Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cael cymorth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dysgwch beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl bod angen cymorth ychwanegol ar blentyn neu berson ifanc i ddysgu. Gwybodaeth am bwy i siarad â nhw a sut i gael cymorth.

 

Sut i gael cymorth: Canllaw cam wrth gam 

Fel rhiant neu ofalwr, efallai eich bod yn pryderu bod gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae gan blentyn neu berson ifanc ADY os:

  • ydyn nhw’n ei chael hi’n sylweddol anoddach dysgu na’r rhan fwyaf o blant o’r un oedran neu 

  • os oes ganddynt anabledd sy'n eu hatal neu eu rhwystro rhag defnyddio’r cyfleusterau addysgol a ddarperir yn gyffredinol i eraill o'r un oedran mewn ysgol prif ffrwd a gynhelir neu Sefydliad Addysg Bellach

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am sut gallwch chi a'ch plentyn gael cymorth, gwyliwch y fideo hwn a darllenwch y canllaw cam wrth gam isod.

 

Cam 1: Siaradwch gydag athro eich plentyn

Os ydych chi’n credu bod gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) siaradwch ag athro neu Gydlynydd ADY eich plentyn. Maent wedi'u hyfforddi i roi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad.

 

Cam 2: Creu Cynllun Datblygu Unigol (CDU) gyda'ch gilydd

Os yw'r ysgol yn cytuno â chi bod gan eich plentyn ADY, bydd yn gweithio gyda chi, eich plentyn ac unrhyw weithwyr proffesiynol sy'n ymwneud ag ef i greu CDU. Mae'n bwysig i chi wneud hynny, gan eich bod chi'n adnabod eich plentyn orau. Fel arfer mae CDU yn cael ei adolygu bob 12 mis, neu'n gynt os oes angen.

 

Cam 3: Trafod unrhyw bryderon gyda'r ysgol neu'r awdurdod lleol

Os nad yw'r ysgol yn cytuno bod gan eich plentyn ADY, neu os nad ydych chi'n hapus gyda chynnwys CDU eich plentyn, y peth cyntaf i'w wneud fyddai trafod hyn gyda'ch ysgol. Os ydych chi'n dal yn anfodlon yna gallwch ystyried siarad â'ch awdurdod lleol i ofyn am gyngor pellach. Os yw'r awdurdod lleol yn cytuno â chi, yna bydd CDU yn cael ei baratoi neu ei adolygu.

 

Cam 4: Gallwch gael mynediad at eiriolwr

Os yw'r awdurdod lleol yn cytuno â'r ysgol ond rydych chi'n dal yn anhapus, gallant eich cyfeirio at wasanaethau eiriolaeth annibynnol sy'n cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc i wneud dewisiadau gwybodus ar beth i'w wneud nesaf.

 

Cam 5: Mae gennych hawl i apelio

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc a’i rieni/gofalwyr yr hawl i apelio i Dribiwnlys Addysg Cymru (TAC) yn erbyn penderfyniadau. Mae'r TAC yn grŵp arbennig o bobl sydd â'u gwaith i ddelio ag anghytuno. Os bydd ei angen, bydd yn darparu ffrind achos i gefnogi'ch plentyn. Mae ffrind achos yn rhywun a fydd yn cefnogi eich plentyn drwy'r broses dribiwnlys. Dylech chi bob amser drafod unrhyw bryderon gyda'r ysgol neu'r awdurdod lleol yn y lle cyntaf.