Cost of Living Support Icon

Canllaw Derbyn i Ysgolion

Llawlyfr Rhieni ar gyfer Derbyn Plant i Ysgolion y Fro 2023–2024

Mae'r Canllaw Derbyn i Ysgolion ar gael mewn print bras a fformatau eraill ar gais.

 

Cyhoeddir y canllawiau hyn gan Gyngor Bro Morgannwg ac maent yn cynnwys y wybodaeth y mae’n ofynnol i’r Cyngor ei chyhoeddi o dan Reoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011. Er bod y wybodaeth yn gywir ar adeg ei chyhoeddi, mae’r Awdurdod yn cadw’r hawl i wneud unrhyw addasiadau lle mae hyn yn angenrheidiol er mwyn ei alluogi i gydymffurfio â newidiadau mewn polisi a/neu ddeddfwriaeth.

 

 • Gwneud cais am le mewn ysgo

  Caiff mynediad plant i ysgolion ei reoli a'i weinyddu gan 'Awdurdod Derbyn'. Yr awdurdod derbyn ar gyfer Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir Bro Morgannwg yw'r Cyngor a rheolir hyn gan ein Tîm Mynediad i'r Ysgol.

   

  Yn achos Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol ac Ysgolion Sefydledig, Corff Llywodraethu’r ysgol yw’r awdurdod derbyn. Edrychwch ar wefan yr ysgol i gael rhagor o wybodaeth yn yr achos hwn.

   

  O fewn y cyngor mae gan bob ysgol ardal a elwir yn ddalgylch. Caiff disgyblion sy'n byw yn y dalgylch flaenoriaeth dros y rhai sy'n byw y tu allan iddo, fel y nodir yn y meini prawf gordanysgrifio. I gael rhagor o wybodaeth a manylion am eich ysgol ddalgylch, cyfeiriwch at y gwiriwr cod post "Yn eich cymdogaeth" ar hafan gwefan Bro Morgannwg.

   

  Mae'n ofynnol i bob rhiant fynegi dewis ysgol ar gyfer ei blentyn ac mae'n rhaid gwneud hyn drwy lenwi ffurflen gais, naill ai drwy ddefnyddio un o'n ffurflenni cais papur neu drwy wneud cais ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae rhieni neu ofalwyr yn hapus i ddewis eu hysgol leol ond mae angen bod enw’r ysgol ar ffurflen gais a gyflenwir gan rieni cyn y gellir dyrannu lle. Wrth wneud cais am le yn y dosbarth derbyn neu drosglwyddo i'r Ysgol Uwchradd, rheolir hyn gan gylch derbyn blynyddol a rhaid cwblhau eich cais erbyn y dyddiad cau a hysbysebir, sydd yn ein hadran Dyddiadau Pwysig i roi'r cyfle gorau i'ch plentyn gael lle yn eich ysgol ddewis. Ni ellir dyrannu lle i ddisgyblion fynychu eu hysgol dalgylch, nac unrhyw ysgol arall, oni wneir cais ffurfiol. Bydd y rhieni sy'n mynegi eu dewis erbyn y dyddiad cau yn cael eu hystyried yn gyntaf ac ni chaiff y ceisiadau hwyr ond eu hystyried unwaith y bydd cylch cyntaf y dyraniadau wedi'i gwblhau. Cofiwch, os na wnewch gais erbyn y dyddiad cau, efallai y bydd eich ysgol ddewis eisoes yn llawn a gellid gwrthod lle i'ch plentyn yn ei ysgol leol.

   

  Sylwch mai dim ond Tîm Mynediad i Ysgolion y Cyngor all ddyrannu lle i'ch plentyn mewn ysgol a gynhelir. Ni ddylid cymryd unrhyw lythyr a gewch gan ysgol (oni bai mai hi yw'r awdurdod derbyn) sy'n datgan bod lle wedi ei gadw i’ch plentyn, fel arwydd bod lle wedi'i ddyrannu.

   

  Anghydfodau rhieni 

  Cyn cyflwyno cais ar gyfer eu plentyn, dylai rhieni drafod pa ysgol y maent yn dymuno i'w plentyn ei mynychu, a cheisio dod i gytundeb, yn enwedig lle mae gan fwy nag un person gyfrifoldeb rhiant. Os na all rhieni gytuno ar addysg addas i'w plentyn, ni fyddwn yn gallu prosesu ceisiadau am dderbyniadau i'r ysgol nes y cawn ddogfen gyfreithiol sy'n cyfarwyddo gwneud hynny.

   

  Cynghorir rhieni i gwblhau'r cais yn ofalus a rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl (gan gynnwys tystiolaeth ddogfennol ategol lle bo angen) gan y defnyddir hyn i asesu ble y bydd y plentyn ar y rhestr ar gyfer pob ysgol y gwnaed cais amdani. Mae'r cyngor yn defnyddio 'Cynllun Dewis Cyfartal' i benderfynu pa ysgol y gellir ei chynnig. Mae hyn yn golygu, pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau, nad ydym yn ystyried y drefn y mae rhieni wedi rhoi'r ysgolion yn y cais. Caiff pob dewis ei asesu yn erbyn meini prawf derbyn y Cyngor, felly mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn darllen ac yn deall y rhain yn llawn. Dim ond un lle y gall y cyngor ei gynnig mewn ysgol Gymunedol felly wrth ddyrannu lleoedd, os gallwn gynnig mwy nag un lle, byddwn bob amser yn cynnig yr 2. Gwneud cais am le mewn ysgol Canllaw i Rieni ar Dderbyniadau i Ysgolion yn y Fro 2022-23 6 ysgol yr ydych wedi'i rhestru fel blaenoriaeth. Felly, mae'r drefn y mae rhieni'n rhoi'r ysgolion ynddi yn bwysig iawn. Er mwyn sicrhau bod disgyblion yn cael lle yn eu hysgol leol, pan fo hynny’n bosibl, argymhellir yn gryf bod rhieni'n rhestru 3 Ysgol Gynradd wahanol, ac yn rhoi’r ysgol ddalgylch o leiaf fel un dewis.

   

   

   

   

   

   

   

 •  Cod Derbyn i Ysgolion Gorffennaf 2013

  Bydd y Cyngor yn cadw at ofynion y Cod Derbyn i Ysgolion newydd Gorffennaf 2013 a'r holl ddeddfwriaeth berthnasol. Ceir crynodeb o'r prif newidiadau isod:

   

  •gofyniad bod meini prawf gordanysgrifio’ awdurdod derbyn yn cynnwys 'plant a fu’n derbyn gofal' ochr yn ochr â phlant sy'n derbyn gofal, fel y maen prawf cyntaf ym mhob achos;

  •pennu dyddiadau Cynnig Cyffredin ar gyfer anfon llythyrau penderfynu. Cyfeiriwch at yr adran "Dyddiadau Pwysig". 

  • gofyniad bod rhestrau aros yn cael eu cadw tan 30 Medi, o leiaf, lle mae gormod o geisiadau am lefydd mewn ysgol. 

  • canllawiau ar eithriadau ychwanegol i'r ddeddfwriaeth ar faint dosbarthiadau. Mae'r eithriadau ychwanegol hyn yn helpu i dderbyn pob plentyn o enedigaethau lluosog pan fo'r 30ain plentyn yn dod o enedigaeth luosog. Yn flaenorol, byddai'n rhaid i rieni benderfynu a oeddent am gymryd y lle ar gyfer un plentyn pan nad oedd lle ar gyfer y llall. Mae'r newidiadau hefyd yn caniatáu i awdurdodau derbyn dderbyn disgyblion y lluoedd arfog i'w hysgol leol pe baent yn symud i'r ardal y tu allan i gyfnod y rownd dderbyn. 

  • mwy o gyfleoedd i amrywio'r trefniadau derbyn presennol heb ofyn am gymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru (Cod Derbyn 2.21).

 •  Dyddiadau pwysig

  Isod, mae dyddiadau pwysig sy'n ymwneud â'r broses ymgeisio, gan gynnwys y dyddiad cau a phryd y byddwn yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad eich cais. Mae'n ofynnol i bob awdurdod derbyn, gan gynnwys ysgolion sy'n rheoli eu derbyniadau eu hunain, gadw at y dyddiadau hyn,

   

  AMSERLEN DDYDDIOL

  CAIS AR GYFER

  CAIS AR GYFER

  CAIS AR GYFER

  SYMUD I YSGOL UWCHRADD BLWYDDYN ACADEMAIDD 2023/2024

   

  DERBYN BLWYDDYN ACADEMAIDD 2023/2024

   

  LLE MEITHRIN BLWYDDYN ACADEMAIDD 2023/2024

  Anfon gwybodaeth derbyn at rieni / i ysgolion a’r gwasanaeth cais ar-lein yn agor

  23 Medi 2022

  11 Tachwedd 2022

  27 Ionawr 2023

  Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni dewis yn dod i law

  25 Tachwedd 2022

  20 Ionawr 2023

  24 Mawrth 2023

  Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir yn hysbysu'r Cyngor am ganlyniadau’r ceisiadau

  3 Chwefror 2023

  2 Ebrill 2023

  5 Mai 2023

  Postio hysbysiad y canlyniadau rieni ar gyfer Ceisiadau i ysgolion cymunedol, gwirfoddol A gynorthwyir ac Ysgolion Sefydledig

   

   

  1 Mawrth 2023

  17 Ebrill 2023

  19 Mai 2023

  CLYWED APELIADAU’R ROWND 1AF YN UNOL Â GOFYNION COD APELIO’R YSGOL A CHYN DECHRAU'R FLWYDDYN ACADEMAIDD

   

  * Caiff llythyrau Penderfyniad Meithrin ar gyfer disgyblion a fydd yn dair oed cyn 31 Awst 2023 eu hanfon ym mis Mai 2023, anfonir llythyrau at rieni disgyblion fydd yn dair oed rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr 2021 ym mis Hydref 2023 a chaiff disgyblion a fydd yn dair rhwng 1 Ionawr 2022 a 31 Mawrth 2022 eu hysbysiad ym mis Ionawr 2024.

 •  Ceisiadau hwyr

  Dim ond ceisiadau a ddaw i law erbyn y dyddiad cau ar gyfer y dosbarth derbyn ac ar gyfer symud i'r ysgol uwchradd y gellir eu hystyried yn y rownd gyntaf y derbyniadau felly nodwch y dyddiadau hyn er mwyn sicrhau bod eich cais yn dod i law mewn pryd i'w ystyried ochr yn ochr â phob rhiant arall sy'n gwneud cais yn brydlon. Dim ond ar ôl cwblhau’r cylch cyntaf o geisiadau y bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried. Gallai hyn effeithio ar obeithion plentyn o gael ei dderbyn yn ysgol ddewis y rhieni os, er enghraifft, oes digon o geisiadau wedi dod i law cyn y dyddiad cau i’r Cyngor gyrraedd y nifer derbyn. Byddai hyn yn golygu, er enghraifft, bod pobl sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac a wnaeth gais cyn y dyddiad cau yn cael cynnig lle yn hytrach na disgyblion sy’n byw o fewn y dalgylch na wnaeth eu rhieni gais cyn y dyddiad cau.

   

  Mae’r trefniadau ar gyfer ceisiadau hwyr am le meithrin ychydig yn wahanol yn sgil y broses dderbyn dymhorol. Wedi i’r dyddiad cau fynd heibio, a dyraniadau’r cylch cychwynnol wedi eu gwneud ar gyfer plant sy’n gymwys i ddechrau ym mis Medi, caiff unrhyw geisiadau hwyr eu hychwanegu at y rhestr aros dyraniadau ar gyfer plant iau sy’n cychwyn ym mis Ionawr neu Ebrill, yn nhrefn y meini prawf gordanysgrifio.

   

  Ym mhob achos, wedi i ddyraniadau’r cylch cyntaf gael eu gwneud a/neu ar ôl cynnig pob lle sydd ar gael, mae unrhyw geisiadau hwyr yn ymuno â’r rhestr aros neu restri dyrannu ysgolion meithrin tymhorol fel y’u blaenoriaethir gan y meini prawf gordanysgrifio. Os caiff unrhyw leoedd eu cynnig yn yr ysgol wedyn, byddant yn cael 6. Ceisiadau hwyr Canllaw i Rieni ar Dderbyniadau i Ysgolion yn y Fro 2022-23 9 eu cynnig yn ôl y meini prawf hyn. Yn yr achos hwn, byddai ceisiadau dalgylch hwyr yn cael blaenoriaeth dros geisiadau “prydlon” sydd wedi eu categoreiddio’n is o ran y meini prawf ac y gwrthodwyd lle iddynt yn y rownd gyntaf.

