Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cymorth i deuluoedd

Pan mae gennych blant yn yr ysgol, mae’r costau’n gallu cronni’n gyflym. Gallai fod gennych hawl i gymorth ariannol gyda hanfodion ysgol, i atal arian rhag bod yn rhwystr i addysg eich plentyn. Isod, gallwn eich helpu i fanteisio ar eich hawliau.

 

Prydau Ysgol am Ddim

Yng Nghymru, nid yw hyd at 40% o rieni cymwys yn hawlio’r prydau ysgol am ddim y mae ganddynt hawl iddynt. Os ydych yn hawlio budd-daliadau penodol, gallech arbed arian trwy hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn.

Grant Datblygu Disgyblion

Manteisiwch ar eich hawliau: Os yw eich plentyn eisoes yn cael prydau ysgol am ddim, gallai fod mwy o help ar gael drwy Hanfodion Ysgol. Mae Grant datblygu disgyblion ar gael i gynorthwyo teuluoedd ar incwm isel i brynu gwisg ysgol ac offer.

Help gyda chostau gofal plant

Gwybodaeth am ba gymorth sydd ar gael i helpu rhieni a gofalwyr gyda chost gofal plant.

 

Help ariannol i rieni newydd

Gwybodaeth ar yr help ariannol y gallai rhieni a gofalwyr fod yn gymwys i'w dderbyn. 

Baby Basics

Mae Baby Basics yn brosiect a arweinir gan wirfoddolwyr sy'n ceisio cefnogi mamau newydd a theuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd bodloni'r baich ariannol ac ymarferol o ofalu am fabi newydd.