Urddas Mislif

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn cefnogi teuluoedd i sicrhau urddas mislif i fenywod a merched o gartrefi incwm isel.

 

Mae cymorth parhaus wedi'i roi ac mae cynhyrchion wedi bod ar gael drwy ysgolion, y tîm 15plus, y gwasanaeth lles ieuenctid a phartneriaid cymdeithasau tai amrywiol.

 

Mae partneriaethau gyda mudiadau’r trydydd sector, gan gynnwys banciau bwyd, canolfannau cymunedol, canolfannau teulu ac ati, wedi cael eu rhoi ar waith i sicrhau mynediad i gynhyrchion mislif, yn rhad ac am ddim ac yn hygyrch yn y ffordd fwyaf ymarferol ac urddasol bosibl.

 

Cynnyrch am ddim ar gael i bob disgybl sy’n cael mislif

Gellir cyflwyno cynhyrchion mislif am ddim i ddisgyblion mewn ffordd ddiogel, ymarferol ac urddasol.  Cysylltwch â perioddignity@valeofglamorgan.gov.uk i ofyn am eich cynhyrchion am ddim gan roi enw, ysgol, grŵp blwyddyn a chyfeiriad y disgybl er mwyn sicrhau y gallwn ymateb cyn gynted â phosibl.

 

Rydym yn ymwybodol na all rhai pobl ddefnyddio cynhyrchion penodol, neu nad ydynt am wneud hynny. Felly nid yw cynnig 'safonol' o gynhyrchion yn briodol.  Felly, mae amrywiaeth o gynhyrchion, gan gynnwys eitemau ecogyfeillgar, ar gael ar gais. Gofynnwch am y math o gynnyrch sy'n gweddu orau i chi.

 

Ein nod yw sicrhau nad oes unrhyw un yn llithro drwy'r rhwyd a bod darpariaeth ar gael i bob dysgwr sy’n cael mislif. 

Adnoddau Addysg

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gydag Eco-Sgolion Cadwch Gymru'n Daclus i ddarparu adnoddau ar gyfer ysgolion a fydd yn hyrwyddo trafodaeth agored gyda phobl ifanc ac yn helpu i chwalu'r stigma cymdeithasol a'r tabŵs o amgylch mislif a chynhyrchion mislif. Mae'r adnoddau'n cynnwys gwybodaeth am ddewisiadau cynaliadwy yn lle cynhyrchion mislif untro a'r effaith y gall y rhain ei chael ar yr amgylchedd.

 

hwb.gov.wales   

Cynhyrchion Mislif Eco-gyfeillgar

Gyda chymorth arian Llywodraeth Cymru, caiff teuluoedd eu cynorthwyo i gyrchu cynhyrchion mislif gan gynnwys cynhyrchion mislif ecogyfeillgar (h.y. cynhyrchion y gellir eu hailddefnyddio a/neu ddi-blastig).

 

Mae codenni/bagiau hylendid sy'n cynnwys eitemau fel padiau amldro a llodrau isaf yn cael eu dosbarthu ar alw drwy brojectau lleol. Er na all y Cyngor gymeradwyo na hyrwyddo'r defnydd o unrhyw gynnyrch penodol dros y llall, rydym yn ymwybodol bod teuluoedd wedi cael peth anhawster cael mynediad at y cynhyrchion hyn.

 

Cynhyrchion untro tafladwy:

 • TOTM - tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.

 • Natracare - tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.

 • Kind Organic - tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.

 • Yoni - tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.

 • Organyc - tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau a phadiau leinin ysgafn. (nid eu dodwyr plastig sy'n gynnyrch planhigion).

 • Hey Girls - tamponau, padiau (nid eu dodwyr plastig sy’n gynnyrch planhigion).


Padiau amldro

 • Bloom & Nora

 • Earthwise Girls

 • Eco Femme

 • Cheeky Wipes

 • Imse Vimse

 • Hey Girls


Llodrau Isaf Mislif (amldro)

 • WUKA

 • Flux

 • Modibodi

 • Thinx

 • Cheeky Wipes


Cwpanau mislif (amldro)

 • Organicup

 • Mooncup

 • Diva Cup

 • Intimina

 • Hey Girls

 • TOTM

 • Kind Organic

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am hyn drwy anfon e-bost i: