Cost of Living Support Icon

Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig y Gronfa Grant Cymunedau Cryf

Bydd y Gronfa Grant Cymunedau Cryf yn cynnig grantiau i Grwpiau Cymunedol, y Sector Wirfoddol a Chynghorau Tref a Chymuned Tuag at gost mentrau o fewn Bro Morgannwg sy’n helpu i gefnogi gweledigaeth y Cyngor o "gymunedau cryf sydd â dyfodol disglair".

  

Mae’r Gronfa Grant Cymunedau Cryf bellach ar gau i geisiadau.

 

 

Grant Cymunedau Cryf a Brîff Cronfa Ffyniant Gyffredin

Mae GGM, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, wedi trefnu sesiwn Zoom i archwilio a thrafod dau gyfle pwysig o ariannu sydd ar gael i sefydliadau trydydd sector yn y Fro. 

 

Y cronfeydd yw’r Grant Cymunedau Cryf a’r Cronfa Ffyniant Gyffredin. Mynychir y sesiwn gan Nicola Sumner Smith a Helen Blackmore a fydd yn rhoi trosolwg o bob un, gan gynnwys amlinelliad o'r meini prawf ariannu.


Mae'r sesiwn am ddim a bydd yn cael ei chynnal ar Zoom ar 5 Ebrill am 10am. I gofrestru cofrestrwch drwy Eventbrite gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol: 

 

Grant Cymunedau Cryf a Brîff Cronfa Ffyniant Gyffredin

 

Cyfanswm y Gronfa Cymhorthdal Cymunedau Cryf yw £837,533 dros bum mlynedd tan fis Mawrth 2025. Nid oes isafswm i’r grant a’r uchafswm a gynigir yw £25,000.  Dylai prosiectau â gwerth mwy na £25,000 edrych ar y Gronfa Ffyniant Gyffredin 

 

Mae gwerth am arian yn ffactor asesu allweddol ar gyfer pob cais gan ein bod yn disgwyl i'r galw fod yn uchel. Dylai unrhyw un sy'n ystyried gwneud cais e-bostio Tîm y Grant Cymunedau Cryf yn scgfapplications@valeofglamorgan.gov.uk fel y gellir asesu cymhwysedd yn gynnar.  Os yn gymwys, bydd ymgeiswyr yn derbyn ffurflen gais Grant Cymunedau Cryf i’w gwblhau a’i gyflwyno.

 

Nod y gronfa yw:

  • Gwella gwydnwch sefydliadau/grwpiau neu eu gweithgareddau drwy ariannu gweithgareddau sy’n ychwanegu gwerth i’w gwaith presennol ac sy’n lleihau eu dibyniaeth ar gyllid grant yn y dyfodol.
  • Darparu arian cychwynnol tuag at fentrau all arddangos cynaliadwyedd dros y tymor hir.
  • Ymgymryd â gwaith ymgynghori, gwaith dichonoldeb, dylunio a gwaith arbenigol arall i ddatblygu cynigion ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol a chynigion ariannu. 
  • Talu am gostau cyfalaf cynlluniau drwy brynu offer, peiriannau ac asedau eraill.
  • Ymgymryd â gwaith a fyddai’n galluogi darparu’r gwasanaeth, er enghraifft, trwy gynyddu potensial cynhyrchu incwm.
  • Agor cyllido Adran 106 i gymunedau penodol lle gwelwyd datblygiadau. Caiff cyllid ar gyfer cyfleusterau a phrojectau gofod agored mewn ardaloedd penodol eu cyhoeddi pan fydd pob rownd yn cael ei agor ar gyfer cynigion.
  • Cannog projectau sy'n cynnwys ffyrdd arloesol o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

  

 

Cronfa Grant Cymunedau Adroddiad Cynnydd

 

 Newsletter images Welsh

Gweld yr Adroddiad - 2020Gweld yr Adroddiad - 2022

 

LAWRLWYTHO LOGO'R GRANT CYMUNEDAU CRYF

 

Mae'r Canllawiau Cymunedau Cryf yn cynnwys mwy o fanylion am y Gronfa, y broses ymgeisio a'r meini prawf asesu.  Mae hefyd yn cynnwys cyfres o astudiaethau achos sy'n rhoi enghreifftiau o brojectau cymwys.   Cymerwch olwg ar ein Hadroddiad Cynnydd diweddaraf i weld cofnod llawn o’r ystod o sefydliadau a phrojectau a gefnogir drwy’r Gronfa Cymhorthdal Cymunedau Cryf.    

   

Angen help, neu am wneud cais am ffurflen gais?

I gael cyngor neu i wirio a ydych yn gymwys ar gyfer y rhaglen grant hon, cysylltwch â'n tîm Grant Cymunedau Cryf gyda'ch syniad: 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd wrth ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor.

 

Hysbysiad Preifatrwydd y Wefan

 

Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes