Cost of Living Support Icon

Cynllun Pobl Ifanc Heini

Cyflwynir y rhaglen Pobl Ifanc Egnïol gan y Tîm Datblygu Chwaraeon, gan gwmpasu'r Cynllun 5x60.


Nod Cynllun Pobl Ifanc Heini yw cynyddu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n gwneud chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae canllawiau iechyd yn argymell y dylai plant a phobl ifanc (5-19 oed) wneud gweithgaredd corfforol, dwyster cymedrol i egnïol, am o leiaf 60 munud y dydd ar drwy’r wythnos.  Gall hyn gynnwys pob math o weithgarwch megis addysg gorfforol, teithio llesol (e.e. cerdded, beicio, mynd ar sgwter), gweithgareddau ar ôl ysgol, chwarae a chwaraeon.

 

Rydym yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i sicrhau bod amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon a gweithgareddau corfforol difyr a phriodol ar gael ledled Bro Morgannwg i blant a phobl ifanc, mewn lleoliadau allgyrsiol a lleoliadau cymunedol trwy raglen Pobl Ifanc Heini.   

 

Rydym yn defnyddio data ac ymchwil gan gynnwys canlyniadau arolwg chwaraeon ysgolion i sicrhau ein bod yn targedu ein hadnoddau cyfyngedig lle mae eu hangen fwyaf.

 

Gweithio mewn Ysgolion

Rydym yn gweithio gydag ysgolion ar draws Bro Morgannwg.

 

 • Lleoliadau Cyn Ysgol
    

  Gweithio mewn partneriaeth â chyn-ysgolion Iach a Chynaliadwy a sefydliadau eraill i ddatblygu sgiliau a hyder i hyrwyddo cyfranogiad gydol oes mewn gweithgaredd corfforol.

   

  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 

   

 • Ysgolion Cynradd

   Cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant arweinyddiaeth i blant oed cynradd trwy brosiectau fel Playmakers a Llysgenhadon Ifanc. Mae Playmakers yn cefnogi disgyblion cynradd ym mlynyddoedd 5/6 i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i ddisgyblion allu cynorthwyo i arwain gemau a gweithgareddau corfforol amser egwyl / cinio mewn ysgolion. Cyflwynir y cwrs dros ddiwrnod ysgol a'i ddefnyddio i annog disgyblion iau i fod yn fwy egnïol. Gellir ei ddefnyddio hefyd i dargedu disgyblion penodol a fyddai'n elwa o gymryd rhan mewn gweithgaredd.

   

  Mae'r Cynllun Llysgennad Ifanc yn cynnwys Efydd, Arian ac Aur.Mae Llysgennad Ifanc Efydd yn ddisgybl blwyddyn 6 sy'n dangos arwyddion o sgiliau arwain rhagorol sydd â diddordeb mewn hyrwyddo chwaraeon a gweithgaredd corfforol i ddisgyblion eraill yn yr ysgol.

   

   

   

  Cefnogi datblygiad prosiectau allgyrsiol newydd i gynyddu gweithgaredd corfforol / cyfleoedd chwaraeon trwy'r llif Cyllido Pobl Ifanc Egnïol.

   

  Trefnu / hwyluso cyrsiau ar gyfer athrawon, AGLl a rhieni gwirfoddol ac ati i'w cefnogi i ddarparu gweithgareddau o fewn y rhaglen allgyrsiol.

   

  I ddarganfod mwy, cysylltwch â Swyddog Byw'n Iach y Clwstwr

   

 • Ysgolion Uwchradd

    

  Rydym yn gweithio gydag ysgolion uwchradd a disgyblion i annog pobl ifanc i ddod yn fwy egnïol, yn amlach. Gall hyn fod trwy sefydliadau allanol / clybiau chwaraeon lleol sy'n cyflwyno sesiynau neu hyfforddiant arweinyddiaeth fel Llysgenhadon Ifanc, hyfforddiant Arweinyddiaeth Chwaraeon a Hyfforddwyr y Dyfodol i annog mwy o weithgaredd dan arweiniad cyfoedion.

   

  I ddarganfod mwy, cysylltwch â Swyddog Byw'n Iach y Clwstwr

   

   

   

   

   

   

 • Gwyliau a Heriau Ysgolion Actif 

   

  Mae'r tîm yn cynnal cyfres o wyliau am ddim a Heriau Ysgolion Actif i roi cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn digwyddiadau, profi gweithgareddau newydd, cysylltu â chlybiau chwaraeon/gweithgareddau corfforol lleol yn ogystal â dysgu sgiliau newydd.

   

  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 

   

   

   

   

   

   

 • Clybiau a Sefydliadau Cymunedol  

   

  Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o glybiau chwaraeon / gweithgarwch corfforol yn y Fro i'w cefnogi i gynnig cyfleoedd o safon i blant a phobl ifanc lleol.  I gael gwybod pa glybiau sydd ar gael yn y Fro ewch i Clybiau Sbort.  

   

  Rydym hefyd yn cefnogi clybiau i gael mynediad at gyfleoedd cyllido a chyfleoedd datblygu hyfforddwyr i helpu i ddarparu amgylchedd sy'n briodol i bobl ifanc.

   

   I ddarganfod mwy, cysylltwch â Swyddog Byw'n Iach y Clwstwr

   

   

   

   

 • Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 

 • Nofio am Ddim 

  Mae nofio am ddim ar gael ym Mro Morgannwg ar gyfer plant dan 16 oed ar rai adegau o'r flwyddyn.

   

   

  I ddarganfod mwy, cysylltwch â:

   

   

   

 

 

Cysylltu â Ni

Mae pob swyddog o fewn y Tîm Datblygu Chwaraeon yn gyfrifol am ardal benodol o’r Fro, sy’n cynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd, clybiau a mudiadau o fewn yr ardal honno:

 

 

Clwstwr y Barri a Gwenfô - Angela Stevens

 

Dwyrain y Fro - Penarth, Sili, Dinas, Llandochau - Gareth East

 

Gorllewin y Fro – Llanilltud Fawr, y Rhws a Sain Tathan - Lucy Mitchell

 

Gorllewin y Fro – Y Bont-faen a'r cyffiniau - Ben Davies-Thompson

 

Uwch Swyddog Byw'n Iach - Rachel Shepherd

 

Prif Swyddog Byw'n Iach - Karen Davies