Cost of Living Support Icon

Urddas Mislif

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn cefnogi teuluoedd i sicrhau urddas mislif i fenywod a merched o gartrefi incwm isel.

 

Mae cymorth parhaus wedi'i roi ac mae cynhyrchion wedi bod ar gael drwy ysgolion, y tîm 15plus, y gwasanaeth lles ieuenctid a phartneriaid cymdeithasau tai amrywiol.

 

Mae partneriaethau gyda mudiadau’r trydydd sector, gan gynnwys banciau bwyd, canolfannau cymunedol, canolfannau teulu ac ati, wedi cael eu rhoi ar waith i sicrhau mynediad i gynhyrchion mislif, yn rhad ac am ddim ac yn hygyrch yn y ffordd fwyaf ymarferol ac urddasol bosibl.

 

Byddwch yn ymwybodol bod gan bob ysgol ym Mro Morgannwg gyflenwadau urddas mislif i'ch plentyn eu defnyddio.

 

Y rhestr o fannau casglu yw:-

Period Dignity Stand Locations
Adeiladau’r CyngorCanolfannau Hamdden
Swyddfeydd Dinesig Canolfan Hamdden y Barri 
Canolfan Deulu Dechrau'n Deg Canolfan Hamdden Penarth
Adeilad Dechrau'n Deg Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr
Canolfan Ddydd yr Hen Goleg Canolfan Hamdden y Bont-faen

 

Period Dignity Locations
Llyfrgelloedd Tai/Hosteli
Llyfrgell y Barri Golau - Hafod
Llyfrgell Llanilltud Fawr Tŷ John Rowley 
Llyfrgell y Bont-faen Tŷ A Fro
Llyfrgell Penarth  Tŷ Newydd
Llyfrgell y Rhws  Tŷ Dylan
Llyfrgell Sain Tathan Tŷ Iolo
Llyfrgell Gwenfô Cymorth yn ôl yr Angen POBL
Llyfrgell Sili  

 

Period Dignity Locations
Banciau BwydCanolfannau Ieuenctid/Clybiau ar ôl ysgol
Pod Bwyd Penarth Clwb Ieuenctid y Wig
Foodshare / Canolfan Gymunedol CF61 Clwb Ieuenctid Tregolwyn
Y Pantri Bwyd – Canolfan Gymunedol Margaret Alexander Bws Vpod ym maes parcio BP Sili
Banc bwyd y Fro yn The Gathering Place Clwb Ieuenctid Y Barri
Banc bwyd y Fro yn Eglwys Bedyddwyr Bethel  Clwb Ieuenctid Y Rhws
Banc bwyd y Fro yng Nghapel Bethesda Clwb Ieuenctid Penarth
Banc bwyd y Fro yn Eglwys Deuluol Coastlands  Clwb Ieuenctid Llantilltud Fawr
Banc bwyd y Fro yn Eglwys Hope Clwb ar ôl ysgol Ysgol Uwchradd Whitmore
Vale Food Bank at St. Mary's Church Clwb ar ôl ysgol Llanilltud Fawr
 Banc bwyd y Fro yn Eglwys Llan-fair Clwb ar ôl ysgol Sant Cyres
  Clwb ar ôl ysgol Stanwell

 

Period Dignity Locations
Lleoliadau EraillLleoliadau Eraill
Cornel Cadog - Parc Fictoria  Cylch chwarae Bumble Bees – Little Inspirations
A Class Apart Y Bocs Bwyd Mawr
Salon Harddwch Head 2 Toe Moiton Control Dance
Cardio Core Fitness Hyb YMCA
Canolfan Feddygol y Glannau  Canolfan Gymunedol Buttrills
Caffi Ruck Canolfan Gymunedol The Bridge Between
 Yr Hyb  

Unedau Cyflenwi Dewis a Dethol

Period Dignity Stand Civic Offices WelshRydym hefyd yn treialu Uned Gyflenwi Mislif 'Dewis a Dethol’ a fydd yn caniatáu i aelodau'r cyhoedd gymryd eitemau mislif pan fydd eu hangen heb orfod gofyn amdanyn nhw’n benodol.

 

Ar hyn o bryd mae gennym 3 uned wedi’u lleoli yn y dderbynfa yn Swyddfeydd Dinesig y Barri, Golau Caredig (ar Stryd Lydan) ac yn Ysgol Uwchradd Pencoedtre. Mae'r adborth hyd yma o'r unedau hyn wedi bod yn gadarnhaol iawn ac yn amlygu'r angen am gynhyrchion. Os bydd y rhain yn llwyddiannus, byddwn yn ceisio cyflwyno'r unedau hyn mewn lleoliadau eraill yn y dyfodol.

Cynnyrch am ddim ar gael i bob disgybl sy’n cael mislif

Gellir cyflwyno cynhyrchion mislif am ddim i ddisgyblion mewn ffordd ddiogel, ymarferol ac urddasol. Cysylltwch â perioddignity@valeofglamorgan.gov.uk i ofyn am eich cynhyrchion am ddim gan roi enw, ysgol, grŵp blwyddyn a chyfeiriad y disgybl er mwyn sicrhau y gallwn ymateb cyn gynted â phosibl.

 

Rydym yn ymwybodol na all rhai pobl ddefnyddio cynhyrchion penodol, neu nad ydynt am wneud hynny. Felly nid yw cynnig 'safonol' o gynhyrchion yn briodol.  Felly, mae amrywiaeth o gynhyrchion, gan gynnwys eitemau ecogyfeillgar, ar gael ar gais. Gofynnwch am y math o gynnyrch sy'n gweddu orau i chi.

 

Ein nod yw sicrhau nad oes unrhyw un yn llithro drwy'r rhwyd a bod darpariaeth ar gael i bob dysgwr sy’n cael mislif. 

Adnoddau Addysg

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gydag Eco-Sgolion Cadwch Gymru'n Daclus i ddarparu adnoddau ar gyfer ysgolion a fydd yn hyrwyddo trafodaeth agored gyda phobl ifanc ac yn helpu i chwalu'r stigma cymdeithasol a'r tabŵs o amgylch mislif a chynhyrchion mislif. Mae'r adnoddau'n cynnwys gwybodaeth am ddewisiadau cynaliadwy yn lle cynhyrchion mislif untro a'r effaith y gall y rhain ei chael ar yr amgylchedd.

 

hwb.gov.wales   

 

Mae sesiynau hefyd wedi'u cynnal mewn Ysgolion, gan ganolbwyntio ar Ysgolion Cynradd yn y lle cyntaf, sy'n tynnu sylw at bob dim yn ymwneud â’r mislif, cylchoedd, defnyddio cynhyrchion ac ati. Ers mis Ionawr 2023 rydym wedi cynnal sesiynau o fewn 95% o Ysgolion Cynradd ym Mro Morgannwg. Bydd disgyblion Blwyddyn 7 ac 8 mewn Ysgolion Uwchradd yn cael cynnig y gwersi hyn hefyd. Bydd pob disgybl sy'n mynychu'r sesiynau hyn yn cael bag o gynhyrchion am ddim i'w cludo gartref.

Cynhyrchion Mislif Eco-gyfeillgar

Gyda chymorth arian Llywodraeth Cymru, caiff teuluoedd eu cynorthwyo i gyrchu cynhyrchion mislif gan gynnwys cynhyrchion mislif ecogyfeillgar (h.y. cynhyrchion y gellir eu hailddefnyddio a/neu ddi-blastig).

 

Mae codenni/bagiau hylendid sy'n cynnwys eitemau fel padiau amldro a llodrau isaf yn cael eu dosbarthu ar alw drwy brojectau lleol. Er na all y Cyngor gymeradwyo na hyrwyddo'r defnydd o unrhyw gynnyrch penodol dros y llall, rydym yn ymwybodol bod teuluoedd wedi cael peth anhawster cael mynediad at y cynhyrchion hyn.

 

Rydym wedi meithrin perthnasoedd da â’r cwmnïau canlynol bob un â chymwysterau ecogyfeillgar neu olion traed carbon bach. Ar hyn o bryd rydym yn cyflenwi:

 

Cynhyrchion untro tafladwy:

 • TOTM - Tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau rheolaidd ac uwch, padiau leinin ysgafn.

 • Grace & Green - Tamponau rheolaidd ac uwch (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.

 • Hey Girls - Tamponau rheolaidd ac uwch (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.

 • Natracare - Tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.


Padiau amldro

 • Cheeky Wipes / Pants

 • Femme Tasse


Llodrau Isaf Mislif (amldro)

 • Cheeky Wipes / Pants

 • Femme Tasse 

 • Roytoy


Cwpanau mislif (amldro)

 • Hey Girls

 • TOTM

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am hyn drwy anfon e-bost i:

Gwefannau Ategol

Mae gan Lywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu Strategol Urddas Mislif sydd ar gael yma:-