Children-Leaving-School

Derbyn Plant i'r Ysgolion Cynradd

Gwybodaeth a chanllawiau ar wneud cais am le mewn ysgol gynradd  ym Mro Morgannwg

 

Mae’r polisi cyfredol yn caniatáu un derbyniad ym mis Medi, sy'n galluogi disgyblion o oedran dosbarth derbyn i gael eu derbyn i'r ysgol yn llawn amser ym mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed.

 

Dosbarth Derbyn 2022

Proses Ar-lein yn agor:  5 Tachwedd 2021

Dyddiad Cau:  14 Ionawr 2022

Dyddiad Cynnig:  19 Ebrill 2022

 

Gallwch wneud cais ar-lein am le mewn ysgol gynradd pan fydd y broses dderbyn ar agor.

 

Defnyddiwch y system ceisiadau ysgol ar-lein i:

  • Greu cyfrif, os nad oes un gennych eisoes
  • Gwneud cais newydd
  • Parhau gyda chais rydych wedi'i gadw
  • Gweld eich cais
  • Gweld eich cynigion am le mewn ysgol 

 

Gwnewch gais ar amser.  Gallwch weld dyddiadau pwysig yn ystod y broses ymgeisio ar gyfer lle mewn ysgol​ isod. Os byddwch yn methu'r dyddiad cau, ni allwch wneud cais hwyr ar-lein.  Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais hwyr ar bapur. Gallai colli’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais effeithio’n sylweddol ar eich cyfle i gael y lle rydych yn ei ddymuno.  

 

Ni chaiff ceisiadau hwyr eu hystyried yn y rownd gyntaf o ddyraniadau ar y dyddiad cynnig a gyhoeddir. Bydd llawer o ysgolion yn cael eu tanysgrifio'n llwyr ar ôl y rownd gyntaf, felly mae'n bwysig cyflwyno'ch cais ar amser i gael y cyfle gorau i sicrhau lle yn eich ysgol ddewisol. Yn dilyn y rownd gyntaf o ddyraniadau, caiff pob cais hwyr ei ystyried ynghyd ag unrhyw blant sydd ar y rhestr aros. 

 

Llinell Amser y Broses Ymgeisio - Dyddiadau allweddol ar gyfer Derbyn i Ysgolion Cynradd

 

Dyddiad

Y cam yn y broses ymgeisio

5 Tachwedd 2021

Mae’r broses o wneud cais i ddechrau mewn Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022 yn cychwyn

14 Ionawr 2022

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Bydd angen cyflwyno unrhyw geisiadau a gwblheir ar ôl y dyddiad hwn ar bapur neu drwy e-bost a chânt eu hystyried fel ceisiadau hwyr

 

Ionawr i Ebrill 2020

Caiff pob cais ei brosesu a'i asesu yn erbyn meini prawf gordanysgrifio derbyn i ysgolion cynradd. Byddwn yn gwirio eich manylion cyfeiriad ac unrhyw wybodaeth ategol a roddir i ni.

 

19 Ebrill 2022

Dyddiad Cynnig. Byddwn yn anfon hysbysiad trwy e-bost neu lythyr os ydych wedi gofyn iddo gael ei anfon drwy'r post.

 

Ebrill 2022

Llunio rhestrau aros

 

3 Mai 2022

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb rhieni i'r lle a gynigir. Sicrhewch eich bod yn derbyn neu'n gwrthod y lleoliad a gynigir i'ch plentyn.

 

Mai 2022

Mae ceisiadau (hwyr a cheisiadau ail ddewis) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.

 

Mai/Mehefin 2022

Mae canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. 

Medi 2022

Mae'r plant yn dechrau yn yr ysgol gynradd.

 

 

Canllaw i Rieni ar Dderbyniadau Ysgolion

Caiff derbyn plant i ysgolion cynradd ei reoli a’i weinyddu gan ‘Awdurdod Derbyn’. Ar gyfer Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir, Cyngor Bro Morgannwg yw’r awdurdod hwn.  Ar gyfer Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir ac Ysgolion Sefydledig, yr Awdurdod Derbyn yw’r Corff Llywodraethu.

 

Bydd derbyniadau i ysgolion cynradd yn cael eu cyflwyno fel arfer os nad yw rhif derbyn yr ysgol wedi’i gyrraedd. Pan fo nifer y ceisiadau ar gyfer derbyn i ysgol yn fwy na nifer y llefydd sydd ar gael, h.y. pan fo rhif derbyn wedi'i gyrraedd, bydd llefydd yn cael eu dyrannu drwy ddefnyddio meini prawf derbyn cydnabyddedig.

 

Ad-drefnu ysgolion ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22

 

  • Bydd Ysgol Gynradd Llancarfan yn adleoli i adeilad ysgol gynradd newydd â 210 o leoedd yn y Rhws ar ddatblygiad Golwg y Môr ar gyfer Tymor yr Hydref 2021 yn amodol ar adeiladu'r adeilad newydd sy'n cael ei gwblhau.
  • Bydd Ysgol Gynradd Tyddewi yn ehangu i 210 o leoedd gydag adeilad ysgol newydd ar ei safle presennol o fis Medi 2021 yn amodol ar adeiladu'r adeilad newydd sy'n cael ei gwblhau.

