School children in corridor

Derbyn i Ysgol Uwchradd

Caiff ysgolion uwchradd eu dosbarthu i gategorïau Cymunedol, Sylfaen neu a Gynorthwyir.

 

Bydd ceisiadau am le mewn ysgol uwchradd yn llwyddiannus fel arfer, os nad yw niferoedd derbyn yr ysgol yn rhy uchel. Yn yr achos hwn, bydd lleoedd yn cael eu rhoddi drwy ddefnyddio’r meini prawf derbyn 

 

Mae’n ofyniad cyfreithlon i bob rhiant ddatgan ffafraeth i’r ysgol y maent yn dymuno i’w plentyn fynd / newid iddi, hyd yn oed os yw’r plentyn eisoes yn mynd i’r ysgol gynradd sy’n cyflenwi’r ysgol uwchradd.

 

 

Dyddiadau Allweddol

Symud i’r Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2019

Dyddiad Agor: 27 Medi 2018

Dyddiad Cau: 30 Tachwedd 2018

Dyddiad y cynnig: 01 Mawrth 2019

 

 

mewngofnodi i weld y cynnig

 

Rydym yn eich cynghori ein bod yn cael materion technegol ar hyn o bryd gyda'n porthol ceisiadau ar-lein, y byddwn yn gweithio'n galed i'w ddatrys cyn gynted ag y bo modd.

 

Byddwch hefyd yn derbyn llythyr yn eich hysbysu o'r penderfyniad ar eich cais heddiw a gall rhieni gysylltu â ni drwy e-bost: admissions@valeofglamorgan.gov.uk os oes ganddwch unrhyw ymholiadau.

 

Diolch yn fawr am eich amynedd wrth i ni ddatrys y mater hwn.

 

Ceisiadau Hwyr

Os hoffech gyflwyno cais hwyr am le mewn Ysgol Uwchradd yn 2019, cwblhewch y ffurflen isod a'i he-bostio i admissions@valeofglamorgan.gov.uk  

Symud i’r Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2019


 

 

Ysgolion Cymunedol ac ysgolion a Reolir yn Wirfoddol

Rheolir a gweinyddir mynediad plant i Ysgolion Uwchradd gan yr Awdurdod Derbyn Lleol. Yn achos ysgolion Cymunedol ac ysgolion a Reolir yn Wirfoddol, Cyngor Bro Morgannwg sy'n gwneud hyn. Yn achos Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol ac Ysgolion Sefydledig, Corff Llywodraethu’r ysgol yw’r awdurdod derbyn.

 

Pan mai Corff Llywodraethu yw'r Awdurdod Derbyn perthnasol, dylai rhieni gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol am fanylion a ffurflen gais. 

 

 

 

Ardaloedd dalgylch ysgolion

Gwirio dalgylch eich ysgol drwy ddefnyddio eich cod post:

 

 

Yn unol â deddfwriaeth bresennol, mae angen i rieni nodi dewis ysgol i’w plentyn ei mynychu, hyd oes os mai ysgol ei ddalgylch yw hi. Felly ni fydd gan ddisgyblion sy’n byw mewn dalgylch wedi'i ddiffinio hawl awtomatig i fynychu’r ysgol honno. Rhaid gwneud cais ffurfiol.

 

Os na fydd rhieni/gofalwyr yn gwneud cais, mae’n bosibl na fydd eu plentyn yn cael lle yn eu dewis ysgol/ysgol leol, os oes mwy o alw na’r lleoedd sydd ar gael. Rhaid nodi y bydd plant dalgylch â blaenoriaeth bob amser ar geisiadau o’r tu allan i’r dalgylch. 

  

Nodwch: Pan fydd rhieni’n cyflwyno gwybodaeth gamarweiniol yn fwriadol er mwyn i’w plant gael eu hystyried ar gyfer ysgol a fyddai allan o’u cyrraedd fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu cynnig yn ôl. Gellid erlyn y rhieni hefyd o dan Adran 5(b) o Ddeddf Anudon 1911.