Gwasanaeth Gwybodaeth i DeuluoeddVale FIS

Gofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc a gwasanaethau cymorth i deuluoedd ym Mro Morgannwg.

 

  • 01446 704704

   

Coronafeirws (COVID-19): Diweddariadau

Gofal Plant 0 – 4 oed i rieni a gofalwyr sy’n weithwyr allweddol

 

Os ydych yn weithiwr allweddol mewn teulu un rhiant neu, lle mae’r ddau sy’n rhoi gofal yn weithwyr allweddol mewn teulu dau riant, ac nad oes modd i chi edrych ar ôl eich plentyn gartref, yna cysylltwch â’n Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. Gallwn ddarparu rhestr o leoliadau priodol, cyngor a chefnogaeth ynghylch gofal plant ym Mro Morgannwg i blant 0-4 oed.

 

Os ydych yn ansicr a ydych yn Weithiwr Allweddol, gallwch edrych ar Ddiffiniad Llywodraeth Cymru: 

 

Os ydych yn weithiwr allweddol sy’n rhiant neu’n ofalwr ar blentyn o oed ysgol, bydd gofyn i chi wneud cais i’r Hyb Gofal Plant:

 

Canllawiau i rieni a darparwyr gofal plant ar ofal plant yn ystod pandemig coronafirus:

 

Gwybodaeth am y gefnogaeth sy ar gael i ddarparwyr gofal plant yn ystod y pandemig coronafeirws:

 

Dysgu gartref, gweithgareddau a syniadauMum and Dad Reading with Child

Fel arfer, byddem yn anfon ein Rhaglen y Pasg atoch yr adeg hon o'r flwyddyn, fodd bynnag, o ganlyniad i Covid-19, mae digwyddiadau ledled y DU wedi cael eu canslo neu eu gohirio er mwyn atal y feirws rhag lledu.

 

Yn lle hynny, rydym wedi llunio rhestr o weithgareddau, gwefannau, apiau a syniadau y gallwch eu gwneud gartref neu yn eich gardd:

 

  

 

Cynnig Gofal PlantCO logo small

Mae cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru ar gael ym mhob ardal o Fro Morgannwg.

 

Bydd hyd at 30 awr o addysg a gofal plant cyfunol yn cael eu cynnig i rieni cymwys sy’n gweithio a chanddynt blant 3 neu 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn:

 

 

Children Drawing

Rhowch Adborth

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn ar ein gwasanaeth a ph’un ai cawsoch chi’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano. Bydd hyn yn ein helpu i wella'n gwasanaeth ar gyfer teuluoedd yn y Fro:

 

Adborth gwasanaeth gwybodaeth i deuluoedd y Fro

 

 

Illustration of a group of people

Cyngor ac arweiniad ar nifer o bynciau ar gyfer rhieni ym Mro Morgannwg.

 

Parth Rhieni

Illustration-of-storytime-at-school

Cyngor ar gyfer gofalwyr plant, staff meithrinfeydd a darparwyr gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd.

Parth Darparwyr

 

Cyfeiriadur Gofal Plant Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluoedd y Fro

Family-information-Service

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ffurflen

Cysylltwch â’r GGiD os hoffech gael gwybodaeth am ofal plant, gweithgareddau neu gymorth i deuluoedd.

 

Ffurflen

 

05794 - Index Header

Mae’r Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol yn rhoi gwybodaeth gyfredol am wasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau i chi a’ch plentyn. 

 

Mynegai Anabledd

 

Rhaglen Gwyliau

Bob blwyddyn rydym yn cynhyrchu Rhaglen Gwyliau ar gyfer Gwyliau'r Pasg a'r Haf, yn llawn gweithgareddau a digwyddiadau sy'n digwydd ym Mro Morgannwg ac ymhellach i ffwrdd. Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio i dderbyn y wybodaeth hon cyn gwyliau'r Ysgol, anfonwch e-bost atom yn

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

 

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi casglu gwybodaeth at ei gilydd i lywio Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017, yn rhan o’r ddyletswydd statudol dan Ddeddf Gofal Plant 2006. Diben yr adroddiad yw asesu lefelau presennol gofal plant yn y Fro a’r bylchau a nodir drwy ymgynghori gyda rhanddeiliaid amrywiol.  Bydd hyn yn llywio Cynllun Gweithredu fydd yn gefn i waith o fewn gofal plant yn y dyfodol.

 

 

 

Os nad ydych chi'n byw ym Mro Morgannwg, gallwch ddod o hyd i'ch GGD lleol yma:

 

darganfyddwch eich GGD lleol: