Derbyn i’r Ysgol Feithrin 

 

Blwyddyn Academaidd 2019/20

Byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad fel a ganlyn, os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 

 

1 Medi 2015 a 31 Awst 2016 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2019. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Mai 2019.

 

1 Medi 2016 a 31 Rhagfyr 2016 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2020. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Hydref 2019.

 

1 Ionawr 2017 a 31 Mawrth 2017 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2020. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 17 Ionawr 2020. 

 

Gwneud cais ar lein 

 

 

Ceisiadau Hwyr 2018-19

Os ydych am gyflwyno cais hwyr ar gyfer Dosbarth Meithrin yn 2018-19, cwblhewch y ffurflen isod ac e-bostiwch hi i admissions@valeofglamorgan.gov.uk 

 

 

 

Cynnig Gofal Plant Cymru ym Mro Morgannwg

Fel y byddwch yn ymwybodol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno’r cynnig 30 awr o addysg gynnar a gofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio, mewn sawl awdurdod lleol yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi gwybod i Gyngor Bro Morgannwg y byddwn yn gallu dechrau rhoi’r cynnig ar waith yn yr ardaloedd a nodir gan y Fro ar ddechrau 2019. Does dim dyddiad pendant eto, ond dylai hyn gael ei gadarnhau yn yr ychydig wythnosau nesaf.

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro fydd y pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw ymholiadau am y cynnig. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

 

Byddwn hefyd yn cynnal ymgyrch marchnata i godi ymwybyddiaeth am y cynnig gyda rhieni a darparwyr gofal plant. Byddwn yn gwerthfawrogi pe gallech gyfeirio rhieni atom ni os oes ganddynt unrhyw gwestiynau, a byddwn yn cadw eu manylion (gyda'u caniatâd) nes bod gennym ragor o wybodaeth.  

 

Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau gyda darparwyr gofal plant fel bod gennych yr holl wybodaeth. Mae Cynnig Gofal Plant Cymru’n darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i rieni cymwys plant 3-4 oed, ar gyfer hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn. 

 

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru   Gwybodaeth i Rieni   Gwybodaeth ar gyfer Darparwyr

Cofrestru eich manylion

Cofrestrwch y manylion a byddwn yn eich hysbysu pan ddaw'r amser i ymgeisio

 

 

Dalgylchoedd

Yn achos gor-danysgrifiad, pennir llefydd yn unol â meini prawf mynediad y Cyngor, a rhoddir blaenoriaeth i blant y dalgylcyh. Ceir manylion llawn am y meini prawf yn ein Canllaw i Rieniar drefniadau derbyn i Ysgolion y Fro 2016/17

 

I weld dalgylch eich ysgol feithrin, rhowch eich cod post yn y blwch isod:

 

 

Er mwyn helpu’r holl rieni/gofalwyr, mae ffurflenni derbyn i ysgolion ar gael yn yr ieithoedd canlynol: ArabegBengaliTsieineegLithwanegMalayalamPwylegRwsiegTagalogThai.