Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg 

Childcare Offer for Wales - Digital Screen 2 - Vale of Glamorgan

 

Mae ceisiadau'n agor ar ym 7 Tachwedd ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2019 a 31 Rhagfyr 2019

 

Caiff yr arian ar gyfer gofal plant ei roi o fis Ionawr 2023. 

 

  

Eich Cynnig Gofal Plant

Mae'r Cynnig Gofal Plant yn ariannu addysg feithrin a gofal plant i blant 3 i 4 oed, cyn iddynt ddechrau addysg llawn amser.  Mae'n cynnwys:

 

Addysg Feithrin

12.5 awr yr wythnos mewn meithrinfa ysgol.*


Mae angen i chi wneud cais drwy'r Tîm Derbyn i Ysgolion ar gyfer eich lle meithrin ysgol. 


I gael rhagor o wybodaeth, dyddiadau ymgeisio, a'ch cais, cliciwch yma i gael eich ailgyfeirio i: Derbyn i’r Ysgol Feithrin

 

*Hefyd ar gael yn Ysgol Feithrin Sain Dunwyd a Chylch Chwarae Swallow. Cysylltwch â'r lleoliadau’n uniongyrchol i wneud cais.

 

 

Cyllid Gofal Plant

17.5 awr yr wythnos o gyllid ar gyfer darparwr gofal plant cofrestredig yn ystod y tymor.

 

Hyd at 30 awr yr wythnos ar gyfer darparwr gofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol, ar gyfer tair wythnos fesul tymor (cyfanswm o 9 wythnos y flwyddyn)

 

Cyfanswm o 48 wythnos o gyllid gofal plant y flwyddyn. Bydd angen i chi ariannu unrhyw ofal plant ychwanegol sydd ei angen arnoch.

Gall rhieni cymwys barhau i ddefnyddio’r cyllid gofal plant os ydynt yn dewis peidio â defnyddio’r 12.5 awr o addysg feithrin.  Fodd bynnag, nid yw oriau gofal plant a ariennir trwy’r Cynnig Gofal Plant yn cynyddu os nad yw rhiant yn defnyddio’i hawliad addysg feithrin. 

 

Y Cynnig Gofal Plant a Dechrau Addysg Feithrin

 

Mae'r daflen hon yn esbonio'r gwahaniaeth rhwng cyllid y Cynnig Gofal Plant a dechrau addysg feithrin ym Mro Morgannwg:

 

 

 

Mae'r fideo hwn yn esbonio'r gwahaniaeth rhwng cyllid y Cynnig Gofal Plant a dechrau addysg feithrin ym Mro Morgannwg:

 

 

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer Cyllid Gofal Plant

Gallwch wneud cais am gyllid gofal plant yn yr amgylchiadau canlynol:

 

 • Rydych yn byw ym Mro Morgannwg.  Rhaid i chi wneud cais trwy'r Awdurdod Lleol yr ydych yn byw ynddo;
 • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed.  Gweler y tabl isod ar gyfer dyddiadau cymhwysedd;
 • Rydych yn fyfyriwr Addysg Uwch neu Addysg Bellach sydd wedi cofrestru ar gwrs sy'n o leiaf 10 wythnos o hyd 

       NEU

 

 • Rydych chi’n gyflogedig neu'n hunangyflogedig ac rydych chi’n ennill o leiaf:
  • £152 yr wythnos os ydych yn 23 oed neu'n hŷn
  • £146.88 yr wythnos os ydych yn 21-22 oed neu'n hŷn 
  • £109.28 yr wythnos os ydych yn 18-20 oed neu'n hŷn

(Mae’r cyfraddau hyn yn seiliedig ar 16 awr yr wythnos ar lefel y Cyflog Byw Cenedlaethol a'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer Ebrill 2022-Mawrth 2023 a byddant yn newid yn flynyddol.)

 

 • Rhaid eich bod yn ennill llai na £100,000 (incwm gros) y flwyddyn, fesul rhiant.  Os yw'r naill riant neu'r llall yn ennill dros £100,000 gros y flwyddyn, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant.

Bydd angen i chi lanlwytho'r dogfennau ategol canlynol i’ch cais:

 

 • Tystysgrif geni eich plentyn;
 • Tystiolaeth o'ch cyfeiriad, e.e. eich llythyr treth Gyngor diweddaraf;
 • Eich slipiau cyflog o’r 3 mis diwethaf os ydych yn cael eich cyflogi;
 • Eich ffurflen dreth hunanasesiad ddiweddaraf os ydych yn hunangyflogedig;
 • Llythyr cofrestru/cadarnhad o le mewn Addysg Bellach neu Addysg Uwch.

