School children in corridor

Derbyn i Ysgol Uwchradd

Caiff ysgolion uwchradd eu dosbarthu i gategorïau Cymunedol, Sylfaen neu a Gynorthwyir.

 

Bydd ceisiadau am le mewn ysgol uwchradd yn llwyddiannus fel arfer, os nad yw niferoedd derbyn yr ysgol yn rhy uchel. Yn yr achos hwn, bydd lleoedd yn cael eu rhoddi drwy ddefnyddio’r meini prawf derbyn 

 

Mae’n ofyniad cyfreithlon i bob rhiant ddatgan ffafraeth i’r ysgol y maent yn dymuno i’w plentyn fynd / newid iddi, hyd yn oed os yw’r plentyn eisoes yn mynd i’r ysgol gynradd sy’n cyflenwi’r ysgol uwchradd.

 

 

Dyddiadau Allweddol

Symud i’r Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2020

Dyddiad Agor: 25 Medi 2019

Dyddiad Cau: 29 Tachwedd 2019

Dyddiad y cynnig: 02 Mawrth 2020

 

Apeliadau Derbyn i Ysgolion a Choronafeirws -trosglwyddiadau Blwyddyn 6 Medi 2020

Rydym yn monitro canllawiau'r Llywodraeth ac ar hyn o bryd yn ystyried effaith y Coronafeirws ar Apeliadau Derbyn i Ysgolion. Mae aelodau'r Panel Apeliadau Annibynnol yn wirfoddolwyr di-dâl a hyfforddedig ac felly efallai y bydd oedi anochel i’r gwaith o gynnal gwrandawiadau mewn cysylltiad ag apeliadau eleni oherwydd y Coronafeirws. Rydym yn disgwyl cael canllawiau newydd yn fuan iawn gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn ychwanegu at eglurder y sefyllfa.  Byddwn yn rhoi diweddariad pellach cyn gynted ag y bo modd. (Diweddarwyd 03 Ebrill 2020).

 

Os hoffech drafod hyn ymhellach, cysylltwch â mi ar 01446 – 709844/709725/709727

 

* Anfonir hysbysiadau e bost 02 Mawrth, bydd llythyrau yn cael eu postio dosbarth 1af ar ddydd Llun 02 Mawrth 2020.

 

Os ydych wedi derbyn hysbysiad o'r penderfyniad i gynnig lle i'ch plentyn mewn ysgol uwchradd yn 2020 ac yn dymuno derbyn y cynnig, mewngofnodwch cyn gynted â phosibl.

 

Os ydych wedi derbyn hysbysiad o'r penderfyniad i wrthod lle i'ch plentyn mewn ysgol uwchradd yn 2020, llenwch y ffurflen gais amgaeëdig a'i hanfon yn ôl, gan nodi dewis arall. Byddwch hefyd yn derbyn gwaith papur sy'n caniatáu i chi apelio yn erbyn y penderfyniad i wrthod lle i'ch plentyn. Os ydych yn dymuno gwneud hynny, llenwch a dychwelwch y gwaith papur yn unol â’r cyfarwyddiadau ar y ffurflenni.

 

Os ydych wedi derbyn hysbysiad bod lle wedi ei neilltuo i'ch plentyn mewn ysgol gymunedol ac ysgol arall, megis St Richard Gwyn neu Stanwell, cysylltwch â ni ar admissions@valeofglamorgan.gov.uk i roi gwybod i ni pa le y byddwch yn ei dderbyn.

 

 

 

Mae’r dyddiad cau wedi mynd heibio. Os hoffech gyflwyno cais hwyr, llenwch y ffurflen isod a'i he-bostio i admissions@valeofglamorgan.gov.uk

Neu gallwch ei hanfon yn y post: Derbyniadau Ysgolion, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Ffurflen Gais Uwchradd Hwyr 2020 

 

 


Ysgolion Cymunedol ac ysgolion a Reolir yn Wirfoddol

Rheolir a gweinyddir mynediad plant i Ysgolion Uwchradd gan yr Awdurdod Derbyn Lleol. Yn achos ysgolion Cymunedol ac ysgolion a Reolir yn Wirfoddol, Cyngor Bro Morgannwg sy'n gwneud hyn. Yn achos Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol ac Ysgolion Sefydledig, Corff Llywodraethu’r ysgol yw’r awdurdod derbyn.

 

Pan mai Corff Llywodraethu yw'r Awdurdod Derbyn perthnasol, dylai rhieni gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol am fanylion a ffurflen gais. 

 

 

 

Ardaloedd dalgylch ysgolion

Gwirio dalgylch eich ysgol drwy ddefnyddio eich cod post:

 

 

Yn unol â deddfwriaeth bresennol, mae angen i rieni nodi dewis ysgol i’w plentyn ei mynychu, hyd oes os mai ysgol ei ddalgylch yw hi. Felly ni fydd gan ddisgyblion sy’n byw mewn dalgylch wedi'i ddiffinio hawl awtomatig i fynychu’r ysgol honno. Rhaid gwneud cais ffurfiol.

 

Os na fydd rhieni/gofalwyr yn gwneud cais, mae’n bosibl na fydd eu plentyn yn cael lle yn eu dewis ysgol/ysgol leol, os oes mwy o alw na’r lleoedd sydd ar gael. Rhaid nodi y bydd plant dalgylch â blaenoriaeth bob amser ar geisiadau o’r tu allan i’r dalgylch. 

  

Nodwch: Pan fydd rhieni’n cyflwyno gwybodaeth gamarweiniol yn fwriadol er mwyn i’w plant gael eu hystyried ar gyfer ysgol a fyddai allan o’u cyrraedd fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu cynnig yn ôl. Gellid erlyn y rhieni hefyd o dan Adran 5(b) o Ddeddf Anudon 1911.