 •  Derbyniadau Ysgol Ar-lein

  Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithredu proses dderbyn ar-lein. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i rieni wneud cais am leoedd mewn ysgolion ym Mro Morgannwg. Dyma fanteision y system: 

  •mae'n gyflym ac yn hawdd ei defnyddio;

  •gallwch wneud cais o’ch cartref 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos;

  •does dim peryg i’ch cais fynd ar goll yn y post;

  •byddwch yn cael e-bost yn cadarnhau bod eich cais wedi’i gyflwyno a’i dderbyn gan y cyngor;

  •mae'n ddiogel ac mae cyfres o nodweddion diogelwch a fydd yn atal eraill rhag gweld eich gwybodaeth.

   

  Mae manylion y broses a sut i wneud cais ar-lein ar gael ar wefan y cyngor ac mae hefyd wedi'i gynnwys mewn llythyr a anfonir at rieni disgyblion cymwys Bro Morgannwg sy'n hysbys i dîm mynediad yr ysgol yn nhymor yr hydref ar lansio'r rownd dderbyn ar gyfer y flwyddyn academaidd hon. Am fwy o fanylion edrychwch ar ein tudalennau gwe neu e-bostiwch admissions@valeofglamorgan.gov.uk. 

 •  Gwneud cais drwy'r post
   Mae'r broses bapur draddodiadol ar gael o hyd ac mae'n gofyn i rieni lenwi ffurflen gais bapur a'i hanfon i'r cyngor. Bydd cydnabyddiaeth yn cael ei hanfon drwy'r post.
 •  Nifer Derbyn/Terfynau Maint Dosbarthiadau Babanod

   Mae gan bob ysgol nifer derbyn sy'n dangos nifer y disgyblion y gall ysgol eu derbyn i 'grŵp oedran perthnasol'. Ni ellir gwrthod derbyn i unrhyw ysgol yn y flwyddyn fynediad arferol nes y cyrhaeddir terfyn y nifer derbyn. Mae'r nifer derbyn yn adlewyrchu gallu ysgol i dderbyn disgyblion o ran maint y lle sydd ar gael. Pan gyrhaeddir terffyn y nifer derbyn, gellir gwrthod derbyn. Mae nifer derbyn pob ysgol ym Mro Morgannwg yn Atodiad 1.

   

  Yn ogystal â niferoedd derbyn, mae deddfwriaeth y Llywodraeth yn nodi na fydd unrhyw blentyn 5, 6 neu 7 oed mewn dosbarth o fwy na 30 o ddisgyblion fel yr amlinellir yn Neddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998. Mae'r rheoliad hwn yn gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion i gyfyngu maint pob dosbarth babanod i 30 plentyn. Bydd y Cyngor yn cadw at y gofynion sydd arno o ran niferoedd derbyn a chyfyngiadau maint dosbarthiadau babanod a sicrhau, lle 8. Gwneud cais drwy'r post 9. Nifer Derbyn/Terfynau Maint Dosbarthiadau Babanod 7. Derbyniadau Ysgol Ar-lein Canllaw i Rieni ar Dderbyniadau i Ysgolion yn y Fro 2022-23 10 bynnag y bo modd, bod pob disgybl yn cael cynnig lle mewn ysgol gynradd o fewn pellter rhesymol o'r cartref. Fodd bynnag, dylai rhieni nodi nad yw'n ofynnol i gynghorau a chyrff llywodraethu gydymffurfio â dewisiadau rhieni petai derbyn disgybl i ddosbarth yn anghydnaws â'r ddyletswydd i fodloni terfynau maint dosbarthiadau babanod, ar yr amod bod nifer derbyn yr ysgolion wedi'i chyrraedd hefyd.

 •  Cyllid Blynyddoedd Cynnar

  Gall rhieni wneud cais am gyllid y blynyddoedd cynnar gyda darparwr wedi ei gymeradwyo gan Bartneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Bro Morgannwg.

   

  Os yw eich plentyn yn dair oed rhwng:

   

  1 Ebrill a 31 Awst (yn cynnwys y rhain) - efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael arian yn ystod Tymor yr Hydref canlynol

   

  1 Medi a 31 Rhagfyr (yn cynnwys y rhain) - efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael arian yn ystod Tymor y Gwanwyn canlynol

   

  1 Ionawr a 31 Mawrth (yn cynnwys y rhain) - efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael arian yn ystod Tymor yr Haf canlynol

   

  Sut mae'r cyllid yn cael ei ddarparu?

  Mae ffurflenni cais ar gael gan ddarparwyr gofal plant cofrestredig sydd â chytundeb gyda'r cyngor i ddarparu addysg y blynyddoedd cynnar. Rhaid bod disgyblion yn byw ym Mro Morgannwg a bydd yn rhaid i chi gyflwyno tystysgrif geni eich plentyn. Bydd gofyn hefyd i chi ddarparu Datganiad Treth Gyngor a bil cartref diweddar fel prawf preswylio.

 •  Derbyn i Addysg y Blynyddoedd Cynnar / Ysgol Feithrin

  Rhestrir manylion unedau meithrin ac ysgolion ym Mro Morgannwg yn atodiad 1. Mae gan blant hawl i le rhan amser pum sesiwn addysgol hanner diwrnod o ddechrau’r tymor sy’n dilyn eu pen-blwydd yn dair oed a rhaid iddynt fynychu am bum hanner diwrnod. Ni all y Cyngor ystyried ceisiadau i fynychu unedau meithrin am lai na 5 diwrnod. Penderfyniad y Pennaeth yw cynnig lle yn y bore neu’r prynhawn. Gall y ddarpariaeth hon fod naill ai mewn ysgol feithrin, uned feithrin ysgol neu ddarparwr addysg sydd wedi'i gofrestru gyda Bro Morgannwg. Cyfeiriwch at y rhestr o ddarparwyr addysg cofrestredig ym Mro Morgannwg yn atodiad 3.

   

  Nid yw mynychu dosbarth meithrin yn rhoi hawl uniongyrchol i’r plentyn hwnnw gael lle mewn dosbarth derbyn yn yr un ysgol. Bydd angen gwneud cais ar wahân a chaiff ei ystyried yn unol â'r meini prawf cyhoeddedig.

   

  Ysgolion a Dosbarthiadau Meithrin - Dyddiadau cymhwyso i blant gael lle rhan amser.

   

  Os yw eich plentyn yn dair oed rhwng:

   

  1 Ebrill a 31 Awst (yn cynnwys y rhain) Gellir derbyn eich plentyn yn ystod Tymor yr Hydref

   

  1 Medi a 31 Rhagfyr (yn cynnwys y rhain) Gellir derbyn eich plentyn gyn ystod Tymor y Gwanwyn

   

  1 Ionawr a 31 Mawrth (yn cynnwys y rhain) Gellir derbyn eich plentyn yn ystod Tymor yr Haf

   

  Os hoffech gael gwybodaeth am gynlluniau chwarae, clybiau gofal plant a brecwast ac ati, cyfeiriwch at yr adran Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGiD) neu cysylltwch a’r ysgolion unigol.

 •  Trefniadau derbyn i Ysgol Feithrin

  Y Cyngor yw’r awdurdod derbyn ar gyfer yr holl Ysgolion meithrin cymunedol a dosbarthiadau meithrin a gynhelir ym Mro Morgannwg. Ni ellir dyrannu lle meithrin cymunedol neu le wedi ei reoli heb gais ffurfiol. Bydd y Cyngor fel arfer yn derbyn plant sy’n dair blwydd oed ar ddechrau’r tymor (1 Medi, 1 Ionawr neu 1 Ebrill) hyd nes cyrraedd capasiti cymeradwy’r ysgol. Lle bo nifer y ceisiadau i gael lle mewn ysgol yn uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd lleoedd yn cael eu dyrannu gan ddefnyddio'r meini prawf derbyn canlynol, yn nhrefn blaenoriaeth, fel y nodir isod, tan y cyrhaeddir y capasiti cymeradwy.

   

  Dylai rhieni hefyd sylwi na fydd gan blant sy’n mynychu ysgol feithrin hawl ‘awtomatig’ i barhau â’u haddysg yn yr un ysgol pan fyddant yn symud i fyny i ddosbarth derbyn, boed nhw’n byw yn y dalgylch neu’r tu allan iddo. Bydd yn rhaid i rieni wneud cais ar gyfer eu hysgol ddewis (gweler adran Trefniadau Derbyn Addysg Gynradd). Gan nad yw addysg feithrin yn ddarpariaeth statudol nid oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod lle i blentyn mewn ysgol benodol.

   

  Pan fo rhiant yn rhoi gwybodaeth dwyllodrus neu fwriadol gamarweiniol er mwyn cael mantais mewn ysgol benodol ar gyfer ei blentyn, na fyddai hawl ar le gan riant ynddi fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu’r cynnig am le yn ôl.

   

  Meini Prawf Gordanysgrifio Derbyn i Ysgol Feithrin

   

  Y Cyngor yw’r Awdurdod Derbyn ar gyfer yr holl ysgolion meithrin cymunedol a dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion gwirfoddol a reolir. Mae lleoedd yn cael eu dyrannu fesul tymor gan ystyried ceisiadau ar gyfer plant oedd yn dair oed ar neu cyn diwrnod olaf y tymor blaenorol (31 Awst, 31 Rhagfyr neu 31 Mawrth).

   

  Bydd plant â datganiad Anghenion Addysgol Arbennig, pan fo’r ysgol wedi ei henwi fel y lleoliad mwyaf priodol, yn cael eu derbyn cyn cymhwyso’r meini prawf sydd ar waith pan fo mwy o alw nag o leoedd.

   

  Mae pob cais yn cael ei flaenoriaethu’n unol â’r meini prawf gordanysgrifio waeth beth fo’r dyddiad cychwyn gyda’r feithrinfa. Bydd disgyblion sy’n byw yn y dalgylch neu sydd â chysylltiad brawd neu chwaer sy’n gymwys ar gyfer lle’n hwyrach yn y flwyddyn academaidd yn derbyn darpar leoedd cyn i geisiadau o’r tu allan i’r dalgylch gael eu dyrannu hyd yn oed pan fo’r ceisiadau o’r tu allan i’r dalgylch ar gyfer plant hŷn.

   

  Wedi i ddyraniadau cychwynnol mis Medi gael eu gwneud, bydd unrhyw gynigion hwyr yn cael eu hychwanegu at y rhestr aros/rhestr ddyrannu dymhorol a lleoedd yn cael eu cynnig ar y sail honno. Yn yr achosion hyn, bydd ceisiadau dalgylch hwyr, er enghraifft, yn cael mwy o flaenoriaeth na cheisiadau “prydlon” sy’n gymwys yn ôl meini prawf is.

   

  Derbyn yn nhymor yr hydref (dyrennir ym mis Mai er mwyn cychwyn ym mis Medi)

   

  1. Plant a fydd yn dair oed ar neu cyn 31 Awst a thystiolaeth wedi ei chyflwyno i gadarnhau eu bod yn derbyn gofal, neu wedi derbyn gofal yn flaenorol, gan awdurdod lleol yn unol ag adran 22 Deddf Plant 1989.

   

  2. Plant a gafodd eu pen-blwydd yn dair oed cyn diwrnod olaf y tymor blaenorol ac sy’n byw yn nalgylch diffiniedig yr ysgol ar neu cyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer derbyn ffurflenni cais. Bydd angen tystiolaeth o’r preswyliad parhaol. Pan fo mwy o alw nag o leoedd yn y categori hwn yn unig, bydd y meini prawf isod, yn nhrefn eu blaenoriaeth, yn cael eu defnyddio i lunio trefn flaenoriaeth ar gyfer ceisiadau;

   

  (a) Plant sydd â brawd neu chwaer hŷn yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd y mae’r plentyn i gael ei dderbyn. (Pan fo mwy wedi dewis yr ysgol na sydd o leoedd ynddi, mae’r Cyngor yn pennu blaenoriaeth drwy ystyried oed y brawd neu’r chwaer ieuengaf sydd yn yr ysgol a’r ieuengaf yn cael y flaenoriaeth uchaf).

   

  (b) Plant yn nhrefn gronolegol dyddiadau geni, yr hynaf yn cael ei dderbyn gyntaf. Os yw dau neu ragor o blant yn rhannu’r un pen-blwydd rhoddir blaenoriaeth i’r plant sy’n byw agosaf i’r ysgol yn ôl mesuriad y llwybr cerdded byrraf, y rhai sy’n byw agosaf fydd â’r flaenoriaeth. Mae’r Cyngor yn defnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) i gyfrifo’r pellter o’r cartref i’r ysgol.

   

  3. Plant a gafodd eu pen-blwydd yn dair oed cyn diwrnod olaf y tymor blaenorol ac y mae’r Cyngor yn barnu bod rhesymau meddygol neu gymdeithasol cryf dros eu derbyn i ysgol/dosbarth meithrin penodol, h.y. plant yr argymhellir eu lleoli am resymau meddygol, seicolegol neu addysgol arbennig. (Bydd angen argymhellion ysgrifenedig gan yr asiantau allanol priodol neu ymgynghorwyr proffesiynol mewn achosion o’r fath).

   

  4. Plant a gafodd eu pen-blwydd yn dair oed cyn diwrnod olaf y tymor blaenorol ac y mae ganddynt frawd neu chwaer sy’n mynychu’r ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd y disgwylir derbyn y plentyn. (Pan fo mwy wedi dewis lle yn yr ysgol na sydd o leoedd ar gael ynddi, mae’r Cyngor yn pennu blaenoriaeth drwy ystyried oed y brawd neu’r chwaer ieuengaf sydd yn yr ysgol a’r ieuengaf yn cael y flaenoriaeth uchaf).

   

  Derbyn yn nhymor y gwanwyn (Wedi eu dyrannu ym mis Hydref i gychwyn ym mis Ionawr)

   

   

  5. Plant a fydd yn dair oed ar neu cyn 31 Rhagfyr a thystiolaeth wedi ei chyflwyno i gadarnhau eu bod yn derbyn gofal, neu wedi derbyn gofal yn flaenorol, gan awdurdod lleol yn unol ag adran 22 Deddf Plant 1989.

   

  6. Plant a fydd yn dair oed ar neu cyn 31 Rhagfyr, ac sy’n byw o fewn dalgylch diffiniedig yr ysgol ar neu cyn dyddiad cau cyhoeddedig derbyn ffurflenni dewis. Bydd angen tystiolaeth o’r preswyliad parhaol. Pan fo mwy o alw nag o leoedd yn y categori hwn yn unig, bydd y meini prawf ym mhwynt 2 uchod, yn nhrefn eu blaenoriaeth, yn cael eu defnyddio i lunio trefn flaenoriaeth ar gyfer ceisiadau.

   

  Bydd pob cais arall yn cael ei flaenoriaethu drwy ddefnyddio pwyntiau 3 a 4 uchod.

   

  Derbyn yn nhymor yr haf (dyrannu ym mis Ionawr er mwyn cychwyn ym mis Ebrill)

   

  7. Plant a fydd yn dair oed ar neu cyn 31 Mawrth a thystiolaeth wedi ei chyflwyno i gadarnhau eu bod yn derbyn gofal, neu wedi derbyn gofal yn flaenorol, gan awdurdod lleol yn unol ag adran 22 Deddf Plant 1989.

   

  8. Plant a fydd yn dair oed ar neu cyn 31 Mawrth, ac sy’n byw o fewn dalgylch diffiniedig yr ysgol ar neu cyn y dyddiad cau cyhoeddedig er mwyn derbyn ffurflenni dewis. Bydd angen tystiolaeth o’r preswyliad parhaol. Pan fo mwy o alw nag o leoedd yn y categori hwn yn unig, bydd y meini prawf ym mhwynt 2 uchod, yn nhrefn eu blaenoriaeth, yn cael eu defnyddio i lunio trefn flaenoriaeth ar gyfer ceisiadau. Bydd pob cais dalgylch arall yn cael ei flaenoriaethu drwy ddefnyddio pwyntiau 3 a 4 uchod.

   

  Ceisiadau sy’n Weddill

  9. Pan fo lleoedd yn dal ar gael wedi dyrannu yn ôl y meini prawf uchod, bydd y gweddill yn cael eu dyrannu i blant a gafodd eu pen-blwydd yn dair oed cyn diwrnod olaf y tymor blaenorol (31 Awst, 31 Rhagfyr neu 31 Mawrth) gyda blaenoriaeth i’r rhai sy’n byw agosaf i’r ysgol/dosbarth meithrin yn ôl y llwybr cerdded byrraf, a’r rhai sy’n byw agosaf gaiff flaenoriaeth. Mae’r Cyngor yn defnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) i gyfrifo’r pellter o’r cartref i’r ysgol.

   

  Prawf Preswylio

  Ym mhob achos, rhaid cyflwyno tystiolaeth o fan preswylio parhaol plentyn ar adeg gwneud y cais. Bydd unrhyw le a gymeradwyir ar sail preswyliad yn cael ei dynnu nôl os nad yw’r disgybl yn preswylio yn y cyfeiriad hwnnw ar ddechrau’r tymor ysgol sy’n berthnasol i’r cais.

   

  Pan fo plentyn yn byw'n barhaol mewn dau gyfeiriad yn ystod wythnos ysgol, yna y cyfeiriad cartref fydd y cyfeiriad lle mae'r plentyn yn byw y rhan fwyaf o'r wythnos (e.e. 4 diwrnod o 7). Bydd yn rhaid i rieni gyflwyno tystiolaeth ddogfennol sy’n cadarnhau bod y plentyn yn byw yn y cyfeiriad y dymunant ei ddefnyddio wrth ystyried dyrannu lleoedd. Bydd angen i’r dystiolaeth fod ar ffurf dogfennau cyfreithiol, cadarnhad o Fudd-dal Plant, tystiolaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, Gweithwyr Iechyd Proffesiynol neu weithwyr proffesiynol eraill.

   

  Diddymu Cynnig Lle

   

  Pan fo rhiant yn rhoi gwybodaeth dwyllodrus neu fwriadol gamarweiniol er mwyn cael mantais mewn ysgol benodol ar gyfer ei blentyn, na fyddai hawl ar le ynddi fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu’r cynnig o le yn ôl.

   

  Derbyn i Ddosbarthiadau Meithrin: Cwestiynau ac Atebion

   

  Rwyf wedi rhoi enw fy mhlentyn ar gyfer fy ysgol ddewis ers iddo gael ei eni. Ydy hynny’n sicrhau y caf i le neu y bydd gen i fantais dros ymgeiswyr eraill? Nac ydy. Er bod ysgolion yn ei chael yn ddefnyddiol cadw rhestrau weithiau, nid yw’r rhestrau hynny’n berthnasol i’r broses dderbyn. Rhaid i rieni wneud cais o hyd drwy'r awdurdod derbyn i gael lle yn yr ysgol. Caiff y cais ei brosesu gan ddefnyddio ceisiadau a dderbynnir a thrwy gymhwyso'r meini prawf derbyn cyhoeddedig. Nid oes mantais bod enw eich plentyn ar restr gan ysgol.

   

  Mae gennyf blentyn arall yn mynychu fy ysgol ddewis, ond rydyn ni’n byw allan o'r dalgylch. A yw brawd neu chwaer yn yr ysgol yn rhoi fy mhlentyn mewn maen prawf uwch? Mae brawd neu chwaer yn yr ysgol yn rhan o'r meini prawf a ddefnyddir, ond nid yw'n gwarantu lle i chi yn eich ysgol ddewis. Bydd plant y dalgylch yn dal i gael blaenoriaeth bob amser.

   

  Mae fy nhrefniadau gofal plant yn golygu ei bod yn bwysig imi gael lle yn fy ysgol ddewis, sydd y tu allan i'm dalgylch. A gaiff hyn ei ystyried? Yn anffodus, ni ellir ystyried trefniadau gofal plant. Caiff plant y dalgylch bob amser y flaenoriaeth uchaf dros blant o'r tu allan i'r dalgylch.

   

  Pryd bydd fy mhlentyn yn gymwys i ddechrau?

  Os yw eich plentyn yn dair rhwng:

  1 Ebrill a 31 Awst (yn cynnwys y rhain) Bydd yn bosibl derbyn eich plentyn ar gyfer Tymor yr Hydref canlynol (mis Medi)

  1 Medi a 31 Rhagfyr (yn cynnwys y rhain) gellir derbyn eich plentyn yn ystod Tymor y Gwanwyn (mis Ionawr)

  1 Ionawr a 31 Mawrth (yn cynnwys y rhain) gellir derbyn eich plentyn yn ystod Tymor yr Haf (mis Ebrill)

  Gall eich plentyn ddechrau addysg amser llawn y mis Medi ar ôl ei ben-blwydd yn  bedair, felly, yn dibynnu ar ei ddyddiad geni gall fynychu'r feithrinfa am hyd at 5 tymor.

 • Oed Ysgol Statudol

  Mae polisi'r Cyngor yn caniatáu i bob plentyn sydd wedi cael ei ben-blwydd yn bedair ar neu cyn 31 Awst fynychu ysgol lawn amser y mis Medi hwnnw. Fodd bynnag, nid yw hyn yn ofyniad cyfreithiol. Gall rhieni ddewis peidio ag anfon eu plant i’r ysgol tan yn hwyrach yn y flwyddyn, neu pan fo eu plant yn bump oed ac wedi cyrraedd oed ysgol statudol. Mater i’w benderfynu gan rieni yw hwn, fodd bynnag, wrth ystyried hyn, sicrhewch eich bod yn ymwybodol o oblygiadau sylweddol y penderfyniad hwn. Byddai’r Tîm Derbyn i Ysgolion yn gallu rhoi cyngor i chi yn ogystal ag ysgolion unigol os ydych yn ystyried y camau hyn.

   

  At ddibenion gwybodaeth, diffinnir oed ysgol gorfodol fel cychwyn y tymor yn dilyn pen-blwydd plentyn yn bump oed. Os yw eich plentyn yn bump oed ar neu cyn: 

  • 1 Medi 

  • 1 Ionawr neu 

  • 1 Ebrill

   

  yna rhaid iddo gael ei gofrestru yn yr ysgol ar ddechrau'r tymor hwnnw. Er enghraifft, byddai plentyn a ddaeth yn bump oed ar 31 Awst yn cyrraedd oedran ysgol gorfodol ar gyfer tymor mis Medi; ni fyddai plentyn a ddaeth yn bump oed ar 1 Medi yn cyrraedd oedran ysgol gorfodol tan ddechrau tymor mis Ionawr.

   

  Ceisiadau y Tu Allan i Oed Cronolegol

  Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithredu polisi ar wahân ar gyfer ceisiadau y Tu Allan i Oed Cronolegol. Os bydd rhiant yn gofyn i gael rhoi plentyn mewn grŵp blwyddyn sydd y tu allan i oedran cronolegol y plentyn a bod y cais ar yr adeg derbyn, bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried pob cais yn ôl ei rinwedd ei hun.

 •  14. Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

  Yr awdurdod derbyn priodol ar gyfer y categori hwn o ysgolion yw'r corff llywodraethu y dylid gwneud pob cais iddo. Fodd bynnag, rhaid i'r Cyngor ac awdurdodau derbyn eraill yn ei ardal ddaearyddol gytuno ar ddyddiadau cynnig cyffredin er mwyn cynorthwyo rhieni. Mae gan Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir eu meini prawf eu hunain ar gyfer gordanysgrifio. Mae'r rhain i'w gweld yn atodiad 6. Rhoddir manylion cyswllt pob ysgol ar restr yr ysgol yn atodiad 1. Mae gwefan yr ysgol hefyd yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol.

   

  Mae’r Cyngor yn cydlynu derbyniadau ar gyfer wyth ysgol bartner wirfoddol a gynorthwyir sy’n gweithredu fel eu hawdurdod derbyn eu hunain, sef:

  ● Ysgol Gynradd yr Eglwys Yng Nghymru yr Holl Saint 

  ● Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru, Llansanwyr; 

  ● Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru, Saint Andras; 

  ● Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru, Sain Ffraid; 

  ● Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant;

  ● Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff; 

  ● Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Wig a Marcroes; 

  ● Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

   

  Yn ogystal ag Ysgolion Cymunedol Bro Morgannwg, gallwch hefyd ymgeisio am leoedd yn yr ysgolion hyn drwy wneud cais uniongyrchol i’r Cyngor neu ddefnyddio’r gwasanaeth ymgeisio ar-lein. Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall yn union y meini prawf derbyn ar gyfer pob ysgol uchod yr ydych yn ymgeisio ar ei chyfer.

