Gwasanaeth Gwybodaeth i DeuluoeddVale FIS

Gofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc a gwasanaethau cymorth i deuluoedd ym Mro Morgannwg.

 

  • 01446 704704

 

 

Cyfyngiadau cyfredol: cwestiynau cyffredin:

Canllawiau ar sut i ddiogelu eich hun a pha reolau sydd yn eu lle i ddiogelu pobl yn lefel rhybudd 2.

 

Gofal plant, gofal a chymorth

Canllawiau i rieni a darparwyr gofal plant ar ofal plant yn ystod pandemig coronafirus:

 

Gwybodaeth am y gefnogaeth sy ar gael i ddarparwyr gofal plant yn ystod y pandemig coronafeirws:

 

Pwy ydyn ni a beth ni’n ‘neud?

Mae'r fideo hwn yn esbonio mwy am Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro a'r mathau o wybodaeth ac arweiniad y gallwn eu rhoi i chi wrth i'ch plentyn dyfu i fyny ym Mro Morgannwg.

 

 

Cynnig Gofal PlantCO logo small

Mae cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru ar gael ym mhob ardal o Fro Morgannwg.

 

Bydd hyd at 30 awr o addysg a gofal plant cyfunol yn cael eu cynnig i rieni cymwys sy’n gweithio a chanddynt blant 3 neu 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn:

 

 

 

 

Illustration of a group of people

Cyngor ac arweiniad ar nifer o bynciau ar gyfer rhieni ym Mro Morgannwg.

 

Parth Rhieni

Illustration-of-storytime-at-school

Cyngor ar gyfer gofalwyr plant, staff meithrinfeydd a darparwyr gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd.

 

Parth Darparwyr

 

Chwilio am ofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau

Vale FIS logo

 

 

Chwiliwch am ofal plant, gweithgareddau i blant a gwasanaethau cymorth i deuluoedd yn y Fro gan ddefnyddio’r wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd genedlaethol. 

 

Cliciwch yma i chwilio a hidlo yn ôl eich anghenion 

Rhaglen Gwyliau

Bob blwyddyn rydym yn cynhyrchu Rhaglen Gwyliau ar gyfer Gwyliau'r Pasg a'r Haf, yn llawn gweithgareddau a digwyddiadau sy'n digwydd ym Mro Morgannwg ac ymhellach i ffwrdd. Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio i dderbyn y wybodaeth hon cyn gwyliau'r Ysgol, anfonwch e-bost atom yn

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ffurflen

Cysylltwch â’r GGiD os hoffech gael gwybodaeth am ofal plant, gweithgareddau neu gymorth i deuluoedd.

 

Ffurflen Ymholiadau Ar-lein

 

Bydd yr holl ddata'n cael ei storio yn unol â rheoliadau diogelu data, fel y nodir yn Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Bro Morgannwg

 

 

 

Rhowch Adborth

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn ar ein gwasanaeth a ph’un ai cawsoch chi’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano. Bydd hyn yn ein helpu i wella'n gwasanaeth ar gyfer teuluoedd yn y Fro:

 

 


 

Y Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol

05794 - Index Header

Mae’r Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol yn rhoi gwybodaeth gyfredol am wasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau i chi a’ch plentyn. 

 

Mynegai Anabledd

 

 

Adroddiadau a Deunyddiau Marchnata

 

Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro 2020 - 2021

 

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi casglu gwybodaeth at ei gilydd i lywio Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017, yn rhan o’r ddyletswydd statudol dan Ddeddf Gofal Plant 2006. Diben yr adroddiad yw asesu lefelau presennol gofal plant yn y Fro a’r bylchau a nodir drwy ymgynghori gyda rhanddeiliaid amrywiol.  Bydd hyn yn llywio Cynllun Gweithredu fydd yn gefn i waith o fewn gofal plant yn y dyfodol.

 

 

  

  

Os nad ydych chi'n byw ym Mro Morgannwg, gallwch ddod o hyd i'ch GGD lleol yma:

 

 Darganfyddwch eich GGD lleol