Series-of-drawings-of-parents-and-teachers

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Efallai y nodwyd eisoes bod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig (AAA).

 

Efallai ei fod yn cael cymorth ychwanegol yn yr ysgol, i'w helpu gyda’i ddysgu, neu efallai fod ganddo ddatganiad o angen addysgol arbennig.

 

Mae'r dull o gefnogi plant sy'n cael anawsterau gyda dysgu yn newid. 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi pasio deddfwriaeth newydd, o'r enw Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru), a'r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), a fydd yn disodli'r holl ddeddfwriaeth a chanllawiau ynghylch anghenion addysgol arbennig.

 

Fel rhan o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (ADYTA) 2018 mae Llywodraeth Cymru wedi disodli'r term 'anghenion addysgol arbennig' (AAA) ag 'anghenion dysgu ychwanegol' (ADY). Fodd bynnag, mae'r diffiniad o ADY yn wahanol ac efallai y gwelwch fod gan eich plentyn AAA ar hyn o bryd ond na fydd ganddo ADY.  Fodd bynnag, ni ddylai hyn effeithio ar y gefnogaeth a'r cymorth a gaiff yn yr ysgol i gael mynediad at ddysgu.

 

Bydd ADY yn cwmpasu'r rhai sydd:

  • Ag anhawster sylweddol fwy o ran dysgu na mwyafrif y plant eraill o'r un oedran
  • Ag anabledd sy'n eu hatal neu eu rhwystro rhag defnyddio’r cyfleusterau addysgol a ddarperir yn gyffredinol i eraill o'r un oedran mewn ysgol prif ffrwd a gynhelir neu Sefydliad Addysg Bellach.

 

Mae'r Ddeddf yn cyflwyno dyletswydd glir ar awdurdodau lleol i'ch cefnogi fel rhiant/gofalwyr a'ch plentyn i gyfrannu at gynllunio ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol.


Adnoddau ar gyfer Rhieni/Gofalwyr a'r rhai sy'n cefnogi plant a phobl ifanc ag ADY

Mae llyfryn ar gael i chi er mwyn esbonio'r ddeddfwriaeth newydd, a sut y bydd hyn yn newid y ffordd y bydd ysgolion yn gweithio gyda chi i nodi a chefnogi anghenion eich plentyn.

 

 

Cael Cymorth: 

  • 1. Siaradwch ag athro/athrawes eich plentyn - Os credwch fod gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) siaradwch ag athro neu Gydlynydd ADY eich plentyn.

  • 2. Ceisiwch greu Cynllun Datblygu Unigol (CDU) gyda'ch gilydd - Os yw'r ysgol yn cytuno â chi bod gan eich plentyn ADY, bydd yr ysgol yn gweithio gyda chi a'ch plentyn i greu CDU.

  • 3. Trafodwch unrhyw bryderon gyda'r ysgol neu'r awdurdod lleol - Os nad yw'r ysgol yn cytuno bod gan eich plentyn ADY, neu os ydych yn anfodlon â chynllun datblygu unigol eich plentyn, trafodwch y mater gyda'r ysgol neu'r awdurdod lleol.

  • 4. Gallwch gael mynediad at eiriolwr - Os yw'r awdurdod lleol yn cytuno â'r ysgol ond eich bod yn dal yn anhapus, gall eich cyfeirio at wasanaethau eirioli annibynnol.

  • 5. Mae gennych hawl i apelio - Mae gan bob plentyn a pherson ifanc a'u rhieni neu ofalwyr yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau i Dribiwnlys Addysg Cymru (TAC).

 

Adnoddau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

 

Yn cael trafferth yn yr ysgol/coleg?

Os ydych chi'n ei chael hi'n anoddach dysgu rhywbeth, gall yr ysgol roi help ychwanegol i chi.

Drawing-of-student-learning-with-support

 

 


Drawing-of-student-with-support-staffDdim yn hapus gyda'r gefnogaeth rydych chi'n ei chael yn yr ysgol?

Gall Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) helpu. Swnio'n ddifrifol? Peidiwch â phoeni!  Grŵp o bobl yw TAAAC sy'n cyfarfod i benderfynu pa gymorth y dylech fod yn ei gael i'ch helpu i ddysgu.  

 

Mae'n lle i chi ddweud eich dweud os ydych chi'n teimlo bod pethau'n annheg.

 

A all rhywun ddod gyda mi? - Bydd gennych gyfaill achos a fydd yn eich paratoi ar gyfer y cyfarfod, a gallwch fynd â rhywun gyda chi i gael cymorth ar y diwrnod.


 

The Index for Children Disabilities or Additional Needs Logo

Mynegai i Blant a Phobl Ifanc sydd ag Anableddau ac Anghenion Ychwanegol

 

Mae'r Mynegai ar gyfer teuluoedd sydd â phlant 0-18 oed, sydd ag anabledd neu angen ychwanegol ac sy'n byw ym Mro Morgannwg.

 

Mae'n ffordd o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i deuluoedd am yr hyn sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol.

Byddwch yn derbyn cylchlythyr bob tri mis, yn llawn gwybodaeth am ddigwyddiadau, gweithgareddau, cynlluniau chwarae a gwasanaethau, yn ogystal ag e-fwletinau rheolaidd.

 

Mae cofrestru'n rhad ac am ddim ac yn gwbl wirfoddol ac nid oes angen i chi fod ag anabledd sydd wedi'i ddiagnosio.

Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau gwe, yn ogystal â fideo cyflym a ffurflen gofrestru ar-lein.

 

Mynegai i Blant a Phobl Ifanc sydd ag Anableddau ac Anghenion Ychwanegol