Cost of Living Support Icon

Yr Economi Sylfaenol

Menter gan Lywodraeth Cymru yw Cronfa Her yr Economi Sylfaenol sydd â’r nod allweddol o newid pwyslais polisi i ganolbwyntio ar y seilwaith sy'n cefnogi busnes a bywyd pob dydd.

 

Nid yw'r busnes a gynhyrchir gan yr Economi Sylfaenol yn rhan fach o economi Cymru, gydag amcangyfrifon yn awgrymu ei fod yn bedair o bob deg swydd ac yn £1 ym mhob tri a wariwn.

 

Ein Gweledigaeth 

Ein dyhead yw cydweithio â'r Economi Sylfaenol ym Mro Morgannwg gan hyrwyddo twf economaidd cynhwysol yn y rhanbarth.  

 

Datganiad Cenhadaeth 

Herio, arloesi, bod yn asiant newid blaengar sy'n darparu safon uchel o arbenigedd proffesiynol gan fanteisio i'r eithaf ar y cyfle i gael model caffael lleol cynaliadwy

 

Bydd y prosiect yn disgyn i chwe cham ar draws 2020 - 2021

  • Rydym yn cynnig sefydlu grŵp llywio Economi Sylfaenol yng Nghyngor Bro Morgannwg i fonitro a gwerthuso'r broses gaffael bresennol ac yn y dyfodol ar lefel leol.
  • Byddwn yn cynnal dadansoddiad o'r farchnad i ymgysylltu a sefydlu darlun cyfredol o'r Fforymau Busnes lleol ac agwedd busnesau bach a chanolig (BBaCh) tuag at ddehongli proses gaffael Cyngor Bro Morgannwg fel y gallwn wneud penderfyniadau wedi eu seilio ar well gwybodaeth ynghylch yr hyn sydd ei angen / yn ddymunol. Ein nod yw cydweithio â phob BBaCh o fewn dau faes penodol a nodwyd yn yr Economi Sylfaenol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Adeiladu.   
  • Byddwn yn cynnull cyfres o weithdai a phodlediadau dros gyfnod o dri mis i baratoi a pharatoi ein BBaChau a nodwyd i nid yn unig gofrestru eu busnes ar 'Gwerthu i Gymru' ond i drosi’r busnesau hyn yn rai sy’n cyflwyno ymatebion tendr sicr.
  • Rydym yn cynnig gweithio'n ddiwyd ar sail 1-i-1 gyda busnesau bach a chanolig yn y rhanbarth dros gyfnod o chwe mis o'r prosiect naw mis hwn sy'n cynnig ein harbenigedd a'n harweiniad ar dendro ar 'Gwerthu i Gymru'.
  • Byddwn yn asesu effaith y gweithgareddau uchod ac yn cynhyrchu cyfres o astudiaethau achos manwl a gwerthusiadau i ganfod a mesur pa wahaniaeth sydd wedi'i wneud i'r Economi Sylfaenol drwy gydol y prosiect, gan fframio sefyllfaoedd ac ymatebion y BBaChau a Chyngor Bro Morgannwg.
  • Byddwn yn cynhyrchu polisi prynu lleol, canllawiau a thudalen we bwrpasol i barhau a gwella ein gwaith, gan feithrin perthynas bellach o fewn meysydd busnes diffiniedig yr Economi Sylfaenol ym Mro Morgannwg. 

 

Yn olaf, rydym yn cynnig cynnal gwerthusiad gyda chynrychiolwyr ar draws Cyngor Bro Morgannwg o’r BBaChau sy'n ymwneud â'r prosiect a'n partneriaid ar draws yr Economi Sylfaenol i rannu arfer gorau ac ystyried goblygiadau ehangach ein canlyniadau.

 

Sut i wneud busnes gyda Chyngor Bro Morgannwg?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud busnes gyda ni? Rydyn ni eisiau gwybod amdanoch chi! Er mwyn gwneud yn siŵr y gallwn gysylltu â chi, e-bostiwch msims@valeofglamorgan.gov.uk a fydd yn rheoli’r cymorth un-i-un o'r 4ydd Medi.

 

Gallwch weld cyfleoedd ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg a sefydliadau Sector Cyhoeddus ledled Cymru ar GwerthwchiGymru i ddeall yn well yr hyn rydym yn bwriadu ei gaffael ar hyn o bryd.

 

Beth ydyn ni'n ei brynu? 

Rydym yn prynu gwahanol fathau o waith, nwyddau a gwasanaethau sy’n amrywio o ran math a chost.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud busnes gyda ni, mae'r rhestr isod yn dangos rhai o'r prif sectorau rydym yn prynu ohonynt ar hyn o bryd: Gwaith ac Adeiladu, Dylunio, Marchnata, Eiriolaeth, Hyfforddiant, Arlwyo, Cadwyn Fwyd, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Gallwch gadw golwg ar ein holl gyfleoedd contract presennol trwy GwerthwchiGymru

 

Cwestiwn? 

Os oes angen help arnoch, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at msims@valeofglamorgan.gov.uk 

 

 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd wrth ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor.