Plant ag Anghenion Ychwanegol

Os oes gan eich plentyn anabledd neu angen ychwanegol, gall y dyfodol weithiau fod yn her, ond nid ydych ar eich pen eich hun. Mae yna gefnogaeth yno a gwasanaethau sydd ar gael - mae angen i chi wybod ble i edrych. Man cychwyn da yw'r Mynegai ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol.

 

 

Chwilio am Wasanaethau Cymorth

Dewis Cymru yw'r wefan genedlaethol ar gyfer gwasanaethau lles ledled Cymru, gallwch chwilio am ddigwyddiadau, gweithgareddau a hwyl i'r teulu yn ogystal â gwasanaethau cymorth i gyd mewn un lle!

 

Dewis Cymru Logo Welsh

 

 

Y Mynegai ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol


Gweinyddir gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ac fe'i hariennir gan gyllid Llywodraeth Cymru yn Teuluoedd yn Gyntaf.

 

Mae'r Mynegai ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol yn darparu gwybodaeth gyfoes am wasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau i chi a'ch plentyn.


Trwy ychwanegu eich plentyn at The Index, byddwch yn derbyn gwybodaeth reolaidd am weithgareddau, gwasanaethau a chymorth i chi a'ch plentyn.

 

Y Mynegai Hafan

 

Cysylltwch â'r Swyddog Mynegai i ofyn am unrhyw wybodaeth neu gymorth: 

 

Cysylltwch â ni:

 

  • 0800 5871014
  • theindex@valeofglamorgan.gov.uk

 

05794 - Index Header

 

Cymorth Addysg

bigstock-Illustration-of-Kids-Acting-Ou-31732823

Mae'r Gwasanaeth Cynhwysiant yn cynnig cyngor a chymorth i ysgolion, disgyblion a theuluoedd pan fo angen dysgu ychwanegol. 


Mae'r gwasanaeth wedi ymrwymo i sicrhau bod anghenion plant yn cael eu hadnabod a bod pob plentyn a pherson ifanc wedi'i gynnwys yn llawn yn eu hysgol brif ffrwd lleol os yw'n bosibl.
 
Mae'r Gwasanaeth Cynhwysiant ar gael i blant a phobl ifanc 0-19 oed ar sail atgyfeirio.

 

Gwasanaeth Cynhwysiant

Cyfleoedd Chwaraeon a Chwarae

Mae'r Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae yn creu cyfleoedd a mentrau trwy gydol y flwyddyn i bobl o bob oed a gallu gymryd rhan mewn gweithgareddau. 

bigstock-Stickman-Illustration-of-Kids--145975619


Mae Cyfeiriadur Chwaraeon Anabledd ar gyfer Bro Morgannwg yn darparu gwybodaeth am yr holl glybiau chwaraeon sy'n hygyrch i blant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion ychwanegol.

 

 

Datblygu Chwaraeon a Chwarae

Cyfeirlyfr Chwaraeon Anabledd

 

Cymorth Gofalwyr

Mae Gwasanaethau Gofalwyr yn darparu gwybodaeth am grwpiau cymorth a gwasanaethau sydd ar gael i ofalwyr ym Mro Morgannwg 


Ewch i dudalennau Gwasanaethau Gofalwyr am y newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth ddiweddaraf, gan gynnwys cyfleoedd hyfforddi a gwasanaethau cymorth i rieni sy'n ofalwyr a Gofalwyr Ifanc.

 

Gwasanaethau Gofalwyr Hafan

 

Os ydych chi'n darparu gofal di-dâl ar gyfer plentyn ag anghenion ychwanegol, mae gennych hawl i gael asesiad o'ch anghenion eich hun am gymorth a chymorth.

 

Darganfyddwch fwy am Asesiadau Gofalwyr

Tîm Iechyd ac Anabledd Plant

Mae'r Tîm Iechyd ac Anabledd Plant yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth i blant anabl. 

Mae eu gwasanaethau ar gyfer plant sydd rhwng 0 a 18 oed sydd ag anhawster dysgu neu nam corfforol neu synhwyraidd sylweddol:

 

Tîm Iechyd ac Anabledd Plant

 

Hyfforddiant

Training Circle BigStock

Darparu hyfforddiant plant a phobl ifanc ag anableddau i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol

I gael gwybod pa hyfforddiant plant a phobl ifanc ag anableddau a allai fod ar gael i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol, ewch i'n tudalen hyfforddiant anabledd.

 

Hyfforddiant Anabledd

Hyfforddiant i Ofalwyr

 

Diwygio lles

Yn ansicr pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt, neu newidiadau eraill sy’n digwydd o ganlyniad i ddiwygio lles? 

Ewch i'n tudalennau Diwygio Lles i gael mwy o wybodaeth:

Diwygio Lles