Cost of Living Support Icon

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol Blynyddoedd Cynnar

Mae Tîm ADY Blynyddoedd Cynnar yn cefnogi ac yn cydlynu gwasanaethau ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol, eu teuluoedd, lleoliadau Blynyddoedd Cynnar ac ysgolion i sicrhau trosglwyddiad esmwyth i ddosbarth meithrin neu ddosbarth derbyn.

 Rydym yn cynnig:  

  • Cefnogaeth, gwybodaeth, cymorth ymarferol a chyngor i bob lleoliad blynyddoedd cynnar ac i deuluoedd plant blynyddoedd cynnar a allai fod ag anghenion ychwanegol

  • Cymorth i ysgolion i gynnwys POB plentyn o fewn darpariaeth gyffredinol ac, helpu gydag ysgrifennu neu adolygu Cynlluniau Datblygu Unigol y Blynyddoedd Cynnar, Cynlluniau Gofal Iechyd Unigol neu Asesiadau Risg

  • Gweithio ar y cyd gyda chydweithwyr Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, Dechrau'n Deg a Chynnig Gofal Plant i gefnogi trosglwyddo plant sy'n hysbys i'r Fforwm Blynyddoedd Cynnar i mewn i leoliadau prif ffrwd ac ysgolion

  • Darparu canllawiau i ymarferwyr wrth adnabod plant ag anghenion sy'n dod i'r amlwg yn gynnarHwyluso grŵp cymorth wythnosol i rieni, mewn partneriaeth â Dechrau'n Deg

  • Darparu a hwyluso rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar gyfer ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar

Lawrlwythwch y daflen Tîm YMA

  

EYF meeting clipart

Beth yw'r Fforwm Blynyddoedd Cynnar? 

Mae'r Fforwm Blynyddoedd Cynnar yn gyfarfod amlasiantaethol rheolaidd, sy'n cynnwys gweithwyr proffesiynol o feysydd Iechyd, Addysg, Gofal Cymdeithasol a'r Trydydd Sector ar draws Bro Morgannwg.


Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i gynllunio, cefnogi ac adolygu plant hyd at bum mlwydd oed, nad ydynt eto'n mynychu'r ysgol ac y mae eu cynnydd datblygiadol yn peri pryder neu, a allai fod ag anghenion gofal iechyd neu ychwanegol fel y gallant gael mynediad i'w lleoliad gofal plant neu addysg.

 

Mwy o wybodaeth am Fforwm Blynyddoedd Cynnar

Rainbow Group image - welsh

Grŵp Yr Enfys

Os ydych chi'n rhiant neu'n ofalwr plentyn, yn geni i bump, gydag angen ychwanegol, ymunwch â ni yng ngrŵp Yr Enfys i gwrdd â phobl newydd a chael sgwrs tra bod eich un bach yn chwarae.

 

Mae'r grŵp yn rhoi cyfle i gwrdd â rhieni a phlant eraill a chael cyngor gan Iechyd, Addysg, Gofal Cymdeithasol a mwy. Mae'n hwyl, yn gyfeillgar ac yn rhad ac am ddim. Nid oes angen unrhyw ddiagnosis, ymrwymiad na chyfeiriad! Rydym yn cwrdd bob dydd Iau (Amser tymor yn unig) 10-11.30am yn Nhŷ Robin Goch, Lôn Robbins, Y Barri.

 

Mwy o wybodaeth am Grŵp Yr Enfys

 

Mudiadau Cysylltiedig

 Partner Organisations Logo

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Dogfennau ac adnoddau defnyddiol

books clipart

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Cysylltu a'r Tîm ADY

ar gyfer ymholiadau ADY, cysylltwch â:

 

 

 

ABC footer