Dyled ac Adfer

Mae’r cyfrif Annomestig yr ydych chi’n ei dderbyn yn daladwy mewn 10 rhan yn unol â rheoliadau statudol (llai o rannau wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen).

 

Efallai y byddwch yn dewis talu drwy Ddebyd Uniongyrchol er hwylustod. Mae cyflawniad gwasanaethau lleol hanfodol yn ddibynnol ar dalu Ardrethi Annomestig [NUR].
 
Bydd yr adran NDR yn ceisio creu cynllun talu gyda chi bob tro, ond ni fydd yn cytuno ar daliadau a fydd yn arwain atoch chi'n creu mwy o ôl-ddyledion.
 
Rhaid i chi dalu'r rhandaliadau ar eich bil hyd yn oed os oes gennych gwestiwn am y gost, Gwerth Ardrethol neu Ostyngiad/Eithriadau. Os oes gennych gwestiwn, dylech gysylltu â’r adran NDR yn syth, ond nes y bydd yn cael ei ateb a bil diwygiedig yn cael ei anfon atoch, rhaid i chi dalu’r swm gwreiddiol. Os yw diwygiad pellach yn arwain at ordaliad, byddwch yn cael eich talu'n ôl.

 

Cyngor ar ddyledion

Gallwch gysylltu â’r sefydliadau canlynol all roi cyngor ar ddyledion i chi.

 

 Money advice service

Gwasanaeth Cyngor Ariannol
Helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol ac eraill

Money Advice Leaflet

 

Llinell gymorth rheoli dyledion y Gwasanaeth Cyngor Ariannol
Ffôn: 0300 500 5000

Gwasanaeth Cyngor Ariannol

  

Citizens Advice Bureau

Canolfan Cyngor ar Bopeth (CAB)
Helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol ac eraill
 
119 Broad Street, Y Barri
Ffôn: 0845 120 3756

Citizens Advice

   
 

Llinell Dyledion Busnes
Elusen cynghori am ddim all gynorthwyo â Dyledion Busnes
Mae Debtline yn rhan o elusen o’r enw ‘Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol’.
 
Ffôn: 0800 197 6026

Business Debt Line

 

 

 

Step Change

Cyngor a chymorth cyfrinachol ac am ddim i unrhyw un sy’n poeni am ddyledion

 

Rhif ffôn am ddim: 0800 138 1111

Step Change Debt Charity

 

   
Money advice trust

Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol (Stop the Knock)
Cyngor ariannol annibynnol ac am ddim i bobl sydd â phroblemau â dyledion
 
Ffôn: 020 7489 7796

Money Advice Trust

E-bost: info@moneyadvicetrust.org

   
Housing debt

Llinell Gymorth Dyledion Tai Cymru (Step Change)

Cymorth i bobl sydd ag anawsterau’n talu eu morgais neu rentu

 

Ffôn: 0800 107 1340

Housing Debt Helpline Wales

   
Wales co-op Undebau Credyd
Help yng Nghymru i ddechrau busnesau neu brojectau sy’n gwerthfawrogi pobl a’r amgylchedd ynghyd ag elw.

 

Ffôn: 0808 129 4050

Undebau Credyd Cymru

   
Shelter Cymru

Shelter Cymru

Elusen pobl a thai Cymru, sy’n gweithio dros bobl gydag angen am dai.

 

Blwch Post 5002, Caerdydd
Ffôn: 0345 075 5005

Shelter Cymru

   
Debt support trust

Ymddiriedaeth Cymorth Dyledion
Mae’r Ymddiriedolaeth Cymorth Dyledion yn elusen ddyledion nid er elw (SC041902) gydag ymgynghorwyr dyledion cyfeillgar a chymwys i roi cyngor i chi ar eich datrysiadau dyledion posib.

 

Ffôn: 0800 085 0226

Debt Support Trust

   

 

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn talu?

