Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

Bydd cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru ar gael ym mhob ardal ym Mro Morgannwg. 

 WG Child Care Campaign - Facebook banner

Mae Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru wedi’i atal i ymgeiswyr newydd.

 

Mae’r cyllid wrthi’n cael ei ddefnyddio i ddarparu gofal plant cofrestredig i blant gweithwyr allweddol a phlant agored i niwed. Mesur dros dro yw hwn, a chaiff ei adolygu’n rheolaidd.

 

Os hoffech gael neges pan gaiff ceisiadau eu hail-agor i fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant, ychwanegwch eich manylion at y rhestr bostio isod.

 

  

Rhestr Bostio’r Cynnig Gofal Plant

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf am y Cynnig Gofal Plant

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

 

Y Cynnig

Cynigir hyd at 30 awr o addysg a gofal plant ar y cyd i rieni cymwys sy’n gweithio, sydd â phlant rhwng 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Bydd y 30 awr yn cynnwys cyfuniad o'r Feithrinfa Cyfnod Sylfaen presennol (12.5 awr) ar agor i bob plentyn 3 a 4 oed a'r gofal plant ychwanegol a gyllidir (17.5 awr) i deuluoedd cymwys.  Yn ystod y gwyliau ysgol bydd ond yn cynnwys 30 awr o ofal plant a gyllidir, am hyd at 9 wythnos y flwyddyn. 

 

Pryd allaf ymgeisio?

Mae’r cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed pan gynigir lle addysg llawn amser

Byddwch yn gallu cyflwyno eich cais 12 wythnos cyn dechrau’r tymor y daw eich plentyn yn gymwys am y cynnig:

 

Dyddiad Geni: 01 Ionawr 2017 - 31 Mawrth 2017

Cymwys am Ofal Plant: 20 Ebrill 2020 - Awst 2021

Ceisiadau ar Agor: 24 Chwefror 2020

 

Dyddiad Geni: 1 Ebrill 2017 - 31 Awst 2017

Cymwys am Ofal Plant: Medi 2020 - Awst 2021

Ceisiadau ar Agor: 08 Mehefin 2020

 

Pwy all wneud cais?

Rydych yn gymwys i fanteisio ar y cynnig gofal plant os:

  • yw eich plentyn yn 3 neu 4 oed
  • ydych yn byw ym Mro Morgannwg 
  • ydych yn gweithio o leiaf 16 awr gan ennill yr isafswm cyflog cenedlaethol neu'r cyflog byw cenedlaethol
  • yw’r ddau riant yn gweithio, os ydych yn deulu â dau riant
  • ydych yn ennill o leiaf yr hyn sydd gyfystyr ag o leiaf 16 awr yr wythnos ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu’r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (tua £123.20 yr wythnos ar y gyfradd CBC ac ICC 21-24 gyfredol yn y drefn honno a £131.36 25 a throsodd) ond yn llai na £100k y flwyddyn

 

Beth sydd ar gael i blant ag anghenion ychwanegol mewn darpariaeth gofal plant?

Mae Grant Cymorth Ychwanegol sydd ar gael i sicrhau bod yr elfen gofal plant o’r Cynnig yn cynnwys plant cymwys ag anghenion ychwanegol. Gall gael ei ddefnyddio at nifer o ddibenion gan gynnwys hyfforddiant i ddarparwyr gofal plant, staffio gofal plant ychwanegol, offer arbenigol, ac addasiadau ffisegol i ddarpariaeth gofal plant. Gallwch nodi bod gan eich plentyn anghenion ychwanegol wrth wneud cais am y Cynnig.

 

Sut i wneud Cais

Cyn gwneud cais am y cynnig gofal plant mae angen i chi drefnu lle gofal plant gyda darparwr sydd wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac sy’n gallu bodloni eich gofynion gofal plant.

I leihau oedi sicrhewch eich bod yn atodi copïau / lluniau o’r dystiolaeth ategol ganlynol:

  • Tystysgrif geni’r plentyn

  • Prawf preswylfa'r rhiant (e.e. Datganiad Treth Gyngor, datganiad banc, bil gwasanaeth diweddaraf)

  • Os yw’r rhiant yn gyflogedig:  Slipiau cyflog y rhiant ar gyfer y tri mis diwethaf.  Os yw’r rhiant yn hunangyflogedig:  Ffurflen Dreth Hunan Asesu a rhif cyfeirnod treth unigryw (CTU) (Os yw wedi bod yn hunangyflogedig am lai na 12 mis, rhif CTU ac enillion arfaethedig ar gyfer y flwyddyn)

I ymgeisio am y Feithrinfa Cyfnod Sylfaen 12.5 awr cysylltwch â’r tîm Derbyn i Ysgolion ar:

  • 01446 709844

Neu, gallwch hefyd fynd i brif dudalen Derbyn i Ysgolion.

 

Fydd rhaid i mi dalu unrhyw beth?

Mae’r cynnig gofal plant yn ariannu uchafswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yr wythnos.  Mae’r cyllid gan y llywodraeth ar gyfer yr addysg a’r gofal y mae’r gweithwyr proffesiynol yn ei ddarparu yn y lleoliad.  Nid yw’n cynnwys bwyd, trafnidiaeth neu weithgareddau oddi ar y safle y codir cost ychwanegol ar eu cyfer a bydd y darparwyr yn gallu codi ffi arnoch am y rhain. 

 

Os yw darparwyr fel arfer yn codi tâl ar rieni fesul sesiwn, waeth faint o oriau y mae’r plentyn yn mynychu, gallent dal godi tâl am sesiwn lawn dan y Cynnig Gofal Plant.

Mae’n bosibl y bydd blaendal / tâl ar gadw / tâl gwyliau yn dal yn berthnasol a dylech siarad â'ch darparwr gofal plant am hyn cyn mynd i mewn i gontract gyda nhw.

 

 

 

Darparwyr Gofal Plant

Gall darparwyr gofal plant wneud cais i fod yn rhan o'r Cynnig Gofal Plant:

 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais a Thelerau ac Amodau:

Y Tîm Cynnig Gofal Plant

Cyngor Dinas Casnewydd

Plasty Malpas Court

Oliphant Circle

Casnewydd

NP20 6AD

 

  • vale.childcareoffer@newport.gov.uk

 

Cysylltu

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro (GGiD)

Swyddfa’r Dociau

Heol yr Isffordd

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RT