   

  Er mwyn sicrhau bod disgyblion yn cael lle yn eu hysgol leol, lle bynnag y bo modd, mae system dewis cyfartal ar waith ar gyfer ceisiadau i'r ysgol gynradd lle gwahoddir rhieni i nodi hyd at 3 dewis. Argymhellir yn gryf bod rhieni'n rhestru 3 Ysgol Gynradd wahanol, ac o leiaf un ohonynt yn ysgol ddalgylch

 •  Derbyn i Ysgol Gynradd

  Y Cyngor yw’r Awdurdod Derbyn ar gyfer yr holl Ysgolion Cynradd, Iau a Babanod Cymunedol a Gynhelir a Gwirfoddol a Reolir ym Mro Morgannwg. Yn achos ysgol wirfoddol a gynorthwyir, yr awdurdod derbyn priodol yw'r corff llywodraethu y dylid cyflwyno'r holl geisiadau derbyn iddo. Rhaid gwneud ceisiadau am leoedd derbyn i’r wyth ysgol wirfoddol a gynorthwyir bartner yn adran 13 i’r Cyngor yn uniongyrchol gan ddefnyddio gwasanaeth gwneud cais ar-lein y Cyngor. Bydd y Cyngor yn sicrhau, gymaint ag y gall, y bydd lle mewn ysgol o fewn pellter rhesymol i’r cartref yn cael ei warantu ar gyfer pob disgybl.

   

  Mae angen i rieni nodi dewis ysgol i’w plentyn ei mynychu/pontio iddi, hyd yn oed os mai’r ysgol ddalgylch yw hi. Yn nhymor yr hydref gwahoddir rhieni disgyblion cymwys Bro Morgannwg sy'n hysbys i'r awdurdod derbyn i wneud cais ar gyfer eu ysgol gynradd ddewis ar gyfer y mis Medi canlynol. Bydd rhieni’n cael eu hysbysu o’r penderfyniadau yn ôl yr amserlen yn y canllaw hwn. Nid yw mynychu dosbarth meithrin yn golygu bod hawl gan blentyn ar le yn y dosbarth derbyn yn yr un ysgol. Rhaid gwneud cais ar wahân. Ni ellir gwarantu y gellir gwireddu dewis rhiant ymhob achos, gan y gall fod mwy o geisiadau na nifer y lleoedd mewn rhai ysgolion.

   

  Rhestrir pob ysgol gynradd yn atodiad 1 i’r ddogfen hon. Caiff ysgolion cynradd eu categoreiddio fel "Ysgolion Cymunedol", "Ysgolion Gwirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru" ac "Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir" (yr Eglwys yng Nghymru neu'r Eglwys Gatholig). Bydd y Cyngor yn ymdrechu i wireddu dymuniad rhieni pan fo hynny’n bosibl, cyn belled â bod lleoedd ar gael ac nad yw nifer derbyn yr ysgol wedi ei chyrraedd. Fodd bynnag, pan fo nifer y ceisiadau am le mewn ysgol yn uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd lleoedd yn cael eu dyrannu gan ddefnyddio'r meini prawf derbyn, yn nhrefn blaenoriaeth, a nodir isod.

 •  Meini Prawf Gordanysgrifio Addysg Gynradd

  Bydd plant sydd â datganiad Anghenion Addysgol Arbennig neu Gynllun Datblygu Unigol, pan gaiff yr ysgol ei henwi fel y lleoliad mwyaf priodol, yn cael eu derbyn cyn cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio.

   

  1. Plant sydd â thystiolaeth i gadarnhau eu bod yn derbyn gofal, neu wedi derbyn gofal yn y gorffennol yn unol ag Adran 22 Deddf Plant 1989.

   

  2. Plant sy’n byw’n barhaol o fewn dalgylch penodol yr ysgol ar neu cyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer derbyn ffurflenni dewis. Bydd rhaid rhoi tystiolaeth o breswylfa barhaol plentyn os gofynnir am hynny. Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael yn y categori hwn yn unig, defnyddir meini prawf (4), (5) a (6) i’w rhoi yn nhrefn blaenoriaeth.

   

  3. Plant nad ydynt yn byw ar hyn o bryd yn barhaol yn nalgylch penodol yr ysgol, ond y mae eu rhieni wedi argyhoeddi'r Cyngor, ar neu cyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer derbyn ffurflenni dewis, y bydd y plentyn yn byw yn nalgylch yr ysgol cyn i'r tymor y mae'r cais yn berthnasol iddo ddechrau. Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael yn y categori hwn yn unig, defnyddir meini prawf (4), (5) a (6) i’w rhoi yn nhrefn blaenoriaeth.

   

  4. Plant sydd â sail feddygol neu gymdeithasol gref ym marn y Cyngor dros gael eu derbyn i’r ysgol gynradd benodol h.y. plant yr argymhellir eu derbyn i ysgol benodol oherwydd rhesymau meddygol, seicolegol neu addysg arbennig. (Bydd angen argymhellion ysgrifenedig gan yr asiantau allanol priodol neu ymgynghorwyr proffesiynol mewn achosion o’r fath). Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd yn y categori hwn yn unig, bydd meini prawf (5) a (6), yn nhrefn blaenoriaeth, yn berthnasol.

   

  5. Plant sydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol rhwng y Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 6 yn ystod y flwyddyn academaidd y mae disgwyl i'r plentyn gael ei dderbyn iddi. Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael o’r categori hwn yn unig, bydd y Cyngor yn blaenoriaethu ac yn dyrannu lleoedd yn ôl oedran brawd neu chwaer ieuengaf y disgybl yn yr ysgol, a'r ieuengaf fydd â'r flaenoriaeth uchaf.

   

  6. Wrth bennu ceisiadau ar gyfer derbyn i ysgolion o ran disgyblion eraill, bydd y Cyngor yn ystyried agosrwydd cartref y disgybl at yr ysgol gynradd, a gaiff ei fesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael, bydd y rhai sy'n byw'n agosaf yn cael blaenoriaeth. Mae’r Cyngor yn defnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) i gyfrifo’r pellter o’r cartref i’r ysgol a chaiff y system ei diweddaru’n rheolaidd i sicrhau bod y wybodaeth fwyaf cywir yn cael ei defnyddio i gyfrifo’r pellter a ddefnyddir i ystyried ceisiadau.

   

  Er mwyn sicrhau bod disgyblion yn cael lle yn eu hysgol leol, lle bynnag y bo modd, mae system dewis cyfartal ar waith ar gyfer ceisiadau i'r ysgol gynradd lle gwahoddir rhieni i nodi hyd at 3 dewis. Argymhellir yn gryf bod rhieni'n rhestru 3 Ysgol Gynradd Gymunedol wahanol, ac o leiaf un ohonynt yn ysgol eu dalgylch.

   

  Nid yw mynegi dewis yn gwarantu derbyn i’r ysgol ddewis. Bydd yn rhoi blaenoriaeth i blant yr ymgeiswyr dros blant nad yw eu rhieni wedi mynegi dewis ar gyfer yr ysgol honno. Os nad yw rhieni'n gwneud cais am 3 Ysgol Gynradd Gymunedol wahanol neu os ydynt yn cyflwyno eu cais yn hwyr, bydd yn llai tebygol y gall y plentyn fynychu ei ysgol ddewis neu'r ysgol ddalgylch gan y bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hasesu ar ôl y ceisiadau a ystyrir yn y rownd gyntaf ac efallai y bydd eu hysgol ddewis neu'r ysgol ddalgylch eisoes yn llawn.

   

  Cynghorir rhieni i gwblhau'r cais yn ofalus a rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl (gan gynnwys tystiolaeth ddogfennol ategol lle bo angen) gan y defnyddir hyn i asesu safle’r plentyn ar y rhestr ar gyfer pob ysgol y gwnaed cais amdani. Mae'r cyngor yn defnyddio 'Cynllun Dewis Cyfartal' i benderfynu pa ysgol y gellir ei chynnig. Mae hyn yn golygu, pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau, nad ydym yn ystyried y drefn y mae rhieni wedi rhoi'r ysgolion ynddi yn y cais. Caiff pob dewis ei asesu yn erbyn meini prawf derbyn y Cyngor, felly mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn darllen ac yn deall y rhain yn llawn. Dim ond un lle y gall y cyngor ei gynnig mewn ysgol Gymunedol felly wrth ddyrannu lleoedd, os gallwn gynnig mwy nag un lle, byddwn bob amser yn cynnig yr ysgol yr ydych wedi'i rhestru fel blaenoriaeth. Dyma pam mae'r drefn y mae rhieni'n rhoi'r ysgolion ynddi yn bwysig iawn.

   

  Prawf Preswylio

  Ym mhob achos, rhaid cyflwyno tystiolaeth o fan preswylio parhaol plentyn ar adeg gwneud y cais. Bydd unrhyw le a gymeradwywyd ar sail preswyliad yn cael ei dynnu yn ôl os nad yw’r disgybl yn preswylio’n barhaol yn y cyfeiriad hwnnw ar ddechrau’r tymor ysgol sy’n berthnasol i’r cais.

   

  Pan fo plentyn yn byw'n barhaol mewn dau gyfeiriad yn ystod wythnos ysgol, yna y cyfeiriad cartref fydd y cyfeiriad lle mae'r plentyn yn byw y rhan fwyaf o'r wythnos (e.e. 4 diwrnod o 7). Bydd yn rhaid i rieni gyflwyno tystiolaeth ddogfennol sy’n cadarnhau bod y plentyn yn byw yn y cyfeiriad y dymunant ei ddefnyddio wrth ystyried dyrannu lleoedd. Bydd angen i’r dystiolaeth fod ar ffurf dogfennau cyfreithiol, cadarnhad o Fudd-dal Plant, tystiolaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, Gweithwyr Iechyd Proffesiynol neu weithwyr proffesiynol eraill.

   

  Diddymu Cynnig Lle

  Pan fo rhiant yn rhoi gwybodaeth dwyllodrus neu fwriadol gamarweiniol er mwyn cael mantais mewn ysgol benodol ar gyfer ei blentyn, na fyddai hawl ar le ynddi fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu’r cynnig o le yn ôl.

 •  Derbyn i Ddosbarthiadau Derbyn: Cwestiynau ac Atebion

  Dyma'r atebion i rai o’r cwestiynau y bydd rhieni’n eu gofyn amlaf am dderbyniadau i’r dosbarth derbyn.

  Ar ba oed y caiff fy mhlentyn fynd i'r dosbarth derbyn? 

  Caiff plant eu derbyn i ddosbarthiadau derbyn yn y mis Medi sy'n dilyn eu penblwydd yn bedair oed. Nid yw hyn yn orfodol, ond yn ôl y gyfraith rhaid i bob plentyn ddechrau'r ysgol nid hwyrach na diwrnod cyntaf y tymor ar ôl ei ben-blwydd yn bump oed. Mae'r polisi presennol yn caniatáu derbyn unwaith ym mis Medi, sy'n galluogi disgyblion oedran derbyn i gael dod i'r ysgol yn llawn amser ym mis Medi eu blwyddyn academaidd yn bump oed. Gellir derbyn unrhyw blentyn sy'n troi’n bump oed rhwng 1 Medi a 31 Awst i'r ysgol ar ddechrau tymor yr hydref cyn ei ben-blwydd yn bump oed. (Gweler yr adran Oedran Ysgol Statudol).

   

  A yw fy mhlentyn yn cael sicrwydd awtomatig o le yn nosbarth derbyn ysgol lle mae'n mynychu'r ysgol feithrin?

  Nac ydy. Nid fydd mynychu dosbarth meithrin o anghenraid yn rhoi hawl i blentyn ar le yn y dosbarth derbyn yn yr un ysgol. Rhaid gwneud cais. Rhoddir blaenoriaeth bob amser i'r plant sy'n byw o fewn dalgylch yr ysgol ar ôl cymhwyso'r meini prawf cyhoeddedig. Nid yw presenoldeb yn y dosbarth meithrin yn ffactor a ystyrir yn y meini prawf gordanysgrifio.

   

  Sut y penderfynir ar dderbyniadau os yw’r galw am leoedd yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael?

  Os oes gormod o alw h.y. lle mae mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, caiff ceisiadau eu derbyn gan gymhwyso'r meini prawf gordanysgrifio a gyhoeddir yn y ddogfen hon. Yn achos Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir ac Ysgolion Catholig cyfeiriwch at y meini prawf derbyn sydd yn atodiad 6.

