Derbyn i’r Ysgol Feithrin 

Mae plant yn gymwys i dderbyn lle rhan amser mewn meithrinfa, am bum bore neu bum prynhawn fel rheol, o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd.

 

Dosbarth Meithrin 2021-22

 

Cofiwch fod y dyddiad cau bellach wedi mynd heibio, os hoffech gyflwyno cais hwyr, llenwch a dychwelwch y ffurflen isod i admissions@valeofglamorgan.gov.uk cyn gynted â phosibl.

 

Ffurflen Gais Meithrinfa Hwyr 2021-22

 

  • Dyddiad Agor: 25 Ionawr 2021
  • Dyddiad Cau: 26 Mawrth 2021
  • Dyddiad Cynnig: Bydd dyddiad cynnig eich plentyn yn dibynnu ar y tymor y byddant yn dechrau yn y Feithrin.

 

Blwyddyn Academaidd 2021/22

Byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad fel a ganlyn, os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 

 

1 Medi 2017 a 31 Awst 2018 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2021. Anfonir hysbysiad ar 25 Mai 2021.

 

1 Medi 2017 a 31 Awst 2018 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2022. Anfonir hysbysiad ar 25 Hydref 2021.

 

1 Ionawr 2019 - 31 Mawrth 2019 - Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2022. Anfonir hysbysiad ar 17 Ionawr 2022.

 

 

YSGOL GYNRADD LLANCARFAN

Bydd uned feithrin yn cael ei sefydlu yn Ysgol Gynradd Llancarfan ar gyfer Medi 2021 gyda 48 o leoedd ar gael i rieni plant oedran meithrin sy'n dymuno gwneud cais am le. Bydd Ysgol Gynradd Llancarfan yn symud i adeilad newydd â 210 o leoedd yn y Rhws ar ddatblygiad Golwg y Môr yn ystod blwyddyn academaidd 2021/22, yn amodol ar gwblhau’r adeilad newydd, a ddylai ddigwydd ym mis Rhagfyr 2021. Yn y cyfamser, bydd darpariaeth feithrin ar gael yn adeilad presennol yr ysgol lle byddai plant yn trosglwyddo'n awtomatig i adeilad newydd yr ysgol yn y Rhws ar ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau. Mae darpariaeth feithrin yn cael ei sefydlu i sicrhau dilyniant yn nysgu plant o 3 oed yn Ysgol Gynradd Llancarfan.

 

 

Meithrinfa 2022-23

 

        •Dyddiad Agor: 24 Ionawr 2022

        •Dyddiad Cau: 25 Mawrth 2022

        •Dyddiad Cynnig: Bydd dyddiad cynnig eich plentyn yn dibynnu ar y term y mae'n dechrau meithrin ynddo, gweler isod:

 

Cewch wybod am y penderfyniad fel a ganlyn, Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng:

 

1 Medi 2018 - 31 Awst 2019 - Byddant yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2022. Bydd hysbysiad yn cael ei roi ar 20 Mai 2022

 

1 Medi 2019 - 31 Rhagfyr 2019 - Byddant yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2023. Bydd hysbysiad yn cael ei roi ar 25 Hydref 2022

 

1 Ionawr 2020 - 31 Mawrth 2020 - Byddant yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2023. Bydd hysbysiad yn cael ei roi ar 17 Ionawr 2023

 

 

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

  

Y Cynnig Gofal Plant

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn rhoi cyfle i rieni cymwys i blant 3 a 4 oed ac sy’n gweithio gael cyllid gofal plant ar gyfer hyd at 48 wythnos y flwyddyn.  Mae'r cyllid gofal plant yn dechrau o'r tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn dair oed ac yn gorffen ychydig cyn i'r plentyn ddechrau addysg llawn amser. 

 

Yn ystod y tymor, gallech gael arian ar gyfer hyd at 17.5 awr yr wythnos o ofal plant gan ddarpariaeth gofal plant cofrestredig.  Yn ystod y tymor, gallech gael arian ar gyfer hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant gan ddarpariaeth gofal plant cofrestredig yn ystod tair wythnos benodol y tymor. 

 

Mae meini prawf isafswm ac uchafswm enillion yn berthnasol.

 

I gael rhagor o wybodaeth, dyddiadau ymgeisio a'r broses ymgeisio am Gynnig Gofal Plant, ewch i: Cynnig Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant

 

Y Cynnig Gofal Plant

 

Y Cynnig Gofal Plant a Dechrau Addysg Feithrin

Mae'r fideo hwn yn esbonio'r gwahaniaeth rhwng cyllid y Cynnig Gofal Plant a dechrau addysg feithrin ym Mro Morgannwg:

 

 

 

Cofrestru eich manylion

Cofrestrwch y manylion a byddwn yn eich hysbysu pan ddaw'r amser i ymgeisio

 

 

Dalgylchoedd

Yn achos gor-danysgrifiad, pennir llefydd yn unol â meini prawf mynediad y Cyngor, a rhoddir blaenoriaeth i blant y dalgylcyh. Ceir manylion llawn am y meini prawf yn ein Canllaw i Rieniar drefniadau derbyn i Ysgolion y Fro 2019/20. 

 

I weld dalgylch eich ysgol feithrin, rhowch eich cod post yn y blwch isod:

 

 

Er mwyn helpu’r holl rieni/gofalwyr, mae ffurflenni derbyn i ysgolion ar gael yn yr ieithoedd canlynol: ArabegBengaliTsieineegLithwanegMalayalamPwylegRwsiegTagalogThai.