Children-Leaving-School

Derbyn Plant i'r Ysgolion Cynradd

Gwybodaeth a chanllawiau ar wneud cais am le mewn ysgol gynradd  ym Mro Morgannwg

 

Mae’r polisi cyfredol yn caniatáu un derbyniad ym mis Medi, sy'n galluogi disgyblion o oedran dosbarth derbyn i gael eu derbyn i'r ysgol yn llawn amser ym mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed.

 

Dosbarth Derbyn 2021

Proses Ar-lein yn agor:  6 Tachwedd 2020

Dyddiad Cau:  15 Ionawr 2021

Dyddiad Cynnig:  16 Ebrill 2021

 

Mewngofnodi i weld y penderfyniad

 

Cofiwch fod y dyddiad cau bellach wedi mynd heibio, os hoffech gyflwyno cais hwyr, llenwch a dychwelwch y ffurflen isod i admissions@valeofglamorgan.gov.uk cyn gynted â phosibl.

 

Ffurflen Gais Derbyniad Hwyr 2021

 

Canllaw i Rieni ar Dderbyniadau Ysgol 2021/22

 

 

Canllaw i Rieni ar Dderbyniadau Ysgolion

Caiff derbyn plant i ysgolion cynradd ei reoli a’i weinyddu gan ‘Awdurdod Derbyn’. Ar gyfer Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir, Cyngor Bro Morgannwg yw’r awdurdod hwn.  Ar gyfer Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir ac Ysgolion Sefydledig, yr Awdurdod Derbyn yw’r Corff Llywodraethu.

 

Bydd derbyniadau i ysgolion cynradd yn cael eu cyflwyno fel arfer os nad yw rhif derbyn yr ysgol wedi’i gyrraedd. Pan fo nifer y ceisiadau ar gyfer derbyn i ysgol yn fwy na nifer y llefydd sydd ar gael, h.y. pan fo rhif derbyn wedi'i gyrraedd, bydd llefydd yn cael eu dyrannu drwy ddefnyddio meini prawf derbyn cydnabyddedig.

 

Ad-drefnu ysgolion ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22

 

  • Bydd Ysgol Gynradd Llancarfan yn adleoli i adeilad ysgol gynradd newydd â 210 o leoedd yn y Rhws ar ddatblygiad Golwg y Môr ar gyfer Tymor yr Hydref 2021 yn amodol ar adeiladu'r adeilad newydd sy'n cael ei gwblhau.
  • Bydd Ysgol Gynradd Tyddewi yn ehangu i 210 o leoedd gydag adeilad ysgol newydd ar ei safle presennol o fis Medi 2021 yn amodol ar adeiladu'r adeilad newydd sy'n cael ei gwblhau.

Ysgolion yr 21ain Ganrif

 

Cynllun Peilot Trefniadau Derbyn Cydlynol

Yn dilyn ymgynghoriad i gyflwyno cynllun peilot ar gyfer trefniadau derbyn cydlynol i’r grwp oedran derbyn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019-2020, mae cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor, Ysgol Gynradd St Andrew, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Saint y Brid, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Wig a Marcroes wedi cytuno i gymryd rhan yn y cynllun. Hefyd gall Ysgolion Cymunedol Bro Morgannwg nawr hefyd ymgeisio am leoedd yn yr ysgolion hyn drwy ddefnyddio’r gwasanaeth ymgeisio ar-lein fel y nodir uchod. Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y meini prawf derbyn ar gyfer pob ysgol yr ydych yn ymgeisio amdanynt.

 

 

Yn achos ysgolion ble mae corff llywodraethol yr ysgol yw’r awdurdod derbyn, cynghorir rhieni i gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol. Ym Mro Morgannwg yr ysgolion hynny ydy (dolenni i wefannau allanol yr ysgolion yw’r rhain, ac maent yn Saesneg):  Ysgol Gynradd St Helens R.CSt JosephsAll Saints C/WPendoylan C/W.

 

 

Gwirio Dalgylch eich Ysgol

O fewn y Cyngor, mae gan bob ysgol ardal y maent yn draddodiadol yn gwasanaethu o'r enw Dalgylch Ysgol.

 

Gwirio dalgylch eich ysgol drwy ddefnyddio eich cod post: 

 

 

Mae gofyn i rieni ddweud pa ysgol yr hoffent i’w plentyn fynd iddi, hyd yn oed os mai ysgol y dalgylch yw hi. Oherwydd hyn, ni fydd hawl awtomatig gan ddisgyblion sy’n byw mewn dalgylch a ddiffiniwyd i fynd i’r ysgol honno. Rhaid cyflwyno cais ffurfiol.

 

Nodwch: Gallai methiant i wneud cais erbyn y dyddiad cau olygu gwrthod cais rhai rhieni / cynhalwyr am le yn yr ysgol leol /ddethol. Os bydd y galw’n uwch na’r nifer o leoedd sydd ar gael, bydd blaenoriaeth i blant y dalgylch bob tro. Fodd bynnag, nid oes gwarant y caiff plentyn fynd i’r ysgol ddethol. 

 

  

Datblygiad Y Glannau yn y Barri – dalgylch ysgolion 

Mae datblygiad newydd sylweddol o dai ar y gweill yn ardal Glannau’r Barri i adeiladu 1,600 o dai dros y 10 mlynedd nesaf.

 

Mae’r cynlluniau’n cynnwys ysgol gynradd newydd ar gyfer y datblygiad a fydd yn weithredol o Hydref 2019 ymlaen, ond tan hynny, dalgylchoedd yr ysgolion cynradd fydd:

  • Addysg Cyfrwng Saesneg – High Street Primary School

  • Addysg Cyfrwng Cymraeg – Ysgol Sant Baruc ar gyfer darpariaeth gynradd

  • Addysg Enwadol – Ysgol Gynradd All Saints ar gyfer darpariaeth yr Eglwys yng Nghymru, Ysgol Gynradd ac Ysgol Iau St Helen’s ar gyfer darpariaeth Gatholig.

 

Gall rhieni ddatgan ffafraeth i ysgol benodol – naill ai ysgol eu dalgylch neu ysgolion lleol yn eraill yn yr ardal pan fydd lleoedd ar gael. Mae sawl opsiwn ar gyfer addysg gynradd cyfrwng Saesneg – mae ysgolion High Street (ysgol eich dalgylch yn amodol ar wirio’ch cod post ar ôl i chi gwblhau pryniant y tŷ), Ynys y Barri, Gladstone a Holton i gyd gerllaw ac mae gan bob un ohonynt ddosbarthiadau meithrin.

 

Mae hefyd opsiynau o ran ysgolion cynradd Cymraeg, sef Ysgol Sant Baruc (ysgol eich dalgylch) ac Ysgol Sant Curig nid nepell i ffwrdd. Mae addysg gynradd enwadol ar gael yn ysgolion All Saints a St Helen’s. Mae’r cyngor wedi sicrhau bod digon o leoedd ar gael yn lleol i ddiwallu anghenion teuluoedd sy’n prynu tai yn y datblygiad newydd.

 

Nodwch: pan fydd rhieni’n cyflwyno gwybodaeth gamarweiniol yn fwriadol er mwyn i’w plant gael eu hystyried ar gyfer ysgol a fyddai allan o’u cyrraedd fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu cynnig yn ôl. Gellid erlyn y rhieni hefyd o dan Adran 5(b) o Ddeddf Anudon 1911.