Derbyn i’r Ysgol Feithrin 

Mae plant yn gymwys i dderbyn lle rhan amser mewn meithrinfa, am bum bore neu bum prynhawn fel rheol, o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd.

 

Blwyddyn Academaidd 2019/20

Byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad fel a ganlyn, os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 

 

1 Medi 2015 a 31 Awst 2016 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2019. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Mai 2019.

 

1 Medi 2016 a 31 Rhagfyr 2016 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2020. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Hydref 2019.

 

1 Ionawr 2017 a 31 Mawrth 2017 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2020. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 17 Ionawr 2020. 

 

Gwneud cais ar lein 

 

 

Ceisiadau Hwyr 2018-19

Os ydych am gyflwyno cais hwyr ar gyfer Dosbarth Meithrin yn 2018-19, cwblhewch y ffurflen isod ac e-bostiwch hi i admissions@valeofglamorgan.gov.uk 

 

 

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

Ar gyfer y plant hynny sy'n gymwys i ddechrau'r ysgol feithrin ym mis Medi 2019, mae ceisiadau am arian cynnig gofal plant ar gyfer plant (ganwyd rhwng 1Ebrill 2016 a 31Awst 2016) ar agor ar y 10ed Mehefin 2019

 

Byddwn yn ymateb i bob cais a gyflwynir gyda’r dystiolaeth gywir erbyn 28 Mehefin cyn 19 Gorffennaf, a bydd y cyllid yn dechrau o 2 Medi 2019 (dechrau Tymor yr Hydref). 

 

Cynigir hyd at 30 awr o addysg a gofal plant ar y cyd i rieni cymwys sy’n gweithio, sydd â phlant rhwng 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

 

Y Cynnig Gofal Plant

 

Cofrestru eich manylion

Cofrestrwch y manylion a byddwn yn eich hysbysu pan ddaw'r amser i ymgeisio

 

 

Dalgylchoedd

Yn achos gor-danysgrifiad, pennir llefydd yn unol â meini prawf mynediad y Cyngor, a rhoddir blaenoriaeth i blant y dalgylcyh. Ceir manylion llawn am y meini prawf yn ein Canllaw i Rieniar drefniadau derbyn i Ysgolion y Fro 2016/17

 

I weld dalgylch eich ysgol feithrin, rhowch eich cod post yn y blwch isod:

 

 

Er mwyn helpu’r holl rieni/gofalwyr, mae ffurflenni derbyn i ysgolion ar gael yn yr ieithoedd canlynol: ArabegBengaliTsieineegLithwanegMalayalamPwylegRwsiegTagalogThai.