Cymorth sy'n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig ar gyfer Busnesau - AR GAU

Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau (NDR)

 

I gael diweddariadau rheolaidd, ewch i wefan Busnes Cymru.

 

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog 12 Mawrth 2021, os gwnaethoch gofrestru eich manylion a derbyn grant yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig ar gyfer y cynlluniau a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020 a gafodd eu hymestyn wedyn, nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach – peidiwch ag ailymgeisio, byddwch yn derbyn taliad awtomatig erbyn 26 Mawrth 2021 erbyn 25 Mawrth 2021.

 

Ar hyn o bryd, mae’r grant hwn ar gau i ymgeiswyr newydd. Yn seiliedig ar geisiadau hyd yn hyn, mae’n bosib bod y gyllideb wedi’i dyrannu. 
Os bydd rhagor o gyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy ein sianeli cyfathrebu.

 

Cusnes Cymwys

  • Manwerthu nad yw'n hanfodol

  • Lletygarwch

  • Hamdden

  • Twristiaeth

  • Pob manwerthwr arall (mae'n rhaid ei fod wedi profi gostyngiad o 40% mewn trosiant oherwydd cyfyngiadau presennol Covid)

  • Busnes cadwyn gyflenwi ar gyfer sectorau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth (mae'n rhaid ei fod wedi profi gostyngiad o 40% mewn trosiant oherwydd Cyfyngiadau presennol Covid)

Grant A

Taliad grant arian parod o £4,000 ar gyfer cusnes cymwys Ryddhad Ardrethi i Fusnesau Bach  gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

 

Grant B

Taliad grant arian parod o £5,000 ar cusnes cymwys gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £500,000.

 

Bydd angen i fusnesau sydd angen cofrestru fod yn atebol fel trethdalwr i’r awdurdod lleol ac wedi’u lleoli mewn hereditament cymwys ar 1 Mawrth 2021 ac fydd angen iddynt fod wedi bod yn masnachu ac yn cynhyrchu incwm drwy werthiant lan hyd at 6yp ar 4ydd Rhagfyr 2020.

Cyn i chi wneud cais

Er mwyn sicrhau eich bod ond yn hawlio'r grant hwn os ydych yn gymwys ac i sicrhau nad ydych yn gwneud datganiad ffug a fydd yn arwain at eich cais yn cael ei ohirio neu ei wrthod, darllenwch y canlynol yn ofalus:

  • Defnyddir canllawiau Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru 2020-21 i benderfynu a ydych yn dod o dan un o'r sectorau cymwys yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Gwiriwch y canllawiau hyn yn gyntaf a dim ond os ydych yn bodloni'r meini prawf yn uniongyrchol neu os ydych yn gadwyn gyflenwi i un o'r busnesau cymwys rhestredig y dylech wneud cais.

  • Mae'r busnesau sy’n cael eu gorfodi i gau dan y cyfyngiadau presennol wedi'u rhestru yma. Os nad ydych wedi cael eich gorfodi i gau yn unol â'r canllawiau hyn, sicrhewch eich bod yn ateb yn gywir gan y gofynnir cwestiynau pellach i chi i weld a ydych yn gymwys i gael y grant. Os byddwch yn gwneud datganiad ffug, bydd hyn yn arwain at ohirio neu wrthod eich cais.

  • Dylech hefyd ddarllen y canllawiau grant i wirio a ydych yn gymwys.

Canllawiau Grant