Methu â thalu rhandaliadau

 • Os rydych chi’n talu'n rheolaidd, ond yn talu'n hwyrach na'r dyddiadau a nodir neu'n methu â thalu rhandaliad, gallwch dderbyn neges atgoffa a fydd yn rhoi 7 diwrnod i chi sicrhau bod eich taliadau'n gyfredol.
 • Os nad ydych chi’n talu o fewn amser penodol yr hysbysiad, bydd eich hawl i dalu ar ffurf rhandaliadau yn cael ei diddymu, gan olygu y bydd yn rhaid i chi dalu'r hyn sy'n weddill o fewn 7 diwrnod.
 • Os nad yw’r balans yn cael ei dalu, efallai y byddwn yn cyflwyno Gwŷs Llys Ynadon a chostau

Gwŷs a Gwrandawiadau Llys

 • Efallai y bydd gwŷs yn cael ei chyflwyno os nad ydych wedi talu’n unol â’r rhandaliadau a nodir ar eich cyfrif NDR,
  a heb gydymffurfio â'r negeseuon atgoffa sydd wedi'u cyflwyno i chi.
 • Ar ôl y dyddiad y caiff yr wŷs ei chyflwyno os na fyddwch yn talu’n llawn (gan gynnwys costau’r wŷs) gwneir cais am Orchymyn Dyled ynghyd â chostau pellach. Bydd hyn yn cael ei gynnal os ydych chi'n mynychu ai peidio.
 • Unwaith y bydd gwŷs wedi’i hanfon, bydd trefniadau arbennig yn cael eu gwneud ar ddisgresiwn unwaith y bydd Gorchymyn Dyled wedi’i gyflwyno..
 • Os ydych chi’n cael trafferth wrth dalu ac yn methu â thalu’r swm yn llawn am yr Wŷs ynghyd â'r costau, dylech gysylltu â'r Adran NDR oherwydd gellir gwneud trefniadau pellach, gan gynnwys talu â debyd uniongyrchol.
 • Os rydych yn talu â siec, dylai'r Cyngor ei dderbyn o leiaf 7 diwrnod gwaith cyn dyddiad Gwrandawiad Llys. Fel arall, mae'n annhebygol y bydd yn atal y Cyngor rhag gwneud cais am Orchymyn Dyled a chostau.
 • Mae gennych hawl i ymddangos yn y llys a dweud wrth yr Ynadon pam rydych o'r farn na ddylech dalu NDR, fodd bynnag ni fydd yr Ynadon yn gallu ystyried eich gallu i dalu.  Os ydych yn bwriadu mynychu’r gwrandawiad, rhowch wybod i’r Cyngor cyn y gwrandawiad a gallwch hefyd geisio cyngor cyfreithiol.
 • Os ydych yn anghytuno â’r Gorchymyn Dyledion neu swm yr wŷs, dylech gysylltu ag Adran NDR y Cyngor yn syth; fodd bynnag bydd rhaid i chi fynychu, oni bai bod eich anghydfod yn cael ei ddatrys ymlaen llaw..
 • Hyd yn oed os ydych yn penderfynu peidio â mynychu’r llys, dylech siarad â ni neu eich canolfan Cyngor ar Bopeth leol. Byddwn yn ceisio dod i gytundeb talu rhesymol gyda chi, ond ni allwn wneud hynny heb i chi gysylltu â ni. Gall trefniadau gael eu gwneud, fodd bynnag bydd gofyn i chi dalu’r gorchymyn dyled a’r costau yn y Gwrandawiad Llys a drefnwyd.

Ar ôl y Llys

Os yw’r Ynadon yn caniatáu Gorchymyn Dyled ac nid ydych wedi talu’n llawn na gwneud unrhyw drefniadau, bydd y Cyngor yn anfon llythyr 7 diwrnod atoch yn gofyn i chi dalu’n llawn, neu i gysylltu â’r Adran NDR.

 

Mae gorchymyn dyled yn galluogi’r Cyngor i adennill fel a ganlyn:

Rheoli Nwyddau

 • Mae Asiantau Gorfodi yng nghyflogaeth y Cyngor yn gweithio yn ôl “Cod Ymarfer” y cytunwyd arno a gallent drafod eich amgylchiadau ariannol gyda chi, ac un ai gwneud cais am daliad neu fynd i mewn i gytundeb ar ôl Rheoli Nwyddau. Bydd y drefn hon yn cynnwys costau’r Cyngor a’r EA. Os rydych yn cysylltu â nhw ar ôl derbyn eu llythyr i sefydlu trefniant, efallai y bydd angen iddyn nhw ymweld â’ch cartref er mwyn sicrhau’r ddyled yn gyntaf.
 • Os oes rhywun wedi ymweld â chi o’r blaen ac nid ydych wedi cydymffurfio â’r drefn, byddant yn ychwanegu mwy o gostau ac efallai na fyddant yn sefydlu trefn arall gyda chi.
 • Bydd yr Asiant Gorfodi yn gofyn i ddod i mewn i’ch cartref i greu rhestr eiddo – Rheoli Nwyddau yw hyn. Os nad ydych yn cydymffurfio â’r drefn, gall yr Asiant Gorfodi ddychwelyd yn gynt i waredu ar a gwerthu eich nwyddau, a bydd rhaid talu i waredu ar y nwyddau, ffioedd yr arwerthwr a chostau storio.
 • Os nad ydych yn gallu talu’n llawn, bydd gan yr Asiant Gorfodi 3 dewis – Cytundeb meddiant ar droed lle na fyddant yn symud eich nwyddau os rydych yn cadw i’r drefn y cytunwyd arni gyda’r Asiant Gorfodi; Meddiant wrth law, lle byddant yn aros yr eiddo tan fyddwch wedi talu neu tan mae’r nwyddau wedi’u rhoi ar werth; Symud y nwyddau’n syth er mwyn iddynt gael eu gwerthu..
 • Os nad ydych yn cysylltu, neu os nad oes gennych ddigon o nwyddau i’w meddiannu, bydd yr Asiant Gorfodi yn mynd â’r Gorchymyn Dyled yn ôl i’r Cyngor ar gyfer cynnal mwy o gamau gorfodi.

   

 

Costau Meddiannu Nwyddau

Rheoliadau Meddiannu Nwyddau (Ffioedd) 2014 – Rheoliad Ffioedd Gorfodi Tabl 1         

Taking Control of Goods
 Cam o ran ffioedd Ffi Sefydlog % ffi ar gyfer swm yn fwy na £1,500
 Cam Cydymffurfio  £75.00   0%
 Cam Gorfodi   £235.00  7.5%
 Cam Gwerthu neu Waredu   £110.00  7.5%

Methdaliad

 • Os rydych mewn dyled o dros £750 efallai y bydd Gorchymyn Statudol yn cael ei gyflwyno i chi.
 • Oni bai bod y balans sy’n daladwy yn cael ei dalu’n syth, bydd y Cyngor yn parhau i geisio creu deiseb methdaliad, a fydd yn cynnwys costau. Os rydych yn cael eich adnabod yn Fethdalwr, bydd y Derbynnydd Swyddogol neu ymddiriedolwr a benodwyd i ymddwyn ar eich rhan yn ceisio gwireddu unrhyw asedau i’w gwerthu er mwyn talu’r ddyled. Gall hyn arwain at gostau sylweddol a cholli’ch eiddo neu unrhyw asedau eraill all fod gennych..

 

Traddodeb i’r Carchar

 • Os nad ydych wedi talu ac mae’r broses meddiannu nwyddau’n aflwyddiannus, gall gwŷs traddodeb gael ei chyflwyno ar gyfer archwiliad Ymholiad Modd o ran eich ymddygiad yn y Llys Ynadon; bydd rhaid i chi fynychu neu fel arall gall yr Ynadon gyflwyno gwarant arestio.
 • Os rydych yn atebol o ganlyniad i wrthod ar bwrpas neu esgeulustod camweddus, gall yr Ynadon gyflwyno gwarant ymrwymo ar gyfnod o hyd at 3 mis yn y carchar ac arwain at gostau ychwanegol. Mae gan y llys yr hawl i ddileu’r ddyled yn gyfan gwbl neu ran ohoni.
 • Os rydych yn cael dedfryd carchar ohiriedig ac yn methu â thalu’r swm a benderfynir gan yr ynadon gallwch orfod mynd i’r carchar heb fod yn y llys eto..

 

Cyswllt

Os rydych yn cael trafferth wrth dalu’ch Ardreth Annomestig Genedlaethol, cysylltwch â’r Adran NDR yn syth.