Cost of Living Support Icon

Plant a Phobl Ifanc

Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Bro Morgannwg yn gweithio i hybu a diogelu lles plant a phobl ifanc mewn angen o fewn eu teuluoedd.

 

Dysgwch am y gwasanaethau a ddarparwn i gefnogi plant a theuluoedd:

 

Gwybodaeth, cyngor a chymorth

Mae adran 17 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau y darperir gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy. Diben y gwasanaeth yw darparu gwybodaeth a chyngor i bobl yn ymwneud â gofal a chymorth, gan gynnwys cymorth i ofalwyr, a darparu cynhorthwy i gael gafael ar ofal a chymorth. 

Gwybodaeth

Family-information-Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

 • Gofal Plant

 • Gweithgareddau a Hwyl i'r Teulu i gyd ynghyd â Rhaglen Gweithgareddau Gwyliau'r Pasg a'r Haf cyn gwyliau'r ysgol

 • Gwasanaethau Cymorth

 • Cynnig gofal plant 30 awr Llywodraeth Cymru

 • Mynegai Morgannwg

 • 01446 704 704

 

 

Cyngor

2FFAL Logo

Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf

 • Cyngor ar sut i gwrdd ag anghenion eich teulu

 • Cymorth i ganfod gwasanaethau

 • Helpu'ch telu gydag unrhyw faterion

 • 0800 0327 322

Cymorth

Tîm Derbyn

 • Pryderon ynghylch lles neu ddiogelu plentyn neu berson ifanc

 • Sicrhewch fod teuluoedd yn derbyn y lefel gywir o gefnogaeth

 • 01446 725 202

Argyfyngau Allan o Oriau Swyddfa

Cysylltwch â'r Tîm Argyfwng os oes Pryderon ynghylch Amod Plentyn
 • Nosweithiau

 • Dros y penwythnos

 • Wyliau Cyhoeddus

 • 02920 788 570
Os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 a dywedwch wrth yr heddlu.

Mynediad i Wasanaethau trwy Tîm Derbyn

O dro i dro gall fod angen blaenoriaethu ein gwasanaethau. Fodd bynnag, pan fo pryderon difrifol am blentyn, byddwn yn ymateb ar yr un diwrnod.

 
Ein bwriad yw cadw teuluoedd gyda’i gilydd pan fo'n bosibl, ac felly rydym yn gweithio'n agos gyda phlant, eu rhieni, perthnasau neu ofalwyr eraill a chyda sefydliadau eraill i ddod o hyd i’r ateb gorau. Bydd ein gwaith bob amser yn ystyried cefndir crefyddol, diwylliannol a chymdeithasol y 
plentyn a’i deulu ac anghenion penodol yr unigolyn.

 

 • 01446 725202

 • IntakeTeam@valeofglamorgan.gov.uk