Cost of Living Support Icon

Cael cymorth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dysgwch beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl bod angen cymorth ychwanegol ar blentyn neu berson ifanc i ddysgu. Gwybodaeth am bwy i siarad â nhw a sut i gael cymorth.

 

Sut i gael cymorth: Canllaw cam wrth gam 

Fel rhiant neu ofalwr, efallai eich bod yn pryderu bod gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae gan blentyn neu berson ifanc ADY os:

  • ydyn nhw’n ei chael hi’n sylweddol anoddach dysgu na’r rhan fwyaf o blant o’r un oedran neu 

  • os oes ganddynt anabledd sy'n eu hatal neu eu rhwystro rhag defnyddio’r cyfleusterau addysgol a ddarperir yn gyffredinol i eraill o'r un oedran mewn ysgol prif ffrwd a gynhelir neu Sefydliad Addysg Bellach

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am sut gallwch chi a'ch plentyn gael cymorth, gwyliwch y fideo hwn a darllenwch y canllaw cam wrth gam isod.

 

Cam 1: Siaradwch gydag athro eich plentyn

Os ydych chi’n credu bod gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) siaradwch ag athro neu Gydlynydd ADY eich plentyn. Maent wedi'u hyfforddi i roi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad.

 

Cam 2: Creu Cynllun Datblygu Unigol (CDU) gyda'ch gilydd

Os yw'r ysgol yn cytuno â chi bod gan eich plentyn ADY, bydd yn gweithio gyda chi, eich plentyn ac unrhyw weithwyr proffesiynol sy'n ymwneud ag ef i greu CDU. Mae'n bwysig i chi wneud hynny, gan eich bod chi'n adnabod eich plentyn orau. Fel arfer mae CDU yn cael ei adolygu bob 12 mis, neu'n gynt os oes angen.

 

Cam 3: Adolygiadau CDU

 

Fel arfer adolygir CDU bob 12 mis, neu'n gynt os oes angen.

Os nad ydych chi a’r ysgol yn gallu cytuno bod gan eich plentyn ADY, neu os nad ydych yn hapus gyda chynnwys CDU eich plentyn, y peth cyntaf i’w wneud fyddai trafod hyn gyda’ch ysgol.

 

 Anghytuno a Datrys

  

 

Adnoddau i blant

Ei chael hi’n anodd yn yr ysgol?

Os ydych chi'n ei chael hi'n anoddach i ddysgu rhywbeth, mae cymorth ychwanegol ar gael. Mae'r fideo hwn yn esbonio Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a Chynlluniau Datblygu Unigol (CDU). Gallwch hefyd ddarllen y canllawiau defnyddiol hyn: