Cost of Living Support Icon

Grantiau a budd-daliadau

Dewch o hyd i wybodaeth am grantiau a budd-daliadau sydd ar gael a dysgwch ba gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddynt. 

 

Gwiriwch eich hawl i fudd-daliadau

Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell fudd-daliadau ar-lein i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallwch eu cael. Peidiwch â chymryd yn ganiataol na fydd gennych hawl i unrhyw beth. Bydd angen gwybodaeth arnoch am gynilion, incwm, pensiwn, taliadau gofal plant ac unrhyw fudd-daliadau presennol (i chi a'ch partner).

 

Cyfrifiannell fudd-daliadau ar-lein

 

 

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Os ydych ar incwm isel, efallai y byddwch yn gymwys i hawlio Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Credyd Cynhwysol

Os ydych ar incwm isel, yn ddi-waith neu os na allwch weithio, efallai y bydd modd i chi gael help gyda'ch costau byw. Gwiriwch a oes gennych hawl i Gredyd Cynhwysol.

Lwfans Gofalwr

Gallech gael £76.75 yr wythnos os ydych yn gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos a’i fod yn derbyn budd-daliadau penodol. Dysgwch a allwch fanteisio ar hynny, a gwneud cais.

Gostyngiadau Treth Cyngor

Efallai eich bod yn gymwys i dderbyn gostyngiad Treth Gyngor os oes nam meddyliol difrifol gennych neu os ydych yn bodloni meini cymhwysedd eraill. Mae gostyngiadau band Treth Gyngor person anabl hefyd ar gael. Nid yw incwm yn berthnasol i’r rhain. 

Credyd Pensiwn

Mae'n bosib y byddwch yn gymwys i hawlio Credyd Pensiwn os ydych chi dros oedran pensiwn y wladwriaeth. Mae'n bosib y byddwch yn gymwys i gael ychwanegiad i’ch incwm wythnosol fel eich bod yn derbyn £182.60 yr wythnos fel person sengl a £278.70 fel cwpl.

Budd-dal Tai

Os ydych ar incwm isel, efallai y bydd modd i chi gael help gyda'ch rhent. Gwiriwch a ydych yn gymwys i hawlio Budd-dal Tai.

Taliad Costau Angladd

Gallech gael Taliad Costau Angladd (a elwir hefyd yn Daliad Angladd) os ydych yn cael budd-daliadau penodol ac mae angen help arnoch i dalu am angladd rydych yn ei drefnu.

 

 

Advicelink Cymru

Mae teuluoedd ledled Cymru yn teimlo'r straen ar gyllidebau eu cartrefi oherwydd costau byw cynyddol, gan wneud cymorth ychwanegol yn bwysicach nag erioed.

Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol y gallent fod yn gymwys i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt.

Os nad ydych yn siŵr pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio, cysylltwch â llinell gymorth am ddim Advicelink Cymru:

  • 0808 250 5700

 

Advicelink Cymru