Ysgolion yr 21ain Ganrif

 

Cynllun Peilot Trefniadau Derbyn Cydlynol

Yn dilyn ymgynghoriad i gyflwyno cynllun peilot ar gyfer trefniadau derbyn cydlynol i’r grwp oedran derbyn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019-2020, mae cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor, Ysgol Gynradd St Andrew, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Saint y Brid, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Wig a Marcroes wedi cytuno i gymryd rhan yn y cynllun. Hefyd gall Ysgolion Cymunedol Bro Morgannwg nawr hefyd ymgeisio am leoedd yn yr ysgolion hyn drwy ddefnyddio’r gwasanaeth ymgeisio ar-lein fel y nodir uchod. Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y meini prawf derbyn ar gyfer pob ysgol yr ydych yn ymgeisio amdanynt.

 

 

Yn achos ysgolion ble mae corff llywodraethol yr ysgol yw’r awdurdod derbyn, cynghorir rhieni i gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol. Ym Mro Morgannwg yr ysgolion hynny ydy (dolenni i wefannau allanol yr ysgolion yw’r rhain, ac maent yn Saesneg):  Ysgol Gynradd St Helens R.CSt JosephsAll Saints C/WPendoylan C/W.

 

 

Gwirio Dalgylch eich Ysgol

O fewn y Cyngor, mae gan bob ysgol ardal y maent yn draddodiadol yn gwasanaethu o'r enw Dalgylch Ysgol.

 

Gwirio dalgylch eich ysgol drwy ddefnyddio eich cod post: 

 

 

Mae gofyn i rieni ddweud pa ysgol yr hoffent i’w plentyn fynd iddi, hyd yn oed os mai ysgol y dalgylch yw hi. Oherwydd hyn, ni fydd hawl awtomatig gan ddisgyblion sy’n byw mewn dalgylch a ddiffiniwyd i fynd i’r ysgol honno. Rhaid cyflwyno cais ffurfiol.

 

Nodwch: Gallai methiant i wneud cais erbyn y dyddiad cau olygu gwrthod cais rhai rhieni / cynhalwyr am le yn yr ysgol leol /ddethol. Os bydd y galw’n uwch na’r nifer o leoedd sydd ar gael, bydd blaenoriaeth i blant y dalgylch bob tro. Fodd bynnag, nid oes gwarant y caiff plentyn fynd i’r ysgol ddethol. 

 

  

Datblygiad Y Glannau yn y Barri – dalgylch ysgolion 

Mae datblygiad newydd sylweddol o dai ar y gweill yn ardal Glannau’r Barri i adeiladu 1,600 o dai dros y 10 mlynedd nesaf.

 

Mae’r cynlluniau’n cynnwys ysgol gynradd newydd ar gyfer y datblygiad a fydd yn weithredol o Hydref 2019 ymlaen, ond tan hynny, dalgylchoedd yr ysgolion cynradd fydd:

  • Addysg Cyfrwng Saesneg – High Street Primary School

  • Addysg Cyfrwng Cymraeg – Ysgol Sant Baruc ar gyfer darpariaeth gynradd

  • Addysg Enwadol – Ysgol Gynradd All Saints ar gyfer darpariaeth yr Eglwys yng Nghymru, Ysgol Gynradd ac Ysgol Iau St Helen’s ar gyfer darpariaeth Gatholig.

 

Gall rhieni ddatgan ffafraeth i ysgol benodol – naill ai ysgol eu dalgylch neu ysgolion lleol yn eraill yn yr ardal pan fydd lleoedd ar gael. Mae sawl opsiwn ar gyfer addysg gynradd cyfrwng Saesneg – mae ysgolion High Street (ysgol eich dalgylch yn amodol ar wirio’ch cod post ar ôl i chi gwblhau pryniant y tŷ), Ynys y Barri, Gladstone a Holton i gyd gerllaw ac mae gan bob un ohonynt ddosbarthiadau meithrin.

 

Mae hefyd opsiynau o ran ysgolion cynradd Cymraeg, sef Ysgol Sant Baruc (ysgol eich dalgylch) ac Ysgol Sant Curig nid nepell i ffwrdd. Mae addysg gynradd enwadol ar gael yn ysgolion All Saints a St Helen’s. Mae’r cyngor wedi sicrhau bod digon o leoedd ar gael yn lleol i ddiwallu anghenion teuluoedd sy’n prynu tai yn y datblygiad newydd.

 

Nodwch: pan fydd rhieni’n cyflwyno gwybodaeth gamarweiniol yn fwriadol er mwyn i’w plant gael eu hystyried ar gyfer ysgol a fyddai allan o’u cyrraedd fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu cynnig yn ôl. Gellid erlyn y rhieni hefyd o dan Adran 5(b) o Ddeddf Anudon 1911.