy'n gallu dal llawer mwy dan amgylchiadau arferol) 
d) Yn fusnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c) 

 

Gweinyddir y Gronfa mewn dwy ran:

  • bydd cymorth i fusnesau â throsiant yn fwy na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru - AR GAU
  • bydd cymorth i fusnesau â throsiant o lai na £85,000 yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol - AR GAU

 

 

Grant Gronfa Adferiad Diwylliannol

Grant Llawrydd - Cylch 2 - AR GAU 

 

Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Mae'r Llywodraeth yn ceisio cais gan Fro Morgannwg ar gyfer ei Chronfa Adnewyddu Cymunedol. Cyhoeddodd y Llywodraeth fuddsoddiad o £220 miliwn yng Nghronfa Adnewyddu Cymunedol y DU (UKCRF) yn ei chyllideb ar 3 Mawrth 2021. Bydd y Gronfa yn cefnogi pobl a chymunedau sydd â'r angen mwyaf ledled y DU, gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol ar lefel leol. 


Am fwy o fanylion ewch i:  Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU 

 

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (CThEM)

 

Mae’r holl fanylion yma: Gov.UK Canllaw ar SEISS 

Mae’r gwasanaeth gwneud cais ar-lein i’r pumed grant ar gael o ddiwedd Gorffennaf 2021. Rhagor o wybodaeth am y pumed grant.


Caiff y canllawiau eu diweddaru erbyn diwedd Mehefin 2021.

 

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws 

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws wedi’i ymestyn tan 30 Medi 2021.

Dysgwch fwy am sut mae’r cynllun yn newid: Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws  

  

 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg

Yn yr argyfwng economaidd hwn, nas gwelwyd ei fath o’r blaen, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Coronafeirws drwy dudalen we Cymorth Busnes Coronafeirws y Cyngor. Caiff y dudalen ei diweddaru'n rheolaidd, os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn derbyn diweddariadau e-bost ynghylch cymorth busnes, nodwch eich manylion:

 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg  

 

 

 

<< Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes