Anghenion Dysgu Ychwanegol

Fel rhiant neu ofalwr, efallai eich bod yn pryderu bod gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae gan blentyn neu berson ifanc ADY os:

  • ydyn nhw’n ei chael hi’n sylweddol anoddach dysgu na’r rhan fwyaf o blant o’r un oedran

  • oes ganddynt anabledd sy'n eu hatal neu eu rhwystro rhag defnyddio’r cyfleusterau addysgol a ddarperir yn gyffredinol i eraill o'r un oedran mewn ysgol prif ffrwd a gynhelir neu Sefydliad Addysg Bellach

Mae gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer plant a phobl ifanc sydd angen cymorth ychwanegol i ddysgu isod.

 

Llyfryn arweiniad Anghenion Dysgu Ychwanegol i rieni a gofalwyr

Buom yn gweithio gydag awdurdodau lleol eraill yn rhanbarth Canol y De i gynhyrchu llyfryn gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ADY i rieni a gofalwyr:

 

Llyfryn Arweiniad ADY i rieni a gofalwyr

 

Sut mae Anghenion Dysgu Ychwanegol yn newid

Darllenwch wybodaeth am y system ADY newydd a sut bydd hyn yn newid y ffordd y bydd ysgolion yn gweithio gyda chi i nodi a chefnogi anghenion plant a phobl ifanc.

Cael cymorth gydag ADY

Dysgwch beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl bod angen cymorth ychwanegol ar blentyn neu berson ifanc i ddysgu. Gwybodaeth am bwy i siarad â nhw a sut i gael cefnogaeth.​

Cysylltiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Manylion y bobl allweddol sy'n ymwneud â chefnogaeth ADY ac y dylid cysylltu â nhw i gael cymorth.

Cynllunio ac adolygiadau

Gwybodaeth am Ymarfer Sy'n Canolbwyntio ar Yr Unigolyn, Proffiliau Un Dudalen a Chynlluniau Datblygu Unigol (CDU)

Datrys Anghytundebau

Beth i'w wneud os nad ydych yn hapus am benderfyniad a wnaed yn ystod y broses ADY.

Adnoddau defnyddiol

Gwybodaeth am asiantaethau ac elusennau ategol sy'n gallu helpu gydag anghenion dysgu ychwanegol.

 

Cysylltu â'r tîm ADY

Os oes gennych ymholiadau ADY cysylltwch â:

 

 

 

The Index for Children Disabilities or Additional Needs Logo

Mynegai i Blant a Phobl Ifanc sydd ag Anableddau ac Anghenion Ychwanegol

 

Mae'r Mynegai ar gyfer teuluoedd sydd â phlant 0-18 oed, sydd ag anabledd neu angen ychwanegol ac sy'n byw ym Mro Morgannwg.

 

Mae'n ffordd o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i deuluoedd am yr hyn sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol.

Byddwch yn derbyn cylchlythyr bob tri mis, yn llawn gwybodaeth am ddigwyddiadau, gweithgareddau, cynlluniau chwarae a gwasanaethau, yn ogystal ag e-fwletinau rheolaidd.

 

Mae cofrestru'n rhad ac am ddim ac yn gwbl wirfoddol ac nid oes angen i chi fod ag anabledd sydd wedi'i ddiagnosio.

Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau gwe, yn ogystal â fideo cyflym a ffurflen gofrestru ar-lein.

 

Mynegai i Blant a Phobl Ifanc sydd ag Anableddau ac Anghenion Ychwanegol