Cost of Living Support Icon

SCGF combined logo Welsh

Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig y Gronfa Grant Cymunedau Cryf

Bydd y Gronfa Grant Cymunedau Cryf yn cynnig grantiau i Grwpiau Cymunedol, y Sector Wirfoddol a Chynghorau Tref a Chymuned Tuag at gost mentrau o fewn Bro Morgannwg sy’n helpu i gefnogi gweledigaeth y Cyngor o "gymunedau cryf sydd â dyfodol disglair".

  

Mae Cronfa'r Grant Cymunedau Cryf nawr ar gau i geisiadau. Cyhoeddir penderfyniadau ar geisiadau ym mis Ebrill 2024 a rhaid cwblhau pob prosiect sy’n cael cymeradwyaeth erbyn 31 Mawrth 2025 ar yr hwyraf.  

Cyfanswm y Gronfa Grant Cymunedau Cryf yw £837,533 dros bum mlynedd tan fis Mawrth 2025. Mae grantiau rhwng £3,001 a £25,000 ar gael. £25,000 yw'r uchafswm grant a fydd yn cael ei ddyfarnu i unrhyw brosiect unigol. 

 

Mae gwerth am arian yn ffactor asesu allweddol ar gyfer pob cais gan ein bod yn disgwyl i'r galw fod yn uchel.  Dylai unrhyw un sy'n ystyried gwneud cais e-bostio'r tîm Grantiau Cymunedau Cryf yn scgfapplications@valeofglamorgan.gov.uk gyda pharagraff byr yn amlinellu'r prosiect, fel y gellir asesu cymhwysedd yn gynnar. Os ydynt yn gymwys, bydd ymgeiswyr yn derbyn ffurflen gais Grant Cymunedau Cryf i'w llenwi a'i chyflwyno.

 

Nod y gronfa yw:

  • Gwella gwydnwch sefydliadau/grwpiau neu eu gweithgareddau drwy ariannu gweithgareddau sy’n ychwanegu gwerth i’w gwaith presennol ac sy’n lleihau eu dibyniaeth ar gyllid grant yn y dyfodol.
  • Darparu arian cychwynnol tuag at fentrau all arddangos cynaliadwyedd dros y tymor hir.
  • Ymgymryd â gwaith ymgynghori, gwaith dichonoldeb, dylunio a gwaith arbenigol arall i ddatblygu cynigion ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol a chynigion ariannu. 
  • Talu am gostau cyfalaf cynlluniau drwy brynu offer, peiriannau ac asedau eraill.
  • Ymgymryd â gwaith a fyddai’n galluogi darparu’r gwasanaeth, er enghraifft, trwy gynyddu potensial cynhyrchu incwm.
  • Agor cyllido Adran 106 i gymunedau penodol lle gwelwyd datblygiadau. Caiff cyllid ar gyfer cyfleusterau a phrojectau gofod agored mewn ardaloedd penodol eu cyhoeddi pan fydd pob rownd yn cael ei agor ar gyfer cynigion.
  • Cannog projectau sy'n cynnwys ffyrdd arloesol o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.
  • Annog prosiectau sy'n helpu cymunedau'r Fro i ymdopi â chostau byw cynyddol.

 

 

Cronfa Grant Cymunedau Adroddiad Cynnydd

 

 Newsletter images Welsh

Gweld yr Adroddiad - 2020Gweld yr Adroddiad - 2022

 

LAWRLWYTHO LOGO'R GRANT CYMUNEDAU CRYF

 

Mae Cronfa Grant Cymunedau Cryf bellach yn derbyn ceisiadau.Cyhoeddir penderfyniadau ar geisiadau ym mis Ebrill 2024 a rhaid cwblhau pob prosiect sy’n cael cymeradwyaeth erbyn 31 Mawrth 2025 ar yr hwyraf. 

Mae Canllawiau’r Gronfa Cymunedau Cryf yn cynnwys mwy o fanylion am y Gronfa, y broses ymgeisio a'r meini prawf asesu.  Mae hefyd yn cynnwys cyfres o astudiaethau achos sy'n rhoi enghreifftiau o brosiectau cymwys.   Cymerwch olwg ar ein Hadroddiad Cynnydd diweddaraf i weld cofnod llawn o’r ystod o sefydliadau a phrosiectau a gefnogir drwy’r Gronfa Cymhorthdal Cymunedau Cryf. 

 

Dylai prosiectau sy'n fwy na £25,000 edrych ar y Gronfa Ffyniant Gyffredin.  Dylid gwneud ymholiadau am grantiau o hyd at £3,000 i enquiries@gvs.cymru.    

   

Angen help, neu am wneud cais am ffurflen gais?

I gael cyngor neu i wirio a ydych yn gymwys ar gyfer y rhaglen grant hon, cysylltwch â'n tîm Grant Cymunedau Cryf gyda'ch syniad: 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd wrth ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor.

 

Hysbysiad Preifatrwydd y Wefan

 

Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes