Cost of Living Support Icon

Iechyd a lles

Adnoddau i'ch helpu i wella eich iechyd a'ch lles yn ystod yr argyfwng costau byw.

 

Gwasanaeth Materion Lles

Cewch wybodaeth am wasanaethau iechyd a llesiant ym Mro Morgannwg gan gynnwys Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Cymorth i Gyn-filwyr, Gwasanaethau Gwirfoddol ac iechyd meddwl.

Y GIG

Dewch o hyd i wybodaeth a chyngor ar gyflyrau iechyd, symptomau, byw'n iach, meddyginiaethau a sut i gael help.

Dewis Cymru

Mae Dewis Cymru yn helpu pobl i gael mynediad at wasanaethau cefnogaeth leol yng Nghymru a dod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt i wella eu lles.

Cerdded gyda Valeways

Mae Teithiau Cerdded Tywysedig Valeways wedi'u cynllunio i gefnogi iechyd a lles trigolion Bro Morgannwg.

Symud Mwy, Bwyta'n Dda

Mae symud mwy, bwyta'n dda yn annog pobl i fod yn actif ac i fod yn iach. Dysgwch fwy am gynnydd y partneriaethau.

Mind

Mae Mind yn rhoi cyngor a chymorth cyfrinachol i unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Rydyn ni’n ymgyrchu i wella gwasanaethau, cynyddu ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth. 

Chwaraeon Cymru

Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Urddas Mislif

Dysgwch lle mae cael nwyddau mislif am ddim ledled Bro Morgannwg.

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS)

Mae'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn helpu i wneud gweithgarwch corfforol yn ffordd newydd o fyw i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd ym Mro Morgannwg.

Y Samariaid

Mae'r Samariaid yn gweithio i wneud yn siŵr bod wastad rhywun yno i unrhyw un sydd angen rhywun.

Dinas Powys Voluntary Concern

Trafnidiaeth gymunedol, casglu presgripsiynau a chyfeillio dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Digwyddiadau fel clwb cinio cawl, caffi cof, gardd les a chlwb cymunedol yn y prynhawn.

Llyfrgelloedd

Benthycwch lyfrau, cerddoriaeth a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i'r rhyngrwyd a defnyddio ein hadnoddau ar-lein yn llyfrgelloedd y Fro.

 

 

 

Sesiynau nofio am ddim ym Mro Morgannwg

Mae gan lawer o’n trigolion hawl i sesiynau nofio am ddim yng nghanolfannau Legacy Leisure ym Mro Morgannwg. Mae hwn yn slot amser penodol i chi ddefnyddio'r pwll nofio ynddo, nid gwers nofio.

 

 • Pobl dros 60 oed

  Mae Canolfannau Legacy Leisure yn cynnig sesiynau nofio am ddim i bobl dros 60 oed. Gallwch archebu'r sesiynau hyn ar-lein. Cofrestrwch ar gyfer y ‘Cynllun Actif yn y Dŵr’ wrth y dderbynfa i hawlio eich sesiynau am ddim. Gall pobl dros 60 oed nofio hefyd yn ystod unrhyw sesiwn arall am £2.70

  Canolfan Hamdden y Barri - Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener 12.15 - 1pm

  Canolfan Hamdden Penarth - Dydd Mawrth a dydd Iau 12.30 - 1.30pm

  Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr - Dydd Mawrth 2:15 - 3:15pm

 • Cyn-Filwyr

  Gall cyn-filwyr nofio am ddim unrhyw bryd yng nghanolfan Hamdden y Barri. Dylech ddangos prawf o’ch cerdyn adnabod y Weinyddiaeth Amddiffyn wrth y dderbynfa i hawlio eich nofio am ddim.