Cost of Living Support Icon

Cymorth i deuluoedd

Pan mae gennych blant yn yr ysgol, mae’r costau’n gallu cronni’n gyflym. Gallai fod gennych hawl i gymorth ariannol gyda hanfodion ysgol, i atal arian rhag bod yn rhwystr i addysg eich plentyn. Isod, gallwn eich helpu i fanteisio ar eich hawliau.

 

Prydau Ysgol am Ddim

Dysgwch a allech hawlio Prydau Ysgol am Ddim i'ch plentyn. Mae pob plentyn ysgol gynradd ym Mro Morgannwg yn gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd ond bydd angen i chi wneud cais o hyd i gael budd-daliadau eraill fel y Grant Hanfodion Ysgol.

Help ariannol i rieni newydd

Gwybodaeth ar yr help ariannol y gallai rhieni a gofalwyr fod yn gymwys i'w dderbyn. 

Grant Datblygu Disgyblion

Manteisiwch ar eich hawliau: Os yw eich plentyn eisoes yn cael prydau ysgol am ddim, gallai fod mwy o help ar gael drwy Hanfodion Ysgol. Mae Grant datblygu disgyblion ar gael i gynorthwyo teuluoedd ar incwm isel i brynu gwisg ysgol ac offer.

Baby Basics

Mae Baby Basics yn brosiect a arweinir gan wirfoddolwyr sy'n ceisio cefnogi mamau newydd a theuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd bodloni'r baich ariannol ac ymarferol o ofalu am fabi newydd.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Dysgwch sut i wneud cais am y LCA, taliad ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed sy'n byw yng Nghymru sydd am barhau â'u haddysg ar ôl gadael yr ysgol.

Help gyda chostau gofal plant

Gwybodaeth am ba gymorth sydd ar gael i helpu rhieni a gofalwyr gyda chost gofal plant.

 

Siopau cyfnewid gwisg ysgol

Mae rhai ysgolion ym Mro Morgannwg yn cynnig siopau cyfnewid gwisg ysgol. Cyfrannwch hen wisg ysgol nad oes ei hangen arnoch mwyach, a'i chyfnewid am eitemau neu feintiau gwahanol am ddim. Gallwch ofyn i’ch ysgol yn uniongyrchol i weld a ydynt yn cynnig siop gyfnewid. Gweld rhestr o ysgolion ym Mro Morgannwg.