Cost of Living Support Icon

Cyllid Chwaraeon

Cyfleoedd cyllid i gynorthwyo â datblygu gweithgareddau chwaraeon ym Mro Morgannwg.

 

Mae nifer o grantiau ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon yn y Fro gan gynnwys y Grant Cist Gymunedol a Chyllid Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS).

  
Sports-Wales-logo

Cronfa Cymru Actif

Nod Cronfa Cymru Actif yw diogelu a sicrhau cynnydd clybiau a sefydliadau chwaraeon cymunedol yng Nghymru drwy bandemig Covid-19 ac i’r dyfodol.

 

Mae’r gronfa eisoes wedi helpu llawer o glybiau a sefydliadau ledled Cymru i wynebu heriau pandemig y Coronafeirws. Bydd yn parhau i ddarparu cyllid i helpu clybiau i fynd i’r afael â’r heriau hyn, ac i sicrhau cynaliadwyedd am flynyddoedd i ddod. 

 

Mae’r cyllid o £4 miliwn wedi bod yn bosib drwy arian mae Chwaraeon Cymru yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaetho.

 

Cronfa Cymru Actif

Glamorgan-Voluntary-Services-logo

Cyllid Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg (GVS)

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor GVS yn un ymhlith llawer o'r gwasanaethau AM DDIM y mae GVS yn eu cynnig i grwpiau aelod. Y diben yw rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth ariannu wedi’u teilwra, lle bo’n bosibl, i anghenion penodol eich grŵp.

 

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth am Gyllid ar agor i bob aelod a darpar aelod GVS-sefydliadau cymunedol a gwirfoddol, ym Mro Morgannwg neu sy’n ei gwasanaethu. 

 

 • 01446 741706

 

GVS

CASC-logo

Cynllun Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC)

Yn rhoi cymorth Llywodraeth i glybiau chwaraeon cymwys. Mae cofrestru fel CASC yn rhoi rhywfaint o help i glybiau gyda threth e.e. hawlio 'Cymorth Rhodd' ar gyfraniadau, rhyddhad cyfradd gorfodol ar 80%, eithriad o Dreth Gorfforaeth a Threth ar Enillion Cyfalaf dan amodau penodol. 

 

Gwefan CASC

Cynllun Rhandaliadau Cymunedol Cyd-weithredol

I wneud cais i fod yn achos lleol rhaid i chi fod yn rhan o grŵp dielw a rhedeg prosiect a fydd o fudd i'ch cymuned leol.

 

Grwpiau a all wneud cais

 • Elusennau cofrestredig y DU
 • Grwpiau Gwerin Sgowtiaid, Tywyswyr neu Woodcraft
 • Clybiau chwaraeon amatur cymunedol cofrestredig (CASC)
 • Eglwys neu gapeli sy'n elusennau 'eithriedig'
 • Cymdeithasau cydweithredol
 • Undebau credyd Cymdeithasau budd cymunedol
 • Cwmnïau Budd Cymunedol (CBC) Unrhyw grwpiau eraill a all brofi nad ydyn nhw'n cael eu rhedeg am elw preifat
 • Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth
 • 0800 023 4708
Dickie-Bird-Foundation-logo

Ymddiriedolaeth The Dickie Bird

Cynorthwyo pobl ifanc dan 16 oed sydd dan anfantais yn ariannol i gymryd rhan yn eu dewis chwaraeon, heb ystyried amgylchiadau cymdeithasol, diwylliant/ethnigrwydd i sicrhau eu bod yn gwella eu cyfleoedd o ran chwaraeon ac unrhyw beth arall.

 

 • 07503 641457

 

Gwefan Ymddiriedolaeth Dickie Bird