Cost of Living Support Icon

Dyled ac Adfer

Mae darparu gwasanaethau lleol hanfodol yn dibynnu ar dalu'r Ardrethi Annomestig.

Talu eich bil

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut i dalu eich bil.

 

Mae’n rhaid i chi dalu'r rhandaliadau a ddangosir ar eich bil hyd yn oed os oes gennych gwestiwn am y tâl, y gwerth ardrethol neu Gymorth/Eithriadau. Os oes gennych gwestiwn, dylech gysylltu â'r adran ardrethi busnes ar unwaith (mae manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon). 

 

 

Methu â thalu Ardrethi Busnes

Os na thalwch erbyn y dyddiad terfynol, byddwn yn cyhoeddi nodyn atgoffa. Mae’n rhaid i chi dalu o fewn saith diwrnod wedi’r nodyn atgoffa. Bydd peidio â thalu o fewn saith diwrnod wedi'r nodyn atgoffa yn golygu y bydd y balans llawn yn daladwy a bydd hysbysiad terfynol yn cael ei gyflwyno. Os na thelir y swm llawn, byddwn yn cyhoeddi gwŷs a chodir costau.

 

Yna, os na chaiff y taliad ei wneud yn llawn gyda chostau'r gwŷs, gwneir cais am Orchymyn Dyled. Gwneir hyn yn eich absenoldeb os nad ewch i’r llys ynadon.

 

Os na thalwch y swm yn llawn na chysylltu â'r swyddfa dreth o fewn y 14 diwrnod canlynol, efallai y byddwn yn defnyddio asiantaeth orfodi i adennill y ddyled. Yna, byddwch yn mynd i gostau pellach ar gyfer pob Gorchymyn Dyled a anfonir, yn unol â'r atodlen isod.

 

Debt recovery fees
  Cyfnod Ffioedd Ffi Sefydlog % y ffi am swm sy'n fwy na £1,500(mae hyn yn ychwanegol at y ffi sefydlog)
Cam Cydymffurfio  £75.00  0%
Cam Gorfodi  £235.00  7.5%
Cam Gwerthu neu Waredu  £110.00  7.5%

Mae Rheoliadau Meddiannu Nwyddau (Ffioedd) Ionawr 2014 Deddf Llysoedd Tribiwnlysoedd 2007 yn pennu'r ffioedd uchod. Felly, nid oes modd eu negodi.

Problemau wrth dalu eich Ardrethi Busnes?

Mae ardrethi busnes yn fil y mae'n rhaid ei dalu. Fodd bynnag, os ydych yn cael anawsterau, cysylltwch â'r adran ardrethi busnes (mae manylion ar waelod y dudalen hon) i'w trafod. Efallai y gallwn ddod i drefniant talu y gallwch ei fforddio. 

 

Cyngor ar ddyledion

Gallwch gysylltu â’r sefydliadau canlynol all roi cyngor ar ddyledion i chi. 

 
Citizens Advice Bureau

Canolfan Cyngor ar Bopeth (CAB)
Helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol ac eraill
 
119 Broad Street, Y Barri
Ffôn: 03444 77 20 20

Citizens Advice

   
 Money advice service

 

Gwasanaeth Cyngor Ariannol
Helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol ac eraill

 

Llinell gymorth rheoli dyledion y Gwasanaeth Cyngor Ariannol
Ffôn: 0800 138 7777

Gwasanaeth Cyngor Ariannol

 

 

 

Step Change

Cyngor a chymorth cyfrinachol ac am ddim i unrhyw un sy’n poeni am ddyledion

 

Rhif ffôn am ddim: 0800 138 1111

Step Change Debt Charity

 

   
Money advice trust

Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol
Cyngor ariannol annibynnol ac am ddim i bobl sydd â phroblemau â dyledion
 
Ffôn: 020 7489 7796

Money Advice Trust

E-bost: info@moneyadvicetrust.org

   
Housing debt

Llinell Gymorth Dyledion Tai Cymru (Step Change)

Cymorth i bobl sydd ag anawsterau’n talu eu morgais neu rentu

 

Ffôn: 0800 107 1340

Housing Debt Helpline Wales

   
Wales co-op Undebau Credyd
Help yng Nghymru i ddechrau busnesau neu brojectau sy’n gwerthfawrogi pobl a’r amgylchedd ynghyd ag elw.

 

Ffôn: 0808 129 4050

Undebau Credyd Cymru

   
Shelter Cymru

Shelter Cymru

Elusen pobl a thai Cymru, sy’n gweithio dros bobl gydag angen am dai.

 

Blwch Post 5002, Caerdydd
Ffôn: 0345 075 5005

Shelter Cymru

   
Debt support trust

Ymddiriedaeth Cymorth Dyledion
Mae’r Ymddiriedolaeth Cymorth Dyledion yn elusen ddyledion nid er elw (SC041902) gydag ymgynghorwyr dyledion cyfeillgar a chymwys i roi cyngor i chi ar eich datrysiadau dyledion posib.

 

Ffôn: 0800 085 0226

Debt Support Trust

   

Cysylltwch â'r adran Ardrethi Busnes 

 

  • NNDR@valeofglamorgan.gov.uk
E-bost yw'r dull cysylltu cyflymaf

 

  • 01446 709299

Nodwch, efallai y byddwch yn mynd drwodd i beiriant ateb, gadewch neges gyda'ch enw, rhif a natur eich ymholiad a bydd rhywun yn eich ffonio yn ôl.

 

Post:

Ardrethi Annomestig
Gwasanaethau'r Trysorlys
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holltwn
Y Barri
CF63 4RU