Apelio am Dderbyn i'r Ysgol

Os yw rhieni’n anfodlon ar ganlyniad cais am le mewn ysgol gymunedol benodol, gallan nhw gyflwyno apêl i Banel Apeliadau, sy’n annibynnol ar yr Adran Derbyniadau a’r Cyngor. 

 

Mae’r panel hwn yn cynnwys aelodau lleyg sydd naill ai’n brofiadol ym maes addysg, neu sy’n gyfarwydd â sefyllfa addysg yr ardal, neu sy’n rhieni i ddisgyblion ysgol.

 

Yn achos apêl aflwyddiannus am le mewn ysgol benodol, bydd rhieni’n derbyn ffurflen apelio briodol a’r dyddiad cyfleu terfynol i’w chyflwyno ar dderbyn canlyniad eu cais.

Sut i Apelio

Rhaid cyflwyno apêl ysgrifenedig ar y ffurflen briodol a ddarperir pan gaff cais am le yn yr ysgol o’ch dewis ei wrthod. 

 

Bydd rhieni sy’n cyflwyno apêl yn cael cynnig cyfle i siarad o flaen Panel Apeliadau os ydynt yn dymuno gwneud. Mae penderfyniad y Panel Apeliadau’n derfynol ac yn orfodol ar y Cyngor neu’r Llywodraethwyr, fel y bo’n addas.

 

Yn achos apêl aflwyddiannus, ni roddir ystyriaeth i geisiadau eraill am le yn yr un ysgol yn ystod yr un flwyddyn academaidd oni bai fod newidiadau sylweddol a pherthnasol yn digwydd i amgylchiadau’r plentyn a’r ysgol. 

 

Crynodeb o Apeliadau Derbyn i Ysgolion Blwyddyn Academaidd 2017-18 

 

Crynodeb o Apeliadau Derbyn i Ysgolion Blwyddyn Academaidd 2018-19