Cost of Living Support Icon

Gwasanaeth Gwybodaeth i DeuluoeddVale FIS

Gofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc a gwasanaethau cymorth i deuluoedd ym Mro Morgannwg.

 

  • 01446 704704

Pwy ydyn ni a beth ni’n ‘neud?

Mae'r fideo hwn yn esbonio mwy am Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro a'r mathau o wybodaeth ac arweiniad y gallwn eu rhoi i chi wrth i'ch plentyn dyfu i fyny ym Mro Morgannwg.

 

 

Cynnig Gofal PlantCO logo small

Mae cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru ar gael ym mhob ardal o Fro Morgannwg.

 

Bydd hyd at 30 awr o addysg a gofal plant cyfunol yn cael eu cynnig i rieni cymwys sy’n gweithio a chanddynt blant 3 neu 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn:

 

  

 

Illustration of a group of people

Cyngor ac arweiniad ar nifer o bynciau ar gyfer rhieni ym Mro Morgannwg.

 

Parth Rhieni

Illustration-of-storytime-at-school

Cyngor ar gyfer gofalwyr plant, staff meithrinfeydd a darparwyr gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd.

 

Parth Darparwyr

 

Chwilio am ofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau

Chwiliwch am ofal plant, gweithgareddau i blant a gwasanaethau cymorth i deuluoedd yn y Fro gan ddefnyddio’r wefan Gwybodaeth Gofal Plant newydd:

 

Cliciwch yma i chwilio a hidlo yn ôl eich anghenion 

Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyrau:

Rhaglen Gwyliau

Bob blwyddyn rydym yn cynhyrchu Rhaglen Gwyliau ar gyfer Gwyliau'r Pasg a'r Haf, yn llawn gweithgareddau a digwyddiadau sy'n digwydd ym Mro Morgannwg ac ymhellach i ffwrdd. Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio i dderbyn y wybodaeth hon cyn gwyliau'r Ysgol, anfonwch e-bost atom yn

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ffurflen

Cysylltwch â’r GGiD os hoffech gael gwybodaeth am ofal plant, gweithgareddau neu gymorth i deuluoedd.

 

Ffurflen Ymholiadau Ar-lein

 

Bydd yr holl ddata'n cael ei storio yn unol â rheoliadau diogelu data, fel y nodir yn Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Bro Morgannwg

 

 

Rhowch Adborth

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn ar ein gwasanaeth a ph’un ai cawsoch chi’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano. Bydd hyn yn ein helpu i wella'n gwasanaeth ar gyfer teuluoedd yn y Fro:

 

 


 

Y Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol

05794 - Index Header

Mae’r Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol yn rhoi gwybodaeth gyfredol am wasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau i chi a’ch plentyn. 

 

Mynegai Anabledd

 

Canolfan Iaith Gymraeg

A yw eich plentyn yn 5-11 oed? Ydych chi wedi bod yn ystyried addysg Gymraeg? Mae cyfle cyffrous bellach ar gael drwy raglen 12 wythnos newydd yn ein Canolfan Gymraeg.

 

Os yw eich plentyn yn newydd i'r Gymraeg, bydd ein Canolfan yn caniatáu i ddysgwyr oedran cynradd gael eu trochi yn yr iaith, gan ddatblygu lefel o ruglder a fydd yn eu galluogi i lwyddo yn eu taith addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgol Gymraeg ym Mro Morgannwg. 


Mwy o wybodaeth am y Ganolfan Iaith Gymraeg

 

Adroddiadau a Deunyddiau Marchnata

 

 

Mae'n bleser gennym gyflwyno'r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022. Mae hyn yn rhoi trosolwg o'r ddarpariaeth a'r galw am ofal plant ym Mro Morgannwg, gan gwmpasu'r ffactorau gwahanol niferus gan gynnwys barn rhieni, ysgolion, darparwyr gofal plant a rhanddeiliaid allweddol. 

 

 

  

  

Os nad ydych chi'n byw ym Mro Morgannwg, gallwch ddod o hyd i'ch GGD lleol yma:

 

 Darganfyddwch eich GGD lleol