Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg 

 Childcare Offer for Wales - Digital Screen 2 - Vale of Glamorgan

 

  

Eich Cynnig Gofal Plant

Mae cyllid y Cynnig Gofal Plant yn dechrau o'r tymor ar ôl 3ydd pen-blwydd eich plentyn.

Mae'n cynnwys: 

 

Addysg Feithrin

12.5 awr yr wythnos mewn meithrinfa ysgol.*


Mae angen i chi wneud cais drwy'r Tîm Derbyn i Ysgolion ar gyfer eich lle meithrin ysgol. 


I gael rhagor o wybodaeth, dyddiadau ymgeisio, a'ch cais, cliciwch yma i gael eich ailgyfeirio i: Derbyn i’r Ysgol Feithrin

 

*Hefyd ar gael yn Ysgol Feithrin Sain Dunwyd a Chylch Chwarae Swallow. Cysylltwch â'r lleoliadau’n uniongyrchol i wneud cais

 

 

 

Cyllid Gofal Plant

17.5 awr yr wythnos o gyllid ar gyfer darparwr gofal plant cofrestredig yn ystod y tymor.

 

Hyd at 30 awr yr wythnos ar gyfer darparwr gofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol, ar gyfer tair wythnos fesul tymor (cyfanswm o 9 wythnos y flwyddyn)

 

Cyfanswm o 48 wythnos o gyllid gofal plant y flwyddyn. 

 

 

 

 

 

Gall rhieni cymwys barhau i ddefnyddio’r cyllid gofal plant os ydynt yn dewis peidio â defnyddio’r 12.5 awr o addysg feithrin.  Fodd bynnag, nid yw oriau gofal plant a ariennir trwy’r Cynnig Gofal Plant yn cynyddu os nad yw rhiant yn defnyddio’i hawliad addysg feithrin. 

 

Y Cynnig Gofal Plant a Dechrau Addysg Feithrin

Mae'r fideo hwn yn esbonio'r gwahaniaeth rhwng cyllid y Cynnig Gofal Plant a dechrau addysg feithrin ym Mro Morgannwg:

 

 

 

Cyllid Gofal Plant: Pwy all wneud cais?

Gallwch wneud cais am yr 17.5 awr yr wythnos o gyllid gofal plant os:
 

 • Ydych yn byw ym Mro Morgannwg
 • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed  Daw'r cyllid gofal plant i ben unwaith y bydd eich plentyn yn dechrau'r ysgol amser llawn.  Fel arfer, mae hyn yn digwydd yn y mis Medi ar ôl ei 4ydd pen-blwydd.
 • Mae'r ddau riant yn gweithio mewn teulu dau riant (mae rhai budd-daliadau hefyd yn gymwys. Gweler fideo 'Eich Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg' am fanylion) 
 • Mae'r unig riant yn gweithio mewn teulu unig riant 
 • Rydych yn ennill o leiaf:
 • £142.56 yr wythnos os ydych yn 23 oed neu'n hŷn
 • £133.76 yr wythnos os ydych yn 21-22 oed 
 • £104.96 yr wythnos os ydych yn 18-20 oed

(mae’r cyfraddau hyn yn seiliedig ar 16 awr yr wythnos ar lefel y Cyflog Byw Cenedlaethol a'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer Ebrill 2021-Mawrth 2022 a byddant yn newid yn flynyddol)

 

 • Rhaid eich bod yn ennill llai na £100,000 (incwm gros) y flwyddyn, fesul rhiant. 

I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch ein canllawiau isod.

 

 

 

Cewch ateb i’ch holl gwestiynau yn y canllawiau hyn ar wneud cais am y Cynnig Gofal Plant

 

 

Mae gennym gyfres o dri chlip i'ch helpu i ddeall a gwneud cais am y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg:

 

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

 

Eich Cais am y Cynnig Gofal Plant

 

Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â’r Cynnig Gofal Plant

  

  

Plant ag Anghenion Ychwanegol

Os oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol a'ch bod yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant, efallai y gallwn ariannu hyfforddiant i ddarparwyr gofal plant, staffio gofal plant ychwanegol, offer arbenigol, neu addasiadau corfforol i ddarpariaeth gofal plant.  Gallwch ddweud wrthym y gallai fod gan eich plentyn anghenion ychwanegol ar eich cais am Gynnig Gofal Plant.

 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn ein Mynegai ar gyfer Plant ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol 

 

Eich Cais am y Cynnig Gofal Plant

 

Os oes angen unrhyw help arnoch gyda'ch cais am Gynnig Gofal Plant, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar:

 

 

 

Pryd i wneud cais 

 

Mae’r cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed pan fyddant yn dechrau ysgol llawn-amser. 

 

Mae’r cyfnod ymgeisio yn dechrau oddeutu 8 wythnos cyn i’r cyllid ddechrau.

 

Ceisiadau Tymor yr Hydref 2021 ar gyfer plant a aned rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Awst 2018 gael eu cyflwyno o 4 Mehefin 2021.

 

Byddwn yn ymateb i bob cais a gyflwynir gyda’r dystiolaeth gywir erbyn 2 Gorffennaf 2021 cyn 19 Gorffennaf 2021, a bydd y cyllid yn dechrau Tymor yr Hydref. 

 

Bydd ceisiadau anghyflawn sy’n dod i law rhwng 4 Mehefin 2021 a 2 Gorffennaf 2021 yn cymryd mwy o amser i’w prosesu.

 

Bydd yn dal yn bosib i chi wneud cais ar ôl 2 Gorffennaf 2021, ond ni ellir sicrhau y bydd y cyllid ar gael erbyn dechrau Tymor yr Hydref ac ni fydd modd ei ôl-ddyddio.

 

 Pethau i’w hystyried:

 • Os dewiswch ddefnyddio gofal plant cyn i’ch cais gael ei gymeradwyo, chi fydd yn gyfrifol am dalu costau’r gofal plant hwnnw.
 • Ni ellir ôl-ddyddio arian y Cynnig Gofal Plant ar gyfer y cyfnod cyn i gais gael ei gymeradwyo
 • Dylech siarad â’ch darparwr gofal plant yn gyntaf gan fod y ffurflen gais yn gofyn i chi gadarnhau pa ddarparwr gofal plant rydych yn ei ddefnyddio.   

 

(Gall ceisiadau Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant a aned rhwng 1 Medi 2018 a 31 Rhagfyr 2018 gael eu cyflwyno o 29 Hydref 2021).

 

Rhestr Bostio’r Cynnig Gofal Plant

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf am y Cynnig Gofal Plant

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

 

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant 

Gall darparwyr gofal plant wneud cais i fod yn rhan o'r Cynnig Gofal Plant:

 

 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais a Thelerau ac Amodau:

Y Tîm Cynnig Gofal Plant

Cyngor Dinas Casnewydd

Plasty Malpas Court

Oliphant Circle

Casnewydd

NP20 6AD

 

 

Ar ôl i chi gofrestru i gyflawni'r Cynnig Gofal Plant, byddwch yn derbyn y wybodaeth a'r cyfarwyddiadau sydd eu hangen arnoch i hawlio'r cyllid gofal plant.  

 

I gael cymorth gyda ffurflenni cofrestru Cynnig Gofal Plant, a chwblhau anfonebau a chofrestri presenoldeb, cysylltwch â Kath King, Swyddog Ymgysylltu Cynnig Gofal Plant: 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro (GGiD)

Swyddfa’r Dociau

Heol yr Isffordd

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RT