Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

 

CO logo small

Bydd cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru ar gael ym mhob ardal ym Mro Morgannwg. 

 

Gallwch wneud cais am gyllid Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant cymwys (a aned rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Awst 2016) o 10 Mehefin 2019. 

Byddwn yn ymateb i bob cais a gyflwynir gyda’r dystiolaeth gywir erbyn 28 Mehefin cyn 19 Gorffennaf, a bydd y cyllid yn dechrau o 2 Medi 2019 (dechrau Tymor yr Hydref). 

 

Bydd ceisiadau anghyflawn sy’n dod i law rhwng 10 a 28 Mehefin 2019 angen mwy o amser i’w prosesu. 

Bydd yn dal yn bosib i chi wneud cais ar ôl 28 Mehefin, ond ni ellir sicrhau y bydd y cyllid ar gael erbyn dechrau’r tymor.

 

Os oedd eich plentyn 3 cyn 31 Mawrth 2019, gallwch wneud cais am gyllid nawr a gall y cyllid ddechrau cyn mis Medi.

 

Y Cynnig

Cynigir hyd at 30 awr o addysg a gofal plant ar y cyd i rieni cymwys sy’n gweithio, sydd â phlant rhwng 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Bydd y 30 awr yn cynnwys cyfuniad o'r Feithrinfa Cyfnod Sylfaen presennol (12.5 awr) ar agor i bob plentyn 3 a 4 oed a'r gofal plant ychwanegol a gyllidir (17.5 awr) i deuluoedd cymwys.  Yn ystod y gwyliau ysgol bydd ond yn cynnwys 30 awr o ofal plant a gyllidir, am hyd at 9 wythnos y flwyddyn. 

 

Mae’r cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed pan gynigir lle addysg llawn amser

Byddwch yn gallu cyflwyno eich cais 12 wythnos cyn dechrau’r tymor y daw eich plentyn yn gymwys am y cynnig.

 

Pwy all wneud cais?

Rydych yn gymwys i fanteisio ar y cynnig gofal plant os:

 • yw eich plentyn yn 3 neu 4 oed
 • ydych yn byw ym Mro Morgannwg 
 • ydych yn gweithio o leiaf 16 awr gan ennill yr isafswm cyflog cenedlaethol neu'r cyflog byw cenedlaethol
 • yw’r ddau riant yn gweithio, os ydych yn deulu â dau riant
 • ydych yn ennill o leiaf yr hyn sydd gyfystyr ag o leiaf 16 awr yr wythnos ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu’r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (tua £123.20 yr wythnos ar y gyfradd CBC ac ICC 21-24 gyfredol yn y drefn honno a £131.36 25 a throsodd) ond yn llai na £100k y flwyddyn

 

Sut i wneud Cais

Ceisiadau ar 10 Mehefin 2019 ar gyfer plant 3 a 4 oed sy'n gymwys i dderbyn y cynnig o dymor yr hydref (02 Medi 2019).

 

Cyn gwneud cais am y cynnig gofal plant mae angen i chi drefnu lle gofal plant gyda darparwr sydd wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac sy’n gallu bodloni eich gofynion gofal plant.

I leihau oedi sicrhewch eich bod yn atodi copïau / lluniau o’r dystiolaeth ategol ganlynol:

 • Tystysgrif geni’r plentyn
 • Prawf preswylfa'r rhiant (e.e. Datganiad Treth Gyngor, datganiad banc, bil gwasanaeth diweddaraf)
 • Os yw’r rhiant yn gyflogedig:  Slipiau cyflog y rhiant ar gyfer y tri mis diwethaf.  Os yw’r rhiant yn hunangyflogedig:  Ffurflen Dreth Hunan Asesu a rhif cyfeirnod treth unigryw (CTU) (Os yw wedi bod yn hunangyflogedig am lai na 12 mis, rhif CTU ac enillion arfaethedig ar gyfer y flwyddyn)

I ymgeisio am y Feithrinfa Cyfnod Sylfaen 12.5 awr cysylltwch â’r tîm Derbyn i Ysgolion ar 01446 709844 neu ewch i yma

 

Fydd rhaid i mi dalu unrhyw beth?

Mae’r cynnig gofal plant yn ariannu uchafswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yr wythnos.  Mae’r cyllid gan y llywodraeth ar gyfer yr addysg a’r gofal y mae’r gweithwyr proffesiynol yn ei ddarparu yn y lleoliad.  Nid yw’n cynnwys bwyd, trafnidiaeth neu weithgareddau oddi ar y safle y codir cost ychwanegol ar eu cyfer a bydd y darparwyr yn gallu codi ffi arnoch am y rhain. 

 

Darparwyr Gofal Plant

Gall darparwyr gofal plant wneud cais i fod yn rhan o'r Cynnig Gofal Plant:

 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais a Thelerau ac Amodau:

Y Tîm Cynnig Gofal Plant

Cyngor Dinas Casnewydd

Plasty Malpas Court

Oliphant Circle

Casnewydd

NP20 6AD

 

 • vale.childcareoffer@newport.gov.uk

 

 

Cysylltu

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro (GGiD)

Swyddfa’r Dociau

Heol yr Isffordd

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RT

 

 • 01446 704704
 • fis@valeofglamorgan.gov.uk