Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth am gyrsiau hyfforddiant gofal cymdeithasol sydd ar gael ym Mro Morgannwg.

 

Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol (PDGGC)

Mar Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn cynnig hyfforddiant cynhwysfawr a rhaglen ddatblygu mewn partneriaeth â darparwyr gofal cymdeithasol ym Mro Morgannwg.

  

Wedi’i dylunio gan ystyried anghenion dysgu’r sector statudol, annibynnol a’r trydydd sector mae’n cyfuno hyfforddiant gorfodol â chyrsiau arbenigol, pwrpasol a arweinir gan archwiliad blynyddol o ddarparwyr gofal cymdeithasol, adolygiadau perfformiad a datblygiad a grwpiau eraill yn y Fro.

 

Mae’r cyrsiau am ddim. Ceir ffi o £40 y person ar gyfer diwrnod llawn am beidio â mynychu neu ganslo. 

Nodwch: Os nad yw’r cwrs ar gael ar-lein mwyach, mae dirprwyon o fewn y cyfnod codi tâl.

 

Disgwylir i staff fynychu'r holl hyfforddiant.  Ni chaiff y rhai hynny nad ydynt yn cwblhau’r cwrs llawn dystysgrif. 

 

Gofalwyr Maeth

Unwaith y maent yn cael eu cymeradwyo, caiff Gofalwyr Maeth eu cefnogi gan hyfforddiant. Mae'r hyfforddiant wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â Safonau Sefydlu Gofalwyr Maeth ac ar ôl eu blwyddyn gyntaf, datblygiad proffesiynol parhaus.

 

Yn ogystal gall Gofalwyr Maeth ddilyn unrhyw hyfforddiant BLlDP sydd ar gael.

 

Cymwysterau

Ar hyn o bryd mae’r tîm hyfforddi’n gweithio’n agos gyda’n Coleg Addysg Bellach partner i gynnig gwobrau FfCCh ar lefel 2, 3 a 5 ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i’r rhai hynny sy’n gweithio gydag oedolion a phlant. Mae nifer rheolaidd yn dilyn yr hyfforddiant a gall bwrsari fod ar gael yn amodol ar amgylchiadau.  

 

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon ymlaen i:

Tîm Datblygu a Hyfforddi’r gweithlu Gofal Cymdeithasol

Cyngor Bro Morgannwg

3ydd Llawr, Y Swyddfa Ddinesig

Heol Holltwn

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU

 

Cadarnheir lleoedd ar gyrsiau FfCCh ond ar ôl i ymgeiswyr fynychu cyfweliad sefydlu gyda'r coleg. Ni phenderfynir ar geisiadau tan yr adeg honno. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau cyn cyfweliad at yr adran hyfforddi.  

 

 

Nodwch: Os bydd ymgeisydd yn tynnu'n ôl neu'n cael ei dynnu'n ôl o'r wobr, bydd angen ad-daliad ar Gyngor Bro Morgannwg ar gyfer cost y FfCCh, sy’n amrywio o £175-£500 ar hyn o bryd gan ddibynnu ar lefel.

 

Mae'r Qualification Framework for the Social Care Sector in Wales (Fframwaith Cymwysterau) yn rhestru cymwysterau ar gyfer rolau swyddi mewn lleoliadau gofal cymdeithasol. Mae angen nifer o gymwysterau ar weithwyr penodol ar gyfer cofrestru proffesiynol neu ar wasanaethau er mwyn bodloni Safonau Gofynnol Cenedlaethol (SGC) a rhoddir eraill fel canllaw.

 

Nodwch: Mae nifer o gwmnïau hyfforddi annibynnol yn cynnig mynediad am ddim i FfCChau.  Yn anffodus, ni all y tîm datblygu a hyfforddi roi argymhellion penodol ar yr adeg hon

 

Adnoddau Dysgu

Llyfrgell Gwasanaethau Cymdeithasol 

Mae dros 500 o lyfrau bellach ar gael i’w benthyca ynghyd â DVDau ac adnoddau eraill yn ein llyfrgell yn y Swyddfa Ddinesig. I drefnu apwyntiad, cysylltwch â’r Gweinyddwr Hyfforddiant. 

 

E-Ddysgu

Gellir dilyn ystod o gyrsiau ar-lein ar unrhyw adeg o’r gwaith neu’r cartref. 

 

 

 

Cysylltu â ni

Ar gyfer unrhyw ymholiadau cysylltwch â:

Adran Hyfforddi Gwasanaeth Cymdeithasol

3ydd Llawr,

Y Swyddfa Ddinesig,

Heol Holltwn

Y Barri,

CF63 4RU