Derbyn i’r Ysgol Feithrin 

Mae plant yn gymwys i dderbyn lle rhan amser mewn meithrinfa, am bum bore neu bum prynhawn fel rheol, o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd.

 

Dosbarth Meithrin 2021-22

 

Cofiwch fod y dyddiad cau bellach wedi mynd heibio, os hoffech gyflwyno cais hwyr, llenwch a dychwelwch y ffurflen isod i admissions@valeofglamorgan.gov.uk cyn gynted â phosibl.

 

Ffurflen Gais Meithrinfa Hwyr 2021-22

 

  • Dyddiad Agor: 25 Ionawr 2021
  • Dyddiad Cau: 26 Mawrth 2021
  • Dyddiad Cynnig: Bydd dyddiad cynnig eich plentyn yn dibynnu ar y tymor y byddant yn dechrau yn y Feithrin.

Blwyddyn Academaidd 2021/22

Byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad fel a ganlyn, os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 

 

1 Medi 2017 a 31 Awst 2018 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2021. Anfonir hysbysiad ar 25 Mai 2021.

 

1 Medi 2017 a 31 Awst 2018 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2022. Anfonir hysbysiad ar 25 Hydref 2021.

 

1 Ionawr 2019 - 31 Mawrth 2019 - Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2022. Anfonir hysbysiad ar 17 Ionawr 2022.

 

YSGOL GYNRADD LLANCARFAN

Bydd uned feithrin yn cael ei sefydlu yn Ysgol Gynradd Llancarfan ar gyfer Medi 2021 gyda 48 o leoedd ar gael i rieni plant oedran meithrin sy'n dymuno gwneud cais am le. Bydd Ysgol Gynradd Llancarfan yn symud i adeilad newydd â 210 o leoedd yn y Rhws ar ddatblygiad Golwg y Môr yn ystod blwyddyn academaidd 2021/22, yn amodol ar gwblhau’r adeilad newydd, a ddylai ddigwydd ym mis Rhagfyr 2021. Yn y cyfamser, bydd darpariaeth feithrin ar gael yn adeilad presennol yr ysgol lle byddai plant yn trosglwyddo'n awtomatig i adeilad newydd yr ysgol yn y Rhws ar ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau. Mae darpariaeth feithrin yn cael ei sefydlu i sicrhau dilyniant yn nysgu plant o 3 oed yn Ysgol Gynradd Llancarfan.

 

 

Dosbarth Meithrin 2020-21 

 

  • Dyddiad Agor: 24 Ionawr 2020
  • Dyddiad Cau: 23 Mawrth 2020
  • Dyddiad Cynnig: Bydd dyddiad cynnig eich plentyn yn dibynnu ar y tymor y byddant yn dechrau yn y Feithrin.
  • Dechrau ym mis Medi:25 Mai 2020
  • Dechrau ym mis Ionawr:25 Hydref 2020
  • Dechrau ym mis Ebrill:25 Ionawr 2021

 

Blwyddyn Academaidd 2020/21

Byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad fel a ganlyn, os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 

 

1 Medi 2016 a 31 Awst 2017 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2020. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Mai 2020.

 

1 Medi 2017 a 31 Rhagfyr 2017 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2021. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Hydref 2020.

 

1 Ionawr 2018 a 31 Mawrth 2018 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2021. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 17 Ionawr 2021. 

 

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

  

Cynigir hyd at 30 awr o addysg a gofal plant ar y cyd i rieni cymwys sy’n gweithio, sydd â phlant rhwng 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Bydd y 30 awr yn cynnwys cyfuniad o'r Feithrinfa Cyfnod Sylfaen presennol (12.5 awr) ar agor i bob plentyn 3 a 4 oed a'r gofal plant ychwanegol a gyllidir (17.5 awr) i deuluoedd cymwys.  Yn ystod y gwyliau ysgol bydd ond yn cynnwys 30 awr o ofal plant a gyllidir, am hyd at 9 wythnos y flwyddyn. 

 

Pryd allaf ymgeisio?

Mae’r cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed pan gynigir lle addysg llawn amser

 

Cynnig Gofal Plant

 

Ceisiadau Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant a aned ar neu cyn 31 Rhagfyr 2016 ar agor nawr.

 

Y Cynnig Gofal Plant

 

 

 

Cofrestru eich manylion

Cofrestrwch y manylion a byddwn yn eich hysbysu pan ddaw'r amser i ymgeisio

 

 

Dalgylchoedd

Yn achos gor-danysgrifiad, pennir llefydd yn unol â meini prawf mynediad y Cyngor, a rhoddir blaenoriaeth i blant y dalgylcyh. Ceir manylion llawn am y meini prawf yn ein Canllaw i Rieniar drefniadau derbyn i Ysgolion y Fro 2019/20. 

 

I weld dalgylch eich ysgol feithrin, rhowch eich cod post yn y blwch isod:

 

 

Er mwyn helpu’r holl rieni/gofalwyr, mae ffurflenni derbyn i ysgolion ar gael yn yr ieithoedd canlynol: ArabegBengaliTsieineegLithwanegMalayalamPwylegRwsiegTagalogThai.