Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig y Gronfa Grant Cymunedau Cryf

Bydd y Gronfa Grant Cymunedau Cryf yn cynnig grantiau i Grwpiau Cymunedol, y Sector Wirfoddol a Chynghorau Tref a Chymuned Tuag at gost mentrau o fewn Bro Morgannwg sy’n helpu i gefnogi gweledigaeth y Cyngor o "gymunedau cryf sydd â dyfodol disglair".

 

Coronafeirws (COVID-19): Cyngor ar grwpiau a sefydliadau cymunedol

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth sydd ar gael i grwpiau a sefydliadau cymunedol.

 

Coronafeirws: Cyngor i Gymunedau

 

Mae cyfanswm o £672,000 dros dair blynedd tan fis Mawrth 2020 gan y Gronfa Grant Cymunedau Cryf. Does dim isafswm na uchafswm i’r Gronfa, fodd bynnag mae gwerth am arian yn ffactor asesu allweddol a disgwyliwn y bydd y galw yn uchel.  Dylai unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais gysylltu â Thîm Datblygu Economaidd y Cyngor fel y gellir asesu cymhwysedd yn fuan yn y broses. Os yn gymwys, bydd ymgeiswyr yn derbyn ffurflen gais Grant Cymunedau Cryf i’w gwblhau a’i gyflwyno.

 

Nod y gronfa yw:

  • Gwella gwydnwch sefydliadau/grwpiau neu eu gweithgareddau drwy ariannu gweithgareddau sy’n ychwanegu gwerth i’w gwaith presennol ac sy’n lleihau eu dibyniaeth ar gyllid grant yn y dyfodol.
  • Darparu arian cychwynnol tuag at fentrau all arddangos cynaliadwyedd dros y tymor hir.
  • Ymgymryd â gwaith ymgynghori, gwaith dichonoldeb, dylunio a gwaith arbenigol arall i ddatblygu cynigion ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol a chynigion ariannu. 
  • Talu am gostau cyfalaf cynlluniau drwy brynu offer, peiriannau ac asedau eraill.
  • Ymgymryd â gwaith a fyddai’n galluogi darparu’r gwasanaeth, er enghraifft, trwy gynyddu potensial cynhyrchu incwm.
  • Agor cyllido Adran 106 i gymunedau penodol lle gwelwyd datblygiadau. Caiff cyllid ar gyfer cyfleusterau a phrojectau gofod agored mewn ardaloedd penodol eu cyhoeddi pan fydd pob rownd yn cael ei agor ar gyfer cynigion.
  • Cefnogi projectau arloesol ac ar raddfa fach.


Bydd y Cyngor yn ystyried cynigion ar gyfer projectau o bob maint, a chan sefydliadau cymwys megis:

 

  • Sefydliadau trydydd sector.
  • Cymunedau Tref a Chymuned (yn annibynnol neu mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol).
  • Consortia o blith yr uchod.

 

Cronfa Grant Cymunedau Adroddiad Cynnydd

STRONG COMMUNITIES GRANT FUND Welsh

 

Gweld yr Adroddiad

 

 

Adran 106 

Yn ychwanegol i’r Gronfa Grant Cymunedau Cryf craidd, mae’r Cyngor newydd ddyrannu’r cyllid canlynol:

£15,000 Adran 106 Man Agored Cyhoeddus ar gyfer grwpiau yn Ninas Powys;

£10,000 Adran 106 Cyfleusterau Cymunedol ar gyfer grwpiau yn y Rhŵs; a

£50,000 Adran 106 Celf Gyhoeddus ar gyfer grwpiau ym Mhenarth 

Cliciwch ar y dolenni am wybodaeth bellach ac amodau a thelerau perthnasol:  

Dinas Powys

 

 

Cronfa Grant Cymunedau Adroddiad Cynnydd

Am ragor o fanylion ynghylch y Gronfa Grant Cymunedau Cryf darllenwch y canllaw ar y dudalen hon. Mae’r canllaw yn cynnwys mwy o fanylion ar y gronfa, y broses ymgeisio, meini prawf asesu a chyfres o astudiaethau achos sy’n rhoi enghreifftiau o brojectau cymwys. 

 

 

Angen help, neu am wneud cais am ffurflen gais?

I gael cyngor neu i wirio eich cymhwysedd ar gyfer y rhaglen grant yma, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Economaidd gyda eich syniad: 

<<Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes