Urddas Mislif

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn cefnogi teuluoedd i sicrhau urddas mislif i fenywod a merched o gartrefi incwm isel yn ystod y pandemig.

 

Mae cymorth parhaus wedi'i roi ac mae cynhyrchion wedi bod ar gael drwy ddosbarthu parseli bwyd ysgolion, y tîm 15plus, y gwasanaeth lles ieuenctid a phartneriaid cymdeithasau tai amrywiol.

 

Mae partneriaethau gyda mudiadau’r trydydd sector, gan gynnwys banciau bwyd, canolfannau cymunedol, canolfannau teulu ac ati, wedi cael eu rhoi ar waith i sicrhau mynediad i gynhyrchion mislif, yn rhad ac am ddim ac yn hygyrch yn y ffordd fwyaf ymarferol ac urddasol bosibl.

 

Cynnyrch am ddim ar gael i bob disgybl sy’n cael mislif

Er bod ysgolion yn parhau i fod ar gau i'r rhan fwyaf o ddisgyblion, gellir cyflwyno cynhyrchion mislif am ddim i ddisgyblion mewn ffordd ddiogel, ymarferol ac urddasol.  Cysylltwch â perioddignity@valeofglamorgan.gov.uk i ofyn am eich cynhyrchion am ddim gan roi enw, ysgol, grŵp blwyddyn a chyfeiriad y disgybl er mwyn sicrhau y gallwn ymateb cyn gynted â phosibl.

 

Rydym yn ymwybodol na all rhai pobl ddefnyddio cynhyrchion penodol, neu nad ydynt am wneud hynny. Felly nid yw cynnig 'safonol' o gynhyrchion yn briodol.  Felly, mae amrywiaeth o gynhyrchion, gan gynnwys eitemau ecogyfeillgar, ar gael ar gais. Gofynnwch am y math o gynnyrch sy'n gweddu orau i chi.

 

Ein nod yw sicrhau nad oes unrhyw un yn llithro drwy'r rhwyd a bod darpariaeth ar gael i bob dysgwr sy’n cael mislif. 

 

Yn ogystal â'r adnodd hwn, y gall pob disgybl ei ddefnyddio, bydd cerdyn rhodd pellach yn cael ei ddarparu ar gyfer disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim ar ôl hanner tymor mis Chwefror 2021.

Adnoddau Addysg

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gydag Eco-Sgolion Cadwch Gymru'n Daclus i ddarparu adnoddau ar gyfer ysgolion a fydd yn hyrwyddo trafodaeth agored gyda phobl ifanc ac yn helpu i chwalu'r stigma cymdeithasol a'r tabŵs o amgylch mislif a chynhyrchion mislif. Mae'r adnoddau'n cynnwys gwybodaeth am ddewisiadau cynaliadwy yn lle cynhyrchion mislif untro a'r effaith y gall y rhain ei chael ar yr amgylchedd.

 

hwb.gov.wales   

Cynhyrchion Mislif Eco-gyfeillgar

Gyda chymorth arian Llywodraeth Cymru, caiff teuluoedd eu cynorthwyo i gyrchu cynhyrchion mislif gan gynnwys cynhyrchion mislif ecogyfeillgar (h.y. cynhyrchion y gellir eu hailddefnyddio a/neu ddi-blastig).

 

Mae codenni/bagiau hylendid sy'n cynnwys eitemau fel padiau amldro a llodrau isaf yn cael eu dosbarthu ar alw drwy brojectau lleol. Er na all y Cyngor gymeradwyo na hyrwyddo'r defnydd o unrhyw gynnyrch penodol dros y llall, rydym yn ymwybodol bod teuluoedd wedi cael peth anhawster cael mynediad at y cynhyrchion hyn.

 

Cynhyrchion untro tafladwy:

 • TOTM - tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.

 • Natracare - tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.

 • Kind Organic - tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.

 • Yoni - tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau, padiau leinin ysgafn.

 • Organyc - tamponau (dodwr cardfwrdd/heb ddodwr), padiau a phadiau leinin ysgafn. (nid eu dodwyr plastig sy'n gynnyrch planhigion).

 • Hey Girls - tamponau, padiau (nid eu dodwyr plastig sy’n gynnyrch planhigion).


Padiau amldro

 • Bloom & Nora

 • Earthwise Girls

 • Eco Femme

 • Cheeky Wipes

 • Imse Vimse

 • Hey Girls


Llodrau Isaf Mislif (amldro)

 • WUKA

 • Flux

 • Modibodi

 • Thinx

 • Cheeky Wipes


Cwpanau mislif (amldro)

 • Organicup

 • Mooncup

 • Diva Cup

 • Intimina

 • Hey Girls

 • TOTM

 • Kind Organic

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am hyn drwy anfon e-bost i: