Cost of Living Support Icon

Derbyn i’r Ysgol Feithrin 

Mae plant yn gymwys i dderbyn lle rhan amser mewn meithrinfa, am bum bore neu bum prynhawn fel rheol, o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd.

 

Meithrinfa 2024-25

 

Llythyr Cais Meithrin 2024-25

 

Meithrin 2024-25 Ffurflen Gais Hwyr 

 

  • Dyddiad Agor: 26 Ionawr 2024
  • Dyddiad Cau: 15 Mawrth 2024
  • Dyddiad Cynnig: Bydd dyddiad cynnig eich plentyn yn dibynnu ar y term y mae'n dechrau meithrin ynddo, gweler isod:

Cewch wybod am y penderfyniad fel a ganlyn, Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng:

 

1 Medi 2020 - 31 Awst 2021 - Byddant yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2024. Bydd hysbysiad yn cael ei roi ar 17 Mai 2024

 

1 Medi 2021 - 31 Rhagfyr 2021 - Byddant yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2025. Bydd hysbysiad yn cael ei roi ar 25 Hydref 2024

 

1 Ionawr 2022 - 31 Mawrth 2022 - Byddant yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2025. Bydd hysbysiad yn cael ei roi ar 17 Ionawr 2025

 

 

Meithrinfa 2023-24

 

Meithrin 2023-24 Ffurflen Gais Hwyr

 

  • Dyddiad Agor: 27 Ionawr 2023
  • Dyddiad Cau: 24 Mawrth 2023
  • Dyddiad Cynnig: Bydd dyddiad cynnig eich plentyn yn dibynnu ar y term y mae'n dechrau meithrin ynddo, gweler isod:

Cewch wybod am y penderfyniad fel a ganlyn, Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng:

 

1 Medi 2019 - 31 Awst 2020 - Byddant yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2023. Bydd hysbysiad yn cael ei roi ar 19 Mai 2023

 

1 Medi 2020 - 31 Rhagfyr 2020 - Byddant yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2024. Bydd hysbysiad yn cael ei roi ar 25 Hydref 2023

 

1 Ionawr 2021 - 31 Mawrth 2021 - Byddant yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2024. Bydd hysbysiad yn cael ei roi ar 17 Ionawr 2024

 

Newidiadau Trefniadaeth Ysgolion

 

Ysgol y Bont-faen

Er mwyn ateb y galw cynyddol am addysg gynradd yn ardal y Bont-faen, bydd Ysgol Gyfun y Bont-faen yn dod yn ysgol 3-19 oed o fis Medi 2023, gan ddarparu 210 o leoedd cynradd a 48 o leoedd meithrin. Bydd uned feithrin yn cael ei sefydlu yn Ysgol y Bont-faen ar gyfer mis Medi 2023 gyda 48 o leoedd ar gael i rieni plant oedran meithrin wneud cais amdanynt.

 

Bydd y dalgylch ar gyfer y cyfnod cynradd yn Ysgol Gyfun y Bont-faen yn adlewyrchu dalgylch Ysgol Gynradd y Bont-faen, sydd hefyd yn darparu darpariaeth feithrin. Fel gyda’r holl geisiadau, mae'n bwysig bod rhieni'n cyflwyno mwy nag un dewis ysgol ar eu ffurflen gais.

 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas 

Er mwyn bodloni gofynion am ddarpariaeth feithrin yn yr ysgol, bydd uned feithrin yn cael ei sefydlu yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas ar gyfer mis Medi 2023 gyda 24 o leoedd ar gael i rieni plant oedran meithrin wneud cais amdanynt. Bydd ysgol newydd â 126 o leoedd a 24 o leoedd meithrin rhan amser ychwanegol yn cael ei hadeiladu yn lle adeilad blaenorol yr ysgol.

Fel gyda’r holl geisiadau, mae'n bwysig bod rhieni'n cyflwyno mwy nag un dewis ysgol ar eu ffurflen gais.

 

Mae mwy o wybodaeth am Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor ar wefan y Cyngor

 

 

 

Gwnewch gais ar amser.  Gallwch weld dyddiadau pwysig un ystod y broses ymgeisio ar gyfer lle mewn ysgol isod. Os byddwch yn methu'r dyddiad cau, ni allwch wneud cais hwyr ar-lein.  Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais hwyr ar bapur. Gallai colli’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais effeithio’n sylweddol ar eich cyfle i gael y lle rydych yn ei ddymuno.  

 

Ni chaiff ceisiadau hwyr eu hystyried yn y rownd gyntaf o ddyraniadau ar y dyddiad cynnig a gyhoeddir. Bydd llawer o ysgolion yn cael eu tanysgrifio'n llwyr ar ôl y rownd gyntaf, felly mae'n bwysig cyflwyno'ch cais ar amser i gael y cyfle gorau i sicrhau lle yn eich ysgol ddewisol. Yn dilyn y rownd gyntaf o ddyraniadau, caiff pob cais hwyr ei ystyried ynghyd ag unrhyw blant sydd ar y rhestr aros. 

 

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

  

Y Cynnig Gofal Plant

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn rhoi cyfle i rieni cymwys i blant 3 a 4 oed ac sy’n gweithio gael cyllid gofal plant ar gyfer hyd at 48 wythnos y flwyddyn.  Mae'r cyllid gofal plant yn dechrau o'r tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn dair oed ac yn gorffen ychydig cyn i'r plentyn ddechrau addysg llawn amser. 

 

Yn ystod y tymor, gallech gael arian ar gyfer hyd at 17.5 awr yr wythnos o ofal plant gan ddarpariaeth gofal plant cofrestredig.  Yn ystod y tymor, gallech gael arian ar gyfer hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant gan ddarpariaeth gofal plant cofrestredig yn ystod tair wythnos benodol y tymor. 

 

Mae meini prawf isafswm ac uchafswm enillion yn berthnasol.

 

I gael rhagor o wybodaeth, dyddiadau ymgeisio a'r broses ymgeisio am Gynnig Gofal Plant, ewch i: Cynnig Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant

 

Y Cynnig Gofal Plant

 

Y Cynnig Gofal Plant a Dechrau Addysg Feithrin

Mae'r fideo hwn yn esbonio'r gwahaniaeth rhwng cyllid y Cynnig Gofal Plant a dechrau addysg feithrin ym Mro Morgannwg:

 

Cofrestru eich manylion

Cofrestrwch y manylion a byddwn yn eich hysbysu pan ddaw'r amser i ymgeisio

 

 

Dalgylchoedd

Yn achos gor-danysgrifiad, pennir llefydd yn unol â meini prawf mynediad y Cyngor, a rhoddir blaenoriaeth i blant y dalgylcyh. Ceir manylion llawn am y meini prawf yn ein Canllaw i Rieniar drefniadau derbyn i Ysgolion y Fro 2023/24. 

 

I weld dalgylch eich ysgol feithrin, rhowch eich cod post yn y blwch isod:

 

 

Er mwyn helpu’r holl rieni/gofalwyr, mae ffurflenni derbyn i ysgolion ar gael yn yr ieithoedd canlynol: