Cost of Living Support Icon

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn rhoi mwy o lais i chi yn y gofal a chymorth rydych yn eu derbyn. 

 

Mae'n rhoi mwy o bwyslais ar hyrwyddo annibyniaeth pobl i roi llais cryfach a mwy o reolaeth iddynt. 

 

Cyflwynodd y ddeddf wasanaeth sy’n rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth. Mae hyn yn galluogi pobl i gael gafael ar y cymorth cywir ar yr adeg gywir i ddiwallu eu sefyllfa unigol.

  

Mae'r ddeddf yn effeithio ar:

  • Oedolion
  • Plant
  • Gofalwyr
  • Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Gan fod angen mwy o ofal a chymorth ar bobl yng Nghymru, mae angen model cynaliadwy ar y wlad ar gyfer cyflawni gwasanaethau cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys awdurdodau lleol, byrddau iechyd a sefydliadau trydydd sector yn gweithio mewn partneriaeth i roi gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau i bobl mewn angen. 

 

Mae mwy o wasanaethau ar gael i atal problemau rhag gwaethygu, felly mae’r cymorth cywir yno pan fydd ei angen arnoch. 

 

Mae'r Ddeddf:

  • Gwneud bywyd yn well i bobl a’u gofalwyr
  • Gwneud cyfraith gofal cymdeithasol yn haws ei defnyddio
  • Rhoi llais cryfach a mwy o reolaeth i bobl
  • Sicrhau bod pobl yn cael yr help sydd ei angen arnynt i fyw bywyd da
  • Creu darlun cyson o’r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru
  • Sicrhau bod gan gymunedau gyfle i gynnig eu gwybodaeth a’u harbenigedd

 

Mae'r ddeddf hefyd yn cyflwyno pwerau cryfach i gadw plant a phobl sy'n agored i niwed yn ddiogel rhag cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso. 

 

Mae proses asesu ar gyfer gofal a chymorth yn seiliedig ar yr hyn sy'n bwysig i'r unigolyn. Mae'n ystyried cryfderau personol a’r cymorth sydd ar gael gan aelodau o'r teulu, ffrindiau ac eraill yn y gymuned.