Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig y Gronfa Grant Cymunedau Cryf

Bydd y Gronfa Grant Cymunedau Cryf yn cynnig grantiau i Grwpiau Cymunedol, y Sector Wirfoddol a Chynghorau Tref a Chymuned Tuag at gost mentrau o fewn Bro Morgannwg sy’n helpu i gefnogi gweledigaeth y Cyngor o "gymunedau cryf sydd â dyfodol disglair".

 

Mae cyfanswm o £672,000 dros dair blynedd tan fis Mawrth 2020 gan y Gronfa Grant Cymunedau Cryf. Does dim isafswm na uchafswm i’r Gronfa, fodd bynnag mae gwerth am arian yn ffactor asesu allweddol a disgwyliwn y bydd y galw yn uchel.  Dylai unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais gysylltu â Thîm Datblygu Economaidd y Cyngor fel y gellir asesu cymhwysedd yn fuan yn y broses. Os yn gymwys, bydd ymgeiswyr yn derbyn ffurflen gais Grant Cymunedau Cryf i’w gwblhau a’i gyflwyno.

 

Nod y gronfa yw:

  • Gwella gwydnwch sefydliadau/grwpiau neu eu gweithgareddau drwy ariannu gweithgareddau sy’n ychwanegu gwerth i’w gwaith presennol ac sy’n lleihau eu dibyniaeth ar gyllid grant yn y dyfodol.
  • Darparu arian cychwynnol tuag at fentrau all arddangos cynaliadwyedd dros y tymor hir.
  • Ymgymryd â gwaith ymgynghori, gwaith dichonoldeb, dylunio a gwaith arbenigol arall i ddatblygu cynigion ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol a chynigion ariannu. 
  • Talu am gostau cyfalaf cynlluniau drwy brynu offer, peiriannau ac asedau eraill.
  • Ymgymryd â gwaith a fyddai’n galluogi darparu’r gwasanaeth, er enghraifft, trwy gynyddu potensial cynhyrchu incwm.
  • Agor cyllido Adran 106 i gymunedau penodol lle gwelwyd datblygiadau. Caiff cyllid ar gyfer cyfleusterau a phrojectau gofod agored mewn ardaloedd penodol eu cyhoeddi pan fydd pob rownd yn cael ei agor ar gyfer cynigion.
  • Cefnogi projectau arloesol ac ar raddfa fach.


Bydd y Cyngor yn ystyried cynigion ar gyfer projectau o bob maint, a chan sefydliadau cymwys megis:

  • Sefydliadau trydydd sector.
  • Cymunedau Tref a Chymuned (yn annibynnol neu mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol).
  • Consortia o blith yr uchod.
Am ragor o fanylion ynghylch y Gronfa Grant Cymunedau Cryf darllenwch y canllaw ar y dudalen hon. Mae’r canllaw yn cynnwys mwy o fanylion ar y gronfa, y broses ymgeisio, meini prawf asesu a chyfres o astudiaethau achos sy’n rhoi enghreifftiau o brojectau cymwys.

 <<Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes

 

Adran 106 

Yn ychwanegol i’r Gronfa Grant Cymunedau Cryf craidd, mae’r Cyngor newydd ddyrannu’r cyllid canlynol:

£15,000 Adran 106 Man Agored Cyhoeddus ar gyfer grwpiau yn Ninas Powys;

£10,000 Adran 106 Cyfleusterau Cymunedol ar gyfer grwpiau yn y Rhŵs; a

£50,000 Adran 106 Celf Gyhoeddus ar gyfer grwpiau ym Mhenarth 

Cliciwch ar y dolenni am wybodaeth bellach ac amodau a thelerau perthnasol: 

 

Dinas Powys

Angen help, neu am wneud cais am ffurflen gais?

I gael cyngor neu i wirio eich cymhwysedd ar gyfer y rhaglen grant yma, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Economaidd gyda eich syniad: