Cost of Living Support Icon

Cynllun Pas Aur

Mae’r prosiect hwn yn cynnig cyfle i drigolion y Fro 60+ oed gael mynediad i wyth sesiwn chwaraeon a gweithgaredd corfforol am ddim yn eu cymuned.

 

Meini Prawf Cymhwysedd

 1. Pobl 60+ oed - Dim terfyn oedran uchaf
 2. Pobl Anweithgar - Unigolion sydd ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn llai na 150 munud o weithgarwch corfforol yr wythnos
 3. Preswylydd Bro Morgannwg – Pobl sy’n byw ledled Bro Morgannwg.

Ffurflen Cofrestru Pas Aur

 

Taith Nodweddiadol

 1. Cyfranogwr yn llenwi ffurflen gofrestru i wirio cymhwysedd
 2. Cyfranogwr Yn derbyn pecyn croeso a Phas Aur yn y post gyda dyddiad dod i ben o 3 mis.
 3. Llyfrau cyfranogwyr ar weithgaredd trwy'r broses gofrestru darparwr arferol - ffôn, ar-lein ac ati.
 4. Cyfranogwr yn mynychu 8 sesiwn o weithgaredd AM DDIM o fewn y ffenestr 3 mis.
 5. Mae’r cyfranogwr yn gallu ‘cymysgu a pharu’ gweithgareddau, gan ganiatáu iddynt roi cynnig ar weithgareddau lluosog, gan sicrhau eu bod yn dod o hyd i’r un iawn ar eu cyfer.
 6. Diwedd ymyrraeth – yn ddelfrydol, cyfranogiad parhaus yn y gweithgaredd a ddewiswyd ar ôl 3 mis

Mae’r Tîm Byw’n Iach yng Nghyngor Bro Morgannwg yn falch o weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Chwaraeon Cymru a llu o sefydliadau trydydd sector i wella gweithgarwch corfforol a chyfleoedd chwaraeon i drigolion 60+ oed ar draws Bro Morgannwg.

 

Mae hwn yn brosiect sydd wedi'i dargedu at bobl 60+ oed nad ydynt yn actif neu'r rhai nad ydynt yn cymryd rhan mewn gweithgaredd yn aml iawn. Mewn ymgynghoriad â’r boblogaeth 60+ leol a’n partneriaid, rydym wedi trefnu rhaglen o weithgareddau i roi cyfle i bobl roi cynnig ar weithgareddau newydd ac os ydynt yn eu hoffi, parhau i gymryd rhan.  Bydd hyn yn cael ei ffurfio trwy roi ‘tocyn am ddim’ i unigolion targed i ymuno â sesiynau presennol, naill ai yn y gymuned neu yn eu canolfan hamdden leol, gan dynnu’r rhwystr ariannol oddi wrth y cyfranogwr, bydd Bro Morgannwg wedyn yn ad-dalu’r darparwr unwaith y cyfranogwr yn defnyddio eu 'tocyn am ddim'.

 

Y rhesymeg y tu ôl i’r ‘pasio rhydd’ hwn yw y bydd y cyfranogwr, yn ddelfrydol, yn parhau â’r gweithgaredd yn y sesiynau o ddewis unwaith y bydd y sesiynau rhydd cychwynnol wedi dod i ben.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen hon, neu unrhyw un o’r rhaglenni isod, e-bostiwch - goldenpass@valeofglamorgan.gov.uk

 

Mwy o fentrau Cynllun Hamdden Egnïol 60+

 

 • Cronfa Aur (Eang y Fro) – hyd at £500 o gyllid ar gael i grwpiau/mudiadau i greu gweithgaredd newydd yn targedu’r grŵp oedran 60+. Mae'r Tîm Byw'n Iach yn gweithio i greu dewislen o weithgareddau sy'n gynhwysol, yn hygyrch ac yn ddeniadol i'r grŵp oedran. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â goldenpass@valeofglamorgan.gov.uk.

 

 • Ysgogyddion Aur (Bro Eang) – mae’r Tîm Byw’n Iach wedi recriwtio chwe gwirfoddolwr newydd yn ddiweddar i helpu mwy o bobl 60+ i ddod yn fwy actif. Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon i'r datganiad i'r wasg.

 

Oedolion Actif

Ein nod yw helpu oedolion ym Mro Morgannwg i gadw'n iach ac yn actif 

 

Mae canllawiau iechyd yn argymell bod:

 • Oedolion yn gwneud o leiaf 150 munud o weithgarwch dwysedd cymedrol, 75 munud o weithgarwch dwysedd uchel, neu gymysgedd o’r ddau bob wythnos yn ogystal â gweithgareddau cryfhau ar ddau ddiwrnod a lleihau cyfnodau estynedig yn eistedd.
 • Bob wythnos dylai oedolion hŷn geisio cronni 150 munud (dwy awr a hanner) o weithgarwch aerobig cymedrol, gan gynyddu'n raddol ar eu lefelau presennol.

 

Gall gweithgaredd corfforol:

 • Roi budd o ran Iechyd

 • Gwella cwsg

 • Helpu i gynnal pwysau iach

 • Rheoli straen

 • Gwella ansawdd bywyd

Mae gweithgaredd corfforol yn lleihau eich siawns o:

 • Diabetes math 2 -40%

 • Clefyd cardiofasgwlaidd -35%

 • Cwympiadau, iselder ac ati -30%

 • Poen yn y cymalau a'r cefn -25%

 • Canserau (colon a'r fron) -20%

   

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gynyddu cyfleoedd i oedolion ddod yn actif.  Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo cyfleoedd sy'n bodoli eisoes a gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu cyfleoedd newydd.

 

Clybiau chwaraeon a gweithgaredd corfforol lleol

Mae llawer o gyfleoedd gwych eisoes yn y gymuned i oedolion gymryd rhan ynddynt.

 

Maent yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd o sesiynau anffurfiol nad oes rhaid cadw lle ymlaen llawn ynddynt i sesiynau gyda hyfforddiant, felly dylai fod cyfleoedd i bawb.

 

Mae bod yn rhan o glwb lleol hefyd yn cynnwys  manteision cymdeithasol gyda llawer o glybiau yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol felly maen nhw'n ffordd wych o gwrdd â phobl newydd.

 

Clybiau Chwaraeon

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol

Helpu i wneud gweithgarwch corfforol yn ffordd newydd o fyw i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd ym Mro Morgannwg. Gall preswylwyr sydd â chyflyrau meddygol penodol gael eu hatgyfeirio gan eu meddygon i’r cynllun er mwyn gwella eu ffordd o fyw drwy gael cymorth i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

 

Y Cynllun Atgyfeirio ar gyfer Ymarfer Corff

Teithiau Cerdded Llesol

Rydym wedi creu nifer o deithiau cerdded i’ch cadw chi a’ch teulu’n iach ac yn actif a chael hwyl. Beth am roi cynnig arnynt!

 

Teithiau Cerdded Llesol