05794 - Index Header

Y Mynegai

Gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod teuluoedd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau, cefnogaeth a gweithgareddau i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau neu anghenion ychwanegol yn y Fro Morgannwg.

 

 

Beth yw'r Mynegai?

Cofrestr wirfoddol Caerdydd a Bro Morgannwg o blant a phobl ifanc sydd ag anableddau ac anghenion ychwanegol yw’r Mynegai.

 

Nod y Mynegai yw rhoi darlun cliriach o nifer y plant a phobl ifanc sydd ag anableddau ac anghenion ychwanegol sy’n bodloni, a thrwy Grant Teuluoedd yn Gyntaf, mae’n ein galluogi i gydweithio gydag asiantaethau eraill i helpu i gydlynu gwasanaethau’n well. 

 

  • Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau a gweithgareddau newydd

  • Derbyn y cylchlythyr bob tri mis, Y Mynegai

    , a phost penodol

  • Cael y cyfle i gyfrannu at erthyglau, newyddion a digwyddiadau i rannu gydag eraill ar y Mynegai

  • Helpu'r mathau o ddarpariaeth sy'n cael ei chynnig a'i datblygu a dylanwadu arnynt

  

 

 

Pam cofrestru ar gyfer y Mynegai?

Ar ôl cofrestru ar gyfer y Mynegai byddwch yn derbyn:

  • Cylchlythyr y Mynegai – cylchlythyr a anfonir bob 3 mis. Mae’n llawn gwybodaeth am wasanaethau, cymorth a gweithgareddau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

  • E-newyddion y Mynegai - e-byst rheolaidd yn rhoi gwybodaeth am unrhyw weithgareddau a digwyddiadau a allai fod yn digwydd rhwng rhifynnau’r cylchlythyr

 

 

Sut i gofrestru ar gyfer y Mynegai?

P’un ai a ydych yn rhiant/gofalwyr neu weithiwr proffesiynol, gallwch gofrestru plentyn ar gyfer y Mynegai trwy gwblhau ffurflen gofrestru. I’r plentyn neu berson ifanc gael ei gynnwys yn y Mynegai rhaid iddo:

  • fod hyd at 18 oed
  • bod â diagnosis o anabledd, yng nghanol cael diagnosis neu ag anghenion ychwanegol parhaol wedi’u cadarnhau

 

 

Rhestr Bostio’r Mynegai i Weithwyr Proffesiynol

Os ydych yn weithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant ag anableddau neu anghenion ychwanegol, gellir eich ychwanegu at ein rhestr i dderbyn e-fwletin am beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd a’r Fro.

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

 

Beth sy’n Digwydd?

Chwilio Ar-lein

Defnyddiwch ein cronfa ddata GGiD ar-lein i chwilio am ofal plant, gweithgareddau a chymorth i’r teulu ym Mro Morgannwg a thu hwnt. 

 

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro yn cynnig y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau, gweithgareddau a chymorth sydd ar gael i deuluoedd.

 

 

 

Gwasanaethau Gofalwyr

Dysgwch am hyfforddiant, cymorth a digwyddiadau i ofalwyr ym mhob rhan o’r Fro.

 

 

 

Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Mae Adroddiad Blynyddol 2018 – 2019 y Mynegai yn edrych ar y prif gyflawniadau’r flwyddyn.

 

 

 

Aeddfedu: Symud o Blentyndod i fod yn Oedolyn

Mewn partneriaeth â Keith Ingram (Swyddog Project Anwylder y Sbectrwm Awtistig), mae Swyddogion Aeddfedu o’r Tîm Iechyd ac Anableddau Plant a’r Tîm Anableddau Oedolion, y Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd wedi llunio ‘Canllaw i Rieni/Gofalwyr Pobl Ifanc ag Anableddau 14+’.

 

Nod y canllaw hwn yw casglu gwybodaeth am y mesurau a’r gwasanaethau sydd ar gael i helpu plant i dyfu’n oedolion yn ddidrafferth.

 

Os hoffech siarad â ni am y Mynegai cysylltwch â:

Swyddog Mynegai

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Swyddfa’r Dociau, Heol Yr Isffordd

Y Barri

CF63 4RT

 

 

Ariennir y Mynegai gan Fenter Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru.