Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg 

 Childcare Offer for Wales - Digital Screen 2 - Vale of Glamorgan

 

  

Eich Cynnig Gofal Plant

Mae'r Cynnig Gofal Plant yn ariannu addysg feithrin a gofal plant i blant 3 i 4 oed, cyn iddynt ddechrau addysg llawn amser.  Mae'n cynnwys:

 

Addysg Feithrin

12.5 awr yr wythnos mewn meithrinfa ysgol.*


Mae angen i chi wneud cais drwy'r Tîm Derbyn i Ysgolion ar gyfer eich lle meithrin ysgol. 


I gael rhagor o wybodaeth, dyddiadau ymgeisio, a'ch cais, cliciwch yma i gael eich ailgyfeirio i: Derbyn i’r Ysgol Feithrin

 

*Hefyd ar gael yn Ysgol Feithrin Sain Dunwyd a Chylch Chwarae Swallow. Cysylltwch â'r lleoliadau’n uniongyrchol i wneud cais

 

 

 

Cyllid Gofal Plant

17.5 awr yr wythnos o gyllid ar gyfer darparwr gofal plant cofrestredig yn ystod y tymor.

 

Hyd at 30 awr yr wythnos ar gyfer darparwr gofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol, ar gyfer tair wythnos fesul tymor (cyfanswm o 9 wythnos y flwyddyn)

 

Cyfanswm o 48 wythnos o gyllid gofal plant y flwyddyn. 

 

 

 

 

 

Gall rhieni cymwys barhau i ddefnyddio’r cyllid gofal plant os ydynt yn dewis peidio â defnyddio’r 12.5 awr o addysg feithrin.  Fodd bynnag, nid yw oriau gofal plant a ariennir trwy’r Cynnig Gofal Plant yn cynyddu os nad yw rhiant yn defnyddio’i hawliad addysg feithrin. 

 

Cyllid gofal plant:  Pryd mae fy mhlentyn yn gymwys?

 

Pryd mae fy mhlentyn yn gymwys?
Dyddiad geni rhwngCeisiadau ar agor(nid oes dyddiad cau*) Yn gymwys i gael cyllid gofal plant o: Yn gymwys i gael cyllid gofal plant tan: 
01/09/2017 - 31/12/2017  30/10/2020  04/01/2021  31/08/2022
01/01/2018 - 31/03/2018  05/02/2021  12/04/2021  31/08/2022
01/04/2018 - 31/08/2018  04/06/2021  30/08/2021  31/08/2022
01/09/2018 - 31/12/2018  29/10/2021  03/01/2022  31/08/2023
01/01/2019 - 31/03/2019  18/02/2022  25/04/2022  31/08/2023
01/04/2019 - 31/08/2019  10/06/2022  05/09/2022  31/08/2023
01/09/2019 - 31/12/2019  Hydref 2022  Ionawr 2023  31/08/2024
01/01/2020 – 31/03/2020  Chwefror 2023  Ebrill 2023  31/08/2024

 

Byddwn yn ymateb i bob cais a gyflwynir gyda’r dystiolaeth gywir erbyn 18 Mawrth 2022 cyn 4 Ebrill 2022, a bydd y cyllid yn dechrau o 25 Ebrill 2022 (dechrau Tymor yr Haf). 

 

Bydd ceisiadau anghyflawn sy’n dod i law rhwng 18 Chwefror 2022 a 18 Mawrth 2022 yn cymryd mwy o amser i’w prosesu.

 

Bydd yn dal yn bosib i chi wneud cais ar ôl 18 Mawrth 2022, ond ni ellir sicrhau y bydd y cyllid ar gael erbyn dechrau Tymor yr Haf ac ni fydd modd ei ôl-ddyddio.

 

Rhestr Bostio'r Cynnig Gofal Plant

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf am y Cynnig Gofal Plant

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

 

Y Cynnig Gofal Plant a Dechrau Addysg Feithrin

Mae'r fideo hwn yn esbonio'r gwahaniaeth rhwng cyllid y Cynnig Gofal Plant a dechrau addysg feithrin ym Mro Morgannwg:

 

 

 

Cyllid Gofal Plant: Pwy all wneud cais?

Gallwch wneud cais am yr 17.5 awr yr wythnos o gyllid gofal plant os:
 

 • Ydych yn byw ym Mro Morgannwg
 • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed  Daw'r cyllid gofal plant i ben unwaith y bydd eich plentyn yn dechrau'r ysgol amser llawn.  Fel arfer, mae hyn yn digwydd yn y mis Medi ar ôl ei 4ydd pen-blwydd.
 • Mae'r ddau riant yn gweithio mewn teulu dau riant (mae rhai budd-daliadau hefyd yn gymwys. Gweler fideo 'Eich Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg' am fanylion) 
 • Mae'r unig riant yn gweithio mewn teulu unig riant 
 • Rydych yn ennill o leiaf:
 • £152 yr wythnos os ydych yn 23 oed neu'n hŷn
 • £146.88 yr wythnos os ydych yn 21-22 oed 
 • £109.28 yr wythnos os ydych yn 18-20 oed

(mae’r cyfraddau hyn yn seiliedig ar 16 awr yr wythnos ar lefel y Cyflog Byw Cenedlaethol a'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer Ebrill 2022-Mawrth 2023 a byddant yn newid yn flynyddol)

 

 • Rhaid eich bod yn ennill llai na £100,000 (incwm gros) y flwyddyn, fesul rhiant. 

I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch ein canllawiau isod.

 

Cewch ateb i’ch holl gwestiynau yn y canllawiau hyn ar wneud cais am y Cynnig Gofal Plant

 

 

Mae gennym gyfres o dri chlip i'ch helpu i ddeall a gwneud cais am y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg:

 

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

 

Eich Cais am y Cynnig Gofal Plant

 

Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â’r Cynnig Gofal Plant

  

  

Plant ag Anghenion Ychwanegol

Os oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol a'ch bod yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant, efallai y gallwn ariannu hyfforddiant i ddarparwyr gofal plant, staffio gofal plant ychwanegol, offer arbenigol, neu addasiadau corfforol i ddarpariaeth gofal plant.  Gallwch ddweud wrthym y gallai fod gan eich plentyn anghenion ychwanegol ar eich cais am Gynnig Gofal Plant.

 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn ein Mynegai ar gyfer Plant ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol 

 

 

Sut i wneud cais 

Er mwyn defnyddio'r Cynnig Gofal Plant rhaid i chi ddewis darparwr gofal plant sydd wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac wedi cofrestru i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant yn y Fro. Bydd y Cynnig yn galluogi plant i fanteisio ar uchafswm o ddau ddarparwr gofal plant yn ogystal a'u lleoliad Feithrin y Cyfnod Sylfaen ar unrhyw ddiwrnod penodol. Felly, yn ystyd y cyfnod gwyliau, caiff plentyn fanteisio ar uchafswm o ddau ddarparwr gofal plant cofrestredig o dan Cynnig. 

 

Gweler y rhestr isod i weld yr holl leoliadau gofal plant sydd wedi'u cofrestru i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant i drigolion y Fro. Hyd yn oed os yw eich plentyn yn mynychu lleoliad y tu allan i'r sir, efallai y byddwch yn gymwys i fanteisio ar gyllid Cynnig Gofal Plant os ydych yn byw ym Mro Morgannwg. Os nad yw'r lleoliad o'ch dewis yn ymddangos ar y rhestr isod, cysylltwch â ni. 

 

 

Eisiau gofal plant?

Chwiliwch am ofal plant, gweithgareddau i blant a gwasanaethau cymorth i deuluoedd yn y Fro gan ddefnyddio gwefan genedlaethol newydd y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau sydd wedi'u cofrestru i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant. Dewiswch eich categori gofal plant i ddechrau arni. Ar ôl ei ddewis gallwch roi eich cod post yn y tab 'lleoliadau' a defnyddio'r tab 'cyfleusterau' i hidlo eich canlyniadau ymhellach drwy dicio 'Cynnig Gofal Plant' neu 'Gofal Cofleidiol' er enghraifft. Os ydych chi'n bwriadu i'ch plentyn fynychu Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen defnyddiwch y tab 'Casglu o’r ysgol ac arall' i chwilio am leoliadau gofal plant sy'n darparu gofal cofleidiol i'ch ysgol ddewisol. 

 

Fel arall, gallwch gysylltu â ni'n uniongyrchol am eich anghenion gofal plant drwy lenwi ein ffurflen ymholiadau ar-lein. Bydd yr holl ddata'n cael ei gadw yn unol â rheoliadau diogelu data, fel y nodir yn Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Bro Morgannwg. 

 

Gwneud eich cais 

Rhaid gwneud pob cais am y Cynnig Gofal Plant ar-lein drwy gronfa ddata CEMP. Mae holl geisiadau'r Cynnig Gofal Plant ar gyfer trigolion y Fro yn cael eu prosesu gan Gyngor Dinas Casnewydd, fodd bynnag os oes angen unrhyw wybodaeth neu gymorth arnoch gyda'ch cais, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro yn y lle cyntaf. 

 

Os oes angen unrhyw help arnoch gyda'ch cais am Gynnig Gofal Plant, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro ar:

 

 • 01446 704704
 • fis@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

 

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant 

Gall darparwyr gofal plant wneud cais i fod yn rhan o'r Cynnig Gofal Plant:

 

 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais a Thelerau ac Amodau:

Y Tîm Cynnig Gofal Plant

Cyngor Dinas Casnewydd

Plasty Malpas Court

Oliphant Circle

Casnewydd

NP20 6AD

 

 

Ar ôl i chi gofrestru i gyflawni'r Cynnig Gofal Plant, byddwch yn derbyn y wybodaeth a'r cyfarwyddiadau sydd eu hangen arnoch i hawlio'r cyllid gofal plant.  

 

I gael cymorth gyda ffurflenni cofrestru Cynnig Gofal Plant, a chwblhau anfonebau a chofrestri presenoldeb, cysylltwch â Kath King, Swyddog Ymgysylltu Cynnig Gofal Plant: 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro (GGiD)

Swyddfa’r Dociau

Heol yr Isffordd

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RT