Bydd angen i chi lanlwytho tystiolaeth o gymhwysedd y ddau riant os ydych chi'n deulu â dau riant.

 

Sylwer:

 

 • Mae'r term 'rhiant' yn cyfeirio at rieni, gwarcheidwaid cyfreithiol, llys-rieni, rhieni mabwysiadol, gofalwyr maeth, gwarcheidwaid, gofalwyr sy'n berthnasau, gofalwyr sydd â Gorchymyn Gwarchodaeth Arbennig a phartneriaid hirdymor sy’n byw yn yr un cartref â'r plentyn. 
 • Gall rhieni sydd ar absenoldeb mamolaeth/tadolaeth/rhiant/mabwysiadu ar hyn o bryd wneud cais am y Cynnig Gofal Plant os ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd uchod.
 • Mewn teulu rhiant sengl, mae'r meini prawf cymhwysedd uchod yn berthnasol i'r unig riant.  
 • Mewn teulu dau rieni, mae'r meini prawf cymhwysedd uchod yn berthnasol i'r ddau riant.  
 • Caiff rhieni fanteisio ar Gredydau Treth, Gofal Plant Di-dreth neu Gredyd Cynhwysol ar yr un pryd â'r Cynnig ar gyfer unrhyw oriau ychwanegol o ofal plant a dalant amdano mewn perthynas â’u plentyn neu blant eraill yn y teulu. Ewch i wefan Childcare Choices am ragor o wybodaeth.

 

Eithriadau i'r Meini Prawf Cymhwysedd:

 

 • Mewn teulu dau riant lle bo un rhiant yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd a bod y rhiant arall yn derbyn budd-daliadau penodol, gallech chi fod yn gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant mewn rhai amgylchiadau.  Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y budd-daliadau cymwys.  
 • Gallai rhieni sydd mewn addysg neu hyfforddiant ac sydd wedi atal eu hastudiaethau'n ffurfiol oherwydd salwch hirdymor barhau i fod yn gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant.
 • Gallai rhieni sy'n gyflogedig/hunangyflogedig ond sydd i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar absenoldeb salwch statudol ddal i fod yn gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant.

 

Cyllid gofal plant:  Pryd mae fy mhlentyn yn gymwys?

 

Dyddiad geni rhwngCeisiadau ar agor(nid oes dyddiad cau*) Yn gymwys i gael cyllid gofal plant o: Yn gymwys i gael cyllid gofal plant tan: 
01/09/2018 - 31/12/2018  29/10/2021  03/01/2022  31/08/2023
01/01/2019 - 31/03/2019  18/02/2022  25/04/2022  31/08/2023
01/04/2019 - 31/08/2019  10/06/2022  05/09/2022  31/08/2023
01/09/2019 - 31/12/2019  07/11/2022  02/01/2023  31/08/2024
01/01/2020 – 31/03/2020  Chwefror 2023  Ebrill 2023  31/08/2024
01/04/2020 - 31/08/2020  Gorffennaf 2023  Medi 2023  31/08/2024

Gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer plant a anwyd rhwng 01/09/19 a 31/12/19 o fis 7 Tachwedd 2022.

 

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau,ond ni ellir ôl-ddyddio’r arian.


Gallwch gofrestru i fod ar ein rhestr bostio i dderbyn neges atgoffa i wneud cais am ddyddiadau ymgeisio yn y dyfodol.

Rhestr Bostio'r Cynnig Gofal Plant

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf am y Cynnig Gofal Plant

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

 

 

Plant ag Anghenion Ychwanegol

Os oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol a'ch bod yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant, efallai y gallwn ariannu hyfforddiant i ddarparwyr gofal plant, staffio gofal plant ychwanegol, offer arbenigol, neu addasiadau corfforol i ddarpariaeth gofal plant.  Gallwch ddweud wrthym y gallai fod gan eich plentyn anghenion ychwanegol ar eich cais am Gynnig Gofal Plant.

 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn ein Mynegai ar gyfer Plant ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol 

 

 

Sut i wneud cais 

Er mwyn defnyddio'r Cynnig Gofal Plant rhaid i chi ddewis darparwr gofal plant sydd wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac wedi cofrestru i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant yn y Fro. Bydd y Cynnig yn galluogi plant i fanteisio ar uchafswm o ddau ddarparwr gofal plant yn ogystal a'u lleoliad Feithrin y Cyfnod Sylfaen ar unrhyw ddiwrnod penodol. Felly, yn ystyd y cyfnod gwyliau, caiff plentyn fanteisio ar uchafswm o ddau ddarparwr gofal plant cofrestredig o dan Cynnig. 

 

Gweler y rhestr isod i weld yr holl leoliadau gofal plant sydd wedi'u cofrestru i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant i drigolion y Fro. Hyd yn oed os yw eich plentyn yn mynychu lleoliad y tu allan i'r sir, efallai y byddwch yn gymwys i fanteisio ar gyllid Cynnig Gofal Plant os ydych yn byw ym Mro Morgannwg. Os nad yw'r lleoliad o'ch dewis yn ymddangos ar y rhestr isod, cysylltwch â ni. 

 

 

Eisiau gofal plant?

Chwiliwch am ofal plant, gweithgareddau i blant a gwasanaethau cymorth i deuluoedd yn y Fro gan ddefnyddio’r wefan Gwybodaeth Gofal Plant newydd, mae hyn yn cynnwys lleoliadau sydd wedi'u cofrestru i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant. Dewiswch eich categori gofal plant i ddechrau arni. Ar ôl ei ddewis gallwch roi eich cod post yn y tab 'lleoliadau' a defnyddio'r tab 'cyfleusterau' i hidlo eich canlyniadau ymhellach drwy dicio 'Cynnig Gofal Plant' neu 'Gofal Cofleidiol' er enghraifft. Os ydych chi'n bwriadu i'ch plentyn fynychu Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen defnyddiwch y tab 'Casglu o’r ysgol ac arall' i chwilio am leoliadau gofal plant sy'n darparu gofal cofleidiol i'ch ysgol ddewisol. 

 

 

Fel arall, gallwch gysylltu â ni'n uniongyrchol am eich anghenion gofal plant drwy lenwi ein ffurflen ymholiadau ar-lein. Bydd yr holl ddata'n cael ei gadw yn unol â rheoliadau diogelu data, fel y nodir yn Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Bro Morgannwg. 

 

 

Gwneud eich cais  

Mae holl geisiadau'r Cynnig Gofal Plant ar gyfer trigolion y Fro yn cael eu prosesu gan Gyngor Dinas Casnewydd, fodd bynnag os oes angen unrhyw wybodaeth neu gymorth arnoch gyda'ch cais, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro yn y lle cyntaf.  

 

 

Os oes angen unrhyw help arnoch gyda'ch cais am Gynnig Gofal Plant, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro ar:

 

 • 01446 704704
 • fis@valeofglamorgan.gov.uk

  

 

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant 

Cysylltwch â ni os oes angen i chi gofrestru i gyflwyno'r Cynnig Gofal Plant yn ystod tymor yr Hydref 2022 am blentyn a gafodd ei eni cyn 31/08/2019.

 

Bydd rhieni plant a aned rhwng 01/09/19 a 31/12/19 yn defnyddio'r cais digidol newydd ym mis Tachwedd.  Bydd yr arian yn dechrau ym mis Ionawr 2023.

 

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru ar gyfer y system ddigidol Cynnig Gofal Plant newydd, cofrestrwch isod. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i dudalen mewngofnodi Porth y Llywodraeth lle gallwch ddechrau’r broses gofrestru.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar greu eich cyfrif Porth y Llywodraeth, yn ogystal â beth i’w wneud nesaf os oes gennych un yn barod, yma:

 

I gael mwy o wybodaeth am sut i gofrestru i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant drwy'r Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol, dilynwch y dolenni isod:

 

Sylwch:

 

 • Bydd plant sy’n derbyn y Cynnig Gofal Plant ar hyn o bryd yn parhau ar y system bresennol o anfonebau a phresenoldeb nes nad ydynt yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant mwyach (diwedd Awst 2023 i'r rhan fwyaf o blant sydd eisoes yn derbyn y Cynnig)
 • Bydd pob plentyn sy'n dechrau derbyn y Cynnig Gofal Plant o Ionawr 2023 ac ymlaen yn defnyddio'r system newydd
 • Ar ôl i chi gofrestru i gyflawni'r Cynnig Gofal Plant, byddwch yn derbyn y wybodaeth a'r cyfarwyddiadau sydd eu hangen arnoch i hawlio'r cyllid gofal plant
 • I gael cymorth gyda ffurflenni cofrestru Cynnig Gofal Plant, a chwblhau anfonebau a chofrestri presenoldeb, cysylltwch â Kath King, Swyddog Ymgysylltu Cynnig Gofal Plant:

 

Manylion Cyswllt

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro (GGiD)

Swyddfa’r Dociau

Heol yr Isffordd

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RT