Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

 

Bydd cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru ar gael ym mhob ardal ym Mro Morgannwg. 

Mae'r ceisiadau ar agor am 9am 4 Mawrth 2019 i blant sy'n gymwys i ddechrau Cyfnod Sylfaen Meithrin o 29 Ebrill 2019 (neu sydd eisoes yn yr ysgol feithrin).

 

Caiff yr holl geisiadau cyflawn a gyflwynir â’r holl dystiolaeth gywir erbyn 25 Mawrth eu hateb erbyn 15 Ebrill gyda dyddiad dechrau cyllid o 29 Ebrill 2019 (dechrau Tymor y Gwanwyn).  Bydd ceisiadau anghyflawn a dderbynnir rhwng 4 a 25 Mawrth 2019 yn cymryd mwy o amser i’w prosesu.  Gallwch dal ymgeisio ar ôl 25 Mawrth, ond efallai na ellir sicrhau cyllid ar gyfer dechrau’r tymor.

 

 

Y Cynnig

CO logo small

Cynigir hyd at 30 awr o addysg a gofal plant ar y cyd i rieni cymwys sy’n gweithio, sydd â phlant rhwng 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Bydd y 30 awr yn cynnwys cyfuniad o'r Feithrinfa Cyfnod Sylfaen presennol (12.5 awr) ar agor i bob plentyn 3 a 4 oed a'r gofal plant ychwanegol a gyllidir (17.5 awr) i deuluoedd cymwys.  Yn ystod y gwyliau ysgol bydd ond yn cynnwys 30 awr o ofal plant a gyllidir, am hyd at 9 wythnos y flwyddyn. 

 

Mae’r cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed pan gynigir lle addysg llawn amser

Byddwch yn gallu cyflwyno eich cais 8 wythnos cyn dechrau’r tymor y daw eich plentyn yn gymwys am y cynnig.

 

Pwy all wneud cais?

Rydych yn gymwys i fanteisio ar y cynnig gofal plant os:

  • yw eich plentyn yn 3 neu 4 oed
  • ydych yn byw ym Mro Morgannwg 
  • ydych yn gweithio o leiaf 16 awr gan ennill yr isafswm cyflog cenedlaethol neu'r cyflog byw cenedlaethol
  • yw’r ddau riant yn gweithio, os ydych yn deulu â dau riant
  • ydych yn ennill o leiaf yr hyn sydd gyfystyr ag o leiaf 16 awr yr wythnos ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu’r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (tua £111 a £115 yr wythnos ar y gyfradd CBC ac ICC 21-24 gyfredol yn y drefn honno) ond yn llai na £100k y flwyddyn

 

Sut i wneud Cais

Ceisiadau ar 4 Mawrth 2019 ar gyfer plant 3 a 4 oed sy'n gymwys i dderbyn y cynnig o dymor yr haf (29 Ebrill 2019).

 

Cyn gwneud cais am y cynnig gofal plant mae angen i chi drefnu lle gofal plant gyda darparwr sydd wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac sy’n gallu bodloni eich gofynion gofal plant.

 

I leihau oedi sicrhewch eich bod yn atodi copïau / lluniau o’r dystiolaeth ategol ganlynol:

  • Tystysgrif geni’r plentyn
  • Prawf preswylfa'r rhiant (e.e. Datganiad Treth Gyngor, datganiad banc, bil gwasanaeth diweddaraf)
  • Os yw’r rhiant yn gyflogedig:  Slipiau cyflog y rhiant ar gyfer y tri mis diwethaf.  Os yw’r rhiant yn hunangyflogedig:  Ffurflen Dreth Hunan Asesu a rhif cyfeirnod treth unigryw (CTU) (Os yw wedi bod yn hunangyflogedig am lai na 12 mis, rhif CTU ac enillion arfaethedig ar gyfer y flwyddyn)

I ymgeisio am y Feithrinfa Cyfnod Sylfaen 12.5 awr cysylltwch â’r tîm Derbyn i Ysgolion ar 01446 709844 neu ewch i yma

 

Fydd rhaid i mi dalu unrhyw beth?

Mae’r cynnig gofal plant yn ariannu uchafswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yr wythnos.  Mae’r cyllid gan y llywodraeth ar gyfer yr addysg a’r gofal y mae’r gweithwyr proffesiynol yn ei ddarparu yn y lleoliad.  Nid yw’n cynnwys bwyd, trafnidiaeth neu weithgareddau oddi ar y safle y codir cost ychwanegol ar eu cyfer a bydd y darparwyr yn gallu codi ffi arnoch am y rhain. 

 

Rhagor o wybodaeth

 

Cynnig Gofal Plant i Gymru Llywodraeth Cymru.

Canllaw Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru i Awdurdodau Lleol (Medi 2018)

 

Cysylltu

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro (GGiD)

Swyddfa’r Dociau

Heol yr Isffordd

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RT

 

  • 01446 704704
  • fis@valeofglamorgan.gov.uk