Dewis Gofal Plant

Gwybodaeth ar ofal plant ym Mro Morgannwg gan gynnwys y mathau o ofal plant a help ariannol gyda chostau gofal plant

 

Cyfeiriadur Gofal Plant Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluoedd y Fro

Family-information-Service

 

Mathau o Ofal Plant 

bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Div-154541402

 

 • Gwarchodwyr Plant

  Mae gwarchodwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu tai eu hunain. Maent yn gofalu am blant o ychydig o fisoedd oed i fyny, drwy'r dydd neu am ran o’r dydd. 
  Bydd costau gwarchod plant yn cael eu cytuno rhwng y rhiant a’r gwarchodwr plant, a byddant yn amrywio yn dibynnu ar nifer yr oriau y mae eich plentyn yn derbyn gofal. 

 • Meithrinfeydd dydd

  Mae meithrinfeydd dydd yn cynnig gofal plant i blant o enedigaeth i 5 oed.  Maen nhw fel arfer ar agor o’n gynnar yn y bore tan amser te, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gydol y flwyddyn. 
  Maent yn cynnig amgylchedd gofalgar, diogel ac ysgogol un ai fel gofal diwrnod llawn neu ofal rhan amser i fabanod a phlant cyn oed ysgol.   
  Gall rhai hefyd gynnig gofal cyn ac ar ôl ysgol ac yn ystod y gwyliau i blant hŷn hefyd. 

 • Clybiau y tu allan i oriau ysgol

  Mae clybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol yn helpu rhieni neu ofalwyr sy’n gweithio neu'n mynychu hyfforddiant.   
  Maent yn cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau a gofal dydd cofleidiol i blant oed ysgol. 

   

 • Grwpiau chwarae

  Mae grwpiau chwarae yn bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, fel arfer am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn bennaf yn ystod y tymor. 

 • Cylchoedd Meithrin

  Mae grwpiau chwarae yn bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, fel arfer am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn bennaf yn ystod y tymor. 

 •  Créche

  Mae creches wedi’u dylunio i helpu - lle bo’n bosibl - y problemau o ddod o hyd i ofal plant i rieni sy’n gweithio’n rhan amser, mewn addysg llawn amser, yn ail-hyfforddi neu sydd angen amser i’w hunain os ydynt yn rhiant sengl a heb unrhyw ffynhonnell arall o ofal plant. 

 • Nanis, Au Pairs a Gofalwyr Plant Cartref Cymeradwy

  Mae gofalwyr plant cymeradwy yn bobl hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartref eu hunain. Maent yn gofalu am blant o ychydig o fisoedd oed i fyny, drwy'r dydd neu am ran o’r dydd. 
  Bydd y costau yn cael eu cytuno rhwng y rhiant a’r gofalwr plant, ac yn dibynnu ar y niferoedd. 

   

 

 

Awgrymiadau ar gyfer Dewis Gofal Plant

 

 

bigstock-Illustration-of-Stickman-Kids--47768470

 

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cynhyrchu deunydd â chyngor ac awgrymiadau o ran dewis gofal plant 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu Llyfryn Dewis Gofal Plant:

 

Mae Dewisiadau Gofal Plant yn cynnig gwybodaeth ynghylch help y Llywodraeth â chostau gofal plant: 

 

 

 

Help Ariannol gyda Chostau Gofal Plant

 

bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Mot-168892283

 

 • Gofal Plant Di-dreth

  Mae’r gofal plant di-dreth yn gynllun newydd gan y llywodraeth i helpu rhieni sy'n gweithio gyda chost gofal plant.

  Gallwch ei ddefnyddio i dalu am ofal plant cymeradwy.

   

  Ni allwch ddefnyddio gofal plant di-dreth ar yr un pryd â:

   • Talebau gofal plant
   • Credyd Cynhwysol
   • Credydau treth.

   

  Gallwch gael hyd at £500 bob 3 mis (£2,000 y flwyddyn) am bob un o’ch plant i helpu â chostau gofal plant.

   

  Os ydych yn cael Gofal Plant Di-dreth, bydd y Llywodraeth yn talu £2 ar ben pob £8 rydych chi’n ei dalu i'ch darparwr gofal plant drwy gyfrif ar-lein.

   

   

   

   

 • Cynllun Talebau Gofal Plant

  Mae talebau gofal plant yn fudd-dal di-dreth a gynigir gan gyflogwyr i’w cyflogeion. Caiff y talebau eu tynnu o’ch cyflog gros fel nad ydych yn talu treth cyflog nac Yswiriant Cenedlaethol arnynt. Gallwch ddefnyddio’r talebau i dalu am unrhyw ofal plant cofrestredig.

   

  Mae cynllun talebau gofal plant y llywodraeth yn dod i ben, a bydd yn cael ei ddisodli gan y cynllun gofal plant di-dreth a nodwyd uchod.

   

  Roedd y cynllun yn mynd i gau i aelodau newydd yn Ebrill 2018, ond mae wedi’i ymestyn tan 4 Hydref 2018.

   

  Os ydych eisoes yn cael talebau gofal plant gallwch barhau i’w cael cyhyd â bod eich cyflogwr yn parhau i’w cynnig.

   

   

   

   

 • Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

  Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant cynnar am ddim i rieni sy’n gweithio i blant 3-4 oed yng Nghymru, am 48 wythnos y flwyddyn. 

   

  Bydd rhieni yn derbyn cyfanswm cyfunol o 30 awr o addysg a gofal plant cynnar yn ystod y tymor. Bydd yr addysg gynnar am ddim bresennol a ddarperir gan y Cyfnod Sylfaen yn rhan o’r cynnig hwn.

   

  Am 9 wythnos o’r flwyddyn, y tu allan i'r tymor, bydd rhieni yn derbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant.

   

  Nid yw’r Cynnig Gofal Plant ar gael ar hyn o bryd i deuluoedd ym Mro Morgannwg.

   

  I gael y diweddaraf am y Cynnig Gofal Plant yn y Fro, anfonwch e-bost atom:

   

   

   

  • fis@valeofglamorgan.gov.uk

   

   

   

 • Credydau Treth Gwaith 

  Gall yr elfen gofal plant o’r Credyd Treth Gwaith helpu i dalu am 70% o’ch costau gofal plant. 


  Rhaid i chi weithio 16 awr neu fwy yr wythnos a rhaid i chi ddefnyddio gofal plant cofrestredig neu gymeradwy.  

   

   

   

   

   

   

   

 • Cyfrifiannell Gwell Allan – Talebau Gofal Plant a Chredydau Treth Gwaith

  Defnyddiwch Gyfrifiannell Gwell Allan y Llywodraeth i ddysgu faint y gallech chi ei gael tuag at ofal plant cofrestredig neu gymeradwy. 

   

   

 • Cynllun Lleoedd â Chymorth 

   

   Mae cyllid ar gael i gefnogi plant cyn oed ysgol ag anabledd / angen dysgu ychwanegol neu sydd angen cymdeithasu: a phlant 4-11 oed ag anabledd a/neu angen dysgu ychwanegol, y mae eu rhieni / gofalwyr ar incwm isel (incwm y cartref o lai na £25,000) neu sydd angen cymdeithasu. 

  Mae’r cyllid ar gyfer cefnogi’r plentyn mewn lle gofal plant i blant rhwng 18 mis a 4 oed mewn lleoliad gofal plant cofrestredig (ag Arolygiaeth Gofal Cymru) ar gyfer gofal cyn-ysgol sesiynol neu 4-11 oed ar gyfer darpariaeth y tu allan i’r ysgol.

   

  Mae cyllid wedi’i gyfyngu i 12 wythnos fesul plentyn. 

   

   

   

 • Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (RhGPCh)

  Nod y project RhGPCh yw helpu i wella rhagolygon cyflogaeth rhieni y mae gofal plant yn rhwystr iddynt o ran dilyn hyfforddiant neu fanteisio ar gyfleoedd swyddi. 

   

  Bydd RhGPCh yn talu am ofal plant tra bo’r rhieni yn dilyn hyfforddiant, ar brofiad gwaith neu’n gwirfoddoli ac yn ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gael swydd.

   

  Pwy all RhGPCh helpu?

   • Rhieni 25 oed a hŷn nad ydynt mewn cyflogaeth
   • Rhieni ifanc (16-24) nad ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg neu Hyfforddiant

    

   

   

 • Cyllid Myfyrwyr Cymru - Grant Gofal Plant

  Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, gallech gael help ychwanegol tuag at gost gofal plant cofrestredig neu gymeradwy.

  Mae’r Grant Gofal Plant (GGP) yn helpu â chostau gofal plant os oes gennych blant dibynnol dan 15 oed (neu dan 17 oed os oes ganddynt anghenion addysgol arbennig) mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. 

   

   

 • Cymorth Dysgwyr Disgresiynol

   

  Os ydych yn 19 oed neu'n hŷn, ar gwrs addysg bellach wedi’i gyllido gan yr Asiantaeth Cyllid Sgiliau ac yn wynebu caledi ariannol, gallech gael Cymorth Dysgwyr Disgresiynol (CDD) i helpu â chostau gofal plant.

  Rydych yn ymgeisio i’ch darparwr dysgu (e.e. eich coleg) ar gyfer CDD a bydd faint a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

   

   

   

   

 

 

 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 

bigstock-Stickman-Illustration-of-Schoo-102380036

Rhaid i ddarpariaeth gofal plant sy’n cynnig gofal plant i blant dan 12 oed, am fwy na 2 awr y dydd y tu allan i gartref y plentyn, am dâl, fod yn gofrestredig ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

 

Mae AGC yn cofrestru, arolygu ac yn cymryd camau i wella safon a diogelwch gwasanaethau ar gyfer lles pobl yng Nghymru.

 

Mae’n rhaid i leoliadau gofal plant cofrestredig gyrraedd y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoledig i blant hyd at 12 oed:

 

Nid oes angen i nanis ac au pairs fod wedi'u cofrestru ag AGC. Fodd bynnag, gallant ddod yn Ofalwyr Plant Cartref Cymeradwy trwy AGC.