   

  Pa drefniadau apelio sydd i mi?

  Mae gan bob rhiant hawl statudol i apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir i wrthod derbyn i ysgol unwaith y bydd y plentyn yn cyrraedd oedran ysgol statudol. Bydd rhieni sydd wedi gwneud cais aflwyddiannus yn cael gwybod yn ysgrifenedig am y penderfyniad, gan gynnig yr hawl i apelio a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno apêl. Caiff yr apêl ei glywed gan Banel Apeliadau sy'n annibynnol ar y Cyngor a bydd ei benderfyniad yn derfynol. Cyfeiriwch at yr adran ar Apeliadau am ragor o wybodaeth.

   

 •  Symud o Ysgol Gynradd i Ysgol Uwchradd

  Rhestrir yr ysgolion uwchradd ym Mro Morgannwg yn atodiad 1 y llyfryn hwn. Dosberthir ysgolion uwchradd fel Ysgolion Cymunedol, Sefydledig neu Ysgolion a Gynorthwyir. Y Cyngor sy’n gyfrifol am y trefniadau derbyn ar gyfer Ysgolion Cymunedol, a chyrff llywodraethu ysgolion unigol sy’n gyfrifol am y sector Sefydledig ac a Gynorthwyir. Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn yn uniongyrchol i’r Cyngor gan ddefnyddio gwasanaeth gwneud cais ar-lein y Cyngor.

  Mae plant fel arfer yn trosglwyddo i ysgol uwchradd yn y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn un ar ddeg oed. Yn nhymor yr hydref gwahoddir rhieni disgyblion Blwyddyn 6 i wneud cais am le yn eu hysgol uwchradd ddewis ar gyfer y mis Medi canlynol. Wrth benderfynu ar dderbyniadau, bydd y Cyngor yn ystyried pob cais unigol a ddaw i law erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig. Ni ellir gwarantu y gellir gwireddu dewis rhiant ym mhob achos, oherwydd gall ceisiadau am lefydd mewn rhai ysgolion fod yn fwy niferus na’r lleoedd sydd ar gael. Bydd y Cyngor yn ymdrechu i wireddu dymuniad rhieni pan fo hynny’n bosibl, cyn belled â bod lleoedd ar gael ac nad yw nifer derbyn yr ysgol wedi ei chyrraedd. Fodd bynnag, pan fo nifer y ceisiadau am le mewn ysgol yn uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd lleoedd yn cael eu dyrannu gan ddefnyddio'r meini prawf derbyn, yn nhrefn blaenoriaeth, a nodir isod.

 •  Meini prawf gordanysgrifio Ysgolion Uwchradd

  Bydd plant sydd â datganiad Anghenion Addysgol Arbennig neu Gynllun Datblygu Unigol, pan gaiff yr ysgol ei henwi fel y lleoliad mwyaf priodol, yn cael eu derbyn cyn cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio.

   

  1. Plant sydd â thystiolaeth i gadarnhau eu bod yn derbyn gofal, neu wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol yn y gorffennol yn unol ag adran 22 Deddf Plant 1989.

   

  2. Plant sy’n byw yn barhaol yn nalgylch penodol yr ysgol ar neu cyn y dyddiad cau cyhoeddedig derbyn y ffurflenni dewis. Bydd rhaid rhoi tystiolaeth o breswylfa barhaol plentyn os gofynnir am hynny. Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael yn y categori hwn yn unig, defnyddir meini prawf (4), (5), (6) a (7) i’w rhoi yn nhrefn blaenoriaeth.

   

  3. Disgyblion nad ydynt yn byw yn barhaol yn nalgylch penodol yr ysgol ar hyn o bryd, y mae eu rhieni wedi argyhoeddi'r Cyngor, ar neu cyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer derbyn ffurflenni dewis, y bydd y plentyn yn byw yn nalgylch yr ysgol erbyn dechrau'r tymor ysgol y mae'r cais yn berthnasol iddo. Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael yn y categori hwn yn unig, defnyddir meini prawf (4), (5), (6) a (7) i’w rhoi yn nhrefn blaenoriaeth.

   

  4. Disgyblion a oedd ar y gofrestr mewn ysgol gynradd fwydo flaenorol cyn i drefniadau'r ysgol fwydo gael eu tynnu’n ôl ym mis Medi 2020. Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael yn y categori hwn yn unig, defnyddir meini prawf (5), (6) a (7) i’w rhoi yn nhrefn blaenoriaeth.

   

  5. Plant y mae sail feddygol neu gymdeithasol gref, ym marn y Cyngor, dros eu derbyn i’r ysgol uwchradd benodol h.y. plant yr argymhellir eu derbyn i ysgol benodol oherwydd rhesymau meddygol, seicolegol neu addysg arbennig. (Bydd angen argymhellion ysgrifenedig gan yr asiantau allanol priodol neu ymgynghorwyr proffesiynol mewn achosion o’r fath). Pan fo rhagor o geisiadau gan ymgeiswyr na sydd o lefydd o’r categori hwn yn unig, defnyddir meini prawf (6) a (7) i'w rhoi yn nhrefn blaenoriaeth.

   

  6. Disgyblion y mae ganddynt frawd neu chwaer hŷn yn yr ysgol ym Mlwyddyn 7 - 11 yn ystod y flwyddyn academaidd y caiff y plentyn ei dderbyn. Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael o’r categori hwn yn unig, bydd y Cyngor yn blaenoriaethu ac yn dyrannu lleoedd yn ôl oedran brawd neu chwaer ieuengaf y disgybl yn yr ysgol, a'r ieuengaf fydd â'r flaenoriaeth uchaf.

   

  7. Wrth bennu ceisiadau ar gyfer derbyn i ysgolion o ran disgyblion eraill, rhydd y Cyngor ystyriaeth benodol i agosrwydd cartref y disgybl at yr ysgol uwchradd, a gaiff ei fesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael, bydd y rhai sy'n byw'n agosaf yn cael blaenoriaeth. Mae’r Cyngor yn defnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) i gyfrifo’r pellter o’r cartref i’r ysgol.

   

  Dim ond ceisiadau a ddaw i law erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer derbyn ffurflenni dewis fydd yn cael eu hystyried yn ystod y cylch cychwynnol o ddyrannu lleoedd.

  Ym mhob achos, rhaid cyflwyno tystiolaeth o fan preswylio parhaol plentyn ar adeg gwneud y cais. Bydd unrhyw le a gymeradwywyd ar sail preswyliad yn cael ei dynnu yn ôl os nad yw’r disgybl yn preswylio’n barhaol yn y cyfeiriad hwnnw ar ddechrau’r tymor ysgol sy’n berthnasol i’r cais.

   

  Pan fo plentyn yn byw'n barhaol mewn dau gyfeiriad yn ystod wythnos ysgol, yna y cyfeiriad cartref fydd y cyfeiriad lle mae'r plentyn yn byw y rhan fwyaf o'r wythnos (e.e. 4 diwrnod o 7). Bydd yn rhaid i rieni gyflwyno tystiolaeth ddogfennol sy’n cadarnhau bod y plentyn yn byw yn y cyfeiriad y dymunant ei ddefnyddio wrth ystyried dyrannu lleoedd. Bydd angen i’r dystiolaeth fod ar ffurf dogfennau cyfreithiol, cadarnhad o Fudd-dal Plant, tystiolaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, Gweithwyr Iechyd Proffesiynol neu weithwyr proffesiynol eraill.

   

  Pan fo rhiant yn rhoi gwybodaeth dwyllodrus neu fwriadol gamarweiniol er mwyn cael mantais mewn ysgol benodol ar gyfer ei blentyn, na fyddai hawl ar le ynddi fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu’r cynnig o le yn ôl.

   

  Er mwyn sicrhau, lle bynnag y bo'n bosibl, bod disgyblion yn cael lle yn eu hysgol leol, cyflwynir system dewis cyfartal ar gyfer ceisiadau i'r ysgol uwchradd. Mae'r system hon eisoes ar waith ar gyfer ceisiadau dosbarth derbyn ac ysgol feithrin lle gwahoddir rhieni i nodi hyd at 3 dewis. Argymhellir yn gryf bod rhieni'n rhestru 3 Ysgol Uwchradd Gymunedol wahanol, ac o leiaf un ohonynt yn ysgol eu dalgylch. Yn achos ceisiadau i Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, cydnabyddir y caiff rhieni ddewis enwebu'r ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn unig, ond gallant enwebu dewis arall. os dymunant.

   

  Nid yw mynegi dewis yn gwarantu derbyn i’r ysgol ddewis. Bydd yn rhoi blaenoriaeth i blant yr ymgeiswyr dros blant nad yw eu rhieni wedi mynegi dewis ar gyfer yr ysgol honno. Os nad yw rhieni'n gwneud cais am 3 Ysgol Uwchradd Gymunedol wahanol neu os ydynt yn cyflwyno eu cais yn hwyr, bydd yn llai tebygol y gall y plentyn fynychu ei ysgol ddewis neu'r ysgol ddalgylch gan y bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hasesu ar ôl y ceisiadau a ystyrir yn y rownd gyntaf ac efallai y bydd eu hysgol ddewis neu'r ysgol ddalgylch eisoes yn llawn.

   

  Cynghorir rhieni i gwblhau'r cais yn ofalus a rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl (gan gynnwys tystiolaeth ddogfennol ategol lle bo angen) gan y defnyddir hyn i asesu safle’r plentyn ar y rhestr ar gyfer pob ysgol y gwnaed cais amdani. Mae'r cyngor yn defnyddio 'Cynllun Dewis Cyfartal' i benderfynu pa ysgol y gellir ei chynnig. Mae hyn yn golygu, pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau, nad ydym yn ystyried y drefn y mae rhieni wedi rhoi'r ysgolion yn y cais. Caiff pob dewis ei asesu yn erbyn meini prawf derbyn y Cyngor, felly mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn darllen ac yn deall y rhain yn llawn. Dim ond un lle y gall y cyngor ei gynnig mewn ysgol Gymunedol felly wrth ddyrannu lleoedd, os gallwn gynnig mwy nag un lle, byddwn bob amser yn cynnig yr ysgol yr ydych wedi'i rhestru fel blaenoriaeth. Felly, mae'r drefn y mae rhieni'n rhoi'r ysgolion ynddi yn bwysig iawn.

   

  Meini prawf Gordanysgrifio Ysgolion Uwchradd (trosglwyddiadau yn ystod y flwyddyn)

   

  1. Plant sydd â thystiolaeth i gadarnhau eu bod yn derbyn gofal, neu wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol yn y gorffennol yn unol ag adran 22 Deddf Plant 1989.

   

  2. Plant sy’n byw yn barhaol yn nalgylch penodol yr ysgol ar neu cyn y dyddiad cau cyhoeddedig derbyn y ffurflenni dewis. Bydd rhaid rhoi tystiolaeth o breswylfa barhaol plentyn os gofynnir am hynny. Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael yn y categori hwn yn unig, defnyddir meini prawf (4), (5), (6) a (7) i’w rhoi yn nhrefn blaenoriaeth.

   

  3. Disgyblion nad ydynt yn byw yn barhaol yn nalgylch penodol yr ysgol ar hyn o bryd, y mae eu rhieni wedi argyhoeddi'r Cyngor, ar neu cyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer derbyn ffurflenni dewis, y bydd y plentyn yn byw yn nalgylch yr ysgol erbyn dechrau'r tymor ysgol y mae'r cais yn berthnasol iddo. Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael yn y categori hwn yn unig, defnyddir meini prawf (4), (5) a (6) i’w rhoi yn nhrefn blaenoriaeth.

   

  4. Disgyblion a oedd ar y gofrestr mewn ysgol gynradd fwydo flaenorol cyn i drefniadau'r ysgol fwydo gael eu tynnu’n ôl ym mis Medi 2020. Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael yn y categori hwn yn unig, defnyddir meini prawf (5), (6) a (7) i’w rhoi yn nhrefn blaenoriaeth.

   

  5. Disgyblion y mae sail feddygol neu gymdeithasol gref, ym marn y Cyngor, dros eu derbyn i ysgol uwchradd benodol h.y. plant yr argymhellir eu derbyn i ysgol benodol oherwydd rhesymau meddygol, seicolegol neu addysg arbennig. (Bydd angen argymhellion ysgrifenedig gan yr asiantau allanol priodol neu ymgynghorwyr proffesiynol mewn achosion o’r fath). Pan fo rhagor o geisiadau na sydd o lefydd o’r categori hwn yn unig, defnyddir meini prawf (6) a (7) i'w rhoi yn ôl trefn blaenoriaeth.

   

  6. Plant sydd â brawd neu chwaer hŷn yn yr ysgol ym mlynyddoedd 7 i 11 yn ystod y flwyddyn academaidd y mae disgwyl i'r plentyn gael ei dderbyn iddi. Canllaw i Rieni ar Dderbyniadau i Ysgolion yn y Fro 2022-23 23 Os oes mwy o geisiadau gan ymgeiswyr na nifer y lleoedd sydd ar gael o’r categori hwn yn unig, bydd y Cyngor yn blaenoriaethu ac yn dyrannu lleoedd yn ôl oedran brawd neu chwaer ieuengaf y disgybl yn yr ysgol, a'r ieuengaf fydd â'r flaenoriaeth uchaf.

   

  7. Wrth bennu ceisiadau ar gyfer derbyn i ysgolion o ran disgyblion eraill, bydd y Cyngor yn ystyried agosrwydd cartref y disgybl at yr ysgol uwchradd, a gaiff ei fesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael; bydd y rhai sy'n byw'n agosaf yn cael blaenoriaeth. Mae’r Cyngor yn defnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) i gyfrifo’r pellter o’r cartref i’r ysgol a chaiff y system ei diweddaru’n rheolaidd i sicrhau bod y wybodaeth fwyaf cywir yn cael ei defnyddio i gyfrifo’r pellter a ddefnyddir i ystyried ceisiadau.

 •  Trosglwyddo o'r Cynradd i'r Uwchradd (ateb rhai cwestiynau)

  Cwestiynau ac Atebion

  Dyma atebion i rai o’r cwestiynau y bydd rhieni’n eu gofyn amlaf am symud i addysg uwchradd.

   

  Beth fydd oedran fy mhlentyn yn dechrau yn yr ysgol uwchradd?

  Polisi'r Cyngor yw bod plant yn trosglwyddo i'r ysgol uwchradd ym mis Medi unrhyw flwyddyn os ydynt wedi cyrraedd un ar ddeg oed ar neu erbyn 31 Awst yn y flwyddyn honno.

   

  Beth yw’r trefniadau ar gyfer symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd?

  Os yw eich plentyn yn mynychu Ysgol Gynradd Gymunedol neu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru ac mae i fod i drosglwyddo i ysgol uwchradd fis Medi nesaf, byddwch yn cael gohebiaeth gan y Cyngor yn nhymor yr hydref ym mlwyddyn 6. Rhaid i bob rhiant wneud cais am yr ysgol y mae'n dymuno i'w plentyn ei mynychu/trosglwyddo iddi. Os nad yw rhieni/gofalwyr yn gwneud cais, mae’n bosibl na fydd eu plentyn yn cael lle yn ei ysgol leol, os oes mwy o geisiadau na sydd o leoedd ar gael. Fe'ch cynghorir yn gryf i wneud cais erbyn y dyddiad cau. Bydd y Cyngor yn ystyried ceisiadau a ddaw i law cyn y dyddiad cau cyn unrhyw geisiadau hwyr. Os hoffech wneud cais am le yn Ysgol Uwchradd Gatholig Stanwell, dylech wneud cais i Gorff Llywodraethu'r Ysgol, a fydd yn eu hystyried yn unol â’u trefniadau derbyn eu hunain. Dylid gwneud ceisiadau i Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn yn uniongyrchol i’r Cyngor gan ddefnyddio gwasanaeth gwneud cais ar-lein y Cyngor. Mae manylion y trefniadau derbyn ar gyfer Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf ar gael gan yr ysgol ei hun.

   

  Sut y penderfynir ar dderbyniadau os yw’r galw am leoedd yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael?

  Wrth benderfynu ar dderbyniadau, mae'r cyngor yn cymhwyso'r meini prawf gordanysgrifio cyhoeddedig sydd yn y llyfryn hwn 

   

  Beth y dylwn ei wneud os ydw i am i’m plentyn fynychu ysgol uwchradd enwadol (h.y. ysgol uwchradd yr Eglwys yng Nghymru neu Gatholig) neu Ysgol Sefydledig?

  Llywodraethwyr yr ysgolion sy’n delio â derbyniadau i’r ysgolion hynny. Caiff disgyblion sydd yn eu blwyddyn olaf mewn Ysgolion Cynradd Cymunedol ac Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru fanylion am sut i wneud cais am le mewn ysgolion uwchradd yr Eglwys yng Nghymru. Caiff disgyblion sydd yn eu blwyddyn olaf mewn ysgolion cynradd Catholig fanylion am drefniadau derbyn i ysgolion uwchradd Catholig. Dylid gwneud ceisiadau i Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn yn uniongyrchol i’r Cyngor gan ddefnyddio gwasanaeth gwneud cais ar-lein y Cyngor. Hefyd, gall unrhyw rieni gael gwybodaeth am drefniadau derbyn i ysgol enwadol benodol neu ysgol sefydledig gan yr ysgol ei hun. Ceir polisïau derbyn ac ysgolion bwydo ar gyfer ein Hysgolion Sefydledig ac Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir yn Atodiadau 2 a 6.

   

  Pa drefniadau apelio sydd ar gael i mi?

  Cyfeiriwch at ein hadran apelio. Mae Panel Apeliadau yn annibynnol ar y Cyngor ac mae'n cynnwys personau lleyg, personau sydd â phrofiad mewn addysg, sy'n gyfarwydd â'r amodau addysgol yn yr ardal, neu'n rhieni i ddisgybl cofrestredig mewn ysgol arall. Rhaid i rieni sydd wedi gwneud cais aflwyddiannus am le mewn Ysgol Uwchradd Gymunedol ac sy’n dymuno gwneud apêl yn rownd gyntaf yr apeliadau gyflwyno eu ffurflen apelio erbyn y dyddiad cau. Ni chaiff apeliadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad cau eu hystyried ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol, e.e. pan fo teulu'n newid cyfeiriad ar adeg sy'n ei gwneud yn amhosibl cydymffurfio â'r dyddiad cau. Mae Paneli Apeliadau penodol ac ar wahân yn gwrando ar apeliadau yn erbyn penderfyniadau ysgolion a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig. Felly dylech gael cyngor gan yr ysgol berthnasol os ydych am wneud apêl o’r fath.

   

  Ar ba oed caiff fy mhlentyn adael yr ysgol yn gyfreithlon?

  Gall plentyn adael yr ysgol yn gyfreithiol ar Ddydd Gwener olaf y mis Mehefin ar ôl ei ben-blwydd yn 16 oed.

   

   

   

 •  Trosglwyddo i ysgol wahanol/ symud i'r ardal

  Gall rhieni ofyn am newid ysgol ar unrhyw gam yn addysg eu plant. Wrth gwrs, efallai y cânt eu gorfodi i wneud hyn achos eu bod yn symud i dŷ newydd, ond mewn achosion eraill ystyrir yn gyffredinol nad yw fel arfer er lles gorau'r disgybl. Gall newid ysgol yng nghanol blwyddyn neu ar ôl blwyddyn 7 amharu'n ddifrifol ar barhad addysg plentyn ac achosi anawsterau ynghylch cydnawsedd y cwricwlwm, trefniadau arholi ac ati. Os yw eich plentyn ym mlwyddyn 9, 10 neu 11, gall ystod yr opsiynau pwnc a ddewisir hefyd fod yn ffactor. Os yw rhieni'n teimlo bod problem yn yr ysgol sydd mor ddifrifol fel bod angen newid, fe'ch anogir i gymryd pob cam rhesymol i ddatrys y mater gyda'r ysgol yn gyntaf, ac yna i ofyn am gyngor gan y Cyngor os oes angen, cyn gwneud cais ffurfiol am drosglwyddo.

   

  Fel arfer, caiff ceisiadau i drosglwyddo i ysgol wahanol eu cwblhau ddeng niwrnod ysgol ar ôl eu derbyn gan y Tîm Mynediad i'r Ysgol. Pan geir mwy o geisiadau na sydd o lefydd ar gael, defnyddir y meini prawf gordanysgrifio perthnasol. Ym mhob achos 21. Trosglwyddo i ysgol wahanol/ symud i'r ardal Canllaw i Rieni ar Dderbyniadau i Ysgolion yn y Fro 2022-23 25 mae’n bosibl y caiff Pennaeth yr ysgol bresennol a’r ysgol nesaf wybod am y cais a’r rhesymau drosto. Ni ddylai rhieni symud plant o ysgol nes y trefnir Derbyn i ysgol arall. Lle nodwyd angen, gellir ceisio cyngor gan dimau arbenigol eraill yn y Gyfarwyddiaeth.

   

  Gan fod ceisiadau i drosglwyddo ysgolion fel arfer yn cael eu cwblhau mewn deg diwrnod ysgol, ni fyddai'r Cyngor fel arfer yn prosesu cais i drosglwyddo (y tu allan i'r cylch derbyn blynyddol ar gyfer Derbyn a throsglwyddo i Addysg Uwchradd) fwy na chwe wythnos cyn bod angen y lleoedd. Ar gyfer lleoedd ym mis Medi, byddai'r broses hon yn dechrau tua chanol mis Mehefin er mwyn ei chwblhau cyn dechrau gwyliau'r haf ym mis Gorffennaf. Ni fyddai modd cwblhau ceisiadau a dderbynnir yn ystod gwyliau ysgol fel arfer nes bydd ysgolion yn ailagor yn y tymor newydd.

 •  Derbyn i’r Chweched Dosbarth
   Mewn Ysgolion cymunedol, y Cyrff Llywodraethu sy’n gyfrifol am bennu trefniadau derbyn i’r chweched dosbarth. Felly dylid gwneud ceisiadau yn uniongyrchol i’r ysgol.

 

 • Derbyniadau i Addysg Enwadol/Ysgolion Sefydledig

   A) Addysg Enwadol

   

  (i) Ysgolion Catholig

  Yr awdurdod derbyn priodol yw'r corff llywodraethu a dylid gwneud pob cais iddo. Santt Richard Gwyn yw'r unig Ysgol Uwchradd Gatholig ym Mro Morgannwg a chanddi ddwy ysgol fwydo gysylltiedig, Ysgolion Cynradd Catholig Santes Helen a Sant Joseff. Bydd rhieni disgyblion sy'n mynychu'r ysgolion cysylltiedig hyn yn cael gwybod am y gweithdrefnau a’r trefniadau derbyn gan yr ysgol ei hun yn ystod tymor yr hydref. Dylid gwneud ceisiadau i drosglwyddo o addysg gynradd i addysg uwchradd yn Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn yn uniongyrchol i’r Cyngor gan ddefnyddio gwasanaeth gwneud cais ar-lein y Cyngor. Gwahoddir y disgyblion nad ydynt yn mynychu ysgol gysylltiedig ond sy'n mynychu ysgol arall ym Mro Morgannwg i wneud cais am le gan y cyngor. Os ydynt yn gwneud cais am le mewn ysgol sy'n rheoli ei derbyniadau ei hun, bydd y tîm derbyn i ysgolion yn hysbysu'r ysgol berthnasol. Bydd angen i rieni disgyblion nad ydynt yn mynychu ysgol gynradd ym Mro Morgannwg gysylltu â'r ysgol ei hun i gael rhagor o fanylion a ffurflen gais. Dangosir polisïau derbyn perthnasol yr ysgol yn Atodiad 6.

   

  (ii) Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru

  Nid oes Ysgolion Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru yn y Fro. Bydd angen i rieni sy'n dymuno cael addysg uwchradd yr Eglwys yng Nghymru gysylltu ag awdurdodau cyfagos. Mae'r Cyngor wedi sefydlu cysylltiadau ag ysgol uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf yng Nghaerdydd. Oherwydd mai’r Corff Llywodraethu yw’r Awdurdod Derbyn perthnasol, dylai rhieni gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol am fanylion a ffurflen gais. Ystyrid cludiant i'r ysgol hon ar gyfer disgyblion y Fro, yn amodol ar y cyfyngiadau cymhwyso statudol. Cyfeiriwch at adran cludiant i'r ysgol y llyfryn hwn.

   

  B) Ysgolion Sefydledig

   

  Yr awdurdod derbyn priodol yw'r corff llywodraethu a dylid gwneud pob cais iddo. Disgrifir yr ysgolion bwydo cysylltiedig yn atodiad 2 y ddogfen hon. Bydd manylion am sut i wneud cais am le mewn Ysgolion Sefydledig yn cael eu dosbarthu i ddisgyblion yn yr ysgolion bwydo cysylltiedig yn eu blwyddyn olaf yn ysgolion cynradd Bro Morgannwg. Bydd angen i rieni disgyblion nad ydynt yn mynychu ysgol fwydo gysylltiedig gysylltu â'r ysgol ei hun i gael rhagor o fanylion a ffurflen gais. Dangosir y polisïau derbyn perthnasol yr ysgol yn Atodiad 6.

 •  Apeliadau Statudol

  Mae gan bob rhiant yr hawl i apelio os gwrthodir lle i'w plentyn mewn ysgol. Yr unig eithriad i hyn yw'r Ysgol Feithrin gan nad addysg statudol yw hi. Os yw rhieni'n anfodlon ar ganlyniad cais am le mewn ysgol gymunedol benodol, gellir cyflwyno apêl i Banel Apêl, sy'n annibynnol ar y Cyngor, ac sy'n cynnwys aelodau lleyg gyda phrofiad mewn addysg, neu sy'n gyfarwydd â'r amodau addysgol yn yr ardal, neu sy'n rhieni disgyblion cofrestredig mewn ysgol. Bydd Paneli Apeliadau penodol ar wahân yn clywed apeliadau yn erbyn penderfyniadau Llywodraethwyr Ysgolion Eglwys ac Ysgolion Sefydledig. Dylech gael cyngor gan yr ysgol berthnasol os ydych am wneud apêl o’r fath. Rhaid cyflwyno’r apêl yn ysgrifenedig ar y ffurflen briodol erbyn y dyddiad cau a enwir, gan nodi’r rhesymau dros apelio. Caiff rhieni sy’n cyflwyno apêl gyfle i siarad gerbron y Panel Apeliadau os dymunant. Mae penderfyniad y Panel Apeliadau ar unrhyw apêl yn derfynol ac mae’n rhaid i’r Cyngor, a’r Llywodraethwyr, gydymffurfio ag ef. Yn achos apêl aflwyddiannus, oni bai bod newid sylweddol wedi hynny yn yr amgylchiadau sy'n ymwneud â'r cais gwreiddiol ni fydd hawl arall i apelio ar gyfer y flwyddyn academaidd dan sylw.

   

  Apeliadau derbyn i ysgolion a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn academaidd rhwng mis Medi 2021 a mis Gorffennaf 2022

  Cynhaliwyd 88 o apeliadau yn ystod blwyddyn academaidd 2021/22. Roedd y canlyniadau fel a ganlyn:

  Apeliadau Statudol
   Ysgol Nifer yr apeliadau Canlyniad
  Ysgol Gynradd Ynys y Barri  1 1 Aflwyddiannus 
   Ysgol Gynradd Tregatwg  2 2 Aflwyddiannus
   Ysgol Gynradd Cogan  4  4 Aflwyddiannus
   Ysgol Gynradd Evenlode  7  7 Aflwyddiannus
   Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfô  2  2 Aflwyddiannus
   Ysgol Gynradd Llanganna  1  1 Aflwyddiannus
   Ysgol Gynradd Palmerston  2  2 Aflwyddiannus
   Ysgol Gynradd Sain Tathan  1  Caniatawyd 1
   Ysgol Gynradd Sili  7

   2 Caniatawyd,

  5 Aflwyddiannus

   Ysgol Gynradd Fictoria  4  4 Aflwyddiannus
   Ysgol Gynradd y Bont-faen  2

   1 Caniatawyd,

  1 Aflwyddiannus

   Ysgol Bro Morgannwg  4  4 Aflwyddiannus
       
       
   Ysgol Gyfun y Bont-faen  3  3 Aflwyddiannus
   Ysgol Uwchradd Pencoedtre  4  4 Aflwyddiannus
   Ysgol Gyfun Sant Cyres  9  9 Aflwyddiannus
   Ysgol Uwchradd Whitmore 35 

  4 Caniatawyd,

  31 Aflwyddiannus 

   

 •  Rhestrau Aros
  Pan wrthodir cais, caiff y disgybl ei roi ar restr aros tan ddiwedd y tymor academaidd presennol yn dilyn ei gais (Medi-Rhagfyr, Rhagfyr-Ebrill, Ebrill-Gorffennaf). Mae'r rhestr aros hon wedi'i gosod yn nhrefn y meini prawf gordanysgrifio perthnasol ac felly mae eu safle ar y rhestr yn agored i newid os, er enghraifft, ceir ceisiadau ychwanegol sy'n gymwys o dan feini prawf uwch. Nis ystyrir faint o amser y mae'r disgybl wedi bod ar restr aros, yr ysgol fabanod neu gynradd benodol y mae'r plentyn yn ei mynychu yn y cyfamser na’r cyfnod y bu'r ysgol yn ymwybodol o fwriad y rhieni i wneud cais am le yn yr ysgol. Os yw rhiant yn dymuno i'w blentyn aros ar y rhestr aros am y tymor academaidd canlynol (Medi-Rhagfyr, Rhagfyr-Ebrill, Ebrill-Gorffennaf) bydd angen iddo gysylltu â'r Tîm Mynediad i Ysgolion i drefnu hyn.
 •  Genedigaethau Lluosog
   Pan nad oes ond un lle ar gael ac mae gan riant blant genedigaeth luosog (h.y. efeilliaid, tripledi ac ati), fel arfer dim ond nifer y lleoedd sydd ar gael yn yr ysgol y gall yr awdurdod derbyn eu cynnig. Mater i'r rhieni fydd penderfynu a ydynt yn dymuno cymryd y lle sydd ar gael i un o'u plant. Yn yr achosion eithriadol hyn, dylid ceisio cyngor gan y tîm Mynediad i Ysgolion oherwydd caniateir eithriadau ar gyfer rhai achosion yng Nghyfnod Allweddol un.
 •  Diffiniad o Frodyr/Chwiorydd
   Mae hyn yn cynnwys pob plentyn sy'n byw ar yr un aelwyd gydag un rhiant neu fwy sydd â chyfrifoldeb rhiant llawn. Mae hyn yn cynnwys brawd/chwaer neu lysfrawd/chwaer neu hanner brawd/hanner chwaer neu blant wedi'u mabwysiadu neu eu maethu'n barhaol yn yr un cyfeiriad. Efallai y bydd angen tystiolaeth o gyfrifoldeb rhiant. O dan yr amgylchiadau hyn, dylid ceisio cyngor gan y tîm Mynediad i Ysgolion.
 •  Ceisiadau Twyllodrus/ Camarweiniol
  Pan fo rhiant yn rhoi gwybodaeth dwyllodrus, anwir neu fwriadol gamarweiniol er mwyn cael mantais mewn ysgol benodol ar gyfer ei blentyn, na fyddai ganddo hawl ar le ynddi fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu’r cynnig o le yn ôl. Enghraifft o hyn fyddai honni byw mewn cyfeiriad o fewn dalgylch a fyddai i bob pwrpas yn atal lle rhag cael ei gynnig i blentyn arall. Yn yr achosion hyn, gall y cyngor dynnu'r lle yn ôl, hyd yn oed os yw'r plentyn wedi dechrau yn yr ysgol. Pan dynnir lle yn ôl ar sail gwybodaeth gamarweiniol, rhaid ystyried y cais o'r newydd, a chynnig hawl i apelio os gwrthodir lle.
 •  Ceisiadau ar gyfer plant personél Lluoedd Arfog y DU a Gweision y Goron

   Mae Llywodraeth Cymru wedi pasio deddfwriaeth newydd, o'r enw Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru), a'r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), a fydd yn disodli'r holl ddeddfwriaeth a chanllawiau ynghylch anghenion addysgol arbennig. Fel rhan o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (ADYTA) 2018 mae Llywodraeth Cymru wedi disodli'r term 'anghenion addysgol arbennig' (AAA) ag 'anghenion dysgu ychwanegol' (ADY). Fodd bynnag, mae'r diffiniad o ADY yn wahanol ac efallai y gwelwch fod gan eich plentyn AAA ar hyn o bryd ond na fydd ganddo ADY. Ni ddylai hyn effeithio ar y gefnogaeth na'r cymorth a gaiff yn yr ysgol i gael mynediad at ddysgu.

   

  Bydd ADY yn cwmpasu'r rhai sydd: 

   

  • Ag anhawster sylweddol fwy o ran dysgu na mwyafrif y plant eraill o'r un oedran

  • Ag anabledd sy'n eu hatal neu eu rhwystro rhag defnyddio’r cyfleusterau addysgol a ddarperir yn gyffredinol i eraill o'r un oedran mewn ysgol prif ffrwd a gynhelir neu Sefydliad Addysg Bellach.

   

  Dan y system ADY newydd:

   

  - Ar gyfer unrhyw ddysgwr a nodir ag ADY sydd angen Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY), rhaid i'r ysgol greu a chynnal Cynllun Datblygu Unigol (CDU) a rhoi pob cam rhesymol ar waith i sicrhau bod y DDdY angenrheidiol i fodloni’r angen a asesir ar gael.

  - Yr CDU yw'r ddogfen sy'n cynnwys disgrifiad o'r ADY sy'n rhwystr i'r dysgwr wrth gyflawni ei botensial addysgol a'r DDdY sy'n angenrheidiol i oresgyn neu liniaru'r rhwystr hwn. Fe'i crëir drwy gydweithio â'r dysgwr a rhieni/gofalwyr y dysgwr ar y cyd ag unrhyw weithwyr proffesiynol eraill a allai fod yn rhan o'r broses. Y bwriad yw ei bod yn ddogfen waith sy'n cael ei defnyddio i lywio addysgu a dysgu, ac nid dim ond yn rhan o broses weinyddol.

  - Yn y rhan fwyaf o achosion bydd CDU yn cael ei gynnal gan ysgol. Fodd bynnag, i nifer fechan, lle mae cymhlethdod y ddarpariaeth ychwanegol sydd ei hangen i ddiwallu anghenion dysgwyr yn afresymol i ddisgwyl i leoliad prif ffrwd ei darparu, gall yr Ysgol atgyfeirio at yr Awdurdod Lleol i ystyried a ddylai’r ALl gynnal y CDU. Byddai disgwyl i rieni / gofalwyr / pobl ifanc gysylltu gydag ysgolion i drafod unrhyw bryderon sydd ganddynt.

  - Er mwyn sicrhau bod y CDU yn parhau i adlewyrchu anghenion y dysgwr yn gywir ac yn manylu ar y ddarpariaeth sydd ei hangen er mwyn diwallu'r anghenion hynny, mae gofyniad i adolygu CDUau o leiaf bob blwyddyn a’u haddasu’n unol â hynny.

 •  Darpariaeth ar gyfer Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

  Mae Cyngor Bro Morgannwg, yn unol â Deddf Addysg 1996, yn cydnabod bod Anghenion Dysgu Ychwanegol gan amcangyfrif o 20% o’r boblogaeth ysgol ar ryw adeg yn ystod eu bywyd ysgol. Mae’r Cyngor yn ymrwymo i gyflawni’r cyfrifoldebau a’r dyletswyddau sydd arno tuag at y plant hyn ac mae wedi mabwysiadu dull fesul cam i adnabod ac asesu Anghenion Addysgol Arbennig pob plentyn yn unol â phedwar cam y Cod Ymarfer. Sefydlwyd y Gwasanaeth Cyflawniad i Bawb i ateb dyletswyddau statudol y Cyngor ac i weithio’n agos mewn partneriaeth ag ysgolion, rhieni ac asiantaethau eraill. Mae manylion y ddarpariaeth sydd ar gael yn atodiad 5. Gellir ateb anghenion rhan fwyaf y plant mewn ysgolion lleol prif ffrwd gyda chymorth arbenigol allanol os oes angen. I blant ag anawsterau dysgu mwy sylweddol, mae’n bosibl y bydd angen Asesiad Statudol a allai arwain at gyflwyno Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig neu Gynllun Datblygu Unigol a fydd yn nodi anghenion y plentyn a’r ddarpariaeth i ddiwallu’r anghenion hynny. O bryd i’w gilydd, gellir enwi ysgol yn y datganiad hwn. Pan fydd y penderfyniad hwn wedi ei wneud cyn dyrannu lleoedd, caiff plant â Datganiad AAA neu Gynllun Datblygu Unigol sy’n enwi ysgol eu lleoli cyn asesu ceisiadau eraill yn unol â’r meini prawf gordanysgrifio.

   

  Mae’r Cyngor yn cydnabod bod continwwm o Anghenion Dysgu Ychwanegol a chaiff hyn ei adlewyrchu gan gontinwwm o ran darpariaeth. Mae hyn yn cynnwys cynhwysiant llawn mewn dosbarthiadau prif ffrwd, unedau/dosbarthiadau arbennig mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig sydd ag arbenigedd mewn addysgu plant ag anawsterau dysgu.

   

  Os ydych yn pryderu y gall fod Anghenion Dysgu Ychwanegol gan eich plentyn, trafodwch hyn yn y lle cyntaf gyda Phennaeth ysgol eich plentyn. Gallwch hefyd gysylltu â thîm Chyflawniad i Bawb yn y cyfeiriad a roddir yn Atodiad 5.

 •  Trafnidiaeth

  Mae dyletswydd statudol ar gynghorau i ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion i'r ysgol agosaf sydd ar gael os ydynt yn byw y tu hwnt i 'bellter cerdded' i'r ysgol honno. Diffinnir ‘pellter cerdded’ fel dwy filltir i oedran cynradd a thair milltir i oedran uwchradd, yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar gael.

   

  Mae Cyngor Bro Morgannwg yn darparu trafnidiaeth fel a ganlyn: 

   

  • ar gyfer disgyblion oedran cynradd sy'n byw 2 filltir neu ymhellach o'u hysgol gynradd ddalgylch agosaf neu’r ysgol ddynodedig ar gyfer y dalgylch; ac 

   

  • ar gyfer disgyblion oedran uwchradd sy'n byw 3 milltir neu ymhellach o'u hysgol ddalgylch agosaf neu’r ysgol ddynodedig ar gyfer y dalgylch.

   

  • Mae'r cyngor yn defnyddio pecyn meddalwedd System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) i fesur y "pellter cerdded".

  Y diffiniad o'r ysgol addas agosaf i ddisgyblion sy'n mynychu ysgol prif ffrwd yw'r awdurdod addysg leol rhagnodi ysgol dalgylch.

   

  Bydd y meini prawf pellter uchod yn berthnasol i ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Fodd bynnag, pan fo disgyblion, o ganlyniad i ddewis rhiant, yn mynychu ysgol arall yn hytrach na’r ysgol agosaf neu ysgol benodol y dalgylch, rhaid deall bod y rhieni yn cymryd cyfrifoldeb llawn dros wneud eu trefniadau cludiant eu hunain. Os oes gan blentyn hawl i gael cludiant am ddim, darperir lle fel arfer ar gerbyd contract arbennig os oes un yn gwasanaethu'r ardal benodol.

   

  Weithiau, caiff disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim deithio ar gerbydau contract arbennig drwy dalu ffi ond dim ond pan fo lleoedd gwag. Rhaid deall nad yw’n ofynnol bod y Cyngor yn darparu'r cyfleuster hwn ac mae’n dibynnu ar gapasiti'r cerbyd a ddefnyddir, a gall arwain at ddiddymu’r cyfleuster ar fyr rybudd.

   

  Mewn achosion lle mae disgybl yn gymwys i gael cludiant am ddim i'r ysgol, ond nad oes bysiau contract ar gael, gall rhieni wneud cais am dreuliau teithio. Ceir rhagor o wybodaeth am gludiant i'r ysgol ar y wefan:

   

  https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/Transportation/school_transport/Schoo l-Transport.aspx

 •  Prydau Ysgol Am Ddim

  Rhieni sy’n derbyn budd-daliadau penodol sy’n gymwys i hawlio prydau ysgol am ddim. Y budd-daliadau perthnasol yw: 

   

  • Cymhorthdal Incwm (CI) 

  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn Seiliedig ar Incwm) 

  • Lwfans Ceisio Gwaith ar Sail Incwm 

  • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999 

  • Credyd Treth Plant (ond nid Credyd Treth Gwaith) gydag incwm blynyddol nad yw'n fwy na £16,190, ond DDIM yn gymwys i hawlio Credyd Treth Gwaith. 

  • Elfen warantedig o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth 

  • Mae plant sy'n derbyn y Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm drwy eu hawl eu hunain hefyd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim

   

  Os credwch y gallai eich plentyn neu blant fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, yna bydd angen i chi lenwi ffurflen gais sydd ar gael gan yr Adran Budd-daliadau, y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, y Barri, CF63 4RU. Ffoniwch 01446 709244 neu e-bostiwch benefits@valeofglamorgan.gov.uk.

 • Grant Datblygu Disgyblion

  Mae Grant Datblygu Disgyblion (GDD) ar gael i helpu teuluoedd sydd ar incwm isel i brynu gwisg ysgol, cit chwaraeon, gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, bagiau ysgol, deunydd ysgrifennu ac ati. Gellir defnyddio’r grant hwn gyda’r canlynol:

   

  • Prynu gwisgoedd ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau 

  • Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, sgowtiaid, geidiaid, cadetiaid, crefft ymladd, chwaraeon, celfyddydau perfformio a dawns. • Offer e.e. bagiau ysgol a deunydd ysgrifennu 

  • Offer arbenigol pan fo gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau, megis dylunio a thechnoleg 

  • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau’r ysgol, megis dysgu yn yr awyr agored, e.e. dillad gwrth-ddŵr. 

  • A gliniaduron neu gyfrifiaduron llechen

   

  Pwy sy’n Gymwys?

  Mae’r grant ar gael i ddisgyblion sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim neu sy’n blant sy’n derbyn gofal ac sy’n mynd i: 

   

  • Dosbarth derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3 neu Blwyddyn 5 ysgol gynradd a gynhelir ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd 

  • Blwyddyn 7, Blwyddyn 8, Blwyddyn 9, Blwyddyn 10 neu Flwyddyn 11 ysgol uwchradd a gynhelir ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd 

  • Yn y Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3, Blwyddyn 5, Blwyddyn 7, Blwyddyn 8, Blwyddyn 9, Blwyddyn 10 neu Flwyddyn 11 neu ddosbarth cyfatebol mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion.

   

  Nid yw’r grant ar gael i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion preifat. Mae arian hefyd ar gael i bob plentyn oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn gofal.

   

  Rhaid i’r rhiant/gwarchodwr sy’n gwneud y cais dderbyn un o’r canlynol: 

  • Cymhorthdal Incwm 

  • Lwfans Ceisio Gwaith ar Sail Incwm (JSAIB) 

  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth ar sail incwm (ESAIR) 

  • Credyd Treth Plant, gydag incwm cartref o £16,190 neu lai 

  • Credyd Pensiwn (elfen gwarant) 

  • Credyd Cynhwysol ag enillion net y cartref yn is na £7400 y flwyddyn

   

  Nid yw Credyd Treth Gwaith yn fudd-dal cymhwyso ac os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith ni fyddwch yn gymwys i gael Grant Datblygu Disgybl hyd yn oed os ydych yn ei gael ynghyd ag un o’r incymau uchod.

   

  Sut i Wneud Cais

  Os ydych yn bodloni’r meini prawf hyn ac yn tybio bod eich plentyn/plant yn gymwys, cwblhewch a dychwelwch Ffurflen Gais Grant Datblygu Disgyblion, ar gael gan benefits@valeofglamorgan.gov.uk.

 •  Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

   Mae'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn rhoi cymorth ariannol i bobl ifanc 16-18 oed sy'n parhau â'u haddysg mewn ysgolion neu sefydliadau addysg bellach. Fe’i rhoddir ar sail prawf modd ac i fod yn gymwys, mae angen i chi fod yn: 

   

  • 16 i 18 oed 

  • Byw yn y Deyrnas Gyfunol 

  • Mewn addysg llawn-amser 

  • Astudio cwrs cymwys

   

  Os credwch y gallech fod yn gymwys, cysylltwch â'ch ysgol yn uniongyrchol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

   

 •  Arholiadau Cyhoeddus
  Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cydymffurfio â’r cyngor, y canllawiau a'r ddeddfwriaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ynghylch cofrestru ar gyfer arholiadau cyhoeddus. Gellir cael rhagor o wybodaeth am bolisi'r ysgol gan yr ysgol yn uniongyrchol, ynghyd â manylion canlyniadau arholiadau cyhoeddus. Mae gan bob disgybl hawl i gael ei gofrestru ar gyfer arholiadau cyhoeddus ar y lefel briodol yn y pynciau y mae’n eu hastudio. Telir ffioedd arholiadau fel arfer gan yr ysgol, yn amodol ar delerau ac amodau.
 •  Trefniadau codi tâl ar Deithiau/Ymweliadau Ysgol ac ati
  Fel arfer, mae angen talu am lety a bwyd i blant sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n ymwneud ag arhosiad dros nos ac mae ysgolion yn aml yn gofyn am gyfraniadau gwirfoddol ar gyfer gweithgareddau a theithiau dydd. Mae cymorth ar gael i rai teuluoedd yn dibynnu ar eu hamgylchiadau. Cysylltwch â'ch ysgol i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gellir ei ddarparu am ddim a'r hyn y bydd angen i chi dalu amdano.
 •  Prawf cyfeiriad/ mwy nag un cyfeiriad

  Ymhob achos, rhaid darparu tystiolaeth o fan preswylio parhaol plentyn ar adeg gwneud cais. Bydd unrhyw le a gymeradwyir ar sail preswyliad yn cael ei dynnu yn ôl os nad yw’r disgybl yn preswylio yn y cyfeiriad hwnnw ar ddechrau’r tymor ysgol sy’n berthnasol i’r cais.

   

  Os yw’r teulu'n datgan ei fod eisoes yn preswylio yn y cyfeiriad a roddwyd ar y ffurflen gais, bydd y Tîm Mynediad i'r Ysgol yn gwirio hyn drwy gofnodion y Dreth Gyngor a ffynonellau eraill. Bydd unrhyw le a gymeradwyir ar sail y cyfeiriad yn cael ei dynnu yn ôl os canfyddir bod y cyfeiriad hwn yn anghywir neu nad hwnnw yw cyfeiriad parhaol y plentyn ar ddechrau’r tymor ysgol sy’n berthnasol i’r cais. Pan fo rhieni/gofalwyr yn rhannu cyfrifoldeb dros blentyn, a’r plentyn yn byw gyda mwy nag un rhiant/gofalwr am ran o’r wythnos ysgol, y cyfeiriad mae’r plentyn yn byw ynddo ran fwyaf yr wythnos fydd y cyfeiriad cartref (h.y. 4 diwrnod allan o 7). Bydd yn rhaid i rieni ddarparu tystiolaeth ddogfennol ar gyfer y cyfeiriad y dymuna’r rhieni ei ddefnyddio wrth ystyried dyrannu lleoedd. Bydd angen i’r dystiolaeth fod ar ffurf dogfennau cyfreithiol, cadarnhad o Fudd-dal Plant, tystiolaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, Gweithwyr Iechyd Proffesiynol neu weithwyr proffesiynol eraill.

   

  Os yw rhiant yn rhoi gwybod wrth wneud cais y bydd yn symud i gyfeiriad newydd ar ôl y dyddiad cau ond cyn i’r plentyn ddechrau’r ysgol, dim ond os darperir tystiolaeth ddogfennol ynghyd â’r ffurflen gais cyn y dyddiad cau y caiff y cyfeiriad newydd hwn ei ystyried. Bydd y dystiolaeth hon yn cynnwys cyfnewid contract, prawf prynu neu 36. Arholiadau Cyhoeddus 37. Trefniadau codi tâl ar Deithiau/Ymweliadau Ysgol ac ati 38. Prawf cyfeiriad/ mwy nag un cyfeiriad Canllaw i Rieni ar Dderbyniadau i Ysgolion yn y Fro 2022-23 34 gytundeb rhentu. Os na ddarperir y wybodaeth hon, y cyfeiriad a ddefnyddir ar gyfer ystyried y cais fydd y cyfeiriad cyfredol. Oherwydd nifer uchel y ceisiadau sy'n cael eu prosesu, ni fydd y Tîm Mynediad Ysgolion yn cysylltu â'r rhieni i ofyn am y wybodaeth hon os yw ar goll. Cyfrifoldeb y rhiant yw ei rhoi

 

 

 

 

Vale of Glamorgan Council

Learning and Skills Directorate

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU

 

 • Telephone Number
 • Email Address