Estyniad i’r Grant yn ôl Disgresiwn - AR GAU

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyfyngiadau estynedig i reoli lledaeniad Covid-19 a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar 29 Ionawr 2021. 

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:  

 • Wedi gorfod cau o ganlyniad i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd wedi'u cyflwyno. 

 • Hefyd, bydd y grant yn cefnogi busnesau sy'n amcangyfrif y bydd y cyfyngiadau estynedig sydd wedi'u cyflwyno yn arwain at ostyngiad o 40% o leiaf yn eu trosiant o'i gymharu â chyfnod masnachu cyfatebol heb gyfyngiadau cyn 23 Mawrth 2020. Bydd angen i ymgeiswyr a ddechreuodd fasnachu ar ôl 23 Mawrth 2020 ddatgan (ac efallai y gofynnir iddynt ddangos) gostyngiad o 40% mewn trosiant ar gyfer cyfnod masnachu cyfatebol ers iddynt ddechrau mewn busnes.

 • Mewn perthynas â llety hunanarlwyo, ni fydd eiddo yn gymwys i dderbyn y grant oni fodlonir y meini prawf canlynol: gall y llety hunanarlwyo ddarparu dwy flynedd o gyfrifon masnachu am y cyfnod yn union cyn blwyddyn ariannol gyfredol y busnes; rhaid bod y llety hunanarlwyo wedi’i osod am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy ym mlwyddyn ariannol 2019-20; rhaid i’r busnes llety hunanarlwyo fod yn brif ffynhonnell incwm i’r perchennog (isafswm trothwy yw 50%).

 

Nid ydych yn gymwys i dderbyn y grant hwn: 

 • Os ydych yn gymwys i dderbyn, neu eich bod wedi derbyn, Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau gan eich Awdurdod Lleol

   

 • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.

 • Rydych yn gymwys i dderbyn taliad 'atodol' drwy'r Gronfa i Weithwyr Llawrydd estynedig. 

 • Os ydych wedi derbyn taliad drwy rhaglen Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru i gwrdd a colledion gweithredol rhwng Medi 2020 a Mawrth 2021.

 • Mae cyfanswm y grantiau cymorth Covid-19 rydych wedi'u derbyn (gan gynnwys unrhyw ddyfarniad arall drwy'r gronfa ddewisol hon) yn fwy nag 80% o'ch trosiant ar gyfer blwyddyn fasnachu nodweddiadol.

 

warning-triangle-sign Pwysig

 • Caiff ceisiadau eu trin ar sail y cyntaf i’r felin.  Gallai hyn olygu na fydd ceisiadau’n cael eu gwerthuso ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r holl arian eisoes wedi’i ddyrannu.

 • Ni fydd unrhyw daliadau awtomatig - bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar ôl darllen y nodiadau canllaw

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais i’r awdurdod lleol cywir

 • Caniatewch 30 diwrnod gwaith i'ch cais gael ei brosesu

 • Ni chaiff busnesau wneud cais am y grant Ardrethi Annomestig yn ogystal â’r Grant Dewisol.

 

 

Bydd ceisiadau am Grant Disgresiynol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yn cael eu prosesu o fewn 30 diwrnod gwaith i'r dyddiad derbyn ar gyfer ffurflenni cais sydd wedi'u cwblhau'n gywir gyda gwybodaeth ategol. Llywodraeth Cymru sy'n pennu'r amserlen hon ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru.

 

Peidiwch â chysylltu â ni o fewn y cyfnod o 30 diwrnod gwaith i holi am statws eich cais, eich cyfeirnod yw eich cadarnhad bod eich cais wedi dod i law a byddwn yn ei brosesu cyn gynted ag y gallwn.

 

Wrth gyflwyno'ch cais bydd gofyn i chi gwblhau’r holl flychau a nodir a chynnwys y dogfennau tystiolaeth gofynnol. Cyfeiriwch at y canllaw i gael rhagor o fanylion. Mae dogfennau a lluniau wedi'u sganio yn fathau derbyniol o dystiolaeth.

 

Os oes angen i chi gysylltu â'r tîm, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost isod: 
Sylwer:  Peidiwch â defnyddio'r cyfeiriad e-bost i wneud cais, defnyddiwch y ddolen uchod i gael mynediad i'r ffurflen gais.  Ni fydd cysylltu â'r tîm drwy'r cyfeiriad e-bost yn eich rhoi yn y system ciwio.

 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd wrth ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor.