Gwasanaeth Gwybodaeth i DeuluoeddVale FIS

Gofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc a gwasanaethau cymorth i deuluoedd ym Mro Morgannwg.

 

  • 01446 704704

 

Cyfyngiadau cyfredol: cwestiynau cyffredin:

Canllawiau ar sut gallwch gadw'n ddiogel a pha reolau sydd yn eu lle i ddiogelu pobl yn ystod y cyfnod o symud o lefel rhybudd 2 i lefel rhybudd 1.

 

Gofal plant, gofal a chymorth

Canllawiau i rieni a darparwyr gofal plant ar ofal plant yn ystod pandemig coronafirus:

 

Gwybodaeth am y gefnogaeth sy ar gael i ddarparwyr gofal plant yn ystod y pandemig coronafeirws:

 

 

Cynnig Gofal PlantCO logo small

Mae cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru ar gael ym mhob ardal o Fro Morgannwg.

 

Bydd hyd at 30 awr o addysg a gofal plant cyfunol yn cael eu cynnig i rieni cymwys sy’n gweithio a chanddynt blant 3 neu 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn:

 

 

Children Drawing

Rhowch Adborth

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn ar ein gwasanaeth a ph’un ai cawsoch chi’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano. Bydd hyn yn ein helpu i wella'n gwasanaeth ar gyfer teuluoedd yn y Fro:

 

Adborth gwasanaeth gwybodaeth i deuluoedd y Fro

 

 

Illustration of a group of people

Cyngor ac arweiniad ar nifer o bynciau ar gyfer rhieni ym Mro Morgannwg.

 

Parth Rhieni

Illustration-of-storytime-at-school

Cyngor ar gyfer gofalwyr plant, staff meithrinfeydd a darparwyr gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd.

Parth Darparwyr

 

Cyfeiriadur Gofal Plant Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluoedd y Fro

Family-information-Service

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ffurflen

Cysylltwch â’r GGiD os hoffech gael gwybodaeth am ofal plant, gweithgareddau neu gymorth i deuluoedd.

 

Ffurflen

 

05794 - Index Header

Mae’r Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol yn rhoi gwybodaeth gyfredol am wasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau i chi a’ch plentyn. 

 

Mynegai Anabledd

 

Rhaglen Gwyliau

Bob blwyddyn rydym yn cynhyrchu Rhaglen Gwyliau ar gyfer Gwyliau'r Pasg a'r Haf, yn llawn gweithgareddau a digwyddiadau sy'n digwydd ym Mro Morgannwg ac ymhellach i ffwrdd. Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio i dderbyn y wybodaeth hon cyn gwyliau'r Ysgol, anfonwch e-bost atom yn

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

 

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi casglu gwybodaeth at ei gilydd i lywio Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017, yn rhan o’r ddyletswydd statudol dan Ddeddf Gofal Plant 2006. Diben yr adroddiad yw asesu lefelau presennol gofal plant yn y Fro a’r bylchau a nodir drwy ymgynghori gyda rhanddeiliaid amrywiol.  Bydd hyn yn llywio Cynllun Gweithredu fydd yn gefn i waith o fewn gofal plant yn y dyfodol.

 

 

  

  

Os nad ydych chi'n byw ym Mro Morgannwg, gallwch ddod o hyd i'ch GGD lleol yma:

 

 Darganfyddwch eich